Eljárás : 2014/0132(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0059/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0059/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0074

JELENTÉS     ***I
PDF 492kWORD 78k
9.12.2014
PE 537.377v01-00 A8-0059/2014

az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló, 1993. február 25-i 93/5/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

A vélemény előadója: Giovanni La Via

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló, 1993. február 25-i 93/5/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0246),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0005/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. július 9-i véleményére(1),

–       tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. november 26-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8‑0059/2014),

1.      elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015/…/EU IRÁNYELVE

az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló 93/5/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)      A Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) keretében a Bizottság a vállalkozások, a munkavállalók és a polgárok számára egyszerű, világos, stabil és kiszámítható szabályozási keret kialakítására kötelezte el magát.

(2)      A 93/5/EGK tanácsi irányelv(3) célja az élelmiszerügyi tudományos bizottság megfelelő működésének – a tagállamok részéről a bizottság számára nyújtott tudományos támogatás ösztönzése, valamint a megfelelő nemzeti testületekkel az élelmiszer-biztonságra vonatkozó tudományos kérdésekkel kapcsolatban történő együttműködés megszervezése révén megvalósuló – biztosítása.

(3)      A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) szerint a 93/5/EGK irányelvben az élelmiszerügyi tudományos bizottságra bízott tudományos feladatokat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságra (EFSA) ruházták át, és e feladatokról jelenleg a 178/2002/EK rendelet rendelkezik.

(4)      Az élelmiszerügyi tudományos bizottságot létrehozó 97/579/EK bizottsági határozatot(5) a 2004/210/EK bizottsági határozat(6) hatályon kívül helyezte.

(5)      A 178/2002/EK rendelet alapján az EFSA vált a tagállamokkal és az EFSA küldetésébe tartozó területeken tevékenykedő megfelelő nemzeti testületekkel történő tudományos együttműködés megszervezésért felelős illetékes hatósággá. Így különösen a 178/2002/EK rendelet 22. cikke előírja, hogy az EFSA-nak szorosan együtt kell működnie a tagállamok illetékes testületeivel, a tagállamoknak pedig együtt kell működniük az EFSA-val és segíteniük kell küldetésének ellátásában.

(6)      Ennek megfelelően a 93/5/EGK  irányelv elavultés hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 93/5/EGK irányelv hatályát veszti.

2. cikk

(1)       A tagállamok legkésőbb …-ig(7)* hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)       A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt ….,

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

              2014. július 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)

              Az Európai Parlament …-i álláspontja [(HL ….) (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)] és a Tanács ...-i határozata.

(3)

              A Tanács 1993. február 25-i 93/5/EGK irányelve az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről (HL L 52., 1993.3.4., 18. o.).

(4)

              Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(5)

              A Bizottság 1997. július 23-i 97/579/EGK határozata a fogyasztói egészségvédelem és az élelmiszer-biztonság területén tudományos bizottságok létrehozásáról (HL L 237., 1997.8.28., 18. o.).

(6)

              A Bizottság 2004. március 3-i 2004/210/EK határozata a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén tudományos bizottságok létrehozásáról (HL L 66., 2004.3.4., 45. o.).

(7)

*              HL: Kérjük illesszék be a dátumot: ennek az irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő 12. hónapjának utolsó napján.


ELJÁRÁS

Cím

Az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálata

Hivatkozások

COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

5.5.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

3.7.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

22.7.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Giovanni La Via

17.7.2014

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

24.7.2014

Az elfogadás dátuma

3.12.2014

 

 

 

Benyújtás dátuma

9.12.2014

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat