RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare

9.12.2014 - (COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Giovanni La Via
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2014/0132(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0059/2014
Texte depuse :
A8-0059/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0246),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8‑0005/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 iulie 2014[1],

–       având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 26 noiembrie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8‑0059/2014),

1.      adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DIRECTIVA 2015/…/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din

de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[1],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară[2],

întrucât:

(1)         În cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), Comisia și-a luat angajamentul să realizeze un cadru de reglementare simplu, clar, stabil și previzibil pentru întreprinderi, lucrători și cetățeni.

(2)         Directiva 93/5/CEE a Consiliului[3] urmărește asigurarea bunei funcționări a Comitetului științific pentru alimentație prin promovarea sprijinului științific din partea statelor membre către respectivul comitet și prin organizarea cooperării cu organismele naționale relevante în ceea ce privește aspectele științifice referitoare la siguranța produselor alimentare.

(3)         În temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului[4], atribuțiile Comitetului științific pentru alimentație menționate în Directiva 93/5/CEE au fost transferate Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și sunt prevăzute în prezent de Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(4)         Decizia 97/579/CE a Comisiei[5] care a instituit Comitetul științific pentru alimentație a fost ulterior abrogată prin Decizia 2004/210/CE a Comisiei[6].

(5)  În temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002, EFSA a devenit, de asemenea, organismul competent să promoveze cooperarea științifică cu statele membre și cu organismele naționale relevante care își desfășoară activitatea în domeniile de competență ale EFSA. În special, articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede că EFSA acționează în strânsă cooperare cu organismele competente din statele membre și că statele membre cooperează cu EFSA pentru a asigura îndeplinirea misiunii sale.

(6)         Prin urmare, Directiva 93/5/CEE a devenit caducă și ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 93/5/CEE se abrogă.

Articolul 2

(1)         Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la …[7]*. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)         Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European                                             Pentru Consiliu

Președintele                                                                          Președintele

  • [1]                  Avizul din 9 iulie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
  • [2]                  Poziția Parlamentului European din … (JO …) (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din ….
  • [3]                  Directiva 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare (JO L 52, 4.3.1993, p. 18).
  • [4]                  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
  • [5]                  Decizia 97/579/CE a Comisiei din 23 iulie 1997 de instituire a comitetelor științifice din domeniul sănătății consumatorului și siguranței alimentare (JO L 237, 28.8.1997, p. 18).
  • [6]                  Decizia 2004/210/CE a Comisiei din 3 martie 2004 de instituire a comitetelor științifice în domeniul siguranței consumatorilor, sănătății publice și mediului (JO L 66, 4.3.2004, p. 45).
  • [7] *                 JO: a se introduce data: ultima zi a celei de-a douăsprezecea luni de la publicarea prezentei directive în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

PROCEDURĂ

Titlu

Examinarea științifică a problemelor legate de produsele alimentare

Referințe

COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)

Data prezentării la PE

5.5.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

3.7.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

22.7.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Giovanni La Via

17.7.2014

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

24.7.2014

Data adoptării

3.12.2014

 

 

 

Data depunerii

9.12.2014