Menetlus : 2014/0287(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0056/2014

Esitatud tekstid :

A8-0056/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0087

RAPORT     ***I
PDF 402kWORD 73k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Ecuadorist pärinevate kaupade tariifse kohtlemise kohta

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Helmut Scholz

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Ecuadorist pärinevate kaupade tariifse kohtlemise kohta

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0585),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8–0172/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse nõukogu esindaja poolt ... 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0056/2014),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Läbirääkimised Ecuadoriga seoses tema ühinemisega ELi ning Peruu ja Colombia vahel sõlmitud kaubanduslepinguga viidi lõpule 17. juulil 2014. Ecuadori valitsus tegi selle otsuse pärast seda, kui sai selgeks, et riik on märkimisväärse surve all, sest mõned riigi peamised eksporditooted olid sattunud ELi turul võrreldes Colombiast ja Peruust pärit sarnaste toodetega ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Lisaks kaotab Ecuador seoses asjakohases ELi määruses tehtud muudatustega 1. jaanuaril 2015 säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra (GSP+) staatuse. ELi ja Ecuadori kaubandussuhetele annab uue õigusraamistiku mitmepoolne vabakaubandusleping.

Kaubavahetuse tarbetute häirete ärahoidmiseks kuni nimetatud Euroopa Liidu ja Ecuadori vahelise vabakaubanduslepingu ajutise kohaldamiseni ja selleks, et vähendada Ecuadori eksportkaupu importivate ELi importijate koormust, võttis Euroopa Komisjon 1. oktoobril 2014 vastu ettepaneku, mis tagaks, et tollimakse, mida kohaldatakse kuupäeval, mil parafeeritakse Ecuadori ühinemisprotokoll ELi ning Peruu ja Colombia vahel sõlmitud kaubanduslepinguga, ei tõsteta ja Ecuadorist pärit toodete suhtes ei kehtestata uusi tollimakse. Selleks nähakse määruse eelnõus ette tollimaksude säilitamine ühinemisprotokolli parafeerimise kuupäeval Ecuadori suhtes ja poolt kohaldataval tasemel. Seeläbi pikendataks kavandatava õigusaktiga tulemuslikult Ecuadorile GSP+ määrusega antud kaubandussoodustusi, mis vastasel juhul kaotaksid kehtivuse 1. jaanuaril 2015, sest Maailmapanga liigituse kohaselt oli Ecuador kolmel järjestikusel aastal vahetult enne soodustatud riikide loetelu ajakohastamist üle keskmise sissetulekuga riik. Peale selle on eelnõusse lisatud vastastikkuse klausel, sest ka Ecuadoril on kohustus säilitada EList pärineva impordi suhtes praegune tollimaksude tase seni, kuni vabakaubanduslepingut ajutiselt kohaldama hakatakse.

Komisjoni kavatsuse kohaselt hakatakse käesolevat määrust kohaldama alates 1. jaanuarist 2015 ja seda kohaldatakse kuni kuus kuud pärast ühinemisprotokolli jõustumist (või selle ajutist kohaldamist, kui see on asjakohane) või kuni 31. detsembrini 2016, olenevalt sellest, kumb on varasem. Seega on kavandatav õigusakt selgelt ajutine meede, millega valmistatakse Ecuadori ja ELi ette ELi ja Ecuadori vabakaubanduslepingu jõustumiseks.

Mis puudutab selle ajutise meetme kavandatavat jõustumise kuupäeva, siis arvestades ettepaneku hilist vastuvõtmist komisjoni poolt ja seadusandliku tavamenetluse menetlusnõudeid, ei tundu olevat reaalne, et mõlemad kaasseadusandjad jõuaksid enne käesoleva aasta lõppu õigusakti vastu võtta, see jõutaks Euroopa Liidu Teataja avaldada ja see jõuaks jõustuda. Et vähendada negatiivset mõju ELi ja Ecuadori vahelise kaubandusega seotud majandustegevuses osalejatele, pooldab raportöör parlamendis kiire vastuvõtmise menetluse läbiviimist, mille juures tuleks täielikult kinni pidada seadusandliku tavamenetlusega seotud parlamendi õigustest, eesõigustest ja menetlustest. Seetõttu on raportöör esitanud parlamendis otsuste tegemiseks tiheda ajakava.

Ajutine kestus maksimaalselt kuni 31. detsembrini 2016 tundub olevat vajalik selleks, et anda piisavalt aega kõigi ühinemisprotokolli kohaldamiseks vajalike sisemenetluste lõpuleviimiseks nii ELis kui ka Ecuadoris. Täiendavaid viivitusi võivad põhjustada ühinemisprotokolli üle peetavad konsultatsioonid Colombia ja Peruuga ning nende heakskiidu saavutamine enne, kui komisjon teeb otsuse esitada ettepanek ühinemisprotokolli allkirjastamist ja ajutist kohaldamist ning sõlmimist käsitlevate nõukogu otsuste kohta. Käesoleva määruse ja ühinemisprotokolli kohaldamise võimalikku kuuekuulist kattumist peetakse vajalikuks, et võimaldada majandustegevuses osalejatel uute tolliprotseduuridega kohaneda.

Komisjoni ettepaneku kohaselt sõltub kehtivate kaubandussoodustuste pikendamine sellest, kas Ecuador täidab järgmist viit tingimust: 1) päritolueeskirjade järgimine, 2) Ecuadori hoidumine uute tollimaksude või uute koguseliste piirangute kehtestamisest EList pärineva impordi suhtes, 3) GSP+ käsitlevate eri konventsioonide jätkuv ja tõhus rakendamine, 4) koostöö Euroopa Komisjoniga seoses nõutud teabe edastamisega nende konventsioonide järgimise kohta ning 5) püüdluste jätkamine Ecuadori poolt ELiga sõlmitava vabakaubanduslepingu allakirjutamiseks ja ratifitseerimiseks.

Komisjoni ülesandeks on jälgida nende tingimuste täitmist Ecuadori poolt ning ettepanekus nähakse ette, et komisjonile antakse rakendusakti kaudu õigus tariifne kohtlemine peatada, kui tal on piisavalt tõendeid, et Ecuador neid tingimusi ei täida.

Euroopa Liidu ja Ecuadori vastavaid kaitsemeetmeid kohaldatakse jätkuvalt olenemata käesoleva määruse kohaldamisest.

Raportöör toetab komisjoni ettepaneku eesmärki, nimelt kõrgetest tollimaksumääradest põhjustatavate kaubavahetuse häirete ärahoidmist, ning ka komisjoni käsitust, mille alusel kehtivat tariifset kohtlemist pikendatakse vastastikku ja teatavatel tingimustel. See ei tähenda siiski, et Ecuadoril palutakse vähendada oma praeguseid tariife ja meetmeid teatavate sektorite kaitsmiseks enne ELi ja Ecuadori vabakaubanduslepingu jõustumist. Et kavandatavat määrust paremaks muuta, soovib raportöör oma raporti projektis eelnõu põhjenduste ja artiklite kohta esitatud muudatusettepanekutega käsitleda järgmist nelja küsimust:

(1) Käesolevaga seoses on oluline märkida, et Ecuadori ei tohiks vabastada kohustustest, mis ta on omale üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse alusel võtnud. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku lisada teksti viide üldiste tariifsete soodustuste kava raames antud kaubandussoodustuste peatamise üldiste põhjuste kohta. Lisaks peaks Ecuador hoiduma tingimuste muutmisest, mille alusel ELil on turule juurdepääs.

(2) Nende tingimuste Ecuadori poolse täitmise jälgimine ja sellest parlamendile aru andmine on Euroopa Komisjoni ülesanne ning raportööri arvates tuleb see määruses selgelt sätestada.

(3) Raportööril on ka teatavad kahtlused Euroopa Komisjonile õiguste delegeerimise suhtes. Arvestades, et võimalikul otsusel Ecuadorile antud praeguste kaubandussoodustuste peatamise kohta, juhul kui Ecuadori süüdistatakse määruses sätestatud tingimuste mittetäitmises, on ELi importijatele ja investoritele väga suur tähtsus ja mõju, peaks kaasseadusandjatel – Euroopa Parlamendil ja ELi Ministrite Nõukogul – olema võimalik esitada kaubandussoodustuste peatamiseks kavandatava meetme suhtes vastuväide. Lähtudes eeltoodust ja üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse artikli 15 sätetest, on raportöör arvamusel, et delegeeritud õigusakt oleks kaubandussoodustuste peatamise vastuvõtmise vahendina sobivam ning seeläbi oleks Euroopa Parlamendil võimalik paremini hinnata, kas Ecuador määruse tingimusi täidab või mitte. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku määruse eelnõu vastavaid sätteid sellest aspektist muuta.

(4) Viimane küsimus puudutab kaitsemeetmete kohaldamise võimalust: kuigi määruses osutatakse üksnes ELi asjaomaste kaitsemeetmete kohaldamise õigusele, on raportöör veendunud, et õigusaktis tuleks selgelt sätestada, et käesoleva määrusega ei piirata Ecuadori kui WTO kaitsemeetmete lepingule allakirjutanud riigi võimalust kohaldada EList pärineva impordi suhtes kaitsemeetmeid.

Raportöör teeb ettepaneku toetada komisjoni ettepanekut koos eespool toodud täiendustega ja hõlbustada selle kiiret vastuvõtmist kaasseadusandjate poolt.


MENETLUS

Pealkiri

Ecuadorist pärinevate kaupade tariifne kohtlemine

Kirjandus

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

EP-le esitamise kuupäev

1.10.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

20.10.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Raportöör:

       nimetamise kuupäev

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Esitamise kuupäev

8.12.2014

Õigusteave - Privaatsuspoliitika