Процедура : 2013/0436(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0060/2014

Внесени текстове :

A8-0060/2014

Разисквания :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0105

ДОКЛАД     ***I
PDF 998kWORD 504k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EО) № 850/98, (EО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007, № 254/2002, (EО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Ален Кадек

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EО) № 850/98, (EО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007, № 254/2002, (EО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0889),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0465/2013),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 април 2014 г.(1),

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0060/2014),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 по отношение на задължението за разтоварване на сушата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО)  1967/2006, (ЕО)  1098/2007, № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002, (ЕО)  1224/2009 и (ЕС) № 1380/2013 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 по отношение на задължението за разтоварване на сушата

Обосновка

Според Комисията, поради правни причини не е възможно да се включат каквито и да било технически мерки в регионалните планове за премахване на изхвърления улов. Невъзможността за включване на мерки като например размер на окото на мрежите или временни затваряния на зони с цел защита на младите екземпляри ще изложи на риск ефективното прилагане на задължението за разтоварване на сушата. Настоящото изменение цели да поправи това, като включва изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Съвета.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Основната цел на Регламент (ЕС) № [хххх] е постепенното премахване на изхвърлянията в рибарството в целия ЕС чрез въвеждане на задължението за разтоварване на сушата на улов на видове, които подлежат на ограничения на улова, и на видове в Средиземно море, за които са определени минимални размери. С цел задължението за разтоварване на сушата да може да се изпълнява следва да бъдат отменени или заменени някои разпоредби в рамките на настоящите регламенти за техническите и контролните мерки, които противоречат на задължението за разтоварване на сушата и задължават рибарите да изхвърлят риба.

(1) Основната цел на Регламент (ЕС) № [хххх] е постепенното премахване на изхвърлянията в рибарството в целия ЕС чрез въвеждане на задължението за разтоварване на сушата на улов на видове, които подлежат на ограничения на улова, и на видове в Средиземно море, за които са определени минимални размери. С цел задължението за разтоварване на сушата да може да се изпълнява за съответните риболовни дейности считано от 1 януари 2015 г. следва да бъдат отменени или заменени някои разпоредби в рамките на настоящите регламенти за техническите и контролните мерки, които противоречат на задължението за разтоварване на сушата и задължават рибарите да изхвърлят риба.

Обосновка

Поради прилагането на член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за някои видове задължението за разтоварване на сушата влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) Фактът, че премахването на изхвърлянията се въвежда постепенно, означава, че необходимото изменение на някои разпоредби в рамките на настоящите регламенти за техническите мерки и контрола може да бъде направено също така постепенно, като в действителност общите принципи за добро законотворчество предполагат, че едно поетапно действие има по-голяма вероятност да доведе до добре изготвено законодателство.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) С цел да се осигури включването на технически мерки за опазване в изпълнението на регионалните планове за премахване на изхвърления улов, следва да се измени Регламент № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) До приключването на реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) се очаква нова правна рамка за техническите мерки. Тъй като е малко вероятно, че тази нова рамка ще бъде в сила до началото на 2015 г., когато задължението за разтоварване на сушата ще бъде за пръв път въведено, е оправдано да бъдат изменени или отменени някои елементи от съществуващите регламенти за техническите мерки, за да се отстрани несъвместимостта между тези регламенти и задължението за разтоварване на сушата.

(2) Някои елементи от съществуващите регламенти за техническите мерки следва да бъдат изменени или отменени, за да се отстрани несъвместимостта между тези регламенти и задължението за разтоварване на сушата.

Обосновка

Текстът се актуализира, за да се подчертае фактът, че реформата на общата политика в областта на рибарството вече е приета.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Задължението за разтоварване на сушата представлява радикална промяна за риболовния сектор и 2015 година ще бъде пробна година по отношение на въвеждането на тази промяна. От нея следва да се извлекат поуки с оглед на въвеждането на задължението за съответните риболовни дейности след 2015 г.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Настоящата формулировка на член 15, параграф 5 от Регламент № 1380/2013 относно възможността за включване на техническите мерки, стриктно свързани със задължението за разтоварване на сушата в плановете за намаляване на изхвърлянията, трябва да се уточни, за да се даде възможност за по-голяма избирателност и за намаляване, доколкото е възможно, на непреднамерения улов на морски организми.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) Една от възможните нежелани последици от задължението за разтоварване на сушата би могло да бъде развиването на дейности, специално предназначени за улов на маломерни морски организми за цели, различни от консумация от човека. Целесъобразно е да не се позволява развиването на такива паралелни дейности.

Обосновка

Предложението на Комисията не позволява да се избегнат някои нежелани последици от задължението за разтоварване на сушата. Особен повод за загриженост е вероятната поява на паралелен пазар за млада риба, чийто контрол би бил невъзможен при съществуващата рамка.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С цел да се гарантира изпълнението на задължението за разтоварване на сушата следва по-специално Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми да бъде изменен, като се изисква всички непреднамерено уловени морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата и надхвърлят разрешения процентен състав на улова, да се разтоварват на сушата и да се приспаднат от квотите, като минималните размери за разтоварване на морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, бъдат заменени от минимални референтни размери за опазване и като се изисква всички непреднамерено уловени морски организми, уловени над ограниченията за прилова, установени за определени зони, определени периоди и определени риболовни уреди, да се разтоварват на сушата и да се приспаднат от квотите.

(3) С цел да се гарантира изпълнението на задължението за разтоварване на сушата за видовете, за които това задължение се прилага от 1 януари 2015 г., следва по-специално Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми да бъде изменен, като се изисква всички непреднамерено уловени морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата и надхвърлят разрешения процентен състав на улова, да се разтоварват на сушата и да се приспаднат от квотите, като минималните размери за разтоварване на морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, бъдат заменени от минимални референтни размери за опазване и като се изисква всички непреднамерено уловени морски организми, уловени над ограниченията за прилова, установени за определени зони, определени периоди и определени риболовни уреди, да се разтоварват на сушата и да се приспаднат от квотите.

Обосновка

Поради прилагането на член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за някои видове задължението за разтоварване на сушата влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Освен това, с цел да се гарантира правната сигурност, следва да бъдат изменени разпоредбите относно забраната за риболов в участък VIb на ICES за защита на младите екземпляри на вида пикша.

заличава се

Обосновка

Това е техническа мярка, въведена от Европейската комисия без пряка връзка с изпълнението на задължението за разтоварване на сушата. Тъй като настоящият регламент се стреми да гарантира стриктно изпълнение на задължението за разтоварване на сушата, няма нужда в него да се включва тази техническа мярка, която ще бъде включена в изготвяното понастоящем от Комисията преразглеждане.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) С цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата Регламент (ЕО) № 254/2002 на Съвета за установяване на мерките, приложими през 2002 г. за възстановяването на запасите от треска в Ирландско море (участък VІІа на ICES), следва да бъде изменен, като се изисква при риболов с тралове за кралски миди всички непреднамерено уловени морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, уловени над разрешените проценти за прилов, да се разтоварват на сушата и да се приспаднат от квотите.

заличава се

Обосновка

Този член се заличава, за да се спази постепенният график във връзка със задължението за разтоварване на сушата, предвиден в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. На практика задължението за разтоварване на сушата ще се прилага за атлантическата треска в Ирландско море едва в периода между 2016 и 2019 г.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата Регламент (ЕО) № 2347/2002 г. на Съвета за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания, следва да бъде изменен, като се изисква всички уловени риби от дълбоководни видове да се разтоварват на сушата и да се приспаднат от квотите.

заличава се

Обосновка

Този член се заличава, за да се спази постепенният график във връзка със задължението за разтоварване на сушата, предвиден в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. На практика задължението за разтоварване на сушата ще се прилага за дълбоководните видове риби едва след 2016 г.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) С цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 следва да бъде изменен, за да се гарантира наблюдението върху задължението за разтоварване на сушата. За тази цел за риболовни дейности, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, следва да се прилагат разрешения за риболов; следва да се записват данните за улова на всички видове независимо от теглото; данните за улов под минималните референтни размери за опазване следва да се записват отделно; поради сложността точно да се определят малки уловени количества на борда на риболовни кораби, за оценяването на такъв малък улов в бордовите дневници и декларациите за трансбордиране следва да се прилага по-голямо допустимо отклонение; следва да се установят правила за електронната система за наблюдение от разстояние при записването на данни за наблюдаване на задължението за разтоварване в морето; следва да се установят правила за отделното съхранение на улова и за контрола на предлагането на пазара на уловена риба под минималните референтни размери за опазване и следва да се определят условията за използването на контролиращи наблюдатели за целите на наблюдението.

(10) С цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 следва да бъде изменен, за да се гарантира наблюдението върху задължението за разтоварване на сушата. Следва да се записват данните за улова на всички видове над граница за теглото от 50 кг, данните за улов под минималните референтни размери за опазване следва да се записват отделно; поради сложността точно да се определят малки уловени количества на борда на риболовни кораби, за оценяването на такъв малък улов в бордовите дневници и декларациите за трансбордиране следва да се прилага по-голямо допустимо отклонение; следва да се зачитат прерогативите на държавите членки в областта на наблюдението и контрола във връзка със спазването на задължението за разтоварване в морето; следва да се установят правила за отделното съхранение на улова и за контрола на предлагането на пазара на уловена риба под минималните референтни размери за опазване и следва да се определят условията за използването на контролиращи наблюдатели за целите на наблюдението.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) Техническите средства за контрол и контролът, извършван от хора, трябва да са съвместими с правата на екипажа по силата на трудовото право и по отношение на правото на лично изображение и на защита на неприкосновеността на личния живот.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Тъй като изхвърлянията представляват голямо разхищение и застрашават устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси и морските екосистеми, и тъй като общото спазване на задължението за разтоварване на сушата от операторите е от съществено значение за успеха му, неизпълнението на задължението за разтоварване на сушата следва да се дефинира като тежко нарушение. Въвеждането на задължението за разтоварване в комбинация с някои нови правила за гъвкавост при използването на годишните квоти, изисква адаптирането на разпоредбите за приспадане на квоти и усилие.

(11) Тъй като изхвърлянията представляват голямо разхищение и застрашават устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси и морските екосистеми, и тъй като общото спазване на задължението за разтоварване на сушата от операторите е от съществено значение за успеха му, неизпълнението на задължението за разтоварване на сушата следва да се дефинира като тежко нарушение. При все това, като се има предвид съществената промяна, която това поражда за рибарството, целесъобразно е да се предвиди период за адаптация от две години, преди нарушението на задължението за разтоварване на сушата да се счита за тежко нарушение. Въвеждането на задължението за разтоварване в комбинация с някои нови правила за гъвкавост при използването на годишните квоти, изисква адаптирането на разпоредбите за приспадане на квоти и усилие.

Обосновка

Постепенното въвеждане до 2019 г. може да даде възможност на рибарите да се адаптират.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Поради това Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (EО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета следва да бъдат съответно изменени.

(12) Поради това Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007, (ЕО) и (EО) № 1224/2009 на Съвета следва да бъдат съответно изменени.

Обосновка

Докладчикът предлага да се заличат измененията към тези два регламента, тъй като засегнатите видове не са обвързани със задължение за разтоварване на сушата към 1 януари 2015 г., а на по-късен етап.

Изменение 17

Предложение за регламент

Глава -1 – член -1 (нов)

Регламент (ЕО) № 1380/2013

Член 15 – параграф 5 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

Глава -1

 

Основен регламент

 

Член -1

 

Изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013

 

Регламент (ЕС) № 1380/2013 се изменя, както следва:

 

В член 15, параграф 5 буква а) се заменя със следното:

„a) специални разпоредби по отношение на риболова или видове, за които се прилага задължението за разтоварване, посочено в параграф 1;“

„а) специални разпоредби по отношение на риболова или видове, за които се прилага задължението за разтоварване, посочено в параграф 1, като например техническите мерки, посочени в член 7, параграф 2, букви от а) до д), насочени към избирателност на риболовните уреди или намаляване и, доколкото е възможно, премахване на нежелания улов;“

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 3 – буква и

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„и) „Непреднамерен улов“ означава случайно уловени морски организми, чийто риболов е забранен при съответните обстоятелства.“

„и) „Непреднамерен улов“ означава случайно уловени морски организми, които трябва да бъдат задължително разтоварени на сушата в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета* и които се приспадат от квотите или поради това, че са под минималния референтен размер за опазване, или защото превишават разрешените по правилата за състава на улова количества.

 

___________

 

* Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OB L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 4 – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Чрез дерогация от първа алинея разтоварването на сушата не се забранява, когато определените в приложение X условия не могат да бъдат изпълнени поради непреднамерен улов на морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx]. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

„Чрез дерогация от първа алинея правилата относно състава на улова, предвидени в приложение X към настоящия регламент, не се прилагат за риболовните дейности, които считано от 1 януари 2015 г. подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов в рамките на въпросните риболовни дейности се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 4 – параграф 4 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Чрез дерогация от първа алинея разтоварването на сушата не се забранява, когато определените в приложение І—V условия не могат да бъдат изпълнени поради непреднамерен улов на морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx]. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

„Чрез дерогация от първа алинея правилата относно състава на улова, предвидени в приложения І—V към настоящия регламент, не се прилагат за риболовните дейности, които считано от 1 януари 2015 г. подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов в рамките на въпросните риболовни дейности се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 7 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4) В член 7, параграф 5 се добавя следната алинея:

заличава се

„Първа алинея не се прилага, когато ракообразни от вида Pandalus подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx]. Забранява се обаче риболовът на такива ракообразни с мрежи, посочени в първа алинея, които не са оборудвани в съответствие с посочената алинея. Непреднамереният улов, извършен с такива мрежи, се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

 

Обосновка

Алинеята се отнася до вида Pandalus, който ще подлежи на задължението за разтоварване на сушата едва след 2016 г.

Изменение 22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5) В член 10 се добавя следната алинея:

заличава се

„Чрез дерогация от първа алинея, буква б) задържането на борда и разтоварването на сушата не се забраняват, когато минималният процент на двучерупчести мекотели не може да бъде постигнат поради непреднамерен улов на морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

 

Обосновка

Алинеята се отнася до дълбоководния риболов, който ще подлежи на задължението за разтоварване на сушата едва след 2016 г.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 11 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Чрез дерогация от първа алинея, буква а) използването или наличието на борда на дънни хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тройни мрежи не се забранява, когато определените в буква а) условия не могат да се спазват поради непреднамерен улов на морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx]. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

„Чрез дерогация от първа алинея, буква а) правилата за състава на улова, предвидени в приложения VI и VII към настоящия регламент, не се прилагат за риболовните дейности, които считано от 1 януари 2015 г. подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов в рамките на въпросните риболовни дейности се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 15 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Преди да започнат риболовна дейност в дадена зона за управление при конкретен риболовен рейс, капитаните на риболовните кораби гарантират, че разполагат с достатъчно квоти за запаси, които подлежат на ограничения на улова, за да покрият вероятния състав на улова си и разрешените проценти за този риболовен рейс.“

заличава се

Обосновка

Капитаните на кораби не могат да гарантират, че разполагат с достатъчно квоти, за да покрият вероятния състав на улова си по време на риболовния рейс. Самото естество на риболовната дейност води до невъзможност да се прогнозира обемът на улова, който ще бъде извършен по време на риболовния рейс.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 19 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Маломерните морски организми, които принадлежат към вид, който подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx], се задържат на борда, разтоварват се на сушата и се приспадат от квотите. Те не могат да бъдат продавани, излагани или предлагани за продажба за консумация от човека.

2. Маломерните морски организми, които принадлежат към вид, който подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx], се задържат на борда, разтоварват се на сушата и се приспадат от квотите. Те не могат да бъдат продавани, излагани или предлагани за продажба за консумация от човека. .

 

Щом този улов бъде разтоварен на сушата, държавите членки отговарят за неговото съхранение или за намиране на реализация за него.

Обосновка

Като се има предвид несигурността за намиране на реализация за маломерните морски организми, когато те бъдат разтоварени на сушата, и като се има предвид, че собствениците на кораби няма да спечелят нищо от това разтоварване, проблемът за съхранението на организмите в пристанищата следва да се предвиди и на настоящия етап следва да се изясни, че то няма да попада в задълженията на рибарите.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 19 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Без да се засяга параграф 2, маломерната сардина, хамсия, сафрид и скумрия, уловени за да служат за жива стръв, могат да бъдат съхранявани на борда, при условие че се съхраняват живи.

Изменение   27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 19 – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за сардина, хамсия, херинга, скумрия и сафрид в рамките на 10 % живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

 

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява като пропорция спрямо живото тегло на всичките морски организми, налични на борда след сортиране или по време на разтоварването им на брега.

 

Процентът може да бъде изчисляван на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10 % не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на сушата, превоза, съхранението, излагането или продажбата.

Изменение   28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 19 – параграф 2 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. В съответствие с целта, посочена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета*, организациите на производителите гарантират в плановете за производство и предлагане на пазара, които представят в изпълнение на член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, че разтоварването на сушата на маломерните морски организми, посочени в параграф 2 на настоящия член, не води до развиването на дейности, специално предназначени за улов на такива морски организми, в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) и член 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

 

При извършването на проверките съгласно член 28, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 държавите членки се уверяват, че организациите на производителите изпълняват задължението, посочено в първа алинея.

 

Две години след влизане в сила на настоящия регламент, Комисията публикува проучване относно употребата и различните реализации на маломерните морски организми.

 

________

 

* Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (OВ L 354, 28.12.2013 г., стр.1).

Изменение   29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 18

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 29в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Член 29в се заменя със следното:

заличава се

„Член 29в

 

Защитна зона за пикша в Rockall в подзона VI на ICES

 

1. Всички риболовни дейности, освен тези с парагади, се забраняват в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

 

– 57o00' с.ш., 15o00' з.д.

 

– 57o00' с.ш., 45o00' з.д.

 

– 56o30' с.ш., 14o00' з.д.

 

–56o30' с.ш., 15o00' з.д.

 

– 56o30' с.ш., 15o00' з.д.

 

– 57o00' с.ш., 15o00' з.д.“

 

Обосновка

Това е техническа мярка, въведена от Европейската комисия без пряка връзка с изпълнението на задължението за разтоварване на сушата. Тъй като разглежданият регламент има за цел стриктното изпълнение на задължението за разтоварване на сушата, тази техническа мярка не трябва да се включва тук. Тя ще има своето място в контекста на преразглеждането на техническите мерки, което се подготвя в момента от Европейската комисия.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква а

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 29г - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато риба или черупчести животни, посочени в първа алинея, буква б), подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx], условието по буква б), се заменя с условието, че не се извършва целеви риболов на тези видове риба или черупчести животни. Непреднамереният улов на тези видове риба или черупчести животни се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Непреднамереният улов на видове, които считано от 1 януари 2015 г. подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се разтоварва на сушата и се приспада от квотите. При все това целевият риболов на видове, които не са изброени в буква б), се забранява.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква б

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 29г - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Когато риба, посочена в първа алинея, буква б), подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx], условието, посочено в буква б), се заменя с условието, че не се извършва целеви риболов на тези видове риба. Непреднамереният улов на тези видове риба се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Непреднамереният улов на видове, които считано от 1 януари 2015 г. подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се разтоварва на сушата и се приспада от квотите. При все това целевият риболов на видове, които не са изброени в буква б), се забранява.

Изменение 32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 29д - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато риба, посочена в първа алинея, буква б), подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx], условието, посочено в буква б), се заменя с условието, че не се извършва целеви риболов на тези видове риба. Непреднамереният улов на тези видове риба се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

Непреднамереният улов на видове, които считано от 1 януари 2015 г. подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се разтоварва на сушата и се приспада от квотите. При все това целевият риболов на видове, които не са изброени в буква б), се забранява.;

Обосновка

Законодателят е предвидил постепенно влизане в сила на задължението за разтоварване на сушата, поради което е необходимо да се спазва графикът, определен в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да се посочват само видовете, за които това се отнася считано от 2015 г. Предложеното изменение не променя смисъла на разпоредбите относно ограниченията за риболова на атлантическа треска в подзона VI на ICES.

Изменение 33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 850/98

Член 29е – параграф 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) В член 29е се вмъква следният параграф 1а:

заличава се

Когато синята молва подлежи на задължението за разтоварване, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx], забраната за задържане на борда, установена в параграф 1 от настоящия член, не се прилага. Забранява се обаче риболовът на този вид през периода и в зоните, посочени в същия параграф. Непреднамереният улов на синя молва се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

 

Обосновка

Като се има предвид, че законодателят е предвидил постепенно влизане в сила на задължението за разтоварване на сушата, е необходимо да се спазва графикът, определен в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Синята молва подлежи на задължението за разтоварване на сушата едва след 2015 г.

Изменение 34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 2187/2005

Член 2 – буква п

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„п) „Непреднамерен улов“ означава случайно уловени морски организми, чийто риболов е забранен при съответните обстоятелства.“

„п) „Непреднамерен улов“ означава случайно уловени морски организми, които трябва да бъдат задължително разтоварени на сушата в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета* и които се приспадат от квотите или поради това, че са под минималния референтен размер за опазване, или защото превишават разрешените по правилата за състава на улова количества.

 

___________

 

* Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OB L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“

Изменение 35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 2187/2005

Член 12 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да започнат риболовна дейност в дадена зона за управление при конкретен риболовен рейс, капитаните на всички риболовни кораби гарантират, че разполагат с достатъчно квоти за запаси, които подлежат на ограничения на улова, за да покрият вероятния състав на улова си и процентите съгласно приложения ІІ и ІІІ.

заличава се

Обосновка

Капитаните на кораби не могат да гарантират, че разполагат с достатъчно квоти, за да покрият вероятния състав на улова си по време на риболовния рейс. Самото естество на риболовната дейност води до невъзможност да се прогнозира обемът на улова, който ще бъде извършен по време на риболовния рейс.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6 – буква б

Регламент (ЕО) № 2187/2005

Член 15 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Маломерните морски организми, които принадлежат към вид, който подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx], се задържат на борда, разтоварват се на сушата и се приспадат от квотите. Те не могат да бъдат продавани, излагани или предлагани за продажба за консумация от човека.

3. По отношение на маломерните морски организми които принадлежат към вид, който подлежи на задължението за разтоварване на сушата, се прилага член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Щом този улов бъде разтоварен на сушата, държавите членки отговарят за неговото съхранение или за намиране на реализация за него. Член 2, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и съответните разпоредби за прилагане, посочени в Регламент (ЕО) № 142/2011, не се прилагат.

Изменение 37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1967/2006

Член 2 – точка 18 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„(18) „Непреднамерен улов“ означава случайно уловени морски организми, чийто риболов е забранен при съответните обстоятелства.“

„(18) „Непреднамерен улов“ означава случайно уловени морски организми, които трябва да бъдат задължително разтоварени на сушата в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета* и които се приспадат от квотите или поради това, че са под минималния референтен размер за опазване, или защото превишават разрешените по правилата за състава на улова количества.

 

___________

 

* Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OB L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“

 

Изменение 38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 1967/2006

Член 15 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Непреднамереният улов на маломерни морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx], се задържа на борда и се разтоварва на сушата. Те не могат да бъдат продавани, излагани или предлагани за продажба за консумация от човека.

Непреднамереният улов на маломерни морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, считано от 1 януари 2015 г., по-конкретно на сардина, хамсия, скумрия и сафрид, уловени с пелагичен съд, се задържа на борда и се разтоварва на сушата. Те не могат да бъдат продавани, излагани или предлагани за продажба за консумация от човека.

 

Щом този улов бъде разтоварен на сушата, държавите членки отговарят за неговото съхранение или за намиране на реализация за него.

Изменение 39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Регламент (ЕО) № 1967/2006

Член 15 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Параграф 3 се заличава.

заличава се

Обосновка

Буква б) се отнася до дерогация от минималния размер на морски организми в случая на млади сардини, разтоварвани на сушата за консумация от човека. Тази дерогация се прилага единствено в много стриктни случаи, по-конкретно когато уловът е извършен с корабен гриб или крайбрежен гриб и когато този улов съответства на приложимите национални разпоредби. Тази дерогация следва да се запази.

Изменение 40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1098/2007

Член 3 – буква ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„ж) „Непреднамерен улов“ означава случайно уловени морски организми, чийто риболов е забранен при съответните обстоятелства.“

„ж) „Непреднамерен улов“ означава случайно уловени морски организми, които трябва да бъдат задължително разтоварени на сушата в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета* и които се приспадат от квотите или поради това, че са под минималния референтен размер за опазване, или защото превишават разрешените по правилата за състава на улова количества.

 

___________

 

* Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OB L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1098/2007

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Член 8, параграф 3 се заличава.

Обосновка

Предложението на Комисията за план, включващ много видове, в Балтийско море предвижда премахването на схемата на дни в морето. Тази промяна вече ще е осъществена при влизането в сила на регламента „омнибус“.

Изменение 42

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

заличава се

Изменения на Регламент (ЕО) № 254/2002

 

Регламент (ЕО) № 254/2002 се изменя, както следва:

 

1) В член 3, параграф 1 се добавя следната алинея:

 

„Чрез дерогация от първа алинея разтоварването на сушата не се забранява, ако определените в същата алинея условия не могат да бъдат изпълнени поради непреднамерен улов на морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx]. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите. "

 

2) В член 4 се добавя следната алинея:

 

„Чрез дерогация от първа алинея разтоварването на сушата не се забранява, ако определените в същата алинея условия не могат да бъдат изпълнени поради непреднамерен улов на морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx]. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите. “

 

Обосновка

Този член се заличава, за да се спази постепенният график във връзка със задължението за разтоварване на сушата, предвиден в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. На практика задължението за разтоварване на сушата ще се прилага за атлантическата треска в Ирландско море едва в периода между 2016 и 2019 г.

Изменение 43

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Изменения на Регламент (ЕО) № 2347/2002

 

Регламент (ЕО) № 2347/2002 се изменя, както следва:

 

1) В член 2 се добавя следната буква е):

 

„е) „Непреднамерен улов“ означава случайно уловени морски организми, чийто риболов е забранен при съответните обстоятелства.“

 

2) В член 3, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

 

„На риболовните кораби, които не притежават разрешително за дълбоководен риболов, се забранява риболовът на дълбоководни видове риби в количества над 100 kg за един риболовен рейс. Количеството дълбоководни видове, уловено над 100 kg от тези кораби, не може да бъде задържано на борда, нито трансбордирано или разтоварено на сушата.

 

Чрез дерогация от втора алинея задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на сушата не се забраняват, когато установеният в същата алинея таван от 100 kg бъде превишен поради непреднамерен улов на дълбоководни видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx]. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите. "

 

 

Обосновка

Този член се заличава, за да се спази постепенният график във връзка със задължението за разтоварване на сушата, предвиден в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. На практика задължението за разтоварване на сушата ще се прилага за дълбоководните видове риби едва след 2016 г.

Изменение 44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Член 7, параграф 1 се изменя, както следва:

заличава се

а) буква д) се заменя със следното:

 

“д) задължение за разтоварване на сушата за част или всички риболовни дейности съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx].“

 

б) Добавя се следната буква е):

 

“е) други случаи, определени в законодателството на Съюза.“

 

Обосновка

Комисията изисква от корабите, чиито риболовни дейности изцяло или частично подлежат на задължението за разтоварване на сушата, да получат специално разрешение за риболов по отношение на задължението за разтоварване на сушата. Такова разрешение би се добавило към вече съществуващите разрешения и би увеличило административната тежест върху операторите и държавите членки.

Изменение 45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 14 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„1. Без да се засягат специфичните разпоредби, които се съдържат в многогодишните планове, капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина 10 метра или повече водят риболовен дневник за своите операции, указвайки специално всички количества от всички видове, уловени и задържани на борда.“

„1. Без да се засягат специфичните разпоредби, които се съдържат в многогодишните планове, капитаните на всеки риболовен кораб на Съюза с обща дължина 10 метра или повече водят риболовен дневник за своите операции, указвайки специално за всеки риболовен курс всички количества от всички видове, уловени и задържани на борда, над 50 кг еквивалентно живо тегло.“

Изменение 46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 14 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) Параграф 3 се заменя със следното:

заличава се

„Разрешеното допустимо отклонение на вписаните в риболовния дневник оценки на количествата в килограми на рибата, задържана на борда, е 10 % за всички видове. Когато за един или повече видове съответният общ улов е под 50 килограма, разрешеното допустимо отклонение е 20 %.“

 

Обосновка

Комисията предлага да се преразгледат допустимите отклонения и да се въведе задължително записване в бордовия дневник за целия улов, което би довело до допълнителна административна тежест за рибарите. Уместно е записването в бордовия дневник на улов над 50 кг еквивалентно живо тегло, както се предвижда в член 14 от Регламент (ЕС) № 1224/2009.

Изменение 47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 2 – буква г

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 14 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Параграф 4 се заменя със следното:

заличава се

„4. Капитаните на риболовни кораби на Съюза вписват също в риболовния дневник всички очаквани изхвърляния на риба по обем от всеки вид.“

 

Обосновка

Комисията предлага задължението за вписване в бордовия дневник да се разшири, така че да обхваща целия улов, задържан на борда, както и изхвърлянията, независимо от обема на улова. Тази промяна не е обоснована в рамките на настоящия регламент, тъй като не е непосредствено свързана с прилагането на задължението за разтоварване на сушата.

Изменение 48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 4 – буква в

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 21 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) Параграф 3 се заменя със следното:

заличава се

„Разрешеното допустимо отклонение на вписаните в декларацията за трансбордиране очаквани количества в килограми на трансбордираната риба е 10 % за всички видове. Когато за един или повече видове съответният общ улов е под 50 килограма, разрешеното допустимо отклонение е 20 %.“

 

Обосновка

Записването в бордовия дневник на улов над 50 кг еквивалентно живо тегло, както се предвижда в член 14 от Регламент (ЕС) № 1224/2009, е уместно и във връзка с това не е необходимо да се изменя с настоящия регламент.

Изменение 49

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 25а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 25a

„Член 25a

Електронна система за наблюдение от разстояние

Наблюдение и контрол на риболовните дейности

1. На борда на риболовните кораби, които в съответствие със законодателството на Съюза или решение на държава членка подлежат на електронното наблюдение от разстояние за целите на наблюдението на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № [xxxx], са инсталирани устройствата на електронна система за наблюдение от разстояние. Тази система гарантира данните за риболовните дейности и свързаните с тях дейности, включително за обработката на улова, да бъдат по всяко време регистрирани от камери.

1. В съответствие с графика за прилагане на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, данните за риболовните дейности и свързаните с тях дейности, включително за обработката на улова, се записват.

2. Освен това риболовните кораби, посочени в параграф 1, са оборудвани със следното:

2. В съответствие със законодателството на Съюза или със специфично решение, прието от дадена държава членка, записът на данните, посочен в параграф 1 се осъществява чрез прозрачна документация на улова и посредством бордовия дневник, а също и:

а) одобрени от компетентните органи подвижни устройства за съхранение на данни, на които всички записи от риболовните дейности се запаметяват по всяко време; както и

а) бордова система за наблюдение; или

б) сензори, прикрепени към системите за управление на риболовните уреди, към лебедката или барабана на мрежата, които записват всички движения, свързани с поставянето и изтеглянето на риболовните уреди.

б) система за инспекция в морето от самолет или патрулни кораби; или

 

в) електронна система за наблюдение от разстояние; или

 

г) всяка друга равностойна система за наблюдение.

 

Системите, посочени в букви от а) до г) гарантират спазването на правото на Съюза и на националното право, приложимо в областта на защитата на личните данни, както и трудовото право, правото на лицата да контролират използването на тяхното изображение и правото на неприкосновеност на личния живот на засегнатите моряци.

3. Инсталираните на борда на риболовните кораби електронни системи за наблюдение от разстояние функционират напълно автоматично, не позволяват въвеждането или извеждането на фалшиви местоположения и не могат да бъдат коригирани ръчно.

3. С оглед установяване на реда и условията на системите за наблюдение, посочени в параграф 2, буква в) от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно:

 

а) установяването на изискванията и общите критерии, на които трябва да отговарят подобни електронни системи за наблюдение от разстояние;

 

б) данните, които трябва да се записват и обработват от такива електронни системи за наблюдение от разстояние и времето, през което данните трябва да се съхраняват.

4. Държавите членки гарантират, че имат необходимия технически капацитет да анализират и ефективно да използват информацията, предоставена от електронната система за наблюдение от разстояние.

4. Държавите членки гарантират, че имат необходимите технически и човешки ресурси, за да анализират и ефективно да използват данните за риболовните дейности и свързаните с тях дейности, включително за обработката на улова.

5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно:

 

a) данните, които трябва да се записват и обработват от електронните системи за наблюдение от разстояние;

 

б) отговорностите на капитаните във връзка с електронните системи за наблюдение от разстояние;

 

в) мерките, които трябва да бъдат предприети в случай на техническа неизправност или нефункциониране на електронните системи за наблюдение от разстояние;

 

г) задълженията на държавите членки за докладване относно използването на електронните системи за наблюдение от разстояние.“

 

6. Чрез актове за изпълнение Комисията определя подробни правила относно:

 

а) изискванията към електронните системи за наблюдение от разстояние;

 

б) спецификациите на електронните системи за наблюдение от разстояние;

 

в) мерките за контрол, които трябва да бъдат приети от държавата на знамето,

 

г) достъпа на Комисията до данните от електронните системи за наблюдение от разстояние.

 

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

 

Изменение 50

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 49 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 49a

„Член 49a

Отделно съхранение на улова под минималните референтни размери за опазване

Съхранение на улова под минималните референтни размери за опазване

1. Целият улов под минималния референтен размер за опазване, който е задържан на борда на риболовен кораб на Съюза, се поставя в отделни за всеки запас кутии, отделения или контейнери, така че те да може да бъдат различени от други кутии, отделения или контейнери.

1. Целият улов под минималния референтен размер за опазване, който е задържан на борда на риболовен кораб на Съюза, се поставя в кутии, отделения или контейнери, така че да може те да бъдат различени от други кутии, отделения или контейнери.

2. При задържането на улова на борда на риболовен кораб на Съюза се забранява смесването на каквото и да е количество улов под минималния референтен размер за опазване с каквито и да било други продукти от риболов в каквато и да е кутия, отделение или контейнер.

2. При задържането на улова на борда на риболовен кораб на Съюза се забранява смесването на каквото и да е количество улов под минималния референтен размер за опазване с каквито и да било други продукти от риболов в каквато и да е кутия, отделение или контейнер.

3. Параграфи 2 и 3 не се прилагат,

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат:

когато уловът съдържа повече от 80 % от норвежки паут и пясъчница, уловени за цели, различни от консумацията от човека, или от една или повече от следните видове:

а) когато уловът съдържа повече от 80 % от един или повече пелагични видове или видове за промишлени цели, както са определени в член 15, параграф 1, буква а) от Регламент № 1380/2013;

 

б) за риболовни кораби с обща дължина под 12 метра.

– скумрия

 

– херинга

 

– сафрид

 

– син меджид

 

– капрова риба

 

– хамсия

 

– атлантическа аргентина

 

– сардина

 

– цаца

 

– когато уловът под минималния референтен размер е сортиран, претеглен и записан в бордовия дневник на риболовни кораби с обща дължина под 12 метра.

 

4. За случаите, посочени в параграф 3, държавите членки извършват наблюдение на състава на улова, като проверяват извадки.“

4. За случаите, посочени в параграф 3, държавите членки извършват наблюдение на състава на улова, като проверяват извадки.“

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 59 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) В член 59 се добавя следният параграф:

 

„(3а) Чрез дерогация от член 15, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, уловът на видове под минималния референтен размер за опазване в количество до 30 кг, уловен от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, може да бъде продаван на местни регистрирани купувачи или организации на производители с цел незабавна консумация от човека.“

Обосновка

С една дерогация от забраната за продажба на много малки количества маломерна риба (например 30 кг) би се избегнала необходимостта малките крайбрежни рибарски дейности (с кораби под 12 м дължина) да използват скъпи системи за събиране на улова.

Изменение 52

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – точка 19

Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 119 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 25а, параграф 5, се предоставя за неопределен срок от време

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 25а, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [...]*.

 

_____________

 

* ОВ: Моля въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение 53

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от параграф 2 точки (15) и (16) от член 7 се прилагат от 1 януари 2017 г.

Изменение 54

Предложение за регламент

Приложение І

Регламент (ЕО) № 850/98

Приложение XІI

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Приложение XII се заменя със следното:

(1) В приложение XII към Регламент (ЕО) № 850/98 думите „минимални размери“ се заместват с думите „минимални референтни размери за опазване“.

[…]

 

Обосновка

Става въпрос за предотвратяване на евентуални правни несъответствия между член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и регламентирането на техническите мерки, а не то да се реформира изцяло.

Изменение 55

Предложение за регламент

Приложение ІI

Регламент (ЕО) № 2187/2005

Приложение ІV

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Приложение IV се заменя със следното:

(1) В приложение IV към Регламент (ЕО) № 2187/2005 думите „минимални размери“ се заместват с думите „минимални референтни размери за опазване“.

[…]

 

Обосновка

Целта е предотвратяване на евентуални правни несъответствия между член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и регламентирането на техническите мерки в Балтийско море, а не то да се реформира изцяло.

Изменение 56

Предложение за регламент

Приложение ІII

Регламент (ЕО) № 1967/2006

Приложение ІII

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006 се заменя със следното:

(1) В приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006 думите „минимални размери“ се заместват с думите „минимални референтни размери за опазване“.

[…]

 

Обосновка

Целта е предотвратяване на евентуални правни несъответствия между член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и регламентирането на техническите мерки в Средиземно море, а не то да се реформира изцяло.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Реформата на общата политика в областта на рибарството, приета от законодателя по време на предишния мандат, въведе фундаментални промени в правилата, приложими към риболова. По-специално член 15 от основния регламент за общата политика в областта на рибарството налага задължение за разтоварване на сушата на целия улов. Това задължение ще влезе в сила постепенно между 2015 г. и 2019 г.

Във връзка с това рибарите ще бъдат задължени да разтоварват на сушата целия непреднамерен улов, негоден за предлагане на пазара поради липсата на квота или поради размер по-малък от минималния референтен размер за опазване.

Тъй като задължението за разтоварване на сушата противоречеше на няколко регламента на ЕС, които понастоящем са в сила, Комисията предложи т.нар. регламент „омнибус“ за успоредно изменение на седем регламента, така че да станат съвместими с член 15 от основния регламент за общата политика в областта на рибарството. Съгласно настоящите правила се изисква рибарите да изхвърлят в морето улова, негоден за предлагане на пазара. Следователно е уместно да се премахне това противоречие със задължението за разтоварване на сушата.

Регламентите, които „омнибус“ изменя, са следните:

•   Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми;

•   Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд;

•    Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море;

•    Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси;

•    Регламент (ЕО) № 254/2002 на Съвета относно установяването на мерки, които да бъдат приложени през 2002 г., за възстановяване на запасите от треска в Ирландско море (участък VІІа на ICES);

•    Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания, и

•   Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.

Докладчикът счита, че въведените с „омнибус“ промени трябва да бъдат строго ограничени до прилагането на задължението за разтоварване на сушата само за засегнатите видове риболов към 1 януари 2015 г., а именно:

•   риболов на дребни пелагични видове (т.е. риболов, насочен към скумрия, херинга, сафрид, син меджид, капрова риба, хамсия, атлантическа аргентина, средиземноморска сардина, цаца);

•   риболов на едри пелагични видове, (т.е. риболов, насочен към червен тон, риба меч, бял тон, дебел тон, син и бял марлин);

•   риболов за промишлени цели (т.е. риболов, насочен към мойва, пясъчна змиорка и норвежки паут);

•   риболов на сьомга в Балтийско море;

•   видовете, определящи за риболовната дейност в Балтийско море, различни от посочените по-горе.

Докладчикът счита, че привеждането в правно съответствие за видовете риболов, обхванати от задължението за разтоварване на сушата след 2015 г., следва да бъде осъществено по-късно във връзка с новата рамка за технически мерки, която Комисията ще предложи в близките месеци. „Омнибус“ би трябвало да се заеме единствено с нетърпящия отлагане проблем за изпълнението на задължението за разтоварване на сушата от засегнатите през 2015 г. видове риболов. Поради това докладчикът предлага да се заличат разпоредбите, отнасящи се до други видове риболов. Той подчертава, че 2015 година ще представлява тест за оценка на последиците от прилагането на задължението за разтоварване на сушата.

Освен това докладчикът отбелязва, че някои от предложените от Комисията промени, излизат от рамките на обикновеното привеждане в съответствие със задължението за разтоварване на сушата. Поради това той предлага да се заличат следните изменения, които засягат технически и контролни мерки, а не правната съвместимост със задължението за разтоварване на сушата:

•   Регламент № 850/98, член 15 и Регламент № 2187/2005, член 12: заличаване на разпоредбите, които изискват капитаните на риболовни кораби да разполагат с достатъчно квоти, които са много неясни и невъзможни за изпълнение.

•   Регламент № 1224/2009, член 14: промяната относно записите в риболовния дневник не е свързана със задължението за разтоварване на сушата. Целесъобразно е да се запазят настоящите разпоредби.

•   Регламент № 1224/2009, член 25а: докладчикът предлага да се опрости този член относно електронната система за наблюдение от разстояние, като припомня, че държавите членки отговарят за контрола и, следователно, разполагат със свобода за начините на неговото осъществяване. „Омнибусът“ няма за цел да обобщи електронното наблюдение от разстояние.

•   Регламент № 1224/2009, член 49а: докладчикът предлага да се заличи задължението за съхраняване на улов под минималния референтен размер в отделни контейнери за всеки запас. Освен че е сложно за изпълнение от страна на рибарите, това не е необходимо за правилното изпълнение на задължението за разтоварване на сушата.

Освен това Комисията предлага нарушението на задължението за разтоварване на сушата да се добави към списъка на сериозните нарушения, попадащи в обхвата на Регламент 1224/2009, и за това нарушение да се прилага разрешително с наказателни точки. Докладчикът не е против този подход, но предлага той да се приложи постепенно от сега до 2019 г., за да се даде време на рибарите да се адаптират към него.

И накрая, докладчикът счита, че в предложението на Комисията не са избегнати някои неблагоприятни ефекти на задължението за разтоварване на сушата. Той е загрижен за вероятната поява на паралелен пазар за млада риба, чийто контрол би бил невъзможен при съществуващата рамка. Във връзка с това докладчикът предлага да се повиши отговорността на организациите на производителите в контекста на плановете за производство и предлагане на пазара.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Задължение за разтоварване на сушата

Позовавания

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.12.2013 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

13.1.2014 г.

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.1.2014 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

14.7.2014 г.

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Alain Cadec

22.7.2014 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.9.2014 г.

16.10.2014 г.

 

 

Дата на приемане

3.12.2014 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Matt Carthy

Дата на внасяне

11.12.2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност