SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

  5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

  Komisja Rozwoju Regionalnego
  Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova
  (Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

  Procedura : 2014/0308(CNS)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0054/2014
  Teksty złożone :
  A8-0054/2014
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

  (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

  (Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2014)0666),

  –       uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0242/2014),

  –       uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu,

  –       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0054/2014),

  1.      zatwierdza wniosek Komisji;

  2.      zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

  3.      zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

  4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  UZASADNIENIE

  Decyzją Rady 2004/162/WE z dnia 10 lutego 2004 r. (zmienioną decyzjami Rady 2008/439/WE z dnia 9 czerwca 2008 r. i 448/2011/UE z dnia 19 lipca 2011 r.), przyjętą na podstawie art. 299 ust. 2 Traktatu WE (obecnie art. 349 TFUE), Francja została uprawniona do stosowania do dnia 1 lipca 2014 r. zwolnień z podatku od dokowania lub obniżek podatku od dokowania w odniesieniu do niektórych produktów wytwarzanych we francuskich regionach najbardziej oddalonych (z wyjątkiem Saint-Martin), aby zrekompensować utrudnienia, z którymi borykają się wspomniane regiony najbardziej oddalone (oddalenie, zależność od surowców i energii, mały rozmiar rynku lokalnego i słabo rozwinięta działalność eksportowa), oraz wspierać ich konkurencyjność i rozwój społeczno-gospodarczy.

  Francja zwróciła się z wnioskiem o to, by system zróżnicowanego opodatkowania przypominający wspomniany powyżej system został utrzymany do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja uznała jednak, że analiza wykazu produktów, wobec których Francja chciała zastosować system zróżnicowanego opodatkowania, jest długim procesem, który nie mógł zostać ukończony przed wygaśnięciem decyzji 2004/162/WE, czyli do dnia 1 lipca 2014 r. Aby zatem umożliwić Komisji zakończenie oceny wniosku Francji, decyzją Rady 378/2014/UE z dnia 12 czerwca 2014 r. przedłużono o 6 miesięcy okres stosowania decyzji Rady 2004/162/WE, która wygaśnie z dniem 31 grudnia 2014 r.

  Przedstawiony obecnie wniosek ma na celu ustanowienie – po zakończeniu przez Komisję wyższej wspomnianej oceny – nowych ram prawnych mających zastosowanie do podatku od dokowania od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez określenie produktów, których mogą dotyczyć zwolnienia i obniżki podatku. Produkty umieszczone w nowym wykazie są w dużej mierze podobne do produktów wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2004/162/WE, niemniej wprowadzono kilka nowych produktów, a kilka usunięto.

  Wniosek Komisji przewiduje również ponowne przedłużenie o sześć miesięcy (do 30 czerwca 2015 r.) okresu stosowania decyzji 2004/162/WE, aby dać Francji czas na transpozycję do swojego prawa krajowego przepisów nowej decyzji Rady na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Zważywszy, że zastosowanie tego środka jest uzasadnione i ma na celu dalsze pobudzanie działalności gospodarczej i konkurencyjności w regionach najbardziej oddalonych, a zarazem nie osłabia spójności rynku wewnętrznego i porządku prawnego UE, przewodnicząca proponuje, by wniosek ten został przyjęty bez zmian, zgodnie z art. 50 Regulaminu.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

  Odsyłacze

  COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

  Data konsultacji z PE

  4.11.2014

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  REGI

  12.11.2014

   

   

   

  Komisje wyznaczone do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  12.11.2014

   

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  ECON

  25.11.2014

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Iskra Mihaylova

  4.11.2014

   

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  3.12.2014

  Data przyjęcia

  3.12.2014

   

   

   

  Data złożenia

  5.12.2014