Postup : 2014/0287(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0056/2014

Předložené texty :

A8-0056/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0087

ZPRÁVA     ***I
PDF 490kWORD 249k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Helmut Scholz

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0585),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0172/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne ... 2014, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0056/2014),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 17. července 2014 byla uzavřena jednání s Ekvádorem o jeho přistoupení k obchodní dohodě uzavřené mezi EU a Kolumbií a Peru. Ekvádorská vláda dospěla k tomuto rozhodnutí poté, co na ní byl vyvíjen značný tlak způsobený tím, že se některé z hlavních vývozních produktů této země ocitly ve výrazné nevýhodě, pokud se jedná o jejich konkurenceschopnost na trhu EU vůči stejným produktům pocházejícím z Kolumbie a Peru. Ekvádor má navíc v důsledku změn v příslušném nařízení EU k 1. lednu 2015 přijít o status GSP+. Vícestranná dohoda o volném obchodu poskytne vztahům mezi EU a Ekvádorem nový právní rámec.

Aby zabránila zbytečnému narušení obchodu v období do zahájení předběžného uplatňování této dohody o volném obchodu mezi EU a Ekvádorem a snížila zátěž, které čelí unijní dovozci ekvádorských vývozních produktů, přijala Evropská komise dne 1. října 2014 návrh zajišťující, že cla uplatňovaná k datu parafování protokolu o přistoupení Ekvádoru k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru nebudou zvýšena a že na produkty pocházející z Ekvádoru nebudou ani uplatněna žádná nová cla. Navrhované nařízení proto stanoví, že úroveň celních sazeb platných pro Ekvádor a uplatňovaných Ekvádorem ke dni parafování protokolu o přistoupení zůstane zachována. Navrhované nařízení by tedy ve skutečnosti prodloužilo platnost obchodních preferencí poskytovaných Ekvádoru na základě nařízení o GSP+, jejichž platnost by jinak skončila dne 1. ledna 2015 vzhledem k tomu, že Ekvádor byl Světovou bankou v průběhu tří po sobě jdoucích let předcházejících aktualizaci seznamu zvýhodněných zemí zařazen do skupiny zemí s vyššími středními příjmy. Návrh navíc zavádí určitou reciprocitu, neboť Ekvádor by měl rovněž povinnost zachovat stávající úroveň cel uplatňovaných na dovozy z EU do doby, než začne být přechodně uplatňována dohoda o volném obchodu.

Komise si přeje, aby se navrhované nařízení uplatňovalo od 1. ledna 2015 do uplynutí šesti měsíců od vstupu protokolu o přistoupení v platnost (nebo případně od zahájení jeho prozatímního uplatňování), nebo do 31. prosince 2016, podle toho, co nastane dříve. Je tedy jasné, že účelem navrhovaného nařízení je být přechodným opatřením, které má Ekvádor a EU připravit na vstup dohody o volném obchodu mezi EU a Ekvádorem v platnost.

Pokud se jedná o datum vstupu v platnost přechodného opatření, které navrhuje Komise, zdá se – vzhledem k pozdnímu přijetí návrhu ze strany Komise a k procesním náležitostem řádného legislativního postupu – jen obtížně uskutečnitelným, že by byl tento předpis přijat oběma spoluzákonodárci, byl zveřejněn v Úředním věstníku a vstoupil v platnost před koncem tohoto roku. Aby byly minimalizovány negativní dopady na hospodářské subjekty, které jsou činné v obchodu mezi EU a Ekvádorem, je zpravodaj odhodlán urychlit postup přijímání textu v Parlamentu, přičemž by však tento postup měl plně dodržet práva a výsady Parlamentu v rámci řádného legislativního postupu a příslušné postupy. Zpravodaj proto předkládá ctižádostivý harmonogram rozhodovacího procesu v Parlamentu.

Přechodné období v délce trvání nejvýše do 31. prosince 2016 je nutné poskytnout, aby byl dostatek času na vykonání všech vnitřních postupů v EU, ale také v Ekvádoru, jež jsou nezbytné pro účely uplatňování protokolu o přistoupení. Další zpoždění by mohla být způsobena tím, že Kolumbie a Peru musí provést nezbytné konzultace a schválit protokol o přistoupení ještě předtím, než Komise přijme rozhodnutí o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu o přistoupení a rozhodnutí o jeho uzavření. Potenciální šestiměsíční překrývání použitelnosti tohoto nařízení a protokolu o přistoupení se považuje za nezbytné k tomu, aby se hospodářské subjekty mohly přizpůsobit novým celním postupům.

Komise navrhuje, aby bylo toto prodloužení současných obchodních preferencí podmíněno pěti podmínkami, které musí Ekvádor splnit: 1. soulad s pravidly původu, 2. skutečnost, že Ekvádor neuvalí žádná nová cla či omezení na dovoz z EU, 3. zachování ratifikace a účinného uplatňování určitého počtu úmluv relevantních pro GSP+, 4. spolupráce s Evropskou komisí, pokud se jedná o žádosti o informace ohledně dodržování těchto úmluv a v neposlední řadě 5. setrvalá vůle Ekvádoru podepsat a ratifikovat dohodu o volném obchodu s EU.

Komise má povinnost sledovat dodržování těchto podmínek ze strany Ekvádoru a návrh stanoví, že Komisi bude svěřena pravomoc pozastavit platnost příslušného sazebního zacházení, získá-li dostatečné důkazy o tom, že Ekvádor tyto podmínky nedodržuje.

Příslušná ochranná opatření ze strany Evropské unie a Ekvádoru se budou uplatňovat i nadále, bez ohledu na uplatňování tohoto nařízení.

Vás zpravodaj podporuje účel tohoto návrhu Komise, jímž je zabránit přesměrování obchodu způsobenému vyššími cly, a také přístup Komise, který spočívá v prodloužení stávajícího sazebního zacházení na základě reciprocity a za určitých podmínek. Neznamená to však, že je po Ekvádoru požadováno, aby snížil svá stávající cla a omezil opatření na ochranu některých odvětví před vstupem v platnost dohody o volném obchodu mezi EU a Ekvádorem. Váš zpravodaj by nicméně ve svém návrhu zprávy prostřednictvím pozměňovacích návrhů k bodům odůvodnění a článkům navrhovaného nařízení rád vyřešil čtyři otázky:

(1) V daném kontextu je důležité konstatovat, že Ekvádor by neměl být zbaven závazků, které přijal v rámci nařízení o GSP. Váš zpravodaj proto navrhuje, aby byl rovněž začleněn odkaz na obecné důvody pro pozastavení uplatňování obchodních preferencí v rámci systému všeobecných preferencí. Ekvádor by také neměl měnit podmínky pro přístup subjektů z EU na trh.

(2) Úkolem Evropské komise je sledovat dodržování těchto podmínek ze strany Ekvádoru a pravidelně v této věci informovat Parlament, což by podle zpravodaje mělo být v nařízení jasně uvedeno.

(3) Váš zpravodaj má však určité pochybnosti ohledně svěření pravomoci Evropské komisi. Vzhledem k významu a důsledkům případného rozhodnutí o pozastavení stávajících obchodních preferencí pro Ekvádor v případě, pokud by byla tato země obviněna z toho, že neplní podmínky stanovené v nařízení, pro dovozce a investory z EU by spoluzákonodárci (Evropský parlament a Rada ministrů) měli mít možnost vznést námitku proti opatření navrhujícímu pozastavení uplatňování obchodních preferencí. Zpravodaj se proto – po vzoru ustanovení článku 15 nařízení o GSP – domnívá, že vhodnějším nástrojem pro rozhodování o pozastavení obchodních preferencí by byl akt v přenesené pravomoci, který by Evropskému parlamentu umožnil vyjádřit svůj postoj ohledně toho, zda Ekvádor plní podmínky stanovené v nařízení. Zpravodaj proto navrhuje odpovídajícím způsobem pozměnit příslušná ustanovení návrhu nařízení.

(4) Další otázka se týká možnosti uplatnit ochranná opatření. Nařízení se zmiňuje pouze o právu EU uplatnit příslušná ochranná opatření, váš zpravodaj je však přesvědčen, že by v předpisu mělo být jednoznačně stanoveno, že toto nařízení neomezuje schopnost Ekvádoru uplatnit ochranná opatření proti dovozům z EU na základě skutečnosti, že je tato země signatářem Dohody o ochranných opatřeních WTO.

S výhradou těchto doplňujících prvků váš zpravodaj navrhuje podpořit návrh Komise a umožnit jeho rychlé přijetí spoluzákonodárci.


POSTUP

Název

Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru

Referenční údaje

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Datum předložení EP

1.10.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

20.10.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Datum přijetí

4.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Datum předložení

8.12.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí