RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 25. veebruari 1993. aasta direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel

9.12.2014 - (COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Giovanni La Via
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

Menetlus : 2014/0132(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0059/2014
Esitatud tekstid :
A8-0059/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 25. veebruari 1993. aasta direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0246),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0005/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. juuli 2014. aasta arvamust[1],

–       võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 26. novembri 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1,

–       võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A8‑0059/2014),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2015/...,

…,

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[1],

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt[2]

ning arvestades järgmist:

(1)         Komisjon on võtnud endale õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames kohustuse saavutada ettevõtetele, töötajatele ja kodanikele lihtne, selge, stabiilne ja prognoositav regulatiivne raamistik.

(2)         Nõukogu direktiivi 93/5/EMÜ[3] eesmärk on tagada toidu teaduskomitee tõrgeteta toimimine, edendades liikmesriikide antavat teaduslikku tuge ja korraldades toiduainete ohutusega seotud teaduslikes küsimustes koostööd liikmesriigi asjaomaste asutustega.

(3)         Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 178/2002[4] võttis Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) üle direktiivis 93/5/EMÜ osutatud toidu teaduskomitee ülesanded, mis on praegu sätestatud määruses (EÜ) nr 178/2002.

(4)         Komisjoni otsus 97/579/EÜ,[5] millega moodustati toidu teaduskomitee, tunnistati kehtetuks komisjoni otsusega 2004/210/EÜ[6].

(5)         Vastavalt määrusele (EÜ) nr 178/2002 on EFSAst saanud samuti pädev asutus teadusliku koostöö edendamiseks liikmesriikide ja liikmesriikide asjaomaste asutustega, kes tegutsevad valdkondades, mis kuuluvad EFSA pädevusse. Eelkõige on määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 22 sätestatud, et EFSA teeb tihedat koostööd liikmesriikide pädevate asutustega ja liikmesriigid teevad koostööd EFSAga, et tagada ameti eesmärgi saavutamine.

(6)         Seetõttu on direktiiv 93/5/EMÜ aegunud ja tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiiv 93/5/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

1.        Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt …[7]*. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.        Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike meetmete teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

…,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

  • [1]                  9. juuli 2014. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
  • [2]                  Euroopa Parlamendi … seisukoht [(ELT ...)] [(Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata)] ja nõukogu ... otsus.
  • [3]                  Nõukogu 25. veebruari 1993. aasta direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel (EÜT L 52, 4.3.1993, lk 18).
  • [4]                  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).
  • [5]                  Komisjoni 23. juuli 1997. aasta otsus 97/579/EÜ, millega moodustatakse teaduskomiteed tarbija tervishoiu ja toidu ohutuse valdkonnas (EÜT L 237, 28.8.1997, lk 18).
  • [6]                  Komisjoni 3. märtsi 2004. aasta otsus 2004/210/EÜ, millega moodustatakse teaduskomiteed tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaga seotud valdkondades (ELT L 66, 4.3.2004, lk 45).
  • [7] *                 Väljaannete talitus: palun sisestage kuupäev: käesoleva direktiivi Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneva 12. kuu viimane päev.

MENETLUS

Pealkiri

Toidualaste küsimuste teaduslik uurimine

Viited

COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)

EP-le esitamise kuupäev

5.5.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

3.7.2014

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

22.7.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Giovanni La Via

17.7.2014

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

24.7.2014

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2014

 

 

 

Esitamise kuupäev

9.12.2014