RAPPORT dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2013

9.12.2014 - (2014/2159(INI))

Kumitat għall-Petizzjonijiet
Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa
PR_INI_AnnOmbud


Proċedura : 2014/2159(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0058/2014
Testi mressqa :
A8-0058/2014
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2013

(2014/2159(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman fis-sena 2013,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 228 tat-Trattat KE,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 43 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–       wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman[1],

–       wara li kkunsidra l-Kodiċi Ewropew ta' Kondotta Amministrattiva Tajba kif adottat mill-Parlament Ewropew f'Settembru 2001,

       wara li kkunsidra l-prinċipji ta' trasparenza u integrità fl-attivitajiet tal-lobbying ippubblikati mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 220(2), it-tieni u t-tielet sentenza, tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8‑0000/2014),

A.     billi r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2013 tressaq uffiċjalment lill-President tal-Parlament fil-15 ta' Settembru 2014, u l-Ombudsman, Emily O'Reilly, ippreżentat ir-rapport lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fi Brussell fl-24 ta' Settembru 2014;

B.     billi l-Artikolu 24 TFUE jistabbilixxi l-prinċipju li kull ċittadin tal-Unjoni jista' jressaq rikors quddiem l-Ombudsman stabbilit skont l-Artikolu 228;

C.     billi l-Artikolu 228 tat-TFUE jagħti s-setgħa lill-Ombudsman Ewropew jilqa' l-ilmenti li jinvolvu każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, korpi u organi tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha;

D.     billi l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jgħid illi: "Kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni";

E.     billi l-Artikolu 43 tal-Karta jgħid li: "Kull ċittadin tal-Unjoni, u kull persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru għandu d-dritt li jirrikorri għand l-Ombudsman Ewropew f'każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, tal-korpi jew tal-aġenziji tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea meta tkun qed taġixxi fir-rwol ġudizzjarju tagħha";

F.     billi din id-definizzjoni ma tillimitax l-amministrazzjoni ħażina għall-każijiet li fihom ir-regola jew il-prinċipju li jkunu qed jinkisru jkunu legalment vinkolanti; billi l-prinċipji tal-amministrazzjoni tajba jmorru lil hinn mid-dritt; billi skont l-ewwel Ombudsman Ewropew, "l-amministrazzjoni ħażina tokkorri meta korp pubbliku ma jaġixxix skont regola jew prinċipju li jorbtu"; billi dan jirrikjedi li l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni mhux biss jirrispettaw l-obbligi legali tagħhom, iżda jaġixxu fl-ispirtu tas-servizz u jiżguraw li l-membri kollha tal-pubbliku jiġu ttrattati b'mod xieraq u jgawdu d-drittijiet tagħhom bis-sħiħ;

G.     billi n-nozzjoni ta' amministrazzjoni tajba għandha titwessa' għal nozzjoni ta' amministrazzjoni aħjar, mifhuma bħala proċess ta' titjib kontinwu dejjem għaddej;

H.     billi l-prijorità ewlenija tal-Ombudsman Ewropew hija li tiżgura li d-drittijiet taċ-ċittadini jiġu rispettati bis-sħiħ u li d-dritt għal amministrazzjoni tajba jirrifletti l-ogħla standards kif mistenni mill-istituzzjonijiet tal-UE, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni; billi l-Ombudsman Ewropew għandha rwol vitali biex tgħin lill-istituzzjonijiet tal-UE jsiru aktar miftuħa, effikaċi u favur iċ-ċittadini bil-għan li tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fl-UE;

I.      billi Emily O'Reilly ġiet eletta Ombudsman Ewropew mill-Parlament Ewropew waqt is-sessjoni plenarja tat-3 ta' Lulju 2013 u ħadet il-ġurament fit-30 ta' Settembru 2013;

J.      billi 23 245 ċittadin talbu l-għajnuna lis-servizzi tal-Ombudsman fl-2013; billi, fir-rigward ta' dak li ntqal hawn fuq, 19 418-il ċittadin irċevew pariri permezz tal-gwida interattiva li tinsab fis-sit tal-Ombudsman, filwaqt li 1 407 talbiet kienu talbiet għal informazzjoni; billi 2 420 talba ġew irreġistrati bħala ilmenti (2 442 fl-2012); billi 2 354 azzjoni ttieħdu mill-Uffiċċju tal-Ombudsman dwar l-ilmenti rċevuti fl-2013;

K.     billi huwa importanti li l-Ombudsman tipprovdi informazzjoni aktar dettaljata dwar il-format tal-ilmenti, b'tali mod li matul is-snin ikun jista' jsir tqabbil bejn l-ilmenti li jkunu waslu f'format elettroniku, permezz tal-websajt interattiva tal-Ombudsman Ewropew, u l-ilmenti rċevuti offline;

L.     billi fl-2013, l-Uffiċċju tal-Ombudsman fetaħ 350 inkjesta (465 fl-2012), li minnhom 341 infetħu abbażi ta' ilmenti u 9 kienu inkjesti fuq inizjattiva proprja;

M.    billi fl-2013, l-Uffiċċju tal-Ombudsman għalaq 461 inkjesta (390 fl-2012), li minnhom 441 kienu bbażati fuq ilmenti u 20 kienu inkjesti fuq inizjattiva proprja; billi, mill-inkjesti li ngħalqu, 340 (77.1 %) tressqu minn ċittadini individwali u 101 (22.9 %) minn kumpaniji, assoċjazzjonijiet jew entitajiet ġuridiċi oħra;

N.     billi l-inkjesti li ngħalqu fl-2013 kienu jikkonċernaw dawn li ġejjin: talbiet għal informazzjoni u aċċess għal dokumenti (25.6 %), il-Kummissjoni bħala gwardjana tat-Trattati (19.1 %), kwistjonijiet istituzzjonali u ta' politika (17.6 %), l-amministrazzjoni u r-Regolamenti tal-Persunal (16.5 %), il-kompetizzjonijiet u l-proċeduri ta' selezzjoni (14.8 %), l-għoti ta' tenders jew għotjiet (9.5 %), u l-eżekuzzjoni ta' kuntratti (7.4 %);

O.     billi, fir-rigward tal-inkjesti li nbdew mill-Ombudsman fl-2013, jistgħu jiġu identifikati t-temi ewlenin li ġejjin: it-trasparenza fi ħdan l-istuzzjonijiet tal-UE, il-kwistjonijiet etiċi, il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonjiet tal-UE, il-proġetti u l-programmi ffinanzjati mill-UE, id-drittijiet fundamentali u l-kultura tas-servizz;

P.     billi l-kwistjonijiet l-aktar komuni li tqajmu fil-qasam tat-trasparenza għandhom x'jaqsmu maċ-ċaħda tal-aċċess għad-dokumenti jew l-informazzjoni mill-istituzzjonijiet, mal-laqgħat li saru bil-magħluq u man-nuqqas ta' trasparenza fil-ħatriet tal-membri li jiffurmaw il-gruppi ta' esperti tal-UE; billi l-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti huwa wieħed mid-drittijiet garantiti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE;

Q.     billi l-Uffiċċju tal-Ombudsman jaħdem mill-qrib ma' diversi netwerks, u l-aktar prominenti fosthom huwa n-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen, li huwa magħmul minn 94 uffiċċju f'35 pajjiż Ewropew; billi l-ilmenti li ma jaqgħux fil-mandat tal-Ombudsman jiġu referuti lill-membru tan-Netwerk li jkun fl-aħjar pożizzjoni biex jiġġestixxi l-każ; billi 52.5 % tal-ilmenti li waslu ġew trasferiti lil membri oħra tan-Netwerk;

R.     billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament huwa membru sħiħ tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen; billi fl-2013 l-Uffiċċju tal-Ombudsman irrefera 51 każ lil dan il-Kumitat; billi 178 każ ġew referuti lill-Kummissjoni u 503 lil istituzzjonijiet u entitajiet oħra;

S.     billi l-Ombudsman tikkoopera wkoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra, bħan-NU; billi l-Ombudsman, il-Parlament , il-Kummissjoni, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) u l-Forum Ewropew dwar id-Diżabilità (EDF) flimkien isawru l-Qafas tal-UE skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (UNCRPD); billi dan il-qafas għandu l-kompitu li jipproteġi, jippromwovi u jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni fil-livell tal-istituzzjonijiet tal-UE;

T.     billi r-rapport annwali għall-2013 ma jinkludix ċifri eżatti dwar il-perċentwal tal-ilmenti li kienu jaqgħu jew dawk li ma jaqgħux fil-mandat tal-Ombudsman; billi huwa essenzjali li jiġu inklużi numri konkreti fir-rapporti annwali futuri kollha, sabiex ikun jista' jsir tqabbil bejn is-snin u sabiex ix-xejriet u t-tendenzi fir-rigward tal-ammissibilità jew l-inammissibilità tal-ilmenti jkunu jistgħu jiġu identifikati faċilment; billi skont ir-rapport, minn 100 ilment tipiku li waslu, 68 ma jaqgħux fil-mandat tal-Ombudsman u jew jiġu trasferiti lill-ombudsmen nazzjonali jew reġjonali, jintbagħtu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament, jew jiġu referuti lil entitajiet oħra li jiġġestixxu l-ilmenti bħall-Kummissjoni Ewropea, SOLVIT, Your Europa Advice, jew iċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi; billi proċedura ta' segwitu u informazzjoni dwar ilmenti trasferiti lill-istituzzjonijiet jew korpi oħra huma meħtieġa biex jiġi żgurat li l-affarijiet taċ-ċittadini jiġu mmaniġġjati b'mod imparzjali, ġust u fi żmien raġonevoli;

U.     billi minn 100 ilment tipiku li jaslu, 32 biss jaqgħu fil-mandat tal-Ombudsman; billi 17 minn dawn ma jwasslux għal inkjesta (9 huma meqjusa inammissibbli u 8 jinstab li huma ammissibbli iżda ma fihomx biżżejjed raġunijiet biex tinfetaħ inkjesta); billi minn 100 ilment tipiku li jaslu, 15-il ilment iwasslu għal inkjesta; billi 4 minn dawn jiġu solvuti matul l-inkjesta, 4 jwasslu għall-konklużjoni li ma kienx hemm amministrazzjoni ħażina, 1 iwassal biex tinstab amministrazzjoni ħażina u 6 jitqiesu li ma fihomx raġunijiet għal inkjesti ulterjuri;

V.     billi 80 % (40 każ) tal-inkjesti fejn instab li kien hemm amministrazzjoni ħażina ngħalqu b'kummenti kritiċi indirizzati lill-istituzzjoni kkonċernata u 18 % (9 każijiet) ngħalqu b'abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet li kienu aċċettati għalkollox jew parzjalment mill-istituzzjoni; billi f'każ wieħed (2 %) l-Uffiċċju tal-Ombudsman fassal 'Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew fl-inkjesta fuq inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ li tikkonċerna l-Frontex'; billi n-numru ta' Rapporti Speċjali mressqa mill-Ombudsman huwa medja ta' wieħed fis-sena;

W.    billi Rapport Speċjali huwa l-aħħar strument li tirrikorri għalih l-Ombudsman Ewropew biex tindirizza każijiet ta' amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni; billi l-Ombudsman għandha tesplora ulterjorment is-setgħat politiċi tagħha u tiżviluppa l-istrumenti għad-dispożizzjoni tagħha;

X.     billi l-konformità mal-proposti tal-Ombudsman fl-2012 kienet 80 %; billi l-Kummissjoni, li tikkostitwixxi l-ogħla proporzjon tal-inkjesti tal-Ombudsman, kellha rata ta' konformità ta' 84 %; billi, ta' kull sena, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jippubblika rendikont komprensiv ta' kif l-istituzzjonijiet tal-UE jkunu wieġbu għall-proposti tal-Ombudsman għat-titjib tal-amministrazzjoni tal-UE; billi r-rata ta' 20% ta' nuqqas ta' konformità mal-proposti tal-Ombudsman hija theddida serja li tista' twassal għal aktar erożjoni tal-fiduċja taċ-ċittadini fl-effikaċja tal-istituzzjonijiet Ewropej;

Y.     billi l-Kummissjoni Ewropea hija l-istituzzjoni li dwarha l-Ombudsman tirċievi l-ogħla numru ta' ilmenti; billi waħda mill-investigazzjonijiet konklużi fl-2013 kienet relatata mad-dokumenti dwar il-klawżola ta' eżenzjoni tar-Renju Unit b'rabta mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE;

Z.     billi t-tul medju tal-inkjesti fil-każijiet li ngħalqu mill-Ombudsman fl-2013 kien ta' 13-il xahar; billi 22 % tal-każijiet ngħalqu fi żmien 3 xhur, 37 % fi żmien 3 sa 12-il xahar, 14 % fi żmien 12 sa 18-il xahar, u 27 % wara aktar minn 18-il xahar;

AA.  billi l-baġit tal-Ombudsman fl-2013 kien ta' EUR 9 731 371 u billi t-tabella tal-persunal tal-Ombudsman tikkonsisti f'67 pożizzjoni; billi ż-żamma ta' baġit u riżorsi umani suffiċjenti hija essenzjali biex tiġi żgurata l-effiċjenza tas-servizzi tal-Ombudsman Ewropew u r-rispons rapidu għall-ilmenti taċ-ċittadini;

AB.  billi Emily O’Reilly kienet l-ewwel mara eletta għall-pożizzjoni ta' Ombudsman Ewropew;

1.      Japprova r-rapport annwali għas-sena 2013 ippreżentat mill-Ombudsman Ewropew; jifraħ lil Emily O'Reilly għall-ewwel rapport annwali tagħha bħala Ombudsman u jilqa' l-approċċ tagħha favur iż-żamma ta' relazzjonijiet ta' ħidma u kooperazzjoni pożittivi mal-Parlament, b'mod partikolari mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu; jirrikonoxxi li l-2013 kienet sena ta' tranżizzjoni u li r-rapport annwali fil-biċċa l-kbira tiegħu jkopri l-ħidma ta' Nikiforos Diamandouros, l-Ombudsman Ewropew li temm il-kariga tiegħu, u jfisser l-ammirazzjoni għall-wirt li ħalla warajh;

2.      Jikkommetti ruħu li jerġa' jibda jħaddem il-prattika tal-Parlament li jistieden lill-Ombudsman għas-sessjoni plenarja immedjatament wara li jkun ġie elett/tkun ġiet eletta;

3.      Jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-objettiv aħħari ddikjarat mill-Ombudsman il-ġdida, jiġifieri li tgħin biex jissaħħu l-istrutturi u l-istituzzjonijiet tal-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza fil-livell Ewropew, sabiex tiġi promossa amministrazzjoni tajba għal kull ċittadin u resident tal-UE, u tittejjeb il-kwalità tad-demokrazija fl-Unjoni; itenni r-rwol kruċjali tal-Ombudsman Ewropew li tindirizza t-tħassib taċ-ċittadini u tgħin biex jitnaqqas id-distakk wiesa' li jeżisti bejnhom u l-istituzzjonijiet tal-UE;

4.      Jenfasizza l-importanza tal-midja soċjali bħala kanal ta' komunikazzjoni, u jħeġġeġ lill-uffiċċju tal-Ombudsman biex jagħmel użu akbar minn tali mezzi bil-għan li jissensibilizza lill-pubbliku dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman, u jippromwovi d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE; iqis, madankollu, li d-diġitalizzazzjoni ulterjuri tas-servizzi tal-Ombudsman m'għandhiex twassal għall-esklużjoni ta' ċerti ċittadini li m'għandhomx aċċess għall-internet jew li ma jistgħux jużawh; jistieden lill-Ombudsman tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtiġijiet ta' dawn iċ-ċittadini, sabiex kull ċittadin tal-UE jingħata garanzija ta' aċċess ugwali għas-servizzi tal-Ombudsman u b'hekk ikun jista' jagħmel użu sħiħ minnhom;

5.      Jinnota li r-rapport annwali tal-Ombudsman ingħata sura ġdida għall-2013 u li, flimkien mal-verżjoni stampata tradizzjonali, hemm disponibbli wkoll verżjoni interattiva li tista' titniżżel mill-internet f'format e-book; jinnota wkoll li r-rapport inqasam f'żewġ taqsimiet: taqsima waħda hija test ta' referenza li jista' jinqara faċilment u li jippreżenta l-aktar fatti u ċifri importanti dwar il-ħidma tal-Ombudsman għall-2013, u t-taqsima l-oħra fiha rendikont dettaljat tal-każijiet ewlenin li ġew investigati mill-Ombudsman fl-2013[2];

6.      Ifaħħar dan l-approċċ ġdid min-naħa tal-Ombudsman, li ġie adottat biex jirrifletti x-xewqa tagħha li lill-istituzzjoni tagħha tagħmilha kemm jista' jkun aċċessibbli u faċli għall-utent; iħeġġeġ lill-partijiet interessati jaqraw it-taqsima dwar l-investigazzjonijiet fil-fond, jiġifieri t-taqsima intitolata: 'L-amministrazzjoni tajba fil-prattika: id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013', u jagħtu widen għall-kunsiderazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman;

7.      Jinnota li fl-2013, l-Istat Membru bl-akbar numru ta' ilmenti kienet Spanja (416), segwita mill-Ġermanja (269), il-Polonja (248) u l-Belġju (153); jinnota li fir-rigward tal-inkjesti li nfetħu għal kull Stat Membru, il-Belġju (53) jinsab fl-ewwel post, segwit mill-Ġermanja (40), l-Italja (39) u Spanja (34);

8.      Jinnota li l-kwistjonijiet marbuta mat-trasparenza għal darba oħra jinsabu fil-quċċata tal-lista tal-inkjesti li ngħalqu tal-Ombudsman (64.3 %) fatt li jirrapreżenta żieda meta mqabbel mal-2012 (52.7 %); jinnota li t-temi ewlenin l-oħra fl-ilmenti kienu kwistjonijiet etiċi, il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE, il-proġetti ffinanzjati mill-UE, id-drittijiet fundamentali u l-kultura tas-servizz;

9.      Iqis li t-trasparenza, il-ftuħ, l-aċċess għall-informazzjoni, ir-rispett għad-drittijiet taċ-ċittadini u standards etiċi għoljin huma essenzjali biex tinbena u tinżamm il-fiduċja taċ-ċittadini u r-residenti, u l-istituzzjonijiet fis-servizz pubbliku Ewropew; jenfasizza l-fatt li l-fiduċja bejn iċ-ċittadini, ir-residenti u l-istituzzjonijiet hija ta' importanza kbira fis-sitwazzjoni ekonomika diffiċli tal-lum; jaqbel mal-Ombudsman li t-trasparenza hija l-pedament ta' demokrazija avvanzata, li tippermetti li jsir skrutinju tal-attivitajiet tal-awtoritajiet pubbliċi, li ssir valutazzjoni tal-prestazzjoni tagħhom u li jinżammu responsabbli ta' dak li jwettqu; jaqbel ukoll li l-ftuħ u l-aċċess pubbliku għad-dokumenti jagħmlu parti essenzjali mis-sistema ta' kontrolli istituzzjonali; jagħraf id-dritt taċ-ċittadini għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali tagħhom;

10.    Jinnota li r-rakkomandazzjonijiet u r-rimarki ta' kritika mhumiex legalment vinkolanti, iżda jisħaq fuq il-fatt li l-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jużawhom bħala opportunità biex isolvu problema, jitgħallmu lezzjoni għall-futur u jevitaw li jokkorru mill-ġdid każijiet simili ta' amministrazzjoni ħażina; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kollha tal-Unjoni jikkooperaw bis-sħiħ mal-Ombudsman u jiżguraw konformità sħiħa mar-rakkomandazzjonijiet tagħha, kif ukoll li jagħmlu użu sħiħ minn kummenti kritiċi; ifakkar li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (l-Artikolu 41) tinkludi d-dritt għal amministrazzjoni tajba bħala dritt fundamentali taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea;

11.    Jinnota li maġġoranza kbira ta' inkjesti li tmexxew mill-Ombudsman tul l-aħħar sena (64.3 %) kienu jikkonċernaw lill-Kummissjoni Ewropea; jirrikonoxxi l-fatt li l-Kummissjoni hija l-istituzzjoni li d-deċiżjonijiet tagħha x'aktarx jolqtu b'mod dirett liċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet u n-negozji tas-soċjetà ċivili; jifhem li l-Kummissjoni, għaldaqstant, hija l-oġġett ewlieni tal-iskrutinju pubbliku; jinnota, bi tħassib, madankollu, li l-proporzjoni ta' lmenti li jirrigwardaw lill-Kummissjoni żdied meta mqabbel mal-2012, meta kien ta' 52.7%; iħeġġeġ lill-Ombudsman teżamina r-raġunijiet għal din iż-żieda sabiex tgħin fit-titjib tal-amministrazzjoni tal-Kummissjoni u, għaldaqstant, il-kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-UE b'mod ġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni rapida biex ittejjeb il-prestazzjoni tagħha bil-għan li tnaqqas in-numru ta' ilmenti kontriha;

12.    Jinnota bi tħassib li l-perċentwal tal-ilmenti li jirrigwardaw l-aġenziji tal-UE kważi rdoppja, minn 12.5% fl-2012 għal 24% fl-2013; jissuġġerixxi li l-Ombudsman tindika jekk din iż-żieda kinitx ir-riżultat ta' sensibilizzazzjoni akbar tal-pubbliku fir-rigward tal-proċeduri tal-ilmenti jew jekk hijiex ikkawżata minn fatturi oħra, bħan-nuqqas ta' konformità probabbli ta' aġenziji tal-UE mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman minn snin preċedenti; iħeġġeġ lill-Ombudsman twettaq monitoraġġ tal-iżviluppi li jsiru fl-aġenziji u tagħti rendikont tal-konklużjonijiet fi żmien debitu; jappoġġa l-pjanijiet tal-Ombudsman li tikkomunika ma' diversi aġenziji bil-għan li tenfasizza l-importanza tal-amministrazzjoni tajba, il-ġestjoni tajba tal-ilmenti u kultura ta' servizz;

13.    Bi pjaċir jinnota li l-perċentwal tal-ilmenti li jirrigwardaw lill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) naqas b'aktar minn nofs fl-2013, u niżel minn 16.8 % fl-2012 għal 7.1 % fl-2013; jesprimi l-pjaċir tiegħu wkoll għall-fatt li l-perċentwal tal-ilmenti kontra l-Parlament Ewropew naqas minn 5.2 % fl-2012 għal 4.3 % fl-2013; jirrikonoxxi l-ħidma tal-Ombudsman u l-EPSO fit-tnaqqis tan-numru ta' ilmenti kontra dik l-aġenzija;

14.    Jinnota li fl-2013 l-Ombudsman ippubblika verżjoni ġdida tal-Kodiċi Ewropew ta' Kondotta Amministrattiva Tajba; jistieden lill-istituzzjonijiet kollha jirrispettaw u jimplimentaw bis-sħiħ dan il-kodiċi; jistieden lill-Kummissjoni l-ġdida tadotta regoli vinkolanti komuni u prinċipji komuni dwar il-proċedura amministrattiva fl-amministrazzjoni tal-UE, u b'mod partikolari tippreżenta abbozz ta' regolament għal dan l-iskop; ifakkar li l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jistipula li "Kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni";

15.    Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE biex itejbu l-prestazzjoni tagħhom billi jżidu l-impenn tagħhom fir-rigward tal-amministrazzjoni tajba u l-prinċipji ta' kultura tas-servizz liċ-ċittadini; jistidinhom jassistu lill-Ombudsman billi jwieġbu minnufih għar-rikjesti tagħha u jikkolaboraw magħha aktar mill-qrib sabiex jitnaqqsu l-iskadenzi fil-proċess ta' inkjesta għall-ilmenti; jappoġġa lill-Ombudsman fl-isforzi tagħha biex tħaffef il-proċess ta' inkjesta u tqassar il-perjodu ta' żmien li jiġi ddedikat għat-tfassil tat-tweġibiet fl-ipproċessar tal-ilmenti bil-għan li jinqdew iċ-ċittadini li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom f'ħin opportun u b'mod xieraq;

16.    Jinnota li l-konformità ġenerali mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman fl-2012 kienet ta' 80 %, ftit inqas mit-82 % tal-2011; jappoġġa lill-Ombudsman fl-ambizzjoni tagħha biex ittejjeb ir-rata ta' konformità; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, b'mod partikolari, biex tagħmel kull sforz ħalli ttejjeb ir-rata ta' konformità tagħha; jinsab imħasseb rigward ir-rata ta' nonkonformità ta' 20 %, u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni biex jirrispondu u jirreaġixxu fi żmien raġonevoli għall-kummenti ta' kritika tal-Ombudsman u biex jagħmlu l-isforzi kollha meħtieġa sabiex itejbu r-rata ta' segwitu tagħhom permezz tal-implimentazzjoni fil-pront tar-rakkomandazzjonijiet u l-kummenti ta' kritika tal-Ombudsman; jinsab ħerqan għall-informazzjoni speċifika li se tiġi pprovduta mir-rapport annwali dwar il-konformità fl-2013 li se jiġi ppreżentat mill-Ombudsman;

17.    Jinnota li l-Uffiċċju tal-Ombudsman sab li kien hemm amministrazzjoni ħażina f'10.8 % tal-inkjesti li ngħalqu fl-2013 u li fi 80 % ta' dawn il-każijiet indirizza kummenti kritiċi lill-istituzzjoni kkonċernata; jinnota li fi 18 % tal-każijiet ta' amministrazzjoni ħażina, l-abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman ġew aċċettati għalkollox jew parzjalment mill-istituzzjoni;

18.    Jinnota li l-Uffiċċju tal-Ombudsman bagħat Rapport Speċjali wieħed lill-Parlament dwar l-assenza ta' mekkaniżmu fl-aġenzija Frontex għall-ġestjoni tal-ilmenti b'rabta ma' ksur tad-drittijiet fundamentali li jirriżulta mill-ħidma tal-aġenzija; jinsab kunfidenti li dan ir-Rapport Speċjali se jkun is-suġġett ta' rapport li se jitfassal mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu f'kooperazzjoni mal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tiegħu;

19.    Iħeġġeġ lill-Ombudsman japprofondixxi r-relazzjonijiet u l-kooperazzjoni tiegħu mad-diversi netwerks, b'mod partikolari n-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen kif ukoll il-qafas tal-UE skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità; ifakkar fit-talba tal-Parlament li saret fir-Rapport Annwali tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet għas-sena 2012 għat-twaqqif, min-naħa tal-Parlament, ta' netwerk li jkun iħaddan fih il-kumitati għall-petizzjonijiet fl-Istati Membri, li jista' jkun supplimentari għan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen;

20.    Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu huwa membru sħiħ taż-żewġ netwerks imsemmija hawn fuq; jinnota li fl-2013 l-Uffiċċju tal-Ombudsman irrefera 51 ilment lill-Kumitat;

21.    Jieħu nota tal-istrateġija l-ġdida tal-Ombudsman 'Lejn l-2019', li hija ffurmata minn tliet pilastri ewlenin indikati mill-kliem Impatt, Relevanza u Viżibilità; jifhem li l-Ombudsman biħsiebha tagħmel impatt akbar billi twettaq investigazzjonijiet strateġiċi fi problemi sistemiċi, li hija tixtieq issaħħaħ ir-rwol tagħha billi tikkontribwixxi f'dibattiti ewlenin tal-UE, u li biħsiebha żżid il-viżibilità tagħha billi ttejjeb il-ħidma tagħha biex tilħaq il-partijiet ikkonċernati u tiġbed l-attenzjoni għall-każijiet importanti;

22.    Iħeġġeġ lill-Ombudsman tkompli bl-isforzi tagħha biex ittejjeb il-kanali ta' komunikazzjoni u tibni fuq il-ħidma mwettqa fil-qafas tas-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 2013, kif ukoll ittejjeb is-servizz ta' għoti tal-informazzjoni liċ-ċittadini Ewropej sabiex ikunu informati kif suppost dwar is-servizzi u l-isfera tar-responsabbiltà tal-Ombudsman;

23.    Itenni l-importanza tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej bħala għodda ġdida li tippermetti l-involviment dirett taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-preparazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea;

24.    Jilqa' għadd ta' investigazzjonijiet importanti varati mill-Ombudsman, bħalma huma l-inkjesti dwar it-trasparenza fin-negozjati tas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP), l-iżvelar ta' informazzjoni protetta (il-whistleblowing) fl-istituzzjonijiet tal-UE, it-trasparenza fil-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni, każijiet ta' 'revolving door', drittijiet fundamentali fil-politika ta' koeżjoni u l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej; jistenna b'ħerqa s-sejbiet ta' dawn l-inkjesti;

25.    Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jippubblika d-direttivi ta' negozjati tal-UE għan-negozjati tat-TTIP li għaddejjin bejn l-UE u l-Istati Uniti; jilqa' bl-istess mod id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tippubblika aktar testi dwar in-negozjati tal-UE u tippermetti aċċess usa' għal dokumenti oħra fil-kuntest tan-negozjati TTIP; iqis li t-twettiq ta' monitoraġġ mill-qrib tat-trasparenza fin-negozjati TTIP saħħaħ ir-rwol tal-Ombudsman bħala gwardjana tat-trasparenza tal-UE; jappoġġa t-talba tal-Ombudsman għall-adozzjoni min-naħa tal-istuzzjonijiet Ewropej ta' approċċ ta' politika ta' trasparenza u kampanja ta' informazzjoni dwar it-TTIP; jieħu l-impenn li jibni fuq l-eżiti tal-konsultazzjoni dwar it-trasparenza fit-TTIP, b'mod partikolari billi jikkunsidra l-petizzjonijiet li rċieva b'rabta ma' din il-kwistjoni, speċjalment fid-dawl tal-impatt li jistgħu jkollhom it-TTIP u negozjati dwar il-kummerċ oħra fuq il-ħajjiet taċ-ċittadini Ewropej;

26.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri kif ukoll lill-Ombudsmen tal-Istati Membri jew lill-entitajiet kompetenti simili.

  • [1]  ĠU L 113 du 4.5.1994, p. 15.
  • [2]  http://www.ombudsman.europa.eu/mt/activities/annualreports.faces

NOTA SPJEGATTIVA

L-Ombudsman Ewropew, Emily O'Reilly, ġiet eletta mill-Parlament Ewropew fit-3 ta' Lulju 2013 u ħadet il-ġurament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-30 ta' Settembru. Ir-Rapport Annwali tal-Ombudsman għas-sena 2013 għaldaqstant ikopri parti biss mill-ħidma tal-istituzzjoni tal-Ombudsman taħt it-tmexxija tagħha. Il-biċċa l-kbira tar-rapport jirrigwarda l-ħidma tal-predeċessur tagħha, Nikiforos Diamandouros. L-Ombudsman ippreżentat ir-rapport annwali tagħha lill-President tal-Parlament Ewropew fil-15 ta' Settembru u lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-24 ta' Settembru 2014.

Ir-rapport annwali ngħata sura ġdida biex jirrifletti x-xewqa tas-Sa O'Reilly li l-istituzzjoni tal-Ombudsman tagħmilha kemm jista' jkun aċċessibbli u faċli għall-utent. Ir-rapport inqasam f'żewġ taqsimiet. Taqsima waħda hija pubblikazzjoni stampata jew li tista' titniżżel mill-Internet (anki f'format e-book (EPUB)), li fiha l-fatti u ċ-ċifri ewlenin dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman fl-2013. It-taqsima l-oħra fiha eżami dettaljat tal-każijiet ewlenin li ġew trattati mill-Ombudsman fl-2013 u hija intitolata: "L-amministrazzjoni tajba fil-prattika: id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013"[1]. Sfortunatament din il-pubblikazzjoni hija disponibbli biss bl-Ingliż, u dan jillimita n-numru ta' qarrejja li tista' tilħaq.

Fl-2013 l-Uffiċċju tal-Ombudsman irreġistra kuntatt ma' 23 245 ċittadin li talbu s-servizzi tiegħu permezz tal-portal tal-Ombudsman. Il-maġġoranza kbira tagħhom (19 418) ġew megħjuna billi ngħataw parir online permezz ta' gwida interattiva fuq is-sit tal-Ombudsman. Il-bqija kienu jew talbiet għal informazzjoni (1 407), li ngħataw tweġiba mis-servizzi tal-Ombudsman, jew ilmenti (2 420) li ġew irreġistrati.

Ir-rapport annwali għall-2013 ma jinkludix iċ-ċifri eżatti dwar il-perċentwal tal-ilmenti li kienu jaqgħu jew ma kinux jaqgħu fil-mandat tal-Ombudsman. Minbarra d-deskrizzjoni tal-ħajja ta' 100 ilment tipiku, ikun vitali li jiġu inklużi wkoll numri konkreti fir-rapporti annwali kollha, sabiex ikun jista' jsir tqabbil bejn is-snin u sabiex ix-xejriet u t-tendenzi fir-rigward tal-ammissibilità jew l-inammissibilità tal-ilmenti tkun tista' tiġi identifikata faċilment.

L-Uffiċċju tal-Ombudsman fetaħ 341 inkjesta abbażi ta' ilmenti kif ukoll 9 inkjesti fuq inizjattiva proprja, u għalaq 441 inkjesta bbażati fuq ilmenti, kif ukoll 20 inkjesta fuq inizjattiva proprja. Is-sorsi ewlenin tal-ilmenti kienu ċittadini individwali (340) u kumpaniji, assoċjazzjonijiet u entitajiet ġuridiċi oħra (101).

Għal dak li għandu x'jaqsam man-nazzjonalità ta' oriġini tal-ilmenti, fil-quċċata tinsab Spanja (416), segwita mill-Ġermanja (269), il-Polonja (248) u l-Belġju (153). Il-fatt li ħafna ilmenti joriġinaw minn Stat Membru speċifiku ma jfissirx neċessarjament li jinfetaħ numru ta' inkjesti proporzjonalment ekwivalenti. Pereżempju, iċ-ċifri għall-2013 juru li b'rabta mal-153 ilment tal-Belġju nfetħu 53 inkjesta, filwaqt li l-416 ilment ta' Spanja rriżultaw fil-ftuħ ta' 34 inkjesta biss.

Mit-350 inkjesta miftuħa mill-Ombudsman, 225 (64.3 %) kienu jikkonċernaw il-Kummissjoni Ewropea, 84 (24 %) l-aġenziji Ewropej, 28 (8 %) korpi oħra, 25 (7.1 %) l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO), 15 (4.3 %) il-Parlament Ewropew, 14 (4 %) is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u 10 (2.9 %) il-Bank Ewropew tal-Investiment. Peress li l-Kummissjoni Ewropea hija l-istituzzjoni ewlenija tal-UE li d-deċiżjonijiet tagħha għandhom impatt dirett fuq iċ-ċittadini, huwa loġiku li tkun hi s-suġġett prinċipali tal-ilmenti taċ-ċittadini.

Meta mqabbla mal-2012, l-aktar bidla notevoli li tidher f'din il-lista hija li l-EPSO, li fl-2012 ġie fit-tieni post, issa jinsab fir-raba' post. In-numru ta' ilmenti li jirrigwardaw l-EPSO naqas minn 78 (16.8%) fl-2012 għal 25 (7.1%) fl-2013.

Għal dak li għandu x'jaqsam mas-suġġett tal-inkjesti li ngħalqu mill-Ombudsman, fl-ewwel post kien hemm it-talbiet għal informazzjoni u l-aċċess għal dokumenti (118), segwiti mill-Kummissjoni bħala gwardjana tat-Trattati (88), kwistjonijiet istituzzjonali u ta' politika (81), l-Amministrazzjoni u r-Regolamenti tal-Persunal (76), il-kompetizzjonijiet u l-proċeduri ta' selezzjoni (68), l-għoti ta' tenders jew għotjiet (44), u l-eżekuzzjoni ta' kuntratti (34).

Fl-2013 l-Uffiċċju tal-Ombudsman ħa azzjoni fuq 2 354 ilment li rċieva. F'1 359 każ, is-servizzi tal-Ombudsman taw parir jew ittrasferew il-każ (eż. lil xi membru tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen jew lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-PE), f'654 każ il-persuna li ilmentat ġiet infurmata li ma setax jingħata parir ulterjuri, u fi 341 każ infetħet inkjesta.

It-temi ewlenin fil-każijiet li ġew trattati fl-2013 kienu t-trasparenza (eż. l-aċċess għad-dokumenti), kwistjonijiet etiċi (eż. "revolving doors" u kwistjonijiet ta' kunflitt ta' interessi), il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE (eż. l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej), il-proġetti u l-programmi ffinanzjati mill-UE (eż. pagamenti li jidħlu tard u problemi bis-sejħiet għall-offerti), id-drittijiet fundamentali (eż. il-każ tal-informatur - whistleblower - b'rabta mal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali) u l-kultura tas-servizz (eż. dewmien eċċessiv jew nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-istituzzjonijiet)[2].

L-istituzzjonijiet huma marbuta mit-Trattat li jwettqu xogħolhom b'mod miftuħ kemm jista' jkun sabiex jippromwovu governanza tajba u jiżguraw il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili. L-Artikolu 15(3) TFUE u l-Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jipprevedu dritt ta' aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet. Dan id-dritt attwalment huwa implimentat fir-Regolament 1049/2001.

F'118-il inkjesta (25.6%) li ngħalqu mill-Ombudsman fl-2013, il-kwistjoni li dwarha kien hemm l-ilmenti ġiet solvuta mill-istituzzjoni kkonċernata jew intlaħaq ftehim fuq soluzzjoni amikevoli. F'202 każijiet (43.8%) ma ġiet iġġustifikata l-ebda inkjesta ulterjuri. F'120 każ (26%) ma nstabet l-ebda amministrazzjoni ħażina u f'50 każ (10.8%) instabet amministrazzjoni ħazina. Fi 19-il każ (4.1 %) ittieħdu miżuri oħra[3].

Id-definizzjoni tal-Ombudsman ta' amminstrazzjoni ħażina, li hija approvata mill-Parlament Ewropew u mill-Kummissjoni Ewropea, tgħid li: "L-amministrazzjoni ħażina sseħħ meta korp pubbliku jonqos milli jaġixxi skont regola jew prinċipju li jorbtuh". Għall-istituzzjonijiet dan jimplika rispett għall-istat tad-dritt, għall-prinċipji tal-amministrazzjoni tajba u għad-drittijiet fundamentali.

Meta jkun possibbli l-Uffiċċju tal-Ombudsman jipprova jikseb eżitu pożittiv billi jaħdem lejn soluzzjoni amikevoli li tkun sodisfaċenti kemm għall-persuna li tilmenta kif ukoll għall-istituzzjoni kkonċernata. Jekk madankollu ma jkunx possibbli li tinstab soluzzjoni li togħġob lill-partijiet involuti kollha, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jew jagħlaq il-każ b'kumment ta' kritika jew inkella jfassal abbozz ta' rakkomandazzjoni.

Kumment ta' kritika jsir meta ma jkunx possibbli aktar li l-istituzzjoni telimina l-każ ta' amministrazzjoni ħażina, l-amministrazzjoni ħażina ma jkollhiex implikazzjonijiet ġenerali jew ma jkunx hemm bżonn ta' azzjoni ta' segwitu mill-Ombudsman. L-Uffiċċju tal-Ombudsman jista' jagħmel ukoll kumment ta' kritika meta jqis li abbozz ta' rakkomandazzjoni ma jkunx effikaċi jew f'każijiet fejn l-istituzzjoni kkonċernata ma taċċettax abbozz ta' rakkomandazzjoni imma l-każ ta' amministrazzjoni ħażina ma jiġġustifikax it-tfassil ta' rapport speċjali għall-Parlament. Kumment ta' kritika madankollu jservi ta' konferma għall-persuna li qed tilmenta, sabiex dak li jkun jiġi infurmat li l-ilment tiegħu kien ġustifikat, u jindika b'mod ċar lill-istituzzjoni kkonċernata fejn aġixxiet ħażin, sabiex tkun tista' tevita azzjoni simili fil-futur.

Kumment ulterjuri huwa strument li l-Uffiċċju tal-Ombudsman juża meta hu u jittratta każ jidentifika opportunità biex itejjeb il-kwalità tal-amministrazzjoni. Kummenti ulterjuri mill-Ombudsman mhumiex intiżi biex jikkritikaw lill-istituzzjoni kkonċernata imma għandhom jittieħdu bħala gwida u suġġeriment ta' kif l-istituzzjoni tista' ttejjeb il-kwalità tas-servizz tagħha.

Abbozz ta' rakkomandazzjoni jinħareġ f'każijiet fejn huwa possibbli għall-istituzzjoni kkonċernata li telimina każ ta' amministrazzjoni ħażina jew f'każijiet fejn l-amministrazzjoni ħażina hija serja jew għandha implikazzjonijiet ġenerali. Fil-każ ta' abbozz ta' rakkomandazzjoni l-istituzzjoni kkonċernata hija obbligata, skont it-Trattat, li tibgħat opinjoni dettaljata lill-Ombudsman fi żmien tliet xhur.

Jekk istituzzjoni, aġenzija jew korp tal-UE ma jwiġbux b'mod sodisfaċenti għal abbozz ta' rakkomandazzjoni l-Ombudsman jista' jfassal u jibgħat rapport speċjali lill-Parlament Ewropew. Ir-rapport speċjali huwa l-aħħar strument li tirrikorri għalih l-Ombudsman u jikkostitwixxi l-aħħar pass li l-Ombudsman tieħu meta tkun qed tittratta każ ta' ilment. Minn hawn 'il quddiem huwa l-Parlament li jrid jiddeċiedi fuq passi ulterjuri, bħal, ngħidu aħna, it-tfassil ta' riżoluzzjoni. Ir-rapporti speċjali huma ppreżentati lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, li huwa l-Kumitat responsabbli għar-relazzjonijiet mal-Ombudsman.

Fl-2013 l-Uffiċċju tal-Ombudsman indirizza rimarki kritiċi lill-istituzzjonijiet f'40 każ. F'9 każijiet (18 %) saru abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet li ġew aċċettati għalkollox jew parzjalment mill-istituzzjoni. F'każ wieħed, l-Uffiċċju tal-Ombudsman fassal Rapport Speċjali[4].

L-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew jikkoopera mill-qrib mal-kontropartijiet tiegħu fl-Istati Membri. Din il-kooperazzjoni sseħħ fil-qafas tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen, li jinkludi aktar minn 94 uffiċċju f'35 pajjiż Ewropew. In-Netwerk iħaddan ombudsmen nazzjonali u reġjonali, kumitati għall-petizzjonijiet u korpi simili tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, tal-pajjiżi kandidati għas-sħubija fl-UE, u ta' pajjiżi oħra fiż-Żona Ekonomika Ewropea u/jew fiż-Żona ta' Schengen. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet huwa membru tan-Netwerk.

In-Netwerk jorganizza seminars għall-ombudsmen nazzjonali u reġjonali sena iva sena le. L-Ombudsman Ewropew u l-Ombudsman tal-Irlanda (li issa hija l-Ombudsman Ewropew) organizzaw b'mod konġunt id-9 Seminar Nazzjonali tan-Netwerk. Dan is-seminar sar f'Dublin mill-15 sas-17 ta' Settembru 2013.

Skont l-Artikolu 33(2) tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (UNCRPD), li jipprevedi t-twaqqif ta' Qafas tal-UE inkarigat mill-promozzjoni, il-protezzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni. L-Ombudsman Ewropew, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-Parlament, l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, il-Kummissjoni Ewropea u l-Forum Ewropew dwar id-Diżabilità lkoll huma membri.

Huwa l-kompitu tal-Ombudsman Ewropew li tipproteġi d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u li tiżgura li l-amministrazzjoni tal-UE tkun konxja mir-responsabbiltajiet tagħha fir-rigward ta' dawn id-drittijiet. Persuni li jemmnu li istituzzjoni tal-UE mhux qed taġixxi bi qbil mal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità għandhom id-dritt li jirrikorru għas-servizzi tal-Ombudsman biex ifittxu rimedju. Fil-bidu tal-2014, espert nazzjonali ssekondat ingħaqad mat-tim tal-Ombudsman biex jgħin fid-definizzjoni tal-programm ta' ħidma dwar id-diżabilità u fl-identifikazzjoni ta' modi kif jintlaħqu aħjar iċ-ċittadini u l-persunal tal-UE, bil-għan li dawn jiġu mgħarrfa dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità.

L-Ombudsman tiltaqa' regolarment ukoll ma' membri u uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-UE biex tiddiskuti modi kif il-kwalita tal-amministrazzjoni tista' tittejjeb, tenfasizza l-importanza ta' trattament xieraq tal-ilmenti, u tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet u r-rapporti tagħha jsirilhom segwitu adegwat. Bil-għan li tiġi promossa kultura ta' servizz fl-amministrazzjoni tal-UE, fl-2013 l-Uffiċċju tal-Ombudsman ippubblika verżjoni ġdida tal-Kodiċi Ewropew ta' Kondotta Amministrattiva Tajba.

Il-baġit tal-Ombudsman huwa taqsima indipendenti fil-baġit tal-UE. Il-baġit tal-Ombudsman għall-2013 kien jammonta għal EUR 9 731 371 u t-tabella tal-persunal tal-istituzzjoni fiha 67 pożizzjoni.

Fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni tar-rapport annwali tagħha lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, l-Ombudsman iddeskriviet l-istrateġija l-ġdida tagħha 'Lejn l-2019'. Din l-istrateġija hija msejsa fuq tliet kunċetti ewlenin: Impatt, Relevanza u Viżibilità. Abbażi ta' dawn il-kunċetti, l-Ombudsman biħsiebha twettaq aktar investigazzjonijiet strateġiċi dwar problemi sistemiċi (Impatt), issaħħaħ ir-rwol tal-Ombudsman billi tikkontribwixxi b'mod attiv għad-dibattiti ewlenin tal-UE (Relevanza), u żżid il-viżibilità tal-istituzzjoni tagħha billi ttejjeb il-ħidma tagħha li tilħaq il-partijiet ikkonċernati u billi tenfasizza u tiġbed l-attenzjoni pubblika għall-każijiet importanti (Viżibilità). Sabiex tissaħħaħ it-trasparenza, ikun xieraq li jingħata bidu għall-investigazzjonijiet ta' interess pubbliku sinifikanti. Għaldaqstant, osservazzjoni attenta tan-negozjati dwar Sħubija Transatlantika ta' Kummerċ u Investiment issaħħaħ ir-rwol tal-Ombudsman bħala "gwardjana tat-trasparenza tal-UE".

  • [1]  Dawn il-pubblikazzjonijiet huma disponibbli fis-sit tal-Ombudsman: www.ombudsman.europa.eu
  • [2]  Analiżi dettaljata tal-każijiet ewlenin fl-2013 tingħata fil-pubblikazzjoni: L-amministrazzjoni tajba fil-prattika: Id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2013, li hija disponibbli fis-sit tal-Ombudsman www.ombudsman.europa.eu
  • [3]  Nota: F'xi każijiet, l-Uffiċċju tal-Ombudsman għalaq l-inkjesti għal żewġ raġunijiet jew aktar. Il-perċentwali għaldaqstant jammontaw għal aktar minn 100%.
  • [4]  Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew fl-inkjesta ta' inizjattiva proprja OI/5/2012/BEH-MHZ li tikkonċerna l-Frontex, disponibbli fuq is-sit tal-Ombudsman www.ombudsman.europa.eu .

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

2.12.2014

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

0

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Sofia Sakorafa, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Demetris Papadakis, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Klaus Buchner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska