VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Commissie regionale ontwikkeling
Rapporteur: Iskra Mihaylova
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2014/0308(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0054/2014
Ingediende teksten :
A8-0054/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0666),

–       gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0242/2014),

–       gezien de artikelen 59 en 50, lid 1van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0054/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.      verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.      wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

Bij Beschikking 2004/162/EG van de Raad van 10 februari 2004 (zoals gewijzigd bij Beschikking 2008/439/EG van de Raad van 9 juni 2008 en Besluit nr. 448/2011/EU van de Raad van 19 juli 2011), vastgesteld op grond van artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag (thans artikel 349 VWEU), werd Frankrijk gemachtigd om tot 1 juli 2014 vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" (heffing op over zee aangevoerde goederen) te verlenen voor bepaalde in de Franse ultraperifere gebieden (met uitzondering van Saint Martin) vervaardigde producten. Deze maatregel was bedoeld om de belemmeringen te compenseren waarmee de ultraperifere gebieden te kampen hebben (afgelegen ligging, afhankelijkheid op het gebied van grondstoffen en energie, kleinschalige markt en weinig export) en om hun concurrentievermogen en hun economische ontwikkeling te ondersteunen.

Frankrijk had verzocht om tot 31 december 2020 een stelsel van gedifferentieerde belastingheffing in stand te houden dat vergelijkbaar is met bovengenoemde regeling. De Commissie was evenwel van mening dat de analyse van de lijsten met producten waarop Frankrijk een stelsel van gedifferentieerde belastingheffing wilde toepassen, veel tijd zou vergen en niet kon worden afgerond voor de datum waarop Beschikking 2004/162/EG zou aflopen, te weten 1 juli 2014. Om de Commissie in staat te stellen haar onderzoek van het Franse verzoek te voltooien werd de geldigheidsduur van Beschikking 2004/162/EG van de Raad bij Besluit nr. 378/2014/EU van de Raad met zes maanden verlengd tot 31 december 2014 in plaats van 1 juli 2014.

Nu dat onderzoek is afgerond, dient de Commissie het onderhavige voorstel in, dat tot doel heeft een nieuw rechtskader voor de "octroi de mer" te creëren voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2020, door vast te stellen op welke producten vrijstellingen of verlagingen mogen worden toegepast. De producten op de nieuwe lijst zijn grotendeels dezelfde als die van de bijlage bij Beschikking 2044/162/EG van de Raad, maar er zijn enkele nieuwe producten toegevoegd, terwijl sommige andere geschrapt zijn.

De Commissie wil ook Beschikking 2004/162/EG opnieuw met een periode van zes maanden verlengen (tot 30 juni 2015) om Frankrijk de tijd geven de bepalingen van het nieuwe besluit van de Raad in zijn nationale recht om te zetten voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020.

De voorzitter is van mening dat deze maatregel te rechtvaardigen valt en bedoeld is om de economische bedrijvigheid en het concurrentievermogen in de ultraperifere regio te blijven stimuleren. Ook vormt de maatregel geen belemmering voor de samenhang van de interne markt en de rechtsorde van de Unie. Daarom stelt zij overeenkomstig artikel 50 van het Reglement voor het voorstel zonder amendementen goed te keuren.

PROCEDURE

Titel

”Octroi de mer”-belasting in de Franse ultraperifere gebieden

Document- en procedurenummers

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Datum raadpleging EP

4.11.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

REGI

12.11.2014

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ECON

12.11.2014

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

25.11.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

3.12.2014

Datum goedkeuring

3.12.2014

 

 

 

Datum indiening

5.12.2014