Procedūra : 2014/0287(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0056/2014

Pateikti tekstai :

A8-0056/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0087

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 552kWORD 253k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Ekvadoro kilmės prekėms taikomo muitų tarifų režimo

(COM(2014) 0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Helmut Scholz

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Ekvadoro kilmės prekėms taikomo muitų tarifų režimo

(COM(2014) 0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0585),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0172/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. ... d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0056/2014),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

2014 m. liepos 17 d. baigtos derybos su Ekvadoru dėl jo prisijungimo prie prekybos susitarimo, kurį sudarė ES ir Kolumbija bei Peru. Ekvadoro vyriausybė priėmė šį sprendimą po to, kai patyrė didelį spaudimą, nes kai kurie šalies pagrindiniai eksportuojami produktai buvo labai nepalankioje padėtyje konkurencingumo ES rinkoje požiūriu, palyginti su tokiais pačiais produktais iš Kolumbijos ir Peru. Be to, Ekvadoras turėtų netekti savo statuso pagal BLS+ 2015 m. sausio 1 d., po to, kai įsigalios atitinkamo ES reglamento pakeitimai. Kelių šalių laisvosios prekybos susitarimas suteiks ES ir Ekvadoro prekybiniams santykiams naują teisinį pagrindą.

Siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo iki Europos Sąjungos ir Ekvadoro laisvosios prekybos susitarimo laikinojo taikymo pradžios, taip pat siekiant palengvinti naštą ES importuotojams, importuojantiems Ekvadoro eksportuojamas prekes, 2014 m. spalio 1 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą, pagal kurį bus užtikrinama, kad muitai, kurie Ekvadoro kilmės produktams buvo taikomi Ekvadoro prisijungimo prie Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru laisvosios prekybos susitarimo protokolo parafavimo dieną, nebūtų padidinti ir kad šiems produktams nebūtų taikomi jokie nauji muitai. Todėl siūlomame reglamente išlaikomas muito normų, kurios Ekvadorui ir Ekvadoro buvo taikomos Prisijungimo protokolo parafavimo dieną, dydis. Taigi pagal siūlomą teisės aktą būtų iš esmės pratęsiamas prekybos lengvatų, suteiktų Ekvadorui pagal BLS+ reglamentą, taikymas, kuris, jei nebūtų siūlomo teisės akto, turėtų būti nutrauktas 2015 m. sausio 1 d. atsižvelgiant į tai, kad trejus metus iš eilės iki lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo atnaujinimo Pasaulio bankas priskiria Ekvadorą šalims, gaunančioms šiek tiek didesnes nei vidutines pajamas. Be to, pagal šį pasiūlymą bus pradėtas taikyti tam tikras abipusiškumo aspektas, nes Ekvadoras taip pat bus įpareigotas ir toliau taikyti dabartinio dydžio muitų mokesčius importui iš ES iki laisvosios prekybos susitarimo laikinojo taikymo pradžios.

Komisija norėtų, kad šis reglamentas būtų taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. ir tol, kol nuo Prisijungimo protokolo įsigaliojimo (arba prireikus nuo jo laikino taikymo pradžios) praeis šeši mėnesiai, arba iki 2016 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė. Taigi, akivaizdu, jog siūlomu reglamentu siekiama suteikti pereinamojo laikotarpio priemonę, pagal kurią Ekvadoras ir ES pasirengtų ES ir Ekvadoro laisvosios prekybos susitarimo įsigaliojimui.

Dėl Komisijos siūlomos pereinamojo laikotarpio priemonės įsigaliojimo datos, atsižvelgiant į tai, kad Komisija priėmė šį pasiūlymą vėlai, ir į įprastos teisėkūros procedūros procedūrinius reikalavimus, neatrodo, kad įmanoma, jog šį teisės aktą priimtų abi teisėkūros institucijos, jis būtų paskelbtas Oficialiajame leidinyje ir įsigaliotų iki šių metų pabaigos. Siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį ekonominės veiklos vykdytojams ES ir Ekvadoro prekybos srityje, pranešėjas įsipareigoja siekti greitos priėmimo Parlamente procedūros, pagal kurią turėtų būti visapusiškai gerbiamos Parlamento teisės, prerogatyvos ir darbo tvarka, taikomos pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Todėl pranešėjas siūlo ryžtingą sprendimo priėmimo Parlamente proceso tvarkaraštį.

Atrodo, kad šis pereinamasis laikotarpis, užtruksiantis ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d., yra būtinas siekiant skirti pakankamai laiko atlikti visas būtinas su Prisijungimo protokolo taikymu susijusias vidaus procedūras ES ir Ekvadore. Gali būti papildomai vėluojama dėl to, kad prieš Komisijos sprendimą dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimų dėl Prisijungimo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo bei sudarymo reikės surengti būtinas konsultacijas ir Prisijungimo protokolą turės patvirtinti Kolumbija ir Peru. Laikoma, kad šešių mėnesių laikotarpis, per kurį gali būti taikomas tiek šis reglamentas, tiek Prisijungimo protokolas, yra būtinas, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų prisitaikyti prie naujų muitinės procedūrų.

Komisija siūlo, kad dabartinių prekybos lengvatų taikymas būtų pratęstas su būtina sąlyga, kad Ekvadoras vykdys šiuos reikalavimus: 1) laikysis kilmės taisyklių, 2) nenustatys naujų muitų ar apribojimų importui iš ES, 3) toliau ratifikuos ir veiksmingai įgyvendins tiesiogiai su BLS+ susijusias konvencijas, 4) bendradarbiaus su Komisija prašymų teikti informaciją apie tai, kaip Ekvadoras laikosi šių konvencijų, srityje ir galiausiai (tačiau tai ne mažiau svarbu) 5) dės nuolatines pastangas pasirašyti ir ratifikuoti Ekvadoro ir ES laisvosios prekybos susitarimą.

Komisijos pareiga yra stebėti, kaip Ekvadoras laikosi šių sąlygų, ir pagal pasiūlymą numatyta suteikti Komisijai įgaliojimus tais atvejais, kai ji nustato pakankamai įrodymų, jog Ekvadoras nesilaiko minėtų sąlygų, priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų sustabdytas šis muitų tarifų režimas.

Nepaisant šio reglamento taikymo, Europos Sąjunga ir Ekvadoras ir toliau taiko atitinkamas apsaugos priemones.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymo tikslui, t. y. siekiui išvengti prekybos srautų nukreipimo į kitas šalis dėl didesnių muito normų, taip pat Komisijos požiūriui, kad dabartinio muitų režimo taikymas pratęsiamas laikantis abipusiškumo principo ir laikantis tam tikrų sąlygų. Tačiau tai nereiškia, kad prašoma Ekvadoro sumažinti jo dabar taikomus muitus ir priemones iki įsigalios ES ir Ekvadoro laisvosios prekybos susitarimas, siekiant apsaugoti tam tikrus sektorius. Vis dėlto savo pranešimo projekte pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į keturis klausimus, dėl kurių pateikia konstatuojamųjų dalių ir straipsnių pakeitimus, siekdamas patobulinti siūlomą reglamentą:

1) šiomis aplinkybėmis svarbu pažymėti, kad Ekvadoras neturėtų būti atleidžiamas nuo jo įsipareigojimų, prisiimtų pagal BLS reglamentą. Todėl pranešėjas siūlo įtraukti ir nuorodą į bendrąsias prekybos lengvatų, taikomų pagal bendrąją lengvatų sistemą, taikymo sustabdymo priežastis. Be to, Ekvadoras taip pat turėtų nekeisti ES patekimo į Ekvadoro rinką sąlygų;

2) Europos Komisijos užduotis – stebėti, kaip Ekvadoras laikosi šių sąlygų, ir teikti Parlamentui ataskaitas šiuo klausimu, ir tai, pranešėjo nuomone, turėtų būti aiškiai išdėstyta šiame reglamente;

3) vis dėlto pranešėjas turi tam tikrų abejonių dėl įgaliojimų perdavimo Europos Komisijai. Atsižvelgiant į galimo sprendimo sustabdyti prekybos lengvatų taikymą Ekvadorui, jei Ekvadoras būtų apkaltintas, kad nesilaiko reglamente nustatytų sąlygų, svarbą ir pasekmes ES importuotojams ir investuotojams, teisėkūros institucijos – Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba – turėtų turėti galimybę prieštarauti dėl priemonės, kuria siūloma sustabdyti prekybos lengvatų taikymą. Dėl šios priežasties ir vadovaudamasis BLS reglamento 15 straipsnio nuostatomis pranešėjas mano, kad deleguotasis aktas yra labiau tinkamas kaip prekybos lengvatų taikymo sustabdymo patvirtinimo priemonė ir dėl šios priežasties Europos Parlamentas gali išreikšti nuomonę įvertinant, ar Ekvadoras nesilaiko šiame reglamente nustatytų sąlygų. Todėl pranešėjas siūlo atitinkamai iš dalies pakeisti reikiamą nuostatą reglamento projekte;

4) kitas klausimas yra susijęs su galimybe taikyti apsaugos priemones. Nors reglamente kalbama tik apie ES teises taikyti atitinkamas apsaugos priemones, pranešėjas mano, kad teisės aktuose turėtų būti aiškiai įtvirtinta, jog šiuo reglamentu nevaržomos Ekvadoro galimybės taikyti apsaugos priemones importo iš ES atžvilgiu remiantis tuo, kad Ekvadoras yra valstybė, pasirašiusi PPO Susitarimą dėl apsaugos priemonių.

Pranešėjas siūlo pritarti Komisijos pasiūlymui su šiais papildymais ir suteikti galimybę teisėkūros institucijoms jį greitai priimti.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ekvadoro kilmės prekėms taikomas muitų tarifų režimas

Nuorodos

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.10.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

20.10.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Priėmimo data

4.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Pateikimo data

8.12.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika