Procedūra : 2014/0079(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0055/2014

Pateikti tekstai :

A8-0055/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/01/2015 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0002

REKOMENDACIJA     ***
PDF 165kWORD 74k
8.12.2014
PE 537.372v03-00 A8-0055/2014

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07911/2014 – C8 0008/2014 – 2014/0079(NLE))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Alain Cadec

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07911/2014),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimą dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybių ir jūrų biologinių išteklių naudojimo Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausančiuose Majoto vandenyse (07953/2014),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 7 dalį (C8-0008/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A8-0055/2014),

1.      pritaria susitarimo sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Seišelių Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos santykiai žuvininkystės srityje reglamentuojami partnerystės tausios žuvininkystės sektoriuje susitarimu (pranc. APPD). Šis Europos Sąjungos ir Seišelių partnerystės tausios tunų žvejybos sektoriuje susitarimas įsigaliojo 2003 m. gegužės 10 d. ir nuo tada buvo du kartus atnaujintas. Tai svarbiausias su Indijos vandenynu susijęs Sąjungos sudarytas susitarimas, dėl kurio Seišeliai yra pagrindinis partneris šioje zonoje.

Šis susitarimas yra Seišelių Respublikos ir Europos Sąjungos sudarytas veiklos galimybių susitarimas, parafuotas 2014 m. balandžio 3 d. Jame kalbama apie laivų, plaukiojančių su Seišelių vėliava, veiklos galimybes ir jūrų biologinių išteklių naudojimą Majoto vandenyse.

2014 m. sausio 1 d. Majoto teritorija tapo Europos Sąjungos atokiausiu regionu. Dėl to Majoto išskirtinė ekonominė zona (IEE) šiuo metu yra sudėtinė Sąjungos vandenų dalis. Kadangi išteklių apsauga priklauso išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai (SESV 3 straipsnis), Sąjungai priklauso valdyti žuvų išteklius ir derėtis dėl su Majotu susijusių dvišalių susitarimų ir juos tvarkyti.

Dėl geografinio Majoto artumo Seišeliams ir prieš pakeičiant Majoto statusą Europos ir Seišelių žvejybos laivų Majote santykiai buvo reglamentuojami pagal privatų susitarimą. Pagal šį privatų susitarimą iš viso 30 laivų, iš kurių 8 buvo Seišelių laivai, galėjo žvejoti migruojančių rūšių žuvis Majoto vandenyse ir drauge buvo galima vystyti Majoto žuvininkystės sektorių, nes laivų savininkai mokėjo mokesčius tiesiogiai Prancūzijos valstybės tarnyboms Majote.

Dėl šio Seišelių Respublikos ir Europos Sąjungos (Majoto vardu) susitarimo buvo susiderėta siekiant sudaryti galimybes tam tikram skaičiui su Seišelių vėliava plaukiojančių laivų, kurie istoriškai žvejoja Majoto vandenyse, tęsti žvejybos veiklą išskirtinėje ekonominėje Majoto zonoje laikantis bendros žuvininkystės politikos taisyklių.

Šis veiklos galimybių susitarimas yra strategiškai svarbus Seišelių laivynui atsižvelgiant į tunų išteklių migraciją. Pagal jį taip pat atsižvelgiama į Seišelių Respublikos prašymą taikyti APPD abipusiškumo principą, t. y. susitarimą, pagal kurį Seišelių laivų savininkai galėtų žvejoti europiniuose vandenyse. Pagal šį susitarimą bus galima išlaikyti ypatingus santykius, kuriuos Europos Sąjunga palaiko su Seišelių Respublika.

Šį susitarimą turi priimti Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 289 straipsnio 2 dalį.

Susitarimo turinys

Šis veiklos galimybių susitarimas yra pirmas tokio pobūdžio susitarimas, jis ypatingas dėl to, kad laivams, plaukiojantiems su trečiosios šalies vėliava, leidžiama žvejoti europiniuose vandenyse. Pagal jį numatomos galimybės vykdyti veiklą zonoje, esančioje tarp 24 ir 100-osios mylių, 8 gaubiamaisiais tinklais tunus žvejojantiems laivams ir 2 aprūpinimo laivams, plaukiojantiems su Seišelių vėliava, šešerių metų laikotarpį, kurį galima pratęsti. Zona, esanti tarp 0 ir 24-osios mylių, ir toliau paliekama Majoto vietos žvejybai.

Siekdami gauti žvejybos leidimą, kurį galėtų laikyti laive, laivų savininkai moka mokesčius tiesiogiai Europos Sąjungai. Šiuos mokesčius į Europos Sąjungos sąskaitą renka Prancūzija ir perskirsto juos Majotui, kad būtų veiksmingai patenkinti sektoriniai salos poreikiai, susiję su uosto infrastruktūra, iškrovimu, kontrole ir produktų pateikimu rinkai.

Techninė informacija

•   Pagal šį susitarimą, kaip ir pagal ankstesnį privatų susitarimą, laivams, plaukiojantiems su Seišelių vėliava, leidžiama žvejoti toli migruojančių rūšių žuvis laikantis Indijos vandenyno tunų komisijos (IOTC) taisyklių.

•   Pagal jį užtikrinama, kad būtų laikomasi IOTC rezoliucijų dėl gero valdymo ir išteklių apsaugos, būtent valdant žvejybos pastangas. Pagal susitarimą laikomasi Europos Sąjungos bendros žuvininkystės politikos taisyklių, taigi esama daugiau skaidrumo nei pagal ankstesnį privatų susitarimą.

•   Seišelių laivai, žvejojantys pagal šį susitarimą, turi iškrauti savo laimikį Seišelių uoste Viktorijoje, siekiant vystyti Seišelių žuvininkystės ir perdirbimo pramonę. Ankstesniame susitarime iškrovimo uostas nebuvo nustatytas.

•   Susitarime numatyto įnašo pagrindas yra laivų savininkų mokesčiai. Jie apskaičiuojami atsižvelgiant į sužvejotą tonažą. Jie padidėjo, palyginti su ankstesniu privačiu susitarimu, pagal kurį mokestis už sužvejotų žuvų toną sudarė 100 EUR. Dabar už pirmais metais sužvejojamų žuvų toną mokama 110 EUR, už antraisiais ir trečiaisiais – 115, ketvirtaisiais ir penktaisiais – 120, o šeštaisiais metais mokama 125 EUR už toną.

•   Susitarime yra trys svarbūs straipsniai:

– straipsnis dėl denonsavimo susiklosčius sudėtingoms aplinkybėms, susijusioms su įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė viena iš šalių, nesilaikymu;

– straipsnis dėl susitarimo sustabdymo tuo atveju, jei akivaizdžiai pažeidžiamos žmogaus teisės, demokratijos, teisinės valstybės ir gero valdymo principai, išdėstyti Kotonu susitarimo 9 straipsnyje, taip pat tuo atveju, kai pažeidžiamos Tarptautinės darbo organizacijos numatytos pagrindinės darbo teisės;

– pagal straipsnį dėl laikotarpio vidurio peržiūros bus galima įvertinti, ar susitarimas veiksmingas praėjus trejiems metams nuo jo įsigaliojimo dienos.

•   Siekiant kontroliuoti, kaip taikomas šis susitarimas, įsteigiamas jungtinis komitetas. Šalys savo nuožiūra nustato, kas dalyvauja atitinkamuose susitikimuose.

•   Kadangi kalbama apie ES jurisdikcijai priklausančius vandenis, Sąjungos biudžeto išlaidoms finansinių pasekmių nėra.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas norėtų pritarti šiam susitarimui, nes jis naudingas abiem šalims, taip pat Majoto ir Seišelių ekonomikos vystymuisi, pagal jį laikomasi bendros žuvininkystės politikos ir IOTC taisyklių išteklių apsaugos srityje.

Vis dėlto, kadangi Europos Parlamentas pagal pritarimo procedūrą negali keisti susitarimo turinio, pranešėjas norėtų atkreipti ypatingą dėmesį į kai kuriuos svarbius punktus:

jei vietos žvejybos laivų ir Seišelių laivų žvejojamų žuvų rūšys skiriasi ir jeigu laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 5 straipsnio 3 dalies, pranešėjas apgailestauja, kad pagal šį susitarimą nenumatoma didesnės nei 24 jūrmylės zonos Majoto vietos žvejams.

Pranešėjas pabrėžia, kad Majoto žvejai turi dalyvauti jungtinio komiteto, įsteigiamo šiuo susitarimu, susitikimuose ir būti įtraukiami visais šio susitarimo įgyvendinimo etapais. Šiuo tikslu pranešėjas paprašė Prancūzijos Vyriausybės oficialiai įsipareigoti, kad visa mokesčių suma būtų nešališkai paskirstyta Majotui, siekiant, kad Majoto žvejai galėtų ja visapusiškai pasinaudoti.

Prancūzijos Vyriausybės kompetencijai taip pat priklauso naudoti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą siekiant sukurti tinkamą administracinę sistemą, vykdyti kontrolę, taip pat sukurti fizinę infrastruktūrą ir atitinkamus pajėgumus, kad būtų patenkinti bendros žuvininkystės politikos reikalavimai. Visų pirma Majotas turi turėti galimybių nedelsiant apsirūpinti iškrovimo uostu, kad saloje būtų galima vystyti žuvininkystės ir perdirbimo pramonę.

Dėl to pranešėjas taip pat pageidauja, kad laikantis 2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimo(1) 2 straipsnio 3 dalies ir 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo(2) 19 straipsnio išsami laivų, turinčių žvejybos leidimą, atliktų mokėjimų ir jų panaudojimo ataskaita būtų pateikiama ne tik Komisijai, bet ir Europos Parlamentui.

(1)

COM(2014) 0139.

(2)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1–11.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

3.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Teisinė informacija - Privatumo politika