Procedure : 2014/0287(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0056/2014

Ingediende teksten :

A8-0056/2014

Debatten :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0087

VERSLAG     ***I
PDF 330kWORD 72k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Helmut Scholz

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0585),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0172/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van … 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0056/2014),

1.      stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

De onderhandelingen met Ecuador over de toetreding van dat land tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia/Peru werden op 17 juli 2014 afgerond. De regering van Ecuador nam dit besluit nadat zij onder aanzienlijke druk was komen te staan, omdat een aantal van de voornaamste exportproducten van het land ernstige nadelen ondervond ten gevolge van het concurrentievermogen op de EU‑markt van dezelfde producten van oorsprong uit Colombia en Peru. Bovendien zal Ecuador op 1 januari 2015 zijn SAP+‑status verliezen na wijzigingen van de respectieve EU‑verordening. De multilaterale vrijhandelsovereenkomst verleent aan de handelsbetrekkingen EU‑Ecuador een nieuw juridisch kader.

Om in afwachting van de voorlopige toepassing van deze vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Ecuador de handel niet onnodig te verstoren en om de lasten voor de EU‑invoerders van Ecuadoraanse exportgoederen te verlichten heeft de Europese Commissie op 1 oktober 2014 een voorstel vastgesteld. Dit moet ervoor zorgen dat de douanetarieven die worden toegepast op de datum van parafering van het toetredingsprotocol van Ecuador tot de vrijhandelsovereenkomst EU‑Colombia/Peru, niet worden verhoogd en dat geen nieuwe douanetarieven worden geheven op producten van oorsprong uit Ecuador. Derhalve voorziet de voorgestelde verordening in de handhaving van de op de datum van parafering van het toetredingsprotocol op en door Ecuador toegepaste rechtentarieven. Aldus zouden in de voorgestelde wetgeving de uit hoofde van de SAP+‑verordening aan Ecuador verleende tariefpreferenties feitelijk worden verlengd, die anders op 1 januari 2015 zouden aflopen, aangezien Ecuador door de Wereldbank is aangemerkt als een hogere-middeninkomensland in de drie opeenvolgende jaren onmiddellijk vóór de bijwerking van de lijst van begunstigde landen. Bovendien wordt met het voorstel een wederkerigheidsaspect geïntroduceerd, aangezien ook Ecuador verplicht zou worden zijn huidige niveau van douanerechten voor de invoer uit de EU te handhaven totdat de vrijhandelsovereenkomst voorlopig wordt toegepast.

De Commissie zou graag zien dat de voorgestelde verordening van toepassing is met ingang van 1 januari 2015 tot en met zes maanden nadat het toetredingsprotocol in werking treedt (of, in voorkomend geval, voorlopig wordt toegepast), en uiterlijk tot 31 december 2016. Bijgevolg is de voorgestelde verordening duidelijk als een overgangsmaatregel bedoeld ter voorbereiding van Ecuador en de EU op de inwerkingtreding van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Ecuador.

Ten aanzien van de door de Commissie voorgestelde datum voor inwerkingtreding van de overgangsmaatregel lijkt het niet doenlijk dat de wetgeving vóór het einde van het jaar door beide medewetgevers wordt goedgekeurd, in het Publicatieblad wordt gepubliceerd en in werking treedt - gezien de laattijdige vaststelling van het voorstel door de Commissie en de procedurele vereisten van een gewone wetgevingsprocedure. Om de negatieve effecten voor de deelnemers aan de handel tussen de EU en Ecuador zo veel mogelijk te beperken, zet uw rapporteur zich in voor een snelle goedkeuringsprocedure in het Parlement waarbij de rechten, prerogatieven en procedures van het Parlement volledig moeten worden geëerbiedigd in het kader van de gewone wetgevingsprocedure. Derhalve heeft uw rapporteur een ambitieus tijdschema voor het besluitvormingsproces in het Parlement voorgesteld.

Deze overgangsduur tot uiterlijk 31 december 2016 lijkt nodig te zijn om zowel de EU als Ecuador voldoende tijd te bieden voor het verrichten van alle vereiste interne procedures met betrekking tot de toepassing van het toetredingsprotocol. Door het noodzakelijke overleg over het toetredingsprotocol en de goedkeuring ervan door Colombia en Peru zou extra vertraging kunnen ontstaan voorafgaand aan het besluit van de Commissie over het voorstel voor de besluiten van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing en betreffende de sluiting van het toetredingsprotocol. De mogelijke overlapping van deze verordening met de toepassing van het toetredingsprotocol gedurende zes maanden wordt nodig geacht om de marktdeelnemers in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe procedures.

De Commissie stelt voor deze verlenging van de huidige handelspreferenties afhankelijk te maken van de naleving door Ecuador van vijf elementen: (1) Ecuador leeft de regels van oorsprong na, (2) Ecuador onthoudt zich van het opleggen van nieuwe douanerechten of beperkingen aan de invoer uit de EU, (3) Ecuador handhaaft de ratificatie en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van een aantal voor de SAP+ relevante verdragen, (4) Ecuador werkt samen met de Europese Commissie inzake het verstrekken van alle gevraagde informatie over zijn naleving van deze verdragen en, niet in de laatste plaats, (5) Ecuador blijft zich inspannen voor de ondertekening en ratificatie van de vrijhandelsovereenkomst met de EU.

De Commissie is verplicht toezicht te houden op de naleving van deze voorwaarden door Ecuador en in het voorstel is gepland om de Commissie middels een uitvoeringshandeling te machtigen om de tariefbehandeling op te schorten, indien zij van oordeel is dat voldoende bewijs voorhanden is dat Ecuador zich niet aan deze voorwaarden houdt.

De respectieve vrijwaringsmaatregelen door de Europese Unie en Ecuador blijven van toepassing ongeacht de toepassing van deze verordening.

Uw rapporteur steunt het doel van het Commissievoorstel, te weten het voorkomen van het verleggen van het handelsverkeer ten gevolge van hoge rechtentarieven, alsmede de benadering van de Commissie, namelijk het verlengen van de huidige tariefbehandeling op basis van wederkerigheid en onder bepaalde voorwaarden. Dit betekent echter niet dat Ecuador wordt gevraagd zijn huidige tarieven en maatregelen in te perken ter bescherming van bepaalde sectoren vóór de inwerkingtreding van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Ecuador. Uw rapporteur wil in zijn ontwerpverslag echter vier kwesties aan de orde stellen middels amendementen op de overwegingen en artikelen ter verbetering van de voorgesteld verordening:

(1) In dit verband zij opgemerkt dat Ecuador niet mag worden vrijgesteld van zijn verplichtingen uit hoofde van de SAP‑verordening. Uw rapporteur stelt dan ook voor om tevens een verwijzing in te lassen naar de algemene redenen voor het opschorten van de tariefpreferenties uit hoofde van het algemeen preferentiestelsel. Ecuador zou zich tevens moeten onthouden van het wijzigen van de voorwaarden voor markttoegang voor de EU.

(2) Het is de taak van de Europese Commissie toezicht te houden op de naleving van deze voorwaarden door Ecuador en verslag aan het Parlement uit te brengen, hetgeen volgens uw rapporteur duidelijk in de verordening moet worden aangegeven.

(3) Uw rapporteur is echter bezorgd over de delegatie van bevoegdheden aan de Europese Commissie. Gezien het belang en de gevolgen voor EU‑importeurs en ‑investeerders van een eventueel besluit om de huidige handelspreferenties voor Ecuador op te schorten voor het geval dat Ecuador wordt beschuldigd van niet-naleving van de in de verordening opgenomen voorwaarden, zouden de medewetgevers - het Europees Parlement en de Raad van Ministers - de mogelijkheid moeten hebben bezwaar aan te tekenen tegen een maatregel waarmee de handelspreferenties worden opgeschort. Derhalve is uw rapporteur, geïnspireerd door de bepalingen van artikel 15 van de SAP‑verordening, van oordeel dat een gedelegeerde handeling geschikter is als instrument voor het goedkeuren van een schorsing van handelspreferenties, opdat de medewetgevers zeggenschap hebben over de vraag of Ecuador al dan niet de in de verordening vastgelegde voorwaarden naleeft. Uw rapporteur stelt dan ook voor de desbetreffende bepalingen van de ontwerpverordening in die zin te amenderen.

(4) Een andere kwestie betreft de mogelijke toepassing van vrijwaringsmaatregelen. Hoewel de verordening enkel verwijst naar de rechten van de EU om de relevante vrijwaringsmaatregelen in te voeren, is uw rapporteur van oordeel dat duidelijk in de wetgeving moet worden vastgelegd dat deze verordening niet de mogelijkheid voor Ecuador aan banden legt om zich te vrijwaren tegen invoer uit de EU op grond van het feit dat Ecuador partij is bij de WTO-Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen.

Uw rapporteur vindt dat het Commissievoorstel met deze aanvullingen kan worden ondersteund en dringt aan op een snelle goedkeuring ervan door de medewetgevers.


PROCEDURE

Titel

Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador

Document- en procedurenummers

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Datum indiening bij EP

1.10.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

20.10.2014

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Datum goedkeuring

4.12.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

4

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Datum indiening

8.12.2014

Juridische mededeling - Privacybeleid