Procedure : 2014/0287(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0056/2014

Indgivne tekster :

A8-0056/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0087

BETÆNKNING     ***I
PDF 332kWORD 239k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Helmut Scholz

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0585),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0172/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0056/2014),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Den 17. juli 2014 afsluttedes forhandlingerne med Ecuador om landets tiltrædelse af den handelsaftale, der er indgået mellem EU og Colombia/Peru. Ecuadors regering kom frem til denne afgørelse som følge af det store pres, den var underlagt, eftersom nogle af landets vigtigste eksportvarer var forbundet med alvorlige konkurrencemæssige ulemper på EU-markedet i forhold til samme type varer med oprindelse i Colombia og Peru. Desuden står Ecuador til at miste sin GSP+-status den 1. januar 2015 som følge af ændringer i den pågældende EU-forordning. Frihandelsaftalen med flere parter vil tilvejebringe en ny retlig ramme for handelsforbindelserne mellem EU og Ecuador.

For at undgå unødvendige handelsafbrydelser indtil den midlertidige anvendelse af denne frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Ecuador og for at lette byrden for EU‑importører af ecuadorianske eksportvarer vedtog Kommissionen den 1. oktober 2014 et forslag om sikring af, at de toldafgifter, der anvendes på datoen for paraferingen af tiltrædelsesprotokollen for Ecuador til frihandelsaftalen mellem EU og Colombia/Peru, ikke forhøjes, og at der ikke anvendes nye toldafgifter på varer med oprindelse i Ecuador. I denne henseende giver den foreslåede forordning mulighed for at opretholde de toldtariffer, der fandt anvendelse over for og som anvendtes af Ecuador på datoen for paraferingen af tiltrædelsesprotokollen. Den foreslåede lovgivning vil derfor effektivt forlænge de handelspræferencer, der er meddelt Ecuador i henhold til GSP+-forordningen, og som ellers ville udløbe den 1. januar 2015, idet Verdensbanken har klassificeret Ecuador som et mellemindkomstland i den øverste halvdel i tre på hinanden følgende år forud for ajourføringen af fortegnelsen over præferenceberettigede lande. Forslaget indfører desuden et element af gensidighed, idet Ecuador også vil være forpligtet til at bevare sine aktuelle toldsatser for import fra EU, indtil frihandelsaftalen tages midlertidigt i anvendelse.

Kommissionens hensigt er, at den foreslåede forordning skal finde anvendelse fra den 1. januar 2015 og indtil seks måneder efter tiltrædelsesprotokollens ikrafttræden (eller, hvis det er relevant, tages midlertidigt i anvendelse) eller indtil den 31. december 2016, alt efter hvad der indtræder først. Det er således tydeligvis hensigten, at den foreslåede forordning skal være en overgangsforanstaltning, der kan forberede Ecuador og EU på, at frihandelsaftalen mellem EU og Ecuador træder i kraft.

Hvad angår den dato, Kommissionen har foreslået for overgangsforanstaltningens ikrafttræden, forekommer det ikke muligt, at denne lovgivning kan nå at blive vedtaget af begge medlovgivere, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden udgangen af indeværende år, i betragtning af Kommissionens sene vedtagelse af forslaget og de proceduremæssige krav i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure. For at minimere de negative virkninger for de erhvervsdrivende, der er involveret i samhandel mellem EU og Ecuador, går ordføreren ind for en hurtig vedtagelsesprocedure i Parlamentet, i hvilken forbindelse Parlamentets rettigheder, beføjelser og procedurer i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure bør respekteres fuldt ud. Ordføreren fremsætter derfor en ambitiøs tidsplan for beslutningsprocessen i Parlamentet.

Overgangsperioden frem til senest den 31. december 2016 synes nødvendig for at sikre, at der tid nok til at gennemføre alle de nødvendige interne procedurer i EU, men også i Ecuador, for anvendelsen af tiltrædelsesprotokollen. Der kan forekomme yderligere forsinkelser som følge af den nødvendige høring af og godkendelse af tiltrædelsesprotokollen i Colombia og Peru forud for Kommissionens afgørelse om forslag til Rådets afgørelser om undertegnelse og midlertidig anvendelse og om indgåelse af tiltrædelsesprotokollen. Den eventuelle overlapning på seks måneder mellem denne forordning og anvendelsen af tiltrædelsesprotokollen anses for nødvendig for at sikre, at de erhvervsdrivende kan tilpasse sig de nye toldprocedurer.

Kommissionen foreslår, at forlængelsen af de aktuelle handelspræferencer gøres betinget af, at Ecuador opfylder følgende fem elementer: 1) overholdelse af oprindelsesreglerne, 2) undladelse fra Ecuadors side af at pålægge import fra EU ny told eller nye restriktioner, 3) fastholdelse af ratifikationen og en effektiv gennemførelse af en række GSP+-relevante konventioner, 4) samarbejde med Europa-Kommissionen i forbindelse med anmodninger om oplysninger om landets overholdelse af disse konventioner og sidst, men ikke mindst, 5) Ecuadors fortsatte bestræbelser på at undertegne og ratificere frihandelsaftalen med EU.

Kommissionen har pligt til at overvåge, at Ecuador opfylder disse betingelser, og ifølge forslaget tillægges Kommissionen beføjelse til ved hjælp af en gennemførelsesretsakt at suspendere toldbehandlingen, hvis den mener, at der foreligger tilstrækkelige beviser på, at Ecuador ikke opfylder disse betingelser.

Den Europæiske Unions og Ecuadors respektive beskyttelsesforanstaltninger vil fortsat finde anvendelse uanset anvendelsen af denne forordning.

Ordføreren støtter formålet med Kommissionens forslag, nemlig at undgå fordrejninger i samhandelen som følge af højere toldtariffer, samt Kommissionens tilgang, der indebærer en forlængelse af den aktuelle toldbehandling på gensidig basis og på visse betingelser. Dette betyder imidlertid ikke, at Ecuador anmodes om at sænke sine aktuelle tariffer og foranstaltninger til beskyttelse af bestemte sektorer, før frihandelsaftalen mellem EU og Ecuador træder i kraft. Ordføreren vil imidlertid gerne berøre fire spørgsmål i sit udkast til betænkning ved hjælp af ændringsforslag til betragtninger og artikler til forbedring af den foreslåede forordning:

1) I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke, at Ecuador ikke bør fritages for sine forpligtelser i henhold til GSP-forordningen. Ordføreren foreslår derfor, at der ligeledes indføres en henvisning til generelle årsager til suspension af handelspræferencerne under den generelle præferenceordning. Ecuador bør desuden også afstå fra at ændre betingelserne for markedsadgang for EU.

2) Det er Europa-Kommissionens opgave at overvåge, at Ecuador opfylder disse betingelser, og at aflægge rapport herom til Parlamentet, hvilket efter ordførerens mening er nødt til at fremgå klart og tydeligt af forordningen.

3) Ordføreren har imidlertid visse betænkeligheder ved delegationen af beføjelser til Europa-Kommissionen. I lyset af den betydning og de konsekvenser, der ville være for EU's importører og investorer ved en eventuel afgørelse om at suspendere de aktuelle handelspræferencer for Ecuador, i tilfælde af at Ecuador beskyldes for ikke at opfylde betingelserne i denne forordning, bør medlovgiverne – dvs. Europa-Parlamentet og Rådet – have mulighed for at gøre indsigelse mod et forslag om suspension af handelspræferencerne. Ordføreren finder derfor, med støtte i GSP-forordningens artikel 15, at en delegeret retsakt er mere passende som middel til at vedtage en suspension af handelspræferencerne, hvorved Europa-Parlamentet også får indflydelse på vurderingen af, hvorvidt Ecuador ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i forordningen. Ordføreren foreslår følgelig, at de relevante bestemmelser i udkastet til forordning ændres i denne henseende.

4) Et andet spørgsmål drejer sig om muligheden for at anvende beskyttelsesforanstaltninger: Mens forordningen kun henviser til EU's ret til at anvende de relevante beskyttelsesforanstaltninger, finder ordføreren, at det bør fastsættes tydeligt i lovgivningen, at denne forordning ikke begrænser Ecuadors muligheder for at anvende beskyttelsesforanstaltninger mod import fra EU, da landet er signatarstat til WTO's aftale om beskyttelsesforanstaltninger.

Med disse tilføjelser foreslår ordføreren, at Kommissionens forslag støttes, og at der skabes mulighed for en hurtig vedtagelse af den fra begge medlovgiveres side.


PROCEDURE

Titel

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Referencer

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Dato for høring af EP

1.10.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

20.10.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Dato for vedtagelse

4.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Dato for indgivelse

8.12.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik