HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

8.12.2014 - (07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE)) - ***

Fiskeriudvalget
Ordfører: Alain Cadec

Procedure : 2014/0079(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0055/2014
Indgivne tekster :
A8-0055/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets afgørelse (07911/2014),

–       der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion (07953/2014),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0008/2014),

–       der henviser til artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, samt artikel 108, stk. 7, i forretningsordenen,

–       der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A8-0055/2014),

1.      godkender indgåelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Seychellernes regeringer og parlamenter.

KORT BEGRUNDELSE

En partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri udgør grundlaget for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne på fiskeriområdet. Denne partnerskabsaftale om bæredygtigt tunfiskeri mellem EU og Seychellerne trådte i kraft den 10. maj 2003 og er siden blevet fornyet to gange. Det er den vigtigste aftale, Unionen har indgået i Det Indiske Ocean, og den har gjort Seychellerne til den vigtigste partner i området.

Den foreliggende aftale er en "aftale om adgang" mellem Republikken Seychellerne og Den Europæiske Union, og den blev paraferet den 3. april 2014. Den omhandler adgangen for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer.

Mayotte blev en region i Den Europæiske Unions yderste periferi den 1. januar 2014. Dermed er Mayottes eksklusive økonomiske zone blevet en integrerende del af Unionens farvande. Eftersom bevarelse af havets biologiske ressourcer hører til de områder, hvorpå Unionen i henhold til artikel 3 i TEUF har enekompetence, påhviler det Unionen at forvalte fiskebestandene og forhandle og forvalte bilaterale aftaler vedrørende Mayotte.

På grund af Mayottes og Seychellernes nære geografiske beliggenhed og inden ændringen af Mayottes status var det en privat aftale, der dannede grundlag for forbindelserne mellem europæiske fiskerfartøjer og fartøjer fra Seychellerne og Mayotte. I henhold til denne private aftale kunne i alt ca. 30 fartøjer, herunder otte fartøjer fra Seychellerne, fiske efter vandrende arter i Mayottes farvande, samtidig med at Mayottes fiskerisektor kunne udvikle sig takket være de afgifter, som rederne indbetaler direkte til den franske stats myndigheder i Mayotte.

Forhandlingerne om den foreliggende aftale mellem Republikken Seychellerne og Den Europæiske Union (for Mayotte) havde til formål at gøre det muligt for et begrænset antal fiskerfartøjer, der sejler under Seychellernes flag, og som har en lang tradition for at fiske i Mayottes farvande, at fortsætte deres fiskeri i Mayottes eksklusive økonomiske zone under overholdelse af den fælles fiskeripolitiks bestemmelser.

Denne aftale om adgang har strategisk betydning på grund af tunfiskens vandrende karakter. Desuden imødekommer den en anmodning fra Republikken Seychellerne om at gøre partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri gensidig, dvs. give redere fra Seychellerne mulighed for at fiske i europæiske farvande. Aftalen vil gøre det muligt at bevare de privilegerede forbindelser mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne.

Den foreliggende aftale skal vedtages af Rådet med Europa-Parlamentets godkendelse i overensstemmelse med lovgivningsproceduren for godkendelse, jf. artikel 289, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Aftalens indhold

Denne aftale om adgang, der er den første af sin art, har karakter af en undtagelse, fordi den giver fartøjer, der fører et tredjelands flag, tilladelse til at fiske i EU-farvande. Den giver adgang til zonen mellem 24 og 100 sømil for otte tunfiskerfartøjer med snurpenot og to hjælpefartøjer, der sejler under Seychellernes flag, i en seksårig periode, der kan fornyes. Zonen mellem 0 og 24 sømil er fortsat forbeholdt Mayottes lokale fiskerflåde.

Rederne betaler afgifter direkte til Den Europæiske Union for at opnå fiskerilicens for fartøjerne. Afgifterne opkræves af Frankrig for Den Europæiske Union og videresendes til Mayotte for effektivt at møde sektorens behov for havne-, losnings-, kontrol- og markedsføringsinfrastruktur.

Tekniske oplysninger:

•       Lige som den foregående private aftale tillader denne aftale fartøjer, der sejler under Seychellernes flag, at fiske efter stærkt vandrende arter under overholdelse af de regler, som Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC) har vedtaget.

•       Den garanterer overholdelse af IOTC's beslutninger om rimelig forvaltning og bevarelse af ressourcerne, navnlig gennem forvaltningen af fiskeriindsatsen. Aftalen respekterer bestemmelserne i Den Europæiske Unions fælles fiskeripolitik og muliggør dermed mere gennemsigtighed end den foregående private aftale.

•       Fartøjer fra Seychellerne, der fisker inden for rammerne af denne aftale, skal lande deres fangster i Victoria, en havn i Seychellerne, for at udvikle Seychellernes fiskeri- og forarbejdningssektor. Den foregående aftale fastsatte ikke nogen landingshavn.

•       Aftalens modydelse er baseret på de afgifter, som rederne betaler. Sidstnævnte beregnes på grundlag af den fiskede tonnage. Afgifterne er steget i forhold til den foregående private aftale, hvor de beløb sig til 100 EUR pr. ton fangst. De beløber sig herefter til 110 EUR pr. ton fangst det første år, 115 EUR det andet og tredje år, 120 EUR det fjerde og femte år og 125 EUR det sjette år.

•       Aftalen indeholder tre vigtige bestemmelser:

         –       en opsigelsesbestemmelse, der finder anvendelse, hvis der er tungtvejende grunde til det, såsom manglende overholdelse af en af parternes indgåede forpligtelser

         –       en bestemmelse om suspension af aftalen i tilfælde af en klar krænkelse af menneskerettighederne, de demokratiske principper, retsstatsprincippet og principperne om god regeringsførelse, jf. Cotonouaftalens artikel 9, samt i tilfælde af manglende respekt for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med arbejdet som fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation

         –       en bestemmelse om midtvejsrevision, som gør det muligt at evaluere aftalens effektivitet tre år efter dens ikrafttræden.

•       Der nedsættes en blandet komité, der skal overvåge gennemførelsen af aftalen. Parterne afgør selv, hvem der skal deltage i de dermed forbundne møder.

•       Da der er tale om farvande, der hører under EU's jurisdiktion, har dette ingen finansielle virkninger i form af udgifter på EU-budgettet.

Ordførerens holdning

Ordføreren ønsker at afgive en positiv udtalelse om denne aftale, da den er til fordel for begge parter, gavner Mayottes og Seychellernes økonomiske udvikling og overholder den fælles fiskeripolitiks og IOTC's bestemmelser om bevarelse af ressourcerne.

Da godkendelsesproceduren ikke giver Europa-Parlamentet mulighed for at ændre aftalens indhold, ønsker ordføreren imidlertid at fremhæve en række vigtige punkter:

Mens der er tale om forskellige målarter for det lokale fiskeri og Seychellernes fartøjer, og mens aftalen overholder artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013, beklager ordføreren, at aftalen ikke forbeholder et større område, som omfatter mere end de 24 sømil, til Mayottes lokale fiskerflåde.

Ordføreren understreger, at Mayottes fiskere skal inddrages i møderne i den blandede komité, der er nedsat i denne aftale, og at de skal involveres i samtlige faser af gennemførelsen af aftalen. I denne forbindelse har ordføreren bedt den franske regering om at forpligte sig formelt til på upartisk vis at viderefordele hele det indbetalte afgiftsbeløb til Mayotte for at give øens fiskere fuldt udbytte heraf.

Det påhviler også den franske regering at anvende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til at indføre en passende administrativ ramme, kontrolforanstaltninger og fysisk infrastruktur samt at levere passende kapacitetsopbygning for at opfylde kravene i den fælles fiskeripolitik. Mayotte skal navnlig hurtigt kunne etablere en landingshavn for at udvikle øens fiskeri- og forarbejdningssektor.

Derfor ønsker ordføreren, at den detaljerede rapport om de betalinger, der er udført for de fartøjer, der har tilladelse til at fiske, samt om anvendelsen af disse betalinger, jf. artikel 2, stk. 3, i Rådets afgørelse af 10. marts 2014[1] og artikel 19 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013[2], fremsendes ikke blot til Kommissionen, men også til Europa-Parlamentet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

3.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon