POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS dne 25. Februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili

9.12.2014 - (COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Giovanni La Via
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2014/0132(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0059/2014
Predložena besedila :
A8-0059/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS dne 25. Februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0246),

–       ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0005/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 9. junija 2014[1],

–       ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 26. novembra 2014, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8‑0059/2014),

1.      sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]               Še ni objavljeno v Uradnem listu

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

DIREKTIVA (EU) 2015/… EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[1],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom[2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         V okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) se je Komisija zavezala k doseganju preprostega, jasnega, stabilnega in predvidljivega ureditvenega okvira za podjetja, delavce in državljane.

(2)         Cilj Direktive Sveta 93/5/EGS[3] je zagotoviti nemoteno delovanje Znanstvenega odbora za živila s spodbujanjem znanstvene podpore temu odboru s strani držav članic in z organizacijo sodelovanja z ustreznimi nacionalnimi organi o znanstvenih vprašanjih v zvezi z varnostjo živil.

(3)         Na podlagi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta[4] so bile naloge Znanstvenega odbora za živila iz Direktive 93/5/EGS prenesene na Evropsko agencijo za varnost hrane (Agencija EFSA), te naloge pa zdaj določa Uredba (ES) št. 178/2002.

(4)         Sklep Komisije 97/579/ES[5], s katerim je bil ustanovljen Znanstveni odbor za živila, je bil razveljavljen s Sklepom Komisije 2004/210/ES[6].

(5)         Agencija EFSA je na podlagi Uredbe (ES) št. 178/2002 prav tako postala pristojni organ za spodbujanje znanstvenega sodelovanja z državami članicami in ustreznimi nacionalnimi organi, ki delujejo na področjih poslanstva Agencije EFSA. Zlasti člen 22 Uredbe (ES) št. 178/2002 določa, da mora Agencija EFSA delovati v tesnem sodelovanju s pristojnimi službami v državah članicah in da morajo države članice sodelovati z Agencijo EFSA, da zagotovijo izpolnjevanje njenega poslanstva.

(6)         Direktiva 93/5/EGS je tako postala zastarela in bi jo bilo treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 93/5/EGS se razveljavi.

Člen 2

1.          Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do …[7]*. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.          Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

  • [1]               Mnenje z dne 9. julija 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
  • [2]               Stališče Evropskega parlamenta z dne …[(UL ...)] [(še ni objavljeno v Uradnem listu)] in odločitev    Sveta z dne ...
  • [3]               Direktiva Sveta 93/5/EGS z dne 25. februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri  znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili (UL L 52, 4.3.1993, str. 18).
  • [4]               Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih              načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki   zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).
  • [5]               Sklep Komisije 97/579/ES z dne 23. julija 1997 o ustanovitvi znanstvenih odborov na področju varstva            zdravja potrošnikov in varnosti hrane (UL L 237, 28.8.1997, str. 18).
  • [6]               Sklep Komisije 2004/210/ES z dne 3. marca 2004 o ustanovitvi znanstvenih odborov na področju      varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja (UL L 66, 4.3.2004, str. 45).
  • [7] *              UL: prosimo, vstavite datum zadnjega dne 12. meseca po objavi te direktive v Uradnem listu   Evropske unije.

POSTOPEK

Naslov

Znanstveno proučevanje vprašanj v zvezi z živili

Referenčni dokumenti

COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)

Datum predložitve EP

5.5.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

3.7.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

22.7.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Giovanni La Via

17.7.2014

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

24.7.2014

Datum sprejetja

3.12.2014

 

 

 

Datum predložitve

9.12.2014