ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2014/0308(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0054/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0054/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0666),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0242/2014),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0054/2014),

1.      εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.      καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.      ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η απόφαση του Συμβουλίου 2004/162/ΕΕ της 10ης Φεβρουαρίου 2004 (όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2008/439/ΕΕ της 9ης Ιουνίου 2008 και 448/2011/ΕΕ της 19ης Ιουλίου 2011), που εγκρίθηκε δυνάμει του άρθρου 299, παρ. 2 της Συνθήκης ΕΕ (νυν άρθρο 349 της ΣΛΕΕ) επέτρεψε στη Γαλλία, έως την 1η Ιουλίου 2014, να εφαρμόζει απαλλαγές ή μειώσεις του φόρου «εισφορά θαλάσσης» σε σειρά προϊόντων που παράγονται στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές (εξαιρουμένου του Αγίου Μαρτίνου), προκειμένου να αντισταθμιστούν τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (μεγάλη απόσταση, εξάρτηση ως προς τις πρώτες ύλες και την ενέργεια, μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς και χαμηλό επίπεδο εξαγωγικής δραστηριότητας), και να υποστηριχθούν η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη.

Η Γαλλία είχε ζητήσει να διατηρηθεί ένα σύστημα διαφοροποιημένης φορολογίας, παρόμοιο με το προαναφερθέν σύστημα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Όμως, η Επιτροπή θεώρησε ότι η ανάλυση των καταλόγων προϊόντων στα οποία η Γαλλία επιθυμούσε να εφαρμόσει διαφοροποιημένο σύστημα φορολογίας συνιστούσε χρονοβόρα διαδικασία και δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της απόφασης 2004/162/ΕΚ, δηλαδή την 1η Ιουλίου 2014. Έτσι, για να μπορέσει η Επιτροπή να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του αιτήματος της Γαλλίας, η απόφαση 378/2014/ΕΕ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2014, παρέτεινε κατά 6 μήνες την περίοδο εφαρμογής της απόφασης 2004/162/ΕΚ του Συμβουλίου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ύστερα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτής από την Επιτροπή, ο σκοπός της πρότασης που έχει υποβληθεί τώρα είναι η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» που θα ισχύει από την1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο θα προσδιορίζει τα προϊόντα στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις. Παρότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον νέο κατάλογο είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια με αυτά που απαριθμούνται στο Παράρτημα της απόφασης του Συμβουλίου 2004/162/ΕΚ, ορισμένα νέα προϊόντα έχουν προστεθεί, ενώ άλλα έχουν αποσυρθεί.

Η πρόταση της Επιτροπή προβλέπει επίσης την εκ νέου παράταση κατά έξι μήνες της απόφασης 2004/162/ΕΚ (έως τις 30 Ιουνίου 2015), ώστε να δοθεί στη Γαλλία ο χρόνος να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της νέας απόφασης του Συμβουλίου, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Εκτιμώντας ότι το μέτρο αυτό δικαιολογείται και έχει ως σκοπό να συνεχιστεί η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, χωρίς να υπονομεύει τη συνοχή της εσωτερικής αγοράς και της έννομης τάξης της ΕΕ, η πρόεδρος προτείνει την έγκριση της πρότασης χωρίς τροποποιήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

4.11.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

12.11.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

12.11.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

25.11.2014

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

3.12.2014

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2014

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

5.12.2014