MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8‑0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Iskra Mihaylova
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2014/0308(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0054/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0054/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä

(COM(2014)0666 – C8‑0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0666),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0242/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8‑0054/2014),

1.      hyväksyy komission ehdotuksen;

2.      pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.      pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan (nykyinen SEUT-sopimuksen 349 artikla) nojalla 10. helmikuuta 2004 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2004/162/EY (sellaisena kuin se on muutettuna 9. kesäkuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/439/EY ja 19. heinäkuuta 2011 annetulla neuvoston päätöksellä 448/2011/EU) annettiin Ranskalle lupa soveltaa 1. heinäkuuta 2014 asti meriverosta vapautusta tai meriveron alennusta useisiin Ranskan syrjäisimmillä alueilla (Saint-Martin pois luettuna) valmistettuihin tuotteisiin, jotta voidaan lieventää kyseisiin syrjäisimpiin alueisiin kohdistuvia haittoja (syrjäinen sijainti, alueen raaka-aine- ja energiariippuvuus, pienten markkinoiden pieni koko ja vientitoiminnan kehittymättömyys) ja tukea niiden kilpailukykyä sekä yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä.

Ranska oli pyytänyt edellä mainitun kaltaisen eriytetyn verojärjestelmän säilyttämistä 31. päivään joulukuuta 2020 asti. Komissio kuitenkin totesi, että analyysin tekeminen luetteloista, joiden tuotteisiin Ranska toivoo sovellettavan eriytettyä verotusta, on pitkäkestoinen prosessi, jota ei voitu saada päätökseen ennen päätöksen 2004/162/EY voimassaolon päättymistä 1. heinäkuuta 2014. Jotta komission oli mahdollista saattaa päätökseen Ranskan hakemuksen arviointi, 12. kesäkuuta 2014 annetulla neuvoston päätöksellä 378/2014/EU jatkettiin siksi päätöksen 2004/162/EY soveltamisaikaa kuudella kuukaudella 31. joulukuuta 2014 saakka.

Komission laatiman kyseisen arvioinnin perusteella nyt tehdyn ehdotuksen tarkoituksena on luoda uusi meriveroon sovellettava oikeudellinen kehys kaudeksi 1. tammikuuta 2015 – 31. joulukuuta 2020 määrittelemällä tuotteet, joihin voidaan soveltaa meriverosta vapautusta tai meriveron alennusta. Vaikka uuteen luetteloon sisällytetyt tuotteet ovat enimmäkseen samanlaisia kuin neuvoston päätöksen 2004/162/EY liitteessä luetellut tuotteet, joitakin uusia tuotteita on otettu mukaan ja vastaavasti joitakin on poistettu.

Komission ehdotuksessa pidennetään myös päätöksen 2004/162/EY voimassaoloa edelleen kuudella kuukaudella (30. kesäkuuta 2015 saakka), jotta Ranskalla olisi riittävästi aikaa saattaa neuvoston uuden päätöksen säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään kaudeksi 1. tammikuuta 2015 – 31. joulukuuta 2020.

Koska tämä toimenpide on perusteltu ja sillä pyritään jatkamaan taloudellisen toiminnan elvyttämistä ja kilpailukyvyn parantamista syrjäisimmillä alueilla heikentämättä sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja EU:n oikeusjärjestelmää, puheenjohtaja ehdottaa, että tämä ehdotus hyväksytään tarkistuksitta työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä

Viiteasiakirjat

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

4.11.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

12.11.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.11.2014

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

25.11.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

3.12.2014

Hyväksytty (pvä)

3.12.2014

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.12.2014