SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8‑0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova
(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2014/0308(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0054/2014
Predkladané texty :
A8-0054/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch

(COM(2014)0666 – C8‑0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2014)0666),

–       so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0242/2014),

–       so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0054/2014),

1.      schvaľuje návrh Komisie;

2.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutím Rady 2004/162/ES z 10. februára 2004 (zmeneným rozhodnutiami Rady 2008/439/ES z 9. júna 2008 a 448/2011/EÚ z 19. júla 2011) prijatým na základe článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES (teraz článok 349 ZFEÚ) sa Francúzsku povoľovalo uplatňovať do 1. júla 2014 oslobodenia od dane „octroi de mer“ alebo úľavy na nej v prípade určitých výrobkov vyrábaných vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch (s výnimkou Svätého Martina) s cieľom vyvážiť znevýhodnenia dotknutých najvzdialenejších regiónov (odľahlosť, závislosť od dodávok surovín a energie, malý trh a nízka úroveň vývoznej aktivity) a podporiť ich konkurencieschopnosť a sociálny a hospodársky vývoj.

Francúzsko požiadalo o zachovanie systému diferencovaného zdaňovania, podobného uvedenému systému, do 31. decembra 2020. Komisia však zastávala názor, že analýza zoznamov výrobkov, na ktoré chcelo Francúzsko uplatňovať systém diferencovaného zdaňovania, bola zdĺhavým procesom, ktorý nebolo možné dokončiť do dátumu skončenia platnosti rozhodnutia 2004/162/ES, t. j. do 1. júla 2014. Aby Komisia mohla dokončiť posúdenie francúzskej žiadosti, rozhodnutím Rady č. 378/2014/EÚ z 12. júna 2014 sa predĺžilo obdobie uplatňovania rozhodnutia Rady 2004/162/ES o 6 mesiacov do 31. decembra 2014.

Po dokončení tohto posúdenia zo strany Komisie je cieľom v súčasnosti predloženého návrhu vytvoriť nový právny rámec pre námorné dane od 1. januára 2015 do 31. decembra 2020 tak, že sa stanovia výrobky, na ktoré bude možné uplatňovať oslobodenia od dane a daňové úľavy. Hoci výrobky zahrnuté do nového zoznamu sú väčšinou podobné tým, ktoré sú uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2004/162/ES, zaradených bolo niekoľko nových výrobkov, zatiaľ čo iné boli stiahnuté.

V návrhu Komisie sa takisto stanovuje predĺženie platnosti rozhodnutia 2004/162/ES o ďalších šesť mesiacov (do 30. júna 2015) s cieľom poskytnúť Francúzsku čas na transpozíciu ustanovení nového rozhodnutia Rady do svojho vnútroštátneho práva na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2020.

Vzhľadom na to, že toto opatrenie je opodstatnené a jeho cieľom je naďalej stimulovať hospodársku činnosť a konkurencieschopnosť v najvzdialenejších regiónoch a zároveň neoslabovať súdržnosť vnútorného trhu a právneho poriadku EÚ, predseda navrhuje, aby sa tento návrh prijal bezo zmeny v súlade s článkom 50 rokovacieho poriadku.

POSTUP

Názov

Systém tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch

Referenčné čísla

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Dátum konzultácie s EP

4.11.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

REGI

12.11.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.11.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ECON

25.11.2014

 

 

 

Spravodajcovia

dátum vymenovania

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

3.12.2014

Dátum prijatia

3.12.2014

 

 

 

Dátum predloženia

5.12.2014