Postupak : 2014/0132(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0059/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0059/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0074

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 496kWORD 80k
9.12.2014
PE 537.377v01-00 A8-0059/2014

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/5/EEZ od 25. veljače 1993. o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelj: Giovanni La Via

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/5/EEZ od 25. veljače 1993. o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0246),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0005/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 9. srpnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 26. studenog 2014. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8‑0059/2014),

1.      usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

DIREKTIVA 2015/…/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od

o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/5/EEZ o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)      U okviru programa za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT) Komisija je dužna osigurati jednostavan, jasan, stabilan i predvidljiv regulatorni okvir za poduzeća, radnike i građane.

(2)      Cilj Direktive Vijeća 93/5/EEZ(3) jest osigurati neometan rad Znanstvenog odbora za hranu promicanjem znanstvene podrške iz država članica tom odboru i organiziranjem suradnje s odgovarajućim nacionalnim tijelima o znanstvenim pitanjima u području sigurnosti prehrambenih proizvoda.

(3)      U skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(4) zadaće Znanstvenog odbora za hranu iz Direktive 93/5/EEZ prenesene su na Europsku agenciju za sigurnost hrane (EFSA) i te su zadaće trenutačno propisane Uredbom (EZ) br. 178/2002.

(4)  Odluka Komisije 97/579/EZ(5) kojom je osnovan Znanstveni odbora za hranu stavljena je izvan snage Odlukom Komisije 2004/210/EZ(6).

(5)      U skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 EFSA je također postala nadležno tijelo za promicanje znanstvene suradnje s državama članicama i odgovarajućim nacionalnim tijelima koja djeluju u područjima koja su u okviru misije EFSA-e. Člankom 22. Uredbe (EZ) br. 178/2002 posebno se propisuje da EFSA djeluje u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima u državama članicama i da države članice trebaju surađivati s EFSA-om kako bi osigurale ostvarenje njezine misije.

(6)      Direktiva 93/5/EEZ postala je stoga suvišna i trebalo bi je staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 93/5/EEZ stavlja se izvan snage.

Članak 2.

1.        Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do …(7)* One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.        Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

              Mišljenje od 9. srpnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)

          Stajalište Europskog parlamenta od … [(SL …)] [(još nije objavljeno u Službenom listu)] i odluka Vijeća od … .

(3)

          Direktiva Vijeća 93/5/EEZ od 25. veljače 1993. o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu (SL L 52, 4.3.1993., str. 18.).

(4)

          Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.)

(5)

             Odluka Komisije 97/579/EZ od 23. srpnja 1997. o osnivanju znanstvenih odbora u području zdravlja potrošača i sigurnosti hrane (SL L 237, 28.8.1997., str. 18.).

(6)

          Odluka Komisije 2004/210/EZ od 3. ožujka 2004. o osnivanju znanstvenih odbora u području sigurnosti potrošača, javnog zdravlja i okoliša (SL L 66, 4.3.2004., str. 45.).

(7)

*          SL: molimo umetnuti datum: zadnji dan dvanaestog mjeseca od objave ove Direktive u Službenom listu Europske unije.


POSTUPAK

Naslov

Znanstveno razmatranje pitanja koja se odnose na hranu

Referentni dokumenti

COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)

Datum podnošenja EP-u

5.5.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

3.7.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

22.7.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Giovanni La Via

17.7.2014

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

24.7.2014

Datum usvajanja

3.12.2014

 

 

 

Datum podnošenja

9.12.2014

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti