Betänkande - A8-0054/2014Betänkande
A8-0054/2014

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Iskra Mihaylova
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2014/0308(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0054/2014
Ingivna texter :
A8-0054/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0666),

–       med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0242/2014),

–       med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0054/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.      Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.      Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Genom rådets beslut 2004/162/EG av den 10 februari 2004 (ändrat genom rådets beslut 2008/439/EG av den 9 juni 2008 och rådets beslut nr 448/2011/EU av den 19 juli 2011), som antogs på grundval av artikel 299.2 i EG-fördraget (nu artikel 349 i EUF-fördraget), gavs Frankrike tillåtelse att till och med den 1 juli 2014 medge befrielse från eller nedsättningar av sjötullen för ett antal produkter som tillverkas i de franska yttersta randområdena (med undantag av Saint-Martin), för att kompensera för de hinder som de yttersta randområdena ställs inför (avlägsen belägenhet, råvaru- och energiberoende, liten marknad och dåligt utvecklad exportverksamhet) samt för att stödja deras konkurrenskraft och sociala och ekonomiska utveckling.

Frankrike hade begärt att ett system med differentierad beskattning liknande det ovannämnda systemet skulle behållas till och med den 31 december 2020. Kommissionen ansåg dock att det är en lång process att analysera den förteckning över produkter som Frankrike ville tillämpa differentierad beskattning för, och att detta inte skulle kunna slutföras innan beslut 2004/162/EG löpte ut, dvs. den 1 juli 2014. För att göra det möjligt för kommissionen att slutföra behandlingen av Frankrikes begäran antogs rådets beslut nr 378/2014/EU av den 12 juni 2014 om förlängning av tillämpningstiden för rådets beslut 2004/162/EG med sex månader till den 31 december 2014.

Efter att kommissionen nu har avslutat analysen är syftet med föreliggande förslag att ta fram en ny rättslig ram för sjötullen för perioden mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2020, genom att fastställa för vilka produkter befrielse eller nedsättning av skatten får tillämpas. Även om de produkter som finns med på förteckningen till största delen liknar de som finns i bilagan till rådets beslut 2004/162/EG så har vissa nya produkter lagts till och en del andra har tagits bort.

Enligt kommissionens förslag förlängs beslut 2004/162/EG med ytterligare sex månader (till den 30 juni 2015) för att ge Frankrike tid att införliva bestämmelserna i rådets nya beslut i sin nationella lagstiftning för perioden mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2020.

Eftersom denna åtgärd kan anses rimlig och syftar till en fortsatt stimulans av ekonomin och konkurrenskraften i de yttersta randområdena, samtidigt som man inte underminerar samstämmigheten på den inre marknaden eller i EU:s rättssystem, föreslår ordföranden att detta förslag godkänns utan ändringsförslag, i enlighet med artikel 50 i arbetsordningen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena

Referensnummer

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

4.11.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

12.11.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

12.11.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

25.11.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

3.12.2014

Antagande

3.12.2014

 

 

 

Ingivande

5.12.2014