Pranešimas - A8-0057/2014Pranešimas
A8-0057/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

8.12.2014 - (COM(2014) 0457 – C8‑0102/2014 – 2014/2013(COD)) - ***I

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Gabriel Mato


Procedūra : 2014/0213(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0057/2014
Pateikti tekstai :
A8-0057/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

(COM(2014) 0457 – C8‑0102/2014 – 2014/2013(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0457),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0102/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0057/2014),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) per savo 2011 ir 2012 m. metinius posėdžius BVJŽK savo kompetencijos srityje priėmė tausojančio raudonųjų koralų naudojimo priemones, kurios turi būti įgyvendintos Sąjungos teisėje. Viena šių priemonių yra susijusi su nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių naudojimu. BVJŽK nusprendė, kad po 2014 m. nebebus leidžiama naudoti nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių, kurios pagal Rekomendaciją GFCM/35/2011/2 naudojamos nacionalinės jurisdikcijos zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo tikslais. Pagal kitą Rekomendacijoje GFCM/36/2012/1 nustatytą priemonę sugauti raudonieji koralai turi būti iškraunami tik nedaugelyje uostų, turinčių tinkamą infrastruktūrą, o paskirtųjų uostų sąrašai turi būti perduoti BVJŽK sekretoriatui. Apie bet kokius valstybių narių paskirtų uostų sąrašų pakeitimus turėtų būti pranešta Europos Komisijai, kad ši galėtų juos perduoti BVJŽK sekretoriatui;

(4) per savo 2011 ir 2012 m. metinius posėdžius BVJŽK savo kompetencijos srityje priėmė tausojančio raudonųjų koralų naudojimo priemones, kurios turi būti įgyvendintos Sąjungos teisėje. Viena šių priemonių yra susijusi su nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių naudojimu. BVJŽK nusprendė, kad po 2014 m. nebebus leidžiama naudoti nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių, kurios pagal Rekomendaciją GFCM/35/2011/2 naudojamos nacionalinės jurisdikcijos zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo tikslais nebent mokslinėse rekomendacijose būtų nustatyta kitaip. Tačiau pagal rekomendaciją turėtų būti leidžiama naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones tose valstybėse narėse, kurios dar neleido jų naudoti žvalgymui ir gali norėti taip padaryti, su sąlyga, kad pagal valdymo planų mokslinio vertinimo rezultatų nematyti neigiamo poveikio tausojančiam raudonųjų koralų naudojimui. Taip pat ribotą laikotarpį, trunkantį ne ilgiau kaip iki 2015 m., gali būti leidžiama naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones mokslo eksperimentinėms kampanijoms, skirtoms stebėsenai ir rinkimui. Pagal kitą Rekomendacijoje GFCM/36/2012/1 nustatytą priemonę sugauti raudonieji koralai turi būti iškraunami tik nedaugelyje uostų, turinčių tinkamą infrastruktūrą, o paskirtųjų uostų sąrašai turi būti perduoti BVJŽK sekretoriatui. Apie bet kokius valstybių narių paskirtų uostų sąrašų pakeitimus turėtų būti pranešta Europos Komisijai, kad ši galėtų juos perduoti BVJŽK sekretoriatui;

Pagrindimas

BŽVJK rekomendacijos Nr. 35/2011/2 3 dalies a punkto paskutiniame sakinyje teigiama, kad nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones naudoti žvalgymo tikslais bus leidžiama tik iki 2015 m. nebent mokslinėse rekomendacijose būtų nustatyta kitaip. Rekomendacijoje taip pat tam tikromis sąlygomis numatytos išimtys.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga toliau vykdytų BVJŽK susitarime jai nustatytus įpareigojimus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl leidimų nukrypti nuo draudimo rinkti raudonuosius koralus mažesniame nei 50 m gylyje ir nuo mažiausio leistino bazinio raudonųjų koralų kolonijų skersmens suteikimo. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(9) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga toliau vykdytų BVJŽK susitarime jai nustatytus įpareigojimus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl leidimų nukrypti nuo draudimo rinkti raudonuosius koralus mažesniame nei 50 m gylyje ir nuo mažiausio leistino bazinio raudonųjų koralų kolonijų skersmens suteikimo. Valstybėms narėms, kurios jau perkėlė į nacionalinę teisę BŽVJK rekomendaciją Nr. 35/2011/2, sukūrė tinkamas nacionalines valdymo sistemas ir jau apie tai pranešė Komisijai, neturėtų būti taikoma leidimų nukrypti nuo reikalavimų suteikimo procedūra. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į priemones, kurios jau nustatytos nacionaliniu lygiu pagal BVJŽK rekomendacijas. Neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, jau perkėlusios 2011–2013 m. priimtas rekomendacijas, dabar teiktų Komisijai prašymus dėl tose rekomendacijose numatytų nukrypti leidžiančių nuostatų, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Komisija iki šiol jų neperkėlė.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Raudonuosius koralus draudžiama rinkti mažesniame nei 50 m gylyje.

1. Raudonuosius koralus draudžiama rinkti mažesniame nei 50 m gylyje, kol nebus BVJŽK mokslo patariamojo komiteto patvirtintų mokslinių tyrimų, kuriuose būtų nurodyta kitaip.

Pagrindimas

BVJŽK rekomendacijoje 35/2011/2 numatyta galimybė rinkti raudonuosius koralus mažesniame nei 50 m gylyje, jeigu moksliniuose tyrimuose nurodyta kitaip.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, moksliniam vertinimui užtikrinti.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais bus suteikiamas leidimas taikyti nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas. Šie deleguotieji aktai apima taisykles, skirtas zonų, kurioms taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, moksliniam vertinimui užtikrinti. Valstybėms narėms, kurios jau perkėlė į nacionalinę teisę BŽVJK rekomendaciją Nr. 35/2011/2, sukūrė tinkamas nacionalines valdymo sistemas ir jau apie tai pranešė Komisijai, leidimų nukrypti nuo reikalavimų suteikimo procedūra netaikoma.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į priemones, kurios jau nustatytos nacionaliniu lygiu pagal BVJŽK rekomendacijas. Neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, jau perkėlusios 2011–2013 m. priimtas rekomendacijas, dabar teiktų Komisijai prašymus dėl tose rekomendacijose numatytų nukrypti leidžiančių nuostatų, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Komisija iki šiol jų neperkėlė.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos, taikant nuo 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, didžiausias leistinas nuokrypis bus 10 % neverslinio dydžio (mažesnių nei 7 mm) raudonųjų koralų kolonijų gyvojo svorio.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos, taikant nuo 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, didžiausias leistinas nuokrypis bus 10 % neverslinio dydžio (mažesnių nei 7 mm) raudonųjų koralų kolonijų gyvojo svorio. Valstybėms narėms, kurios jau perkėlė į nacionalinę teisę BŽVJK rekomendaciją Nr. 35/2011/2, sukūrė tinkamas nacionalines valdymo sistemas ir jau apie tai pranešė Komisijai, leidimų nukrypti nuo reikalavimų suteikimo procedūra netaikoma.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į priemones, kurios jau nustatytos nacionaliniu lygiu pagal BVJŽK rekomendacijas. Neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, jau perkėlusios 2011–2013 m. priimtas rekomendacijas, dabar teiktų Komisijai prašymus dėl tose rekomendacijose numatytų nukrypti leidžiančių nuostatų, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Komisija iki šiol jų neperkėlė.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 c straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) taikomos specialios stebėsenos ir kontrolės programos, kuriose nustatyti inspektavimo veiklos tikslai, prioritetai ir standartai.

b) taikomos specialios stebėsenos ir kontrolės programos.

Pagrindimas

Pakeitime atsižvelgiama į BVJŽK rekomendacijos 36/2012/1 2 dalį dėl per mažo raudonųjų koralų kolonijų skersmens. Komisijos tekste pridedami reikalavimai, kurių rekomendacijoje nėra.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 d straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vienintelis raudoniesiems koralams rinkti leistinas įrankis yra plaktukas, kurį rankiniu būdu naudoja profesionalūs žvejai.

1. Vienintelis raudoniesiems koralams rinkti leistinas įrankis yra plaktukas, kurį rankiniu būdu naudoja atitinkamoje valstybėje narėje pripažinti žvejai.

Pagrindimas

Kadangi kiekvienoje valstybėje narėje skirtingai reglamentuojamas žvejybos mokymas ir kvalifikacija, dėl termino „profesionalūs“ dabar licenciją turintiems žvejams gali kilti naujų administracinių bei finansinių pareigų; be to, Bendrijos teisės aktuose nėra profesionalaus žvejo apibrėžties.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 d straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Raudoniesiems koralams rinkti draudžiama naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones. Nuo 2015 m. sausio 1 d. šis draudimas taikomas nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių, kurias, remdamosi Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo tikslais, naudojimui.

2. Raudoniesiems koralams rinkti draudžiama naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones. Išskyrus atvejus, kai mokslinėse rekomendacijose nustatyta kitaip, nuo 2016 m. sausio 1 d. šis draudimas taikomas nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių, kurias, remdamosi Rekomendacijos GFCM/35/2011/2 3 dalies a ir b punktais, valstybės narės galėjo leisti naudoti nacionalinės jurisdikcijos zonose tik raudonųjų koralų stebėjimo ir žvalgymo tikslais, naudojimui.

Pagrindimas

BŽVJK rekomendacijos Nr. 35/2011/2 3 dalies a punkto paskutiniame sakinyje teigiama, kad nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones naudoti žvalgymo tikslais bus leidžiama tik iki 2015 m., nebent mokslinėse rekomendacijose būtų nustatyta kitaip.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 d straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. 2 dalis netaikoma valstybėms narėms, kurios dar nepatvirtino leidimo žvalgymui naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones ir gali norėti taip padaryti. Tokie leidimai suteikiami tik remiantis moksliniais rezultatais, gautais atsižvelgiant į nacionalines valdymo sistemas, pagal kuriuos nematyti neigiamo poveikio tvariam raudonųjų koralų naudojimui.

Pagrindimas

Suderinta su BŽVJK rekomendacijos Nr. 35/2011/2 3 dalies b punktu.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 d straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Nuotolinio valdymo povandeninių transporto priemonių naudojimą galima leisti tik nacionalinės jurisdikcijos zonose laikantis gairių, pagal kurias leidžiamos mokslo eksperimentinės kampanijos, skirtos stebėjimui ir rinkimui ribotu laikotarpiu, trunkančiu ne ilgiau kaip iki 2015 m., vykdomos prižiūrint nacionalinėms mokslinių tyrimų institucijoms ir (arba) bendradarbiaujant su nacionaliniais ar tarptautiniais organais, taip pat su kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Pagrindimas

Suderinta su BŽVJK rekomendacijos Nr. 35/2011/2 3 dalies c punktu.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 f straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Žvejybos laivai negabena jūrų paukščių į krantą, išskyrus atvejus, nurodytus nacionalinių jūrų paukščių išsaugojimo planų gairėse, arba siekiant suteikti pagalbą, kad atskiri sužeisti jūrų paukščiai išgytų, ir su sąlyga, kad prieš atitinkamam laivui grįžtant į krantą atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms buvo tinkamai ir oficialiai pranešta apie ketinimą šiuos paukščius gabenti į krantą.

Pagrindimas

Pridėta nauja dalis siekiant, kad leidimai laive laikyti paukščius būtų suteikiami tik tikrai pateisinamais atvejais.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 g straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Žvejybos laivų kapitonai nedelsdami paleidžia gyvus ir nesužalotus atsitiktinai žvejybos įrankiais sugautus jūrų vėžlius atgal į jūrą.

1. Atsitiktinai žvejybos įrankiais sugauti jūrų vėžliai, kiek tai įmanoma, saugiai paleidžiami gyvi ir nesužaloti atgal į jūrą.

Pagrindimas

BVJŽK rekomenduojamos nuostatos tiesiogiai perkeliamos į Bendrijos acquis.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 g straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Žvejybos laivų kapitonai negabena jūrų vėžlių į krantą, išskyrus atvejus, kai vykdoma speciali gelbėjimo programa ir jeigu, prieš grįžtant į krantą, apie tai tinkamai ir oficialiai pranešama atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

2. Žvejybos laivų kapitonai negabena jūrų vėžlių į krantą, išskyrus atvejus, kai vykdoma speciali gelbėjimo ar nacionalinė išteklių išsaugojimo programa arba tai būtina siekiant išgelbėti sužeistus ir sąmonės netekusius atskirus jūrų vėžlius ar suteikti pagalbą, kad jie išgytų, ir jeigu, prieš grįžtant į krantą, apie tai tinkamai ir oficialiai pranešama atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

Pagrindimas

Į šią dalį įtraukiama galimybė gabenti jūros vėžlius į krantą pagal nacionalinius išteklių išsaugojimo planus arba jeigu to reikia norit išgelbėti sužeistą gyvūną.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 g straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Laivuose, smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybai naudojančiuose gaubiamuosius tinklus arba pelaginių žuvų išteklių žvejybai – apsupamuosius tinklus be sutraukiančiojo lyno, stebima, kad į tinklus nepatektų jūrų vėžliai.

3. Kiek tai įmanoma laivuose, smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybai naudojančiuose gaubiamuosius tinklus arba pelaginių žuvų išteklių žvejybai – apsupamuosius tinklus be sutraukiančiojo lyno, siekiama išvengti, kad į tinklus nepatektų jūrų vėžliai.

Pagrindimas

Suderinta su BŽVJK rekomendacija 35/2011/4.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2013

16 h straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Žvejybos laivų kapitonai, atsitiktinai žvejybos įrankiais sugavę ruonius vienuolius, nedelsdami juos paleidžia gyvus ir nesužalotus. Negyvų egzempliorių skerdenos iškraunamos uoste, kur jas konfiskuoja ir sunaikina nacionalinės institucijos.

2. Atsitiktinai žvejybos įrankiais sugauti ruoniai vienuoliai saugiai paleidžiami gyvi ir nesužaloti į jūrą. Jeigu šis ruonis vienuolis jau būtų negyvas, jo skerdenos iškraunamos ir apie tai pranešama nacionalinėms institucijoms, ne vėliau kaip atvykus į uostą.

Pagrindimas

BVJŽK rekomenduojamos nuostatos tiesiogiai perkeliamos į Bendrijos acquis.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 i straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žvejybos laivų kapitonai nedelsdami paleidžia atsitiktinai žvejybos įrankiais sugautus banginių šeimos gyvūnus atgal į jūrą.

Atsitiktinai žvejybos įrankiais sugauti banginių šeimos gyvūnai, kiek tai įmanoma, saugiai paleidžiami gyvi ir nesužaloti atgal į jūrą.

Pagrindimas

BVJŽK rekomenduojamos nuostatos tiesiogiai perkeliamos į Bendrijos acquis.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 j straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Žvejybos laivams atsitiktinai sugavus į Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje II priedą įtrauktų rūšių ryklius ar rajas, šie nedelsiant paleidžiami gyvi ir nesužaloti.

2. Žvejybos laivams atsitiktinai sugavus į Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje II priedą įtrauktų rūšių ryklius ar rajas, šie nedelsiant paleidžiami, jeigu jie yra gyvi.

Pagrindimas

Ne visada sugauti rykliai ir rajos yra nesužaloti. Taip pat ir sužeisti rykliai ir rajos turi būti paleidžiami, siekiant užtikrinti nors kokią jų išgyvenimo galimybę.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 l straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Laivai su tralais ir gaubiamaisiais tinklais, neatsižvelgiant į bendrą laivo ilgį, klasifikuojami kaip aktyviai žvejojantys smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius, kai sardinės ir (arba) ančiuviai per bet kurį konkretų žvejybos reisą sudaro bent 50 % laimikio gyvojo svorio.

2. Laivai su tralais ir gaubiamaisiais tinklais, neatsižvelgiant į bendrą laivo ilgį, klasifikuojami kaip aktyviai žvejojantys smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius, kai sardinės ir (arba) ančiuviai sudaro bent 50 % laimikio gyvojo svorio.

Pagrindimas

BVJŽK rekomendacijos 37/2013/1 22 straipsnis turėtų būti perkeltas visas, koks yra nurodytas minėtoje rekomendacijoje, išskyrus nereikalingus Komisijos priedus.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16 l straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje nurodyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius žvejojantys laivai su tralais ir gaubiamaisiais tinklais žvejotų ne daugiau kaip 20 žvejybos dienų per mėnesį ir ne daugiau kaip 180 žvejybos dienų per metus.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje nurodyti smulkiųjų pelaginių žuvų išteklius žvejojantys laivai su tralais ir gaubiamaisiais tinklais žvejotų ne daugiau kaip 20 žvejybos dienų per mėnesį ir ne daugiau kaip 180 žvejybos dienų per metus, jei tomis dienomis įregistruojamas laimikis.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu neatsižvelgiama į tai, jog nėra garantijų, kad kaskart išplaukus į jūrą bus sugautas laimikis: pavyzdžiui, tikėtina, kad suplyšus tinklams nebus jokio laimikio. Nederėtų žvejams skaičiuoti žvejybos dienos, kai neįregistruotas joks laimikis.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

17 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Leidimus rinkti raudonuosius koralus turinčių žvejybos laivų kapitonai laive laiko laivo žurnalą, kuriame nurodomas kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis ir pateikiami žvejybos veiklos pagal rajoną ir gylį duomenys, įskaitant žvejybos ir nardymo dienų skaičių. Ši informacija nedelsiant pateikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

Leidimus rinkti raudonuosius koralus turinčiuose žvejybos laivuose laikomas laivo žurnalas, kuriame nurodomas kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis ir pateikiami žvejybos veiklos pagal rajoną ir gylį duomenys, įskaitant žvejybos ir nardymo dienų skaičių. Ši informacija per galiojančiose taisyklėse nurodytą laikotarpį pateikiama kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

Pagrindimas

Kontrolės reglamentu Nr. 1224/2009, jo įgyvendinimo reglamentu Nr. 404/2011 ir su šiais tekstais susijusiais deleguotaisiais bei įgyvendinimo aktais nustatomas laikotarpis, per kurį turi būti pateiktas pranešimas, taip pat nukrypti leidžiančios nuostatos. Taigi užuot didinant teisinį netikrumą reikėtų patikslinti, apie kokį laikotarpį kalbama.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

17 b straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) visus atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo ir paleidimo atvejus, nurodydami bent žvejybos rūšį, žvejybos įrankių rūšies charakteristikas, laiką, vietas (pagal geografinius parajonius arba statistinius stačiakampius, kaip apibrėžta I priede) ir sugautų banginių šeimos gyvūnų rūšį;

d) visus atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo ir paleidimo atvejus, nurodydami bent žvejybos rūšį, žvejybos įrankių rūšies charakteristikas, laiką ir vietas (pagal geografinius parajonius arba statistinius stačiakampius, kaip apibrėžta I priede) ir tai, ar tarp sugautų banginių šeimos gyvūnų yra delfinų ar kitos šios rūšies gyvūnų;

Pagrindimas

Tiksliai nustatyti banginių šeimos gyvūnų, ypač delfininių (afalinų, prodelfinų, pilkųjų delfinų, grindų ir kt.), rūšį, vadovaujantis paprastomis žvejų žiniomis, beveik neįmanoma. O atskirti delfiną nuo kito banginių šeimos gyvūno gana paprasta.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

17 b straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) visus atsitiktinio į Protokolą dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje II arba III priedą įtrauktų rūšių ryklių ir rajų sugavimo ir paleidimo atvejus.

e) visus atsitiktinio į Protokolą dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje II arba III priedą įtrauktų rūšių ryklių ir rajų sugavimo ir, jei reikalaujama, paleidimo atvejus.

Pagrindimas

Reikia paaiškinti Europos Komisijos tekstą, nes tam tikros Protokolo III priede nurodytos rūšys gali būti sugaunamos, todėl nėra reikalavimo jas paleisti.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

17 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. valstybės narės nustato žvejybos laivų, kuriems netaikomas Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje nustatytas reikalavimas pildyti laivo žvejybos žurnalą, kapitonams skirtas 1 dalyje nurodytų gyvūnų atsitiktinio sugavimo registravimo taisykles.

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisijos dokumente nustatytos taisyklės, pagal kurias registruojamas laivų, kurių nebūtina registruoti žurnale, surenkamų koralų skaičius. Dėl naujų reikalavimų taikymo sudėtingumo ši nuostata turėtų būti nustatyta tik laivams, kuriuose privalo būti žurnalai.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

23 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. valstybės narės Komisijai pateikia:

1. Iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. valstybės narės Komisijai pateikia:

Pagrindimas

Terminas turi būti atidėtas iki gruodžio 15 d., nes, pavyzdžiui, raudonųjų koralų žvejybos sezonas baigiasi spalio 31 d. Todėl Komisijos pasiūlytas terminas per trumpas, nes nacionaliniai duomenys dar nebus pateikti. Komisijos informacijos perdavimo BŽVJK sekretoriui terminas taip pat galėtų būti atitinkamai pratęstas.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

23 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją BVJŽK vykdomajam sekretoriui.

2. Komisija iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją BVJŽK vykdomajam sekretoriui.

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas pagal ankstesnįjį pakeitimą, siūloma pratęsti Komisijos nurodytą terminą.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisija (VJBŽK) tarptautiniu susitarimu buvo įsteigta 1949 m. Jos kompetencijai priklausančią geografinę teritoriją sudaro Viduržemio jūra, Juodoji jūra ir aplinkiniai vandenys. VJBŽK pagrindinės užduotys: skatinti gyvųjų jūrų išteklių vystymąsi, saugojimą ir saikingą valdymą, parengti ir pateikti išsaugojimo priemonių rekomendacijas, skatinti bendrus mokymo projektus. Į VJBŽK sudėtį įeina šios narės: Europos Bendrija, Albanija, Alžyras, Bulgarija, Kipras, Kroatija, Egiptas, Prancūzija, Japonija, Graikija, Izraelis, Italija, Libanas, Libija, Malta, Marokas, Monakas, Rumunija, Sirija, Slovėnija, Ispanija, Tunisas, Turkija.

Per savo 2011–2012 m. metinius posėdžius BVJŽK savo kompetencijos srityje priėmė tausojančio raudonųjų koralų naudojimo priemones, kurios turi būti įgyvendintos Sąjungos teisėje.

BVJŽK patvirtino kitas rekomendacijas, kuriose išdėstytos:

   Sąjungos teisėje įgyvendintinos jūrų paukščių, jūrų vėžlių, ruonių vienuolių ir banginių šeimos gyvūnų, atsitiktinai sugaunamų vykdant žvejybos veiklą BVJŽK susitarimo rajone, kiekio mažinimo priemonės;

   priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti ryklių ir rajų, visų pirma ryklių ir rajų rūšių, Barselonos konvencijos protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų Viduržemio jūroje II priede išvardytų kaip nykstančios rūšys arba rūšys, kurioms gresia išnykimas, aukšto lygio apsaugą nuo žvejybos veiklos jos kompetencijos srityje;

   Sąjungos teisėje įgyvendintinos Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybos priemonės.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1343/2011 išdėstytos tam tikros nuostatos dėl žvejybos BVJŽK susitarimo rajone. Siūloma reglamentą iš dalies pakeisti įtraukiant priemones, nustatytas BVJŽK rekomendacijose.

Į pasiūlymą įtrauktos techninės tausojančio raudonųjų koralų naudojimo, atsitiktinai sugaunamų jūrų paukščių, jūrų vėžlių ir banginių šeimos gyvūnų kiekio mažinimo bei ruonių vienuolių, ryklių ir rajų išsaugojimo BVJŽK susitarimo rajone priemonės.

Tokiomis priemonėmis suteikiama didesnė nei Buveinių direktyva ir kitais Sąjungos teisės aktais ES lygmeniu jau užtikrinta šių gyvūnų rūšių apsauga, jos apima registravimo ir ataskaitų teikimo įpareigojimus ir ekonominės veiklos vykdytojams, ir valstybėms narėms.

Pasiūlymu Sąjungos teisėje taip pat įgyvendinamos tam tikros Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybos priemonės.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina šį pasiūlymą, kuriuo siekiama į Sąjungos teisę perkelti BVJŽK rekomendacijas. Tačiau jis pastebi, kad pasiūlyme neatsižvelgiama į priemones, kurios jau nustatytos nacionaliniu lygiu pagal šias rekomendacijas. Neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, jau perkėlusios 2011–2013 m. priimtas rekomendacijas, dabar Komisijai pateiktų prašymus dėl BVJŽK rekomendacijose numatytų nukrypti leidžiančių nuostatų, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Komisija iki šiol jų neperkėlė.

Be to, Komisijos pasiūlymas daugeliu atvejų griežtesnis nei BVJŽK rekomendacijos. Pavyzdžiui, pagal jį po 2014 m. draudžiama naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones raudonųjų koralų žvalgymui, kai tuo tarpu atitinkamose BVJŽK rekomendacijoje neatmetama galimybė jas naudoti, jeigu mokslinėse rekomendacijose nustatyta kitaip. Be to, remiantis moksliniais rezultatais, gautais atsižvelgiant į nacionalinius valdymo planus, pagal kuriuos nematyti neigiamo poveikio tausojančiam raudonųjų koralų naudojimui, rekomendacijoje leidžiama naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones valstybėse narėse, kurios jų dar nenaudojo žvalgymui ir gali norėti taip padaryti. Pagal BVJŽK rekomendaciją taip pat leidžiama iki 2016 m. naudoti nuotolinio valdymo povandenines transporto priemones mokslo eksperimentinėms kampanijoms.

Kiti Komisijos vykdyto itin griežto BVJŽK rekomendacijų aiškinimo pavyzdžiai yra: ne visada įmanoma nedelsiant paleisti į žvejybos įrankius patekusius jūrų vėžlius išsaugant jų gyvybę ir nesužeidžiant; BVJŽK tai pripažįsta, todėl nustatytas reikalavimas taikomas „kiek tai įmanoma“, tačiau Komisijos pasiūlyme šio apribojimo nebelieka. Toks pats lankstumas turi būti taikomas atvejais, kai jūrų vėžliai patenka į žvejybos laivuose naudojamus gaubiamuosius tinklus arba apsupamuosius tinklus. Kalbant apie pareigą teikti ataskaitas, ji neturi būti taikoma laivams, kuriems neprivaloma turėti žurnalo. Pavyzdžių sąrašą būtų galima pildyti toliau.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad BVJŽK rekomendacijose nustatytas pakankamas reglamentuojamos apsaugos lygis, kurį visų pirma prieš priimant tolesnes priemones privalo įgyvendinti susitariančiosios šalys.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos

Nuorodos

COM(2014) 0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.7.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

17.7.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gabriel Mato

17.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

23.9.2014

16.10.2014

5.11.2014

 

Priėmimo data

3.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Pateikimo data

8.12.2014