Ziņojums - A8-0054/2014Ziņojums
A8-0054/2014

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos

5.12.2014. - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Reģionālās attīstības komiteja
Referente: Iskra Mihaylova
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 1. punkts)

Procedūra : 2014/0308(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0054/2014
Iesniegtie teksti :
A8-0054/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2014)0666),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0242/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 1. punktu,

–       ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0054/2014),

1.      apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.      aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.      prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Ar Padomes 2004. gada 10. februāra Lēmumu 2004/162/EK (kas grozīts ar Padomes 2008. gada 9. jūnija Lēmumu 2008/439/EK un 2011. gada 19. jūlija Lēmumu 448/2011/ES), kurš pieņemts, pamatojoties uz EK līguma 299. panta 2. punktu (tagad LESD 349. pants), Francijai tika atļauts līdz 2014. gada 1. jūlijam piemērot atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz tā dēvēto „ostu nodokli” virknei preču, ko ražo Francijas tālākajos reģionos (izņemot Senmartēnu), lai kompensētu attiecīgos tālākos reģionus ietekmējošos nelabvēlīgos faktorus (attālums, atkarība no izejvielām un enerģijas avotiem, mazs vietējais tirgus un mazattīstīta eksporta darbība) un atbalstītu to konkurētspēju un sociālo un ekonomisko attīstību.

Francija ir pieprasījusi līdz 2020. gada 31. decembrim saglabāt diferencētu nodokļu sistēmu, kas līdzīga iepriekš minētajai sistēmai. Tomēr Komisija uzskatīja, ka to preču saraksta pārbaudei, kurām Francijas iestādes vēlējās piemērot diferencētu nodokļu sistēmu, bija vajadzīgs ilgstošs process, kuru nebija iespējams pabeigt līdz 2014. gada 1. jūlijam, kad beidzās Lēmuma 2004/162/EK darbības termiņš. Tādēļ, lai ļautu Komisijai novērtēt Francijas iesniegto pieprasījumu, ar Padomes 2014. gada 12. jūnija Lēmumu 378/2014/ES par 6 mēnešiem, respektīvi, līdz 2014. gada 31. decembrim, tika pagarināts Padomes Lēmuma 2004/162/EK piemērošanas termiņš.

Iesniegtā priekšlikuma nolūks ir laikposmā, kas sāksies pēc tam, kad Komisija būs pabeigusi minēto novērtējumu, no 2015. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim paredzēt jaunu tiesisko regulējumu attiecībā uz minēto ostas nodokli, nosakot preces, kurām var piemērot atbrīvojumus no nodokļa un nodokļa samazinājumus. Jaunais preču saraksts kopumā ir līdzīgs Padomes Lēmuma 2004/162/EK pielikumā ietvertajam preču sarakstam, tomēr jaunajā sarakstā ir papildus ietvertas arī dažas jaunas preces, savukārt citas no tā ir izslēgtas.

Komisijas priekšlikums arī paredz vēl par 6 mēnešiem pagarināt Lēmuma 2004/162/EK piemērošanas termiņu, lai dotu Francijai laiku savos valsts tiesību aktos transponēt Padomes jaunā lēmuma noteikumus uz laikposmu no 2015. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim.

Tā kā šis pasākums ir pamatots un ar to ir paredzēts turpināt stimulēt saimniecisko darbību un konkurētspēju tālākajos reģionos, vienlaikus neapdraudot iekšējā tirgus un ES tiesību sistēmas saskaņotību, priekšsēdētājs ierosina šo priekšlikumu pieņemt bez grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 50. pantu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Ostu nodevu nodokļa režīms Francijas tālākajos reģionos

Atsauces

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

4.11.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

12.11.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

12.11.2014

 

 

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

ECON

25.11.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

3.12.2014

Pieņemšanas datums

3.12.2014

 

 

 

Iesniegšanas datums

5.12.2014