VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen

9.12.2014 - (COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD)) - ***I

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Giovanni La Via
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2014/0132(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0059/2014
Ingediende teksten :
A8-0059/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0246),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0005/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien het advies van het Europees Economische en Sociaal Comité van 9 juli 2014[1],

–       gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 26 november 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 59, en artikel 50, lid 1,van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8‑0059/2014),

1.      stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.      verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

RICHTLIJN (EU) 2015/... VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot intrekking van Richtlijn 93/5/EEG van de Raad betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[1],

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure[2],

Overwegende hetgeen volgt:

(1)      In het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) streeft de Commissie naar een eenvoudig, duidelijk, stabiel en voorspelbaar regelgevend kader voor ondernemingen, werknemers en burgers.

(2)      Richtlijn 93/5/EEG van de Raad[3] is erop gericht de soepele werking van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding te waarborgen door de wetenschappelijke steun van de lidstaten voor dat comité te bevorderen en door samenwerking met de relevante nationale instanties inzake wetenschappelijke kwesties in verband met de veiligheid van levensmiddelen te organiseren.

(3)      Op grond van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad[4] zijn de taken van het in Richtlijn 93/5/EEG genoemde Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding overgedragen aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EAV) en worden die taken momenteel bepaald in Verordening (EG) nr. 178/2002.

(4)      Besluit 97/579/EG van de Commissie[5], waarbij het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding werd opgericht, is ingetrokken bij Besluit 2004/210/EG van de Commissie[6].

(5)      Op grond van Verordening (EG) nr. 178/2002 is de EAV ook de bevoegde instantie geworden om de wetenschappelijke samenwerking met de lidstaten en de relevante nationale instanties die actief zijn op gebieden die onder de opdracht van de Autoriteit vallen, te bevorderen. Met name is in artikel 22 van Verordening (EG) nr. 178/2002 bepaald dat de EAV in nauwe samenwerking met de bevoegde instanties in de lidstaten dient te handelen en dat de lidstaten met de EAV dienen samen te werken met het oog op de vervulling van haar opdracht.

(6)      Daarom is Richtlijn 93/5/EG achterhaald en dient zij te worden ingetrokken.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 93/5/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 2

1.        De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op ...[7]* aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.        De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te,

Voor het Europees Parlement                      Voor de Raad

De Voorzitter                                                De voorzitter

  • [1]           Advies van 9 juli 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
  • [2]               Standpunt van het Europees Parlement van ... [(PB ...)] [(nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad)] en Besluit van de Raad van ....
  • [3]               Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (PB L 52 van 4.3.1993, blz. 18).
  • [4]              Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).
  • [5]               Besluit 97/579/EG van de Commissie van 23 juli 1997 houdende de instelling van wetenschappelijke comités op het gebied van de gezondheid van de consument en de voedselveiligheid (PB L 237 van 28.8.1997, blz. 18).
  • [6]               Besluit 2004/210/EG van de Commissie van 3 maart 2004 tot instelling van wetenschappelijke comités op het gebied van de consumentenveiligheid, de volksgezondheid en het milieu (PB L 66 van 4.3.2004, blz. 45).
  • [7] *          PB: gelieve de datum in te voegen: de laatste dag van de twaalfde maand na de datum van bekendmaking van deze richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie.

PROCEDURE

Titel

Wetenschappelijk onderzoek naar met levensmiddelen verband houdende kwesties

Document- en procedurenummers

COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)

Datum indiening bij EP

5.5.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

3.7.2014

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

22.7.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Giovanni La Via

17.7.2014

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

24.7.2014

Datum goedkeuring

3.12.2014

 

 

 

Datum indiening

9.12.2014