Procedura : 2014/0308(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0054/2014

Teksty złożone :

A8-0054/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0079

SPRAWOZDANIE     *
PDF 158kWORD 68k
5.12.2014
PE 541.607v02-00 A8-0054/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2014)0666),

–       uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0242/2014),

–       uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0054/2014),

1.      zatwierdza wniosek Komisji;

2.      zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.      zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Decyzją Rady 2004/162/WE z dnia 10 lutego 2004 r. (zmienioną decyzjami Rady 2008/439/WE z dnia 9 czerwca 2008 r. i 448/2011/UE z dnia 19 lipca 2011 r.), przyjętą na podstawie art. 299 ust. 2 Traktatu WE (obecnie art. 349 TFUE), Francja została uprawniona do stosowania do dnia 1 lipca 2014 r. zwolnień z podatku od dokowania lub obniżek podatku od dokowania w odniesieniu do niektórych produktów wytwarzanych we francuskich regionach najbardziej oddalonych (z wyjątkiem Saint-Martin), aby zrekompensować utrudnienia, z którymi borykają się wspomniane regiony najbardziej oddalone (oddalenie, zależność od surowców i energii, mały rozmiar rynku lokalnego i słabo rozwinięta działalność eksportowa), oraz wspierać ich konkurencyjność i rozwój społeczno-gospodarczy.

Francja zwróciła się z wnioskiem o to, by system zróżnicowanego opodatkowania przypominający wspomniany powyżej system został utrzymany do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja uznała jednak, że analiza wykazu produktów, wobec których Francja chciała zastosować system zróżnicowanego opodatkowania, jest długim procesem, który nie mógł zostać ukończony przed wygaśnięciem decyzji 2004/162/WE, czyli do dnia 1 lipca 2014 r. Aby zatem umożliwić Komisji zakończenie oceny wniosku Francji, decyzją Rady 378/2014/UE z dnia 12 czerwca 2014 r. przedłużono o 6 miesięcy okres stosowania decyzji Rady 2004/162/WE, która wygaśnie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Przedstawiony obecnie wniosek ma na celu ustanowienie – po zakończeniu przez Komisję wyższej wspomnianej oceny – nowych ram prawnych mających zastosowanie do podatku od dokowania od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez określenie produktów, których mogą dotyczyć zwolnienia i obniżki podatku. Produkty umieszczone w nowym wykazie są w dużej mierze podobne do produktów wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2004/162/WE, niemniej wprowadzono kilka nowych produktów, a kilka usunięto.

Wniosek Komisji przewiduje również ponowne przedłużenie o sześć miesięcy (do 30 czerwca 2015 r.) okresu stosowania decyzji 2004/162/WE, aby dać Francji czas na transpozycję do swojego prawa krajowego przepisów nowej decyzji Rady na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zważywszy, że zastosowanie tego środka jest uzasadnione i ma na celu dalsze pobudzanie działalności gospodarczej i konkurencyjności w regionach najbardziej oddalonych, a zarazem nie osłabia spójności rynku wewnętrznego i porządku prawnego UE, przewodnicząca proponuje, by wniosek ten został przyjęty bez zmian, zgodnie z art. 50 Regulaminu.


PROCEDURA

Tytuł

Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

Odsyłacze

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Data konsultacji z PE

4.11.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

12.11.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

12.11.2014

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

25.11.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

3.12.2014

Data przyjęcia

3.12.2014

 

 

 

Data złożenia

5.12.2014

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności