RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Regionaalarengukomisjon
Raportöör: Iskra Mihaylova
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

Menetlus : 2014/0308(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0054/2014
Esitatud tekstid :
A8-0054/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2014)0666),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0242/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1,

–       võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0054/2014),

1.      kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.      palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.      palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Nõukogu 10. veebruari 2004. aasta otsusega 2004/162/EÜ (muudetud nõukogu 9. juuni 2008. aasta otsusega 2008/439/EÜ ja 19. juuli 2011. aasta otsusega 448/2011/EL), mis võeti vastu EÜ asutamislepingu artikli 299 lõike 2 (praegu ELi toimimise lepingu artikkel 349) alusel, lubati Prantsusmaal kuni 1. juulini 2014 vabastada mõned Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades (välja arvatud Saint Martinis) valmistatud tooted dokimaksust või seda maksu kõnealuste toodete puhul vähendada, et korvata äärepoolseimaid alasid mõjutavaid ebasoodsaid tingimusi (kaugus, sõltumine toorainest ja energiast, väike kohalik turg ja vähearenenud eksporditegevus) ja toetada nende konkurentsivõimet ning sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

Prantsusmaa taotles praeguse süsteemiga sarnase diferentseeritud maksustamise süsteemi säilitamist kuni 31. detsembrini 2020. aastal. Komisjon oli siiski seisukohal, et nende toodete nimekirjade analüüsimine, mille kohta Prantsusmaa soovib kohaldada diferentseeritud maksusüsteemi, on pikk protsess, mida ei ole võimalik lõpetada enne otsuse 2004/162/EÜ kehtetuks muutumist, st enne 1. juulit 2014. Selleks et komisjon saaks Prantsusmaa taotluse hindamise lõpule viia, pikendati nõukogu 12. juuni 2014. aasta otsusega 378/2014/EL otsuse 2004/162/EÜ kohaldamise lõpptähtaega kuue kuu võrra (31. detsembrini 2014).

Kui komisjon on nimetatud hindamise lõpetanud, on praegu esitatud ettepaneku eesmärk kehtestada dokimaksu kohta uus õigusraamistik ajavahemikuks 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2020, määrates kindlaks tooted, mille suhtes saab kohaldada maksuvabastust või -vähendust. Kuigi tooted uues nimekirjas on enamasti sarnased nõukogu otsuse 2004/162/EÜ lisas loetletud toodetele, on lisatud mõned uued tooted ning mõned tooted on välja jäetud.

Komisjoni ettepanekus nähakse samuti ette pikendada otsuse 2004/162/EÜ kohaldamist veel kuue kuu võrra (30. juunini 2015), et anda Prantsusmaale aega nõukogu uue otsuse ülevõtmiseks siseriiklikku õigusse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2020.

Arvestades, et nimetatud meede on õigustatud ja on ette nähtud majandustegevuse ja konkurentsivõime jätkuvaks elavdamiseks äärepoolseimates piirkondades, kahjustamata sealjuures siseturu ja ELi õiguskorra ühtsust, teeb esimees ettepaneku võtta see ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 50 vastu muutmata kujul.

MENETLUS

Pealkiri

Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades

Viited

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

4.11.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

12.11.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

12.11.2014

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ECON

25.11.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

3.12.2014

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2014

 

 

 

Esitamise kuupäev

5.12.2014