Eljárás : 2014/0287(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0056/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0056/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0087

JELENTÉS     ***I
PDF 407kWORD 250k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Helmut Scholz

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0585),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0172/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. ...-i levelében tett azon kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0056/2014),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

2014. július 17-én lezárultak Ecuadorral az EU és Kolumbia/Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozására irányuló tárgyalások. Ecuador kormánya azután határozott így, hogy jelentős nyomás alá került, mivel az ország fő kiviteli termékei versenyképesség szempontjából jelentős hátrányba kerültek az uniós piacon a Kolumbiából és Peruból származó azonos termékekkel szemben. Ecuador továbbá 2015. január 1-jével a vonatkozó uniós szabályozás változását követően elveszíti GSP+ státuszát. A többoldalú szabadkereskedelmi megállapodás új jogi keretet biztosít az EU és Ecuador közötti kereskedelmi kapcsolatoknak.

Az Európai Unió és Ecuador közötti szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáig a kereskedelmi forgalomban keltett zavar elkerülése, valamint annak érdekében, hogy csökkentse az ecuadori kiviteli termékek uniós importőreire nehezedő terheket, az Európai Bizottság 2014. október 1-jén olyan javaslatot fogadott el, amely biztosítja, hogy az Ecuadornak az EU és Kolumbia/Peru közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv parafálásának időpontjában alkalmazott vámtételeket nem emelik és az Ecuadorból származó termékekre vonatkozóan új vámtételek bevezetésére nem kerül sor. Ennek érdekében a javasolt rendelet előírja azon vámtételek szintjének fenntartását, amelyek a csatlakozási jegyzőkönyv parafálásának időpontjában Ecuadorra vonatkozóan és Ecuador által alkalmazandóak voltak. Ezért a javasolt szabályozás tulajdonképpen meghosszabbítaná a GSP+ rendelet alapján Ecuadornak biztosított kereskedelmi kedvezményeket, amelyek egyébként 2015. január 1-jén lejárnának, mivel Ecuadort a Világbank a kedvezményezett országok listájának frissítését megelőzően három egymást követő évben a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak minősítette. Továbbá a javaslat egy kölcsönösségi elemet is bevezet, mivel a szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáig Ecuador is köteles fenntartani az uniós importokra alkalmazott vámtételek jelenlegi szintjét.

A Bizottság szándéka szerint a javasolt rendelet 2015. január 1-jével lép hatályba és a csatlakozási jegyzőkönyv hatálybalépését követően hat hónapig (vagy adott esetben ideiglenesen) alkalmazandó, vagy 2016. december 31-ig, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Tehát a javasolt rendelet célja egyértelműen egy átmeneti intézkedés, amely felkészíti Ecuadort és az Európai Uniót az EU és Ecuador közötti szabadkereskedelmi megállapodást hatálybalépésére.

Az átmeneti intézkedés hatálybalépésének Bizottság által javasolt időpontját illetően nem tűnik megvalósíthatónak, hogy a jogszabályt mindkét társjogalkotó elfogadja, megjelenjen a Hivatalos Lapban, majd hatályba is lépjen ez év vége előtt, tekintettel arra, hogy a Bizottság későn fogadta el a javaslatot, illetve a rendes jogalkotási eljárás eljárási követelményei miatt. Az EU és Ecuador közötti kereskedelemben részt vevő gazdasági szereplőket érő negatív hatások minimalizálása érdekében az előadó elkötelezett a Parlamenten belüli gyors elfogadási eljárást iránt, és az eljárásnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania a Parlament jogait, előjogait és eljárásait a rendes jogalkotási eljárás keretében. Ezért az előadó ambiciózus menetrendet javasolt a Parlament döntéshozatali eljárása vonatkozásában.

A legfeljebb 2016. december 31-ig tartó átmeneti időszak szükséges ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a csatlakozási jegyzőkönyv alkalmazásához szükséges belső eljárások végrehajtására az EU-ban, valamint Ecuadorban. További késedelmek merülhetnek fel a csatlakozási jegyzőkönyvnek Kolumbia és Peru által szükséges egyeztetése és jóváhagyása miatt, a csatlakozási jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról, valamint megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló bizottsági határozatot megelőzően. A rendelet és a csatlakozási jegyzőkönyv alkalmazása közötti esetleges hat hónapos átfedés szükséges ahhoz, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodjanak az új vámeljárásokhoz.

A Bizottság azt javasolja, hogy a jelenlegi kereskedelmi kedvezmények meghosszabbítását öt feltételtől tegyék függővé, amelyeknek Ecuadornak meg kell felelnie: (1) a származási szabályoknak való megfelelés (2) Ecuador tartózkodása attól, hogy az Unióból származó behozatalt terhelő új vámokat vagy korlátozásokat vezessen be (3) a GSP+-szal kapcsolatos több egyezmény ratifikációjának és hatékony végrehajtásának fenntartása (4) együttműködés az Európai Bizottsággal, amennyiben tájékoztatást kér az ezen egyezményeknek való megfelelésről, végül, de nem utolsósorban (5) Ecuador arra irányuló folyamatos erőfeszítése, hogy aláírja és ratifikálja az Unióval kötött szabadkereskedelmi egyezményt.

A Bizottság köteles nyomon követni, hogy Ecuador megfelel-e ezeknek a feltételeknek, továbbá a javaslat előírja, hogy a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási aktus révén felfüggessze a tarifális elbánást, amennyiben elegendő bizonyítékot talál arra, hogy Ecuador nem felelt meg ezeknek a feltételeknek.

Az Európai Unió és Ecuador megfelelő védintézkedései ezen rendelet alkalmazásától függetlenül továbbra is alkalmazandók.

Az előadó támogatja a bizottsági javaslat célját, nevezetesen a kereskedelmi forgalomban a magasabb vámtételek által okozott zavar elkerülését, továbbá a bizottsági megközelítést, vagyis a jelenlegi tarifális elbánás kölcsönös alapon és bizonyos feltételek mellett történő meghosszabbítását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Ecuadort arra kérnék, hogy csökkentse jelenlegi vámtarifáit és bizonyos ágazatoknak az EU–Ecuador szabadkereskedelmi egyezmény hatálybalépése előtti védelmére irányuló intézkedéseit. Az előadó azonban jelentéstervezetében négy kérdésben kívánja a preambulumbekezdésekhez és cikkekhez fűzött módosítások révén javítani a javasolt rendeletet:

(1) Ebben az összefüggésben fontos megjegyezni, hogy Ecuadort nem szabad felszabadítani a GSP-rendelet szerint vállalt kötelezettségei alól. Ezért az előadó a kereskedelmi kedvezmények felfüggesztésére vonatkozó általános indokok bevezetését javasolja a vámkedvezmény-rendszer keretében. Továbbá, Ecuadornak tartózkodnia kell attól, hogy megváltoztassa az EU piaci hozzáférésének feltételeit.

(2) Az Európai Bizottság feladata annak a nyomon követése, hogy Ecuador megfelel-e ezeknek a feltételeknek, és erről jelentést kell tennie a Parlamentnek. Az előadó úgy véli, hogy ezt a rendeletben egyértelműen fel kell tüntetni.

(3) Az előadó azonban aggodalmát fejezi ki az Európai Bizottság felhatalmazásának néhány aspektusával kapcsolatban. Tekintettel az Ecuadornak biztosított kereskedelmi kedvezmények esetleges felfüggesztésének – amennyiben Ecuadort azzal vádolják, hogy nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek – jelentőségére és ennek az uniós importőröket és befektetőket érintő következményeire, a társjogalkotóknak – az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának – lehetőséget kell adni arra, hogy kifogást emeljenek a kereskedelmi kedvezmények felfüggesztését javasoló intézkedés ellen. Ezért az előadó a GSP-rendelet 15. cikkére támaszodva úgy véli, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus megfelelőbb módja a kereskedelmi kedvezmények felfüggesztése elfogadásának, és ezáltal az Európai Parlamentnek beleszólási joga van annak kiértékelésébe, hogy Ecuador tiszteletben tartja-e a rendeletben meghatározott feltételeket. Ezért az előadó a rendelettervezet megfelelő rendelkezéseinek e tekintetben való módosítását javasolja.

(4) Egy további kérdés a védintézkedések alkalmazásának lehetőségével kapcsolatos. Bár a rendelet csak a megfelelő védintézkedések alkalmazására irányuló uniós jogot említi, az előadó úgy véli, hogy a jogszabályban egyértelműen meg kell határozni, hogy a rendelet nem korlátozza Ecuador lehetőségét, hogy az Unióból származó importok ellen védintézkedéseket alkalmazzon az alapján, hogy védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás aláíró állama.

Az előadó ezekkel a kiegészítésekkel a bizottsági javaslat támogatását, illetve a társjogalkotók általi gyors elfogadásának lehetővé tételét javasolja.


ELJÁRÁS

Cím

Az Ecuadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánás

Hivatkozások

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.10.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

20.10.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

4.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Benyújtás dátuma

8.12.2014

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat