Pranešimas - A8-0054/2014Pranešimas
A8-0054/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėja: Iskra Mihaylova
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2014/0308(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0054/2014
Pateikti tekstai :
A8-0054/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014)0666),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0242/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0054/2014),

1.      pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

2004 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimu 2004/162/EB (iš dalies pakeistu 2008 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimu 2008/439/EB ir 2011 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimu 448/2011/ES), priimtu remiantis EB sutarties 299 straipsnio 2 dalimi (šiuo metu SESV 349 straipsnis), Prancūzijai leidžiama iki 2014 m. liepos 1 d. taikyti mažesnį doko mokestį tam tikriems Prancūzijos atokiausiuose regionuose (išskyrus Sen Marteną) gaminamiems produktams arba juos nuo tokio mokesčio atleisti. Tuo siekiama kompensuoti nepatogumus, su kuriais susiduria atokiausi regionai (nuošalumas, priklausomybė nuo žaliavų ir energijos išteklių, maža vietos rinka ir žemas eksporto lygis), bei stiprinti konkurencingumą ir socialinę bei ekonominę plėtrą.

Prancūzija paprašė iki 2020 m. gruodžio 31 d. taikyti sistemą, panašią į pirmiau minimą diferencijuotų mokesčių sistemą. Tačiau Komisija manė, kad produktų, kuriems Prancūzija norėtų taikyti diferencijuotų mokesčių sistemą, sąrašų patikrinimas buvo ilgai trunkantis darbas, kurio nebuvo galima pabaigti iki pasibaigiant Sprendimo 2004/162/EB galiojimo laikotarpiui, t. y. iki 2014 m. liepos 1 d. Todėl, kad Komisija galėtų baigti nagrinėti Prancūzijos prašymą, 2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimu 378/2014/ES Tarybos sprendimo 2004/162/EB galiojimas pratęstas šešiais mėnesiais iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Komisijai baigus nagrinėti šį prašymą, dabartinio pasiūlymo tikslas yra sukurti naują teisinį pagrindą, reglamentuojantį doko mokesčius, mokėtinus nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., patvirtinant produktus, kuriems gali būti taikomas atleidimas nuo mokesčių arba jų sumažinimas. Nors į naują sąrašą įtraukti produktai dažniausiai yra panašūs į Tarybos sprendimo 2004/162/EB priede paminėtus produktus, buvo įtraukti kai kurie nauji produktai, o kai kurie produktai iš sąrašo pašalinti.

Komisijos pasiūlyme taip pat numatoma pratęsti Tarybos sprendimo 2004/162/EB galiojimą dar šešiais mėnesiais (iki 2015 m. birželio 30 d.), siekiant suteikti Prancūzijai laiko į nacionalinę teisę perkelti naujo Tarybos sprendimo nuostatas laikotarpiui nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Laikant šią priemonę pateisinama ir skirta skatinti ekonomiką bei konkurencingumą atokiausiuose regionuose, tuo pačiu metu nedarant žalos vidaus rinkos darnai ir ES teisinei sistemai, Pirmininkas siūlo šį pasiūlymą patvirtinti neteikiant pakeitimų, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsniu.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Doko mokesčio taikymas Prancūzijos atokiausiuose regionuose

Nuorodos

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Konsultacijos su EP data

4.11.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

12.11.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

12.11.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

25.11.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

3.12.2014

Priėmimo data

3.12.2014

 

 

 

Pateikimo data

5.12.2014