Postopek : 2014/0287(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0056/2014

Predložena besedila :

A8-0056/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0087

POROČILO     ***I
PDF 545kWORD 254k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tarifni obravnavi za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Helmut Scholz

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tarifni obravnavi za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0585),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0172/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju predstavnika Sveta, ki se je v pismu z dne ... 2014 zavezal, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0056/2014),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Pogajanja z Ekvadorjem za njegov pristop k trgovinskemu sporazumu, ki je bil sklenjen med EU ter Kolumbijo in Perujem, so se zaključila 17. julija 2014. Ekvadorska vlada se je tako odločila po tem, ko se je znašla pod velikim pritiskom, saj so bili nekateri glavni izvozni proizvodi države na trgu EU resno zapostavljeni zaradi konkurenčnosti v primerjavi z istimi proizvodi, ki prihajajo iz Kolumbije in Peruja. Poleg tega bo Ekvador 1. januarja 2015 izgubil svoj status GSP+ zaradi sprememb v zadevni uredbi EU. Večstranski prostotrgovinski sporazum bo zagotovil nov pravni okvir za trgovinske odnose med EU in Ekvadorjem.

Da bi se izognili nepotrebnim trgovinskim motnjam do začasne uporabe tega prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Ekvadorjem, in da se zmanjša breme uvoznikov EU za ekvadorsko izvoženo blago, je Evropska komisija 1. oktobra 2014 sprejela predlog, ki zagotavlja, da se carine, ki se uporabljajo na dan parafiranja Protokola o pristopu Ekvadorja k prostotrgovinskemu sporazumu, ki je bil sklenjen med EU ter Kolumbijo in Perujem, ne bodo povečale in da se za proizvode iz Ekvadorja ne bo uporabljala nobena nova dajatev. Predlagana uredba zato določa ohranitev stopnje dajatev, ki so se uporabljale za Ekvador in jih Ekvador tudi uporablja na dan parafiranja Protokola o pristopu. Tako bi s predlagano zakonodajo dejansko podaljšali trgovinske preferenciale za Ekvador v okviru uredbe GSP+, ki bi sicer prenehali veljati 1. januarja 2015, saj je Svetovna banka tri leta zapored pred posodobitvijo seznama držav upravičenk Ekvador uvrstila med države z višjim srednjim dohodkom. Poleg tega predlog uvaja element vzajemnosti, saj bo Ekvador primoran ohraniti sedanjo raven dajatev za uvoz iz EU dokler se sporazum o prosti trgovini ne bo uporabljal začasno.

Namen Komisije je, da bi se ta uredba uporabljala od 1. januarja 2015 in šest mesecev po začetku veljavnosti Protokola o pristopu (ali pa se bo uporabljala začasno, če bo to primerno) oziroma do 31. decembra 2016, kar nastopi prej. Zato je jasno, da je predlagana uredba prehoden ukrep, ki bo pripravil Ekvador in EU na začetek veljavnosti prostotrgovinskega sporazuma med EU in Ekvadorjem.

Glede datuma začetka veljavnosti, ki ga je predlagala Komisija za prehodne ukrepe, se glede na pozen sprejem predloga s strani Komisije in postopkovne zahteve rednega zakonodajnega postopka ne zdi izvedljivo, da bosta zakonodajo sprejela oba sozakonodajalca, da bo objavljena v Uradnem listu in bo začela veljati pred koncem tega leta. Da bi bili negativni vplivi za gospodarske subjekte, vključene v trgovino med EU in Ekvadorjem, karseda manjši, se poročevalec zavzema za postopek hitrega sprejetja s strani Parlamenta, pri čemer pa mora postopek v celoti spoštovati pravico Parlamenta ter postopke in pravice v okviru rednega zakonodajnega postopka. Zato poročevalec predlaga ambiciozen časovni razpored za postopek odločanja v Parlamentu.

Prehodno obdobje do najkasneje 31. decembra 2016 je nujno, da se zagotovi dovolj časa za izvedbo vseh potrebnih notranjih postopkov za uporabo Protokola o pristopu v EU in Ekvadorju. Dodatne zamude lahko nastanejo zaradi obveznega posvetovanja s Kolumbijo in Perujem glede Protokola o pristopu in potrditve Protokola o pristopu, še pred sprejetjem sklepa Komisije za predlog sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi ter sklenitvi Protokola o pristopu. Dopustiti je treba možnost šestmesečnega prekrivanja uporabe te uredbe in Protokola o pristopu, saj se morajo gospodarski subjekti prilagoditi na nove carinske postopke.

Komisija predlaga, naj bo podaljšanje obstoječih trgovinskih preferencialov pogojeno s petimi elementi, ki jih mora Ekvador izpolniti: (1) skladnost s pravili o poreklu, (2) Ekvador se vzdrži uvajanja novih dajatev ali omejitev za uvoz iz EU, (3) Ekvador nadaljuje z ratifikacijo in učinkovitim izvajanjem številnih konvencij, ki zadevajo GSP+, (4) Ekvador sodeluje z Evropsko komisijo glede zahtev po informacijah o spoštovanju teh konvencij, in ne nazadnje, (5) Ekvador si še naprej prizadeva za podpis in ratifikacijo sporazuma o prosti trgovini z EU.

Naloga Komisije je, da spremlja, ali Ekvador spoštuje te pogoje, predlog pa predvideva, da je treba Komisijo pooblastiti z izvedbenim aktom, da opusti tarifno obravnavo, če najde zadostne dokaze, da Ekvador ne izpolnjuje teh pogojev.

Zaščitni ukrepi Evropske unije in Ekvadorja se še naprej uporabljajo ne glede na uporabo te uredbe.

Poročevalec podpira namen predloga Komisije, in sicer, preprečevanje preusmerjanja trgovine zaradi višjih stopenj dajatev, kot tudi pristop Komisije, torej podaljšanje aktualne tarifne obravnave na vzajemni podlagi in pod določenimi pogoji. Vendar to ne pomeni, da mora Ekvador zmanjšati sedanje tarife in ukrepe, da bi zaščitil določene sektorje pred začetkom veljavnosti sporazuma o prosti trgovini med EU in Ekvadorjem. Vendar bi poročevalec v tem osnutku poročila rad obravnaval štiri vprašanja prek predlogov sprememb uvodnih izjav in členov, da bi izboljšal predlagano uredbo:

(1) V tem okviru je treba poudariti, da Ekvador ne sme biti oproščen svojih obveznosti, ki izhajajo iz uredbe o GSP. Zato poročevalec predlaga, da se za opustitev trgovinskih preferencialov v okviru splošnega sistema preferencialov navedejo tudi splošni razlogi. Poleg tega Ekvador ne sme spremeniti pogojev za dostop na trg za EU.

(2) Naloga Evropske komisije je, da spremlja, ali Ekvador spoštuje te pogoje in o tem poroča Parlamentu, kar mora biti po mnenju poročevalca jasno navedeno v uredbi.

(3) Vendar ima poročevalec nekaj pomislekov glede prenosa pooblastil Evropski komisiji. Glede na pomen in posledice, ki jih ima za uvoznike in vlagatelje EU morebitna odločitev za odlog aktualnih trgovinskih preferencialov za Ekvador, če se Ekvador obsodi, da ni spoštoval pogojev iz uredbe, morata sozakonodajalca – Evropski parlament in Svet ministrov – imeti možnost nasprotovati ukrepom, ki predlagajo opustitev trgovinskih preferencialov. Zaradi tega in na podlagi določb člena 15 uredbe o GSP poročevalec meni, da je delegiran akt primernejše orodje za sprejemanje opustitve trgovinskih preferencialov in ima zato Evropski parlament besedo pri oceni tega, ali Ekvador ne spoštuje pogojev, določenih v uredbi. Zato poročevalec predlaga spremembo zadevnih določb predloga uredba.

(4) Na uporabo zaščitnih ukrepov se nanaša še eno vprašanje: medtem, ko se uredba nanaša samo na pravice EU do uporabe zadevnih zaščitnih ukrepov, poročevalec meni, da mora biti v zakonodaji jasno določeno, da ta uredba ne omejuje možnosti Ekvadorja, da uporabi zaščitne ukrepe za uvoz iz EU na podlagi dejstva, da je država podpisnica sporazuma STO o zaščitni klavzuli.

S temi dodatki poročevalec predlaga, da se predlog Komisije podpre in omogoči, da ga sozakonodajalca hitro sprejmeta.


POSTOPEK

Naslov

Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja

Referenčni dokumenti

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Datum predložitve EP

1.10.2014

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

20.10.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Datum sprejetja

4.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Datum predložitve

8.12.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov