Postup : 2014/0132(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0059/2014

Předložené texty :

A8-0059/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0074

ZPRÁVA     ***I
PDF 558kWORD 75k
9.12.2014
PE 537.377v01-00 A8-0059/2014

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Giovanni La Via

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0246),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0005/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. července 2014(1),

–       s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 26. listopadu 2014, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8‑0059/2014),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

             Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/…

ze dne…,

kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)         V rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) se Komise zavazuje dosáhnout jednoduchého, srozumitelného, stabilního a předvídatelného regulačního rámce pro podniky, pracovníky a občany.

(2)         Cílem směrnice Rady 93/5/EHS(3) je zajistit bezproblémové fungování Vědeckého výboru pro potraviny prosazováním vědecké podpory od členských států pro tento výbor a organizováním spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány ohledně vědeckých otázek souvisejících s bezpečností potravin.

(3)         Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(4) byly úkoly Vědeckého výboru pro potraviny uvedené ve směrnici 93/5/EHS přeneseny na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a nyní je upravuje nařízení (ES) č. 178/2002.

(4)         Rozhodnutí Komise 97/579/ES(5), jímž byl zřízen Vědecký výbor pro potraviny, bylo zrušeno rozhodnutím Komise 2004/210/ES(6).

(5)         Podle nařízení (ES) č. 178/2002 se úřad EFSA rovněž stal příslušným orgánem podporujícím vědeckou spolupráci s členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány působícími v oblastech, které spadají do oblastí působnosti úřadu EFSA. Zejména článek 22 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví, že úřad EFSA má jednat v úzké spolupráci s příslušnými subjekty v členských státech a že členské státy mají spolupracovat s úřadem EFSA s cílem zajistit plnění jeho poslání.

(6)         Směrnice 93/5/EHS tedy již pozbyla účinku a měla by být zrušena,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 93/5/EHS se zrušuje.

Článek 2

1.          Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do …(7)*. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.          Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V … dne

Za Evropský parlament                                                        Za Radu

předseda                                                                               předseda nebo předsedkyně

(1)

              Stanovisko ze dne 9. července 2014 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)

              Postoj Evropského parlamentu ze dne … [(Úř. věst. C …)] [(dosud nezveřejněný v Úředním věstníku)] a rozhodnutí Rady ze dne ….

(3)

              Směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin (Úř. věst. L 52, 4.3.1993, s. 18).

(4)

              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)

              Rozhodnutí Komise 97/579/ES ze dne 23. července 1997 o zřízení vědeckých výborů v oblasti zdraví spotřebitelů a bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 237, 28.8.1997, s. 18).

(6)

              Rozhodnutí Komise 2004/210/ES ze dne 3. března 2004 o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí (Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45).

(7)

*              Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: poslední den 12. měsíce po dni vyhlášení této směrnice v Úředním věstníku Evropské unie.


POSTUP

Název

Vědecký přezkum otázek týkajících se potravin

Referenční údaje

COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)

Datum předložení EP

5.5.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

3.7.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

22.7.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Giovanni La Via

17.7.2014

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

24.7.2014

Datum přijetí

3.12.2014

 

 

 

Datum předložení

9.12.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí