Postup : 2013/0436(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0060/2014

Předložené texty :

A8-0060/2014

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0105

ZPRÁVA     ***I
PDF 826kWORD 479k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 1434/98, pokud jde o povinnost vykládky úlovků

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Alain Cadec

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 1434/98, pokud jde o povinnost vykládky úlovků

(COM(2013)0889 – C7 0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0889),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0465/2013),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–      s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. dubna 2014(1),

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0060/2014),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 1434/98, pokud jde o povinnost vykládky úlovků

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002, (ES) č. 1224/2009 a (EU) č. 1380/2013 a zrušuje nařízení (ES) č. 1434/98, pokud jde o povinnost vykládky úlovků

Odůvodnění

Podle Komise není legálně možné začlenit jakákoli technická opatření do regionálních plánů týkajících se výmětů Nemožnost začlenit opatření, jako jsou změny velikosti ok nebo dočasné územní uzavírání na ochranu nedospělých mořských živočichů ohrozí účinné provádění povinnosti vykládky úlovků. Tento pozměňovací návrh má za cíl takový postup napravit tím, že zahrne změny nařízení Rady (ES) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Ústředním cílem nařízení (EU) č. [xxxx] je postupné odstranění výmětů při veškerém rybolovu v EU zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů podléhajících omezením odlovu a druhů, na které se vztahuje minimální velikost ve Středozemním moři. Aby tato povinnost vykládky mohla začít fungovat, musí být zrušena nebo změněna některá ustanovení ve stávajících nařízeních o technických a kontrolních opatřeních, která jsou s povinností vykládky v rozporu a nutí rybáře provádět výměty.

(1) Ústředním cílem nařízení (EU) č. [xxxx] je postupné odstranění výmětů při veškerém rybolovu v EU zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů podléhajících omezením odlovu a druhů, na které se vztahuje minimální velikost ve Středozemním moři. Aby tato povinnost vykládky mohla začít fungovat pro dotčené druhy rybolovu k 1. lednu 2015, musí být zrušena nebo změněna některá ustanovení ve stávajících nařízeních o technických a kontrolních opatřeních, která jsou s povinností vykládky v rozporu a nutí rybáře provádět výměty.

Odůvodnění

Vzhledem k uplatňování článku 15 nařízení EU č. 1380/2013 platí povinnost vykládky od 1. ledna 2015 pro některé druhy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Skutečnost, že odstraňování výmětů se uplatňuje postupně, znamená, že mohou tak být postupně provedeny nezbytné změny některých ustanovení v rámci stávajících technických opatření a kontrolních nařízení, přičemž obecné zásady řádné tvorby právních předpisů uvádějí, že postup krok za krokem vede s větší pravděpodobností k vytvoření řádně navržených právních předpisů.

 

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) za účelem zahrnutí technických opatření pro zachování do provádění regionálních plánů výmětů by mělo být změněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES,

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V rámci probíhající reformy společné rybářské politiky (SRP) se očekává vypracování nového rámce technických opatření. Jelikož je vysoce pravděpodobné, že tento nový rámec nebude před zavedením povinnosti vykládky na začátku roku 2015 ještě fungovat, jsou změny nebo zrušení některých částí v současnosti platných nařízení o technických opatřeních nutné z důvodu odstranění nesouladu mezi těmito nařízeními a povinností vykládky.

(2) Měly by být provedeny změny nebo zrušení některých částí v současnosti platných nařízení o technických opatřeních z důvodu odstranění nesouladu mezi těmito nařízeními a povinností vykládky

Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci, která osvětluje, že reforma společné rybářské politiky je již přijata.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) povinnost vykládky představuje pro rybolov radikální změnu a rok 2015 bude testovacím rokem provádění této změny. Bude vhodné se poučit za účelem provádění této povinnosti u dotčených druhů rybolovu po roce 2015.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Je zapotřebí vyjasnit stávající znění čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o možnost začlenit technická opatření, která striktně souvisejí s povinností vykládky, do plánů výmětů, což umožní zvýšit selektivitu a co nejvíce snížit neúmyslné úlovky mořských živočichů.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Jedním z možných nežádoucích účinků povinnosti vykládky by mohl být rozvoj činností věnovaných konkrétně odlovu mořských živočichů, kteří nemají požadovanou velikost, k jiným účelům, než je lidská spotřeba. Je vhodné rozvoji těchto paralelních činností zabránit.

Odůvodnění

Návrh Komise neumožňuje zabránit některým nežádoucím účinkům povinnosti vykládky. Zvláště znepokojivá je možnost vzniku paralelního trhu s nedospělými mořskými živočichy, který není možné kontrolovat.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Zejména v zájmu provádění povinnosti vykládky je nutné změnit nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů, a to zavedením požadavku, aby veškeré neúmyslné úlovky mořských živočichů podléhající povinnosti vykládky, které byly odloveny nad rámec pravidel pro složení úlovku, byly vyloženy a započteny do kvót; nahrazením minimální velikosti při vykládce pro mořské živočichy podléhající povinnosti vykládky minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů; zavedením požadavku, aby všechny neúmyslné úlovky mořských živočichů odlovené nad rámec ustanovení o vedlejších úlovcích v určitých oblastech, určitém období a určitými typy lovných zařízení byly vyloženy a započteny do kvót.

(3) Zejména v zájmu provádění povinnosti vykládky u druhů podléhajících této povinnosti od 1. ledna 2015 je nutné změnit nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů, a to zavedením požadavku, aby veškeré neúmyslné úlovky mořských živočichů podléhající povinnosti vykládky, které byly odloveny nad rámec pravidel pro složení úlovku, byly vyloženy a započteny do kvót; nahrazením minimální velikosti při vykládce pro mořské živočichy podléhající povinnosti vykládky minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů; zavedením požadavku, aby všechny neúmyslné úlovky mořských živočichů odlovené nad rámec ustanovení o vedlejších úlovcích v určitých oblastech, určitém období a určitými typy lovných zařízení byly vyloženy a započteny do kvót.

Odůvodnění

Vzhledem k uplatňování článku 15 nařízení EU č. 1380/2013 platí povinnost vykládky od 1. ledna 2015 pro některé druhy.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Kromě toho v zájmu zajištění právní jistoty by měla být změněna ustanovení týkající se uzavření oblasti na ochranu nedospělých jedinců tresky jednoskvrnné v divizi ICES VIb.

vypouští se

Odůvodnění

Jedná se o technické opatření, které doplnila Evropská komise bez přímé souvislosti s prováděním povinné vykládky. Vzhledem k tomu, že cílem nařízení je zajistit striktní provádění povinnosti vykládky, není zapotřebí, aby zahrnulo toto technické opatření, které bude součástí přehledu technických opatření, jež v současnosti připravuje Komise.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 254/2002 o opatřeních platných v roce 2002 pro obnovu populace tresky obecné v Irském moři (divize ICES VIIa), a to zavedením požadavku, aby při rybolovu hřebenatky víčkovité pomocí vlečných sítí byly veškeré neúmyslné úlovky mořských živočichů podléhajících povinnosti vykládky, které byly odloveny nad rámec povoleného procentního podílu vedlejších úlovků, byly vyloženy a započteny do kvót.

vypouští se

Odůvodnění

Tento článek se zrušuje s cílem dodržet postupný časový harmonogram povinnosti vykládky stanovený v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Povinnost vykládky se bude týkat tresky obecné v Irském moři teprve od roku 2016 do roku 2019.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V zájmu zajištění provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 2347/2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky, a to zavedením požadavku, aby veškeré úlovky hlubinných druhů byly vyloženy a započteny do kvót.

vypouští se

Odůvodnění

Tento článek se zrušuje s cílem dodržet postupný časový harmonogram povinnosti vykládky stanovený v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Povinnost vykládky se totiž bude hlubinných druhů týkat až od roku 2016.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) V zájmu zajištění provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, a to tak, aby zajišťovalo sledování povinnosti vykládky. K tomuto účelu by se povolení k rybolovu měla vztahovat na rybolov podléhající povinnosti vykládky; údaje o úlovcích všech druhů by měly být zaznamenány bez ohledu na hmotnostní limity; údaje o úlovcích nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů by měly být zaznamenávány odděleně; vzhledem k obtížnosti stanovit přesně množství drobného úlovku uchovávaného na palubě rybářského plavidla by měla být použita vyšší míra odchylky pro odhady drobného úlovky v lodních denících a prohlášeních o překládce; měla by být stanovena pravidla pro dálkové elektronické sledování (REM) pro zaznamenávání údajů pro sledování povinnosti vykládky na moři; měla by být stanovena pravidla pro oddělené ukládání úlovků a kontrolu uvádění na trh úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů; a měly by být definovány podmínky využití kontrolních pozorovatelů pro sledovací účely.

(10) V zájmu zajištění provádění povinnosti vykládky by mělo být změněno nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, a to tak, aby zajišťovalo sledování povinnosti vykládky. Úlovky všech druhů by měly být zaznamenány nad hmotnostní limit 50 kg; údaje o úlovcích nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů by měly být zaznamenávány odděleně; vzhledem k obtížnosti stanovit přesně množství drobného úlovku uchovávaného na palubě rybářského plavidla by měla být použita vyšší míra odchylky pro odhady drobného úlovky v lodních denících a prohlášeních o překládce; měly by být dodržovány výsady členských států, pokud jde o sledování a kontrolu dodržování povinnosti vykládky na moři; měla by být stanovena pravidla pro oddělené ukládání úlovků a kontrolu uvádění na trh úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů; a měly by být definovány podmínky využití kontrolních pozorovatelů pro sledovací účely.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Technické a lidské prostředky kontroly musí být v souladu s právy posádky v rámci pracovního práva a zohledňovat právo na ochranu projevů osobní povahy a ochranu soukromí.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k tomu, že výměty představují značné plýtvání a negativně ovlivňují udržitelné využívání biologických mořských zdrojů a mořských ekosystémů a že úspěšné využívání zdrojů vyžaduje, aby všechny hospodářské subjekty dodržovaly povinnost vykládky, mělo by být jakékoli přestoupení povinnosti vykládky považováno za závažné porušení předpisů. Zavedení povinnosti vykládky v kombinaci s novými pravidly pro meziroční flexibilitu kvót, si vyžaduje úpravu stávajících pravidel pro odpočet kvót a intenzitu rybolovu.

(11) Vzhledem k tomu, že výměty představují značné plýtvání a negativně ovlivňují udržitelné využívání biologických mořských zdrojů a mořských ekosystémů a že úspěšné využívání zdrojů vyžaduje, aby všechny hospodářské subjekty dodržovaly povinnost vykládky, mělo by být jakékoli přestoupení povinnosti vykládky považováno za závažné porušení předpisů. Avšak vzhledem k tomu, že to pro rybolov znamená zásadní změnu, je vhodné poskytnout dvouleté adaptační období před tím, než bude porušení povinnosti vykládky považováno za závažné porušení právních předpisů. Zavedení povinnosti vykládky v kombinaci s novými pravidly pro meziroční flexibilitu kvót, si vyžaduje úpravu stávajících pravidel pro odpočet kvót a intenzitu rybolovu.

Odůvodnění

Postupné provádění do roku 2019 by rybářům umožnilo, aby se změně přizpůsobili.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna nařízení (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009.

(12) Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna nařízení (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009.

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vypustit změny těchto dvou nařízení, neboť dotčených druhů se povinnost vykládky netýká ke dni 1. ledna 2015, ale později.

Pozměňovací návrh  17

Návrh nařízení

Kapitola -1 – čl. -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 1380/2013

Čl. 15 – odst. 5 – písm. a

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

Kapitola -1

 

Základní nařízení

 

Článek -1

 

Změna nařízení (EU) č. 1380/2013

 

Nařízení (EU) č. 1380/2013 se mění takto:

 

V čl. 15 odst. 5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

a) zvláštních ustanovení ohledně rybolovu nebo druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky uvedená v odstavci 1;

a) zvláštních ustanovení ohledně rybolovu nebo druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky uvedená v odstavci 1, jako jsou technická opatření uvedená pod písm. a) až e) čl. 7 odst. 2, jejichž cílem je zvýšit lovnou selektivitu nebo snížit a pokud možno odstranit neúmyslné úlovky;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 3 – písm. i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„i) neúmyslnými úlovky náhodné úlovky mořských živočichů, jejichž lov je za příslušných okolností zakázán.“

„i) „neúmyslnými úlovky̕" náhodné úlovky mořských živočichů, u nichž musí dojít k povinné vykládce v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20131* a které jsou započteny do kvót buď vzhledem ke své velikosti, která je menší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, nebo proto, že byly uloveny nad rámec množství povoleného v pravidlech pro složení úlovků.“

 

___________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Odchylně od prvního pododstavce, vykládka zakázána není, pokud podmínky stanovené v příloze X nemohou být splněny kvůli neúmyslným úlovkům mořských živočichů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx]. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

„Odchylně od prvního pododstavce se pravidla pro složení úlovků stanovená v příloze X tohoto nařízení neuplatní u druhů rybolovu, na něž se k 1. lednu 2015 vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.“ Neúmyslné úlovky u dotčených druhů rybolovu musí být vyloženy a započteny do kvót.“

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 4 – bod 4 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Odchylně od prvního pododstavce, vykládka zakázána není, pokud podmínky stanovené v příloze I až V nemohou být splněny kvůli neúmyslným úlovkům mořských živočichů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx]. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

„Odchylně od prvního pododstavce se pravidla pro složení úlovků stanovená v příloze I až V tohoto nařízení neuplatní u druhů rybolovu, na něž se k 1. lednu 2015 vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.“ Neúmyslné úlovky u dotčených druhů rybolovu musí být vyloženy a započteny do kvót.“

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 7 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) V čl. 7 odst. 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

vypouští se

„První podstavec se nepoužije, pokud se na korýše rodu Pandalus vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx]. Je však zakázáno lovit tyto korýše sítěmi uvedenými v prvním pododstavci, pokud nejsou vybaveny v souladu s uvedeným pododstavcem. Neúmyslné úlovky provedené pomocí těchto sítí musí být vyloženy a započteny do kvót.“

 

Odůvodnění

Tento pododstavec se vztahuje na korýše rodu Pandalus, což je druh, který bude povinnosti vykládky podléhat až po roce 2016.

Pozměňovací návrh  22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 850/98

Článek 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) V článku 10 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

vypouští se

„Odchylně od písmene b) prvního pododstavce není uchovávání na plavidle nebo vykládání zakázáno, pokud minimální procentní podíl mlžů nemohl být splněn kvůli neúmyslným úlovkům mořských živočichů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

 

Odůvodnění

Tento pododstavec se vztahuje na rybolov druhů žijících při dně, které budou povinnosti vykládky podléhat až po roce 2016.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 11 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Odchylně od písmene a) prvního pododstavce není zakázáno používat nebo mít na plavidle tenatové sítě na chytání ryb za žábry pro lov při dně, tenatové sítě nebo třístěnné tenatové sítě, pokud podmínky uvedené v písmenu a) nemohly být splněny kvůli neúmyslným úlovkům mořských živočichů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx]. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

„Odchylně od písmene a) prvního pododstavce se u druhů rybolovu, na něž se k 1. lednu 2015 vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, neuplatní pravidla týkající se složení úlovků podle přílohy VI a VII tohoto nařízení.“ Neúmyslné úlovky u dotčených druhů rybolovu musí být vyloženy a započteny do kvót.“

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 15 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Velitelé rybářských plavidel před tím, než zahájí rybolov v jakékoli oblasti řízení během konkrétního rybářského výjezdu, musí zajistit, aby měli k dispozici kvóty na odlov populací podléhajících omezení odlovu, jež budou stačit na pokrytí pravděpodobného složení úlovků a povolených procentních podílů během daného výjezdu.“

vypouští se

Odůvodnění

Velitelé plavidel nemohou zajistit, aby měli k dispozici dostatečné kvóty za účelem pokrytí pravděpodobného složení svého úlovku při výjezdu na moře. Samotná povaha rybolovné činnosti neumožňuje předpovídat objem úlovků získaných během jednoho výjezdu.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 19 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Podměreční mořští živočichové druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx], musí být uchováváni na plavidle, vyloženi a započteni do kvót. Nesmějí být prodáváni, vystavováni nebo nabízeni k prodeji k lidské spotřebě.

2. Podměreční mořští živočichové druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx], musí být uchováváni na plavidle, vyloženi a započteni do kvót. Nesmějí být prodáváni, vystavováni nebo nabízeni k prodeji k lidské spotřebě.

 

Jakmile byly úlovky vyloženy, jsou členské státy odpovědné za zajištění jejich skladování nebo za nalezení jejich odbytu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nalezení odbytu pro podměrečné mořské živočichy po vykládce není jisté a vzhledem k tomu, že velitelé plavidel by z této vykládky neměli žádný zisk, je zapotřebí předjímat problém skladování těchto živočichů v docích a mělo by být v této fázi vyjasněno, že za ně nebudou odpovídat rybáři.

Pozměňovací návrh  26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou být sardinky, sardele, kranasi nebo makrely, kteří nedosahují požadované velikosti a mají být použiti jako živá návnada, uloženi na plavidle pod podmínkou, že jsou po dobu uložení živí.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 19 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na sardinky, sardele, sledě, kranase nebo makrely v rámci omezení 10 % živé hmotnosti celkových úlovků uchovávaných na palubě pro každý z těchto druhů.

 

Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů nebo makrel, kteří nemají požadovanou velikost, se vypočítá úměrně k živé hmotnosti všech mořských živočichů na plavidle po třídění nebo během vykládky.

 

Procentní podíl může být vypočten na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků. Omezení 10 % nesmí být během překládky, vykládky, převozu, skladování, vystavování nebo prodeje překročeno.

Pozměňovací návrh  28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 19 – odst. 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. V rámci sledování cíle uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013* organizace producentů zajistí v plánech produkce a uvádění na trh, které předkládají v souladu s článkem 28 nařízení (EU) č. 1379/2013, aby vykládka podměrečných mořských živočichů, jichž se týká odstavec 2 tohoto odstavce, nevedla k rozvoji činností konkrétně zaměřených na lov těchto mořských živočichů, a to v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a s článkem 28 nařízení (EU) č. 1379/2013.

 

Při provádění kontrol v souladu s čl. 28 odst. 7 nařízení (EU) č. 1379/2013 dbají členské státy na to, aby organizace producentů plnily povinnost stanovenou v prvním pododstavci tohoto odstavce.

 

Dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní Komise studii o používání a různých typech odbytu podměrečných mořských živočichů.

 

________

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh  29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Nařízení (ES) č. 850/98

Článek 29 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18) Článek 29c se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 29c

 

Oblast Rockall pro tresku jednoskvrnnou v podoblasti ICES VI

 

1. V oblastech ohraničených loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84, se zakazuje veškerý rybolov s výjimkou rybolovu prováděného pomocí dlouhých lovných šňůr:

 

– 57°00' s.š., 15°00' z.d.

 

– 57°00' s.š., 14°00' z.d.

 

– 56°30' s.š., 14°00' z.d.

 

– 56°30' s.š., 15°00' z.d.

 

– 57°00' s.š., 15°00' z.d..“.

 

Odůvodnění

Jedná se o technické opatření, které doplnila Evropská komise, bez přímé souvislosti s prováděním povinné vykládky. Vzhledem k tomu, že cílem tohoto nařízení je zajistit přísné provádění povinnosti vykládky, není zapotřebí zde toto technické opatření uvádět. Toto opatření bude mít své místo v rámci přezkumu technických opatření, který Evropská komise v současnosti připravuje.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. a

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 29 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se na ryby nebo vodní živočichy se schránkou podle písmene b) prvního pododstavce vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx], podmínka stanovená ve zmíněném písmenu b) se nahradí podmínkou, že tyto ryby nebo vodní živočichové se schránkou nejsou cílovými druhy. Neúmyslné úlovky těchto ryb nebo vodních živočichů se schránkou musí být vyloženy a započteny do kvót.

Neúmyslné úlovky druhů, na něž se k 1. lednu 2015 vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, musí být vyloženy a započteny do kvót. Avšak rybolov zaměřený na druhy, které nejsou v písmenu b) uvedeny, je zakázán.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. b

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 29 d – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vztahuje-li se na ryby podle písmene b) prvního pododstavce povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx], podmínka stanovená ve zmíněném písmenu b) se nahradí podmínkou, že tyto ryby nejsou cílovými druhy. Neúmyslné úlovky těchto ryb musí být vyloženy a započteny do kvót.

Neúmyslné úlovky druhů, na něž se k 1. lednu 2015 vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, musí být vyloženy a započteny do kvót. Avšak rybolov zaměřený na druhy, které nejsou v písmenu b) uvedeny, je zakázán.

Pozměňovací návrh  32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 29 e – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Vztahuje-li se na ryby podle písmene b) prvního pododstavce povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx], podmínka stanovená ve zmíněném písmenu b) se nahradí podmínkou, že tyto ryby nejsou cílovými druhy. Neúmyslné úlovky těchto ryb musí být vyloženy a započteny do kvót.“

„Neúmyslné úlovky druhů, na něž se k 1. lednu 2015 vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, musí být vyloženy a započteny do kvót. Avšak rybolov zaměřený na druhy, které nejsou v písmenu b) uvedeny, je zakázán;

Odůvodnění

Normotvůrce si přeje postupné zavádění povinnosti vykládky. Je vhodné dodržet časový harmonogram uvedený v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 a odkazovat pouze na druhy, na které se tato povinnost vztahuje od roku 2015. Navrhovaná změna nemění smysl ustanovení týkajících se omezení uplatňovaných u rybolovu tresky obecné, tresky skvrnité a tresky bezvousé v podoblasti VII Mezinárodní rady pro průzkum moří ICES.

Pozměňovací návrh  33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 29 f – odst. 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) V článku 29f se vkládá odstavec 1a, který zní:

vypouští se

Vztahuje-li se na mníka modrého povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx], zákaz jeho uchovávání na plavidle stanovený v odstavci 1 tohoto článku se nepoužije. Je však zakázáno lovit tento druh v období a v oblastech uvedených ve zmíněném odstavci. Neúmyslné úlovky mníka modrého musí být vyloženy a započteny do kvót.

 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že si zákonodárce přál, aby povinnost vykládky vstupovala v platnost postupně, měl by být dodržen časový harmonogram uvedený v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Na mníka modrého se povinnost vykládky bude vztahovat teprve po roce 2015.

Pozměňovací návrh  34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 2187/2005

Čl. 2 – písm. p

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„p) „neúmyslnými úlovky“ se rozumí náhodné úlovky mořských živočichů, jejichž lov je za příslušných okolností zakázán.“

 

„p) „neúmyslnými úlovky“ se rozumí náhodné úlovky mořských živočichů, u nichž musí dojít k povinné vykládce v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013* a které jsou započteny do kvót buď vzhledem ke své velikosti, která je menší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, nebo proto, že byly uloveny nad rámec množství povoleného v pravidlech pro složení úlovků.

 

___________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh  35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 2187/2005

Čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Velitelé všech rybářských plavidel před tím, než zahájí rybolov v jakékoli oblasti řízení během konkrétního rybářského výjezdu, musí zajistit, aby měli k dispozici kvóty na odlov populací podléhajících omezení odlovu, jež budou stačit na pokrytí pravděpodobného složení úlovků a povolených procentních podílů uvedených v příloze II a III.

vypouští se

Odůvodnění

Velitelé plavidel nemohou zajistit, aby měli k dispozici dostatečné kvóty za účelem pokrytí pravděpodobného složení svého úlovku při svém výjezdu na moře. Samotná povaha rybolovné činnosti neumožňuje předpovídat objem úlovků získaných během jednoho výjezdu.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Nařízení (ES) č. 2187/2005

Čl. 15 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Podměreční mořští živočichové druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx], musí být uchováni na palubě, vyloženi a započteni do kvót. Nesmějí být prodáváni, vystavováni nebo nabízeni k prodeji k lidské spotřebě.

3. Pokud jde o podměrečné mořské živočichy druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky, použije se článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Jakmile byly úlovky vyloženy, jsou členské státy odpovědné za zajištění jejich skladování nebo za nalezení jejich odbytu. Čl. 2 odst. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 1069/2009 a příslušná prováděcí ustanovení uvedená v nařízení (ES) č. 142/2011 se nepoužijí.

Pozměňovací návrh  37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1967/2006

Čl. 2 – bod 18 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„18) „neúmyslnými úlovky“ se rozumí náhodné úlovky mořských živočichů, jejichž lov je za příslušných okolností zakázán.“

„18) „neúmyslnými úlovky“ se rozumí náhodné úlovky mořských živočichů, u nichž musí dojít k povinné vykládce v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013* a které jsou započteny do kvót buď vzhledem ke své velikosti, která je menší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, nebo proto, že byly uloveny nad rámec množství povoleného v pravidlech pro složení úlovků.

 

___________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh  38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1967/2006

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Neúmyslné úlovky podměrečných mořských živočichů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx], musí být uchovány na palubě a vyloženy. Nesmějí být prodávány, vystavovány nebo nabízeny k prodeji k lidské spotřebě.

Neúmyslné úlovky podměrečných mořských živočichů, na něž se od 1. ledna 2015 vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, tj. sardinky, sardele, makrely a kranasi ulovení pelagickým zařízením, musí být uchovány na palubě a vyloženy. Nesmějí být prodávány, vystavovány nebo nabízeny k prodeji k lidské spotřebě.

 

 

Jakmile byly úlovky vyloženy, jsou členské státy odpovědné za zajištění jejich skladování nebo za nalezení jejich odbytu.

Pozměňovací návrh  39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1967/2006

Čl. 15 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) odstavec 3 se zrušuje.

vypouští se

Odůvodnění

Písmeno b) se týká odchylky vzhledem k minimální velikosti mořských živočichů v případě malých sardinek, které jsou předmětem vykládky k lidské spotřebě. Tato odchylka se uplatní pouze v určitých přesných případech, včetně případů, kdy byl úlovek proveden pomocí lodních nevodů nebo pobřežních nevodů a pokud tyto úlovky odpovídají platným vnitrostátním pravidlům. Je vhodné tuto odchylku zachovat.

Pozměňovací návrh  40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1098/2007

Čl. 3 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„g) „neúmyslnými úlovky“ se rozumí náhodné úlovky mořských živočichů, jejichž lov je za příslušných okolností zakázán.“

„g) „neúmyslnými úlovky“ se rozumí náhodné úlovky mořských živočichů, u nichž musí dojít k povinné vykládce v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013* a které jsou započteny do kvót buď vzhledem ke své velikosti, která je menší než minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, nebo proto, že byly uloveny nad rámec množství povoleného v pravidlech pro složení úlovků.

 

___________

 

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

 

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1098/2007

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Čl. 8 odst. 3 se zrušuje.

Odůvodnění

Návrh Komise na vícedruhový plán pro Baltské moře umožní zrušit systém přidělování dnů strávených na moři. Tato úprava by mohla začít platit, jakmile vstoupí v platnost souhrnné nařízení.

Pozměňovací návrh  42

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

vypouští se

Změny nařízení (ES) č. 254/2002

 

Nařízení (ES) č. 254/2002 se mění takto:

 

1) V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Odchylně od prvního pododstavce, vykládka zakázána není, pokud podmínky stanovené v daném pododstavci nemohou být splněny kvůli neúmyslným úlovkům mořských živočichů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx]. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

 

2) V článku 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Odchylně od prvního pododstavce, vykládka zakázána není, pokud podmínky stanovené v daném pododstavci nemohou být splněny kvůli neúmyslným úlovkům mořských živočichů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx]. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

 

Odůvodnění

Tento článek se zrušuje s cílem dodržet postupný časový harmonogram zavádění povinnosti vykládky stanovený v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Povinnost vykládky se bude týkat tresky obecné v Irském moři teprve od roku 2016 do roku 2019.

Pozměňovací návrh  43

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Změny nařízení (ES) č. 2347/2002

 

Nařízení (ES) č. 2347/2002 se mění takto:

 

1) V článku 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

“f) „neúmyslnými úlovky“ rozumějí náhodné úlovky mořských živočichů, jejichž lov je za příslušných okolností zakázán.“

 

2) V čl. 3 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Rybářským plavidlům, která nemají povolení k hlubinnému rybolovu, se zakazuje odlovit během jednoho výjezdu hlubinné druhy v množství přesahujícím 100 kg. Hlubinné druhy, které tato plavidla odloví nad rámec 100 kg, nesmějí být uchovávány na palubě, přeloženy na jiné plavidlo nebo vyloženy.

 

Odchylně od druhého pododstavce uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládka zakázány nejsou, pokud hranice 100 kg stanovená ve zmíněném pododstavci byla překročena kvůli neúmyslným úlovkům hlubinných druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx]. Tyto neúmyslné úlovky musí být vyloženy a započteny do kvót.“

 

Odůvodnění

Tento článek se zrušuje s cílem dodržet postupný časový harmonogram zavádění povinnosti vykládky stanovený v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Povinnost vykládky se totiž bude hlubinných druhů týkat až od roku 2016.

Pozměňovací návrh  44

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Článek 7 odst. 1 se mění takto:

vypouští se

a) písmeno e) se nahrazuje tímto:

 

„e) povinnost vykládky týkající se části nebo celého rybolovu podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx].“

 

b) doplňuje se nové písmeno, které zní:

 

„f) jiné případy stanovené v právních předpisech Unie.“

 

Odůvodnění

Komise požaduje, aby plavidla, na jejichž rybolovné činnosti se částečně nebo zcela vztahuje povinnost vykládky, získala zvláštní povolení k rybolovu v oblastech, kde je zavedena povinnost vykládky. Toto povolení by bylo dalším v řadě již existujících požadovaných povolení a zvýšilo by administrativní zátěž rybářů i členských států.

Pozměňovací návrh  45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 14 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, vedou velitelé rybářských plavidel Unie o celkové délce 10 metrů nebo větší lodní deník rybolovu o svých činnostech, do něhož konkrétně zaznamenávají veškerá množství každého uloveného druhu přechovávaná na plavidle.“

„1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, vedou velitelé všech rybářských plavidel Unie o celkové délce 10 metrů nebo větší lodní deník rybolovu o svých činnostech, do něhož konkrétně a pro každý rybářský výjezd zaznamenávají veškerá množství každého uloveného druhu přechovávaná na plavidle převyšující 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti.“

Pozměňovací návrh  46

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 14 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Povolená míra odchylky v odhadu množství ryb uchovávaných na plavidle v kilogramech, která se zaznamenají do lodního deníku rybolovu, činí 10 % pro všechny druhy. Pokud je v případě jednoho nebo více druhů odpovídající celkový úlovek menší než 50 kilogramů, činí povolená míra odchylky 20 %.“

 

Odůvodnění

Komise navrhuje zvýšit povolenou míru odchylky a stanovit povinnost zápisu v lodním deníku u všech úlovků, což by znamenalo další administrativní zátěž pro rybáře. Do lodního deníku by měly být zapisovány úlovky od 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti, jak stanovuje článek 14 nařízení (EU) č. 1224/2009.

Pozměňovací návrh  47

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 2 – písm. d

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 14 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„4. Velitelé rybářských plavidel Unie do lodního deníku rybolovu rovněž zaznamenávají objem všech odhadovaných výmětů pro každý druh.“

 

Odůvodnění

Komise navrhuje rozšířit povinnost zápisu do lodního deníku na všechny úlovky uchovávané na palubě, včetně úlovků vracených v danou chvíli do moře, ať je objem úlovků jakýkoli. Tato změna není v rámci stávajícího nařízení odůvodněna, neboť striktně nesouvisí s prováděním povinnosti vykládky.

Pozměňovací návrh  48

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 21 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Povolená míra odchylky v odhadu množství ryb překládaných na palubu v kilogramech, která se zaznamenávají do prohlášení o překládce, činí 10 % pro všechny druhy. Pokud je v případě jednoho nebo více druhů odpovídající celkový úlovek menší než 50 kilogramů, činí povolená míra odchylky 20 %.“

 

Odůvodnění

Do lodního deníku by měly být zapisovány úlovky od 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti, jak stanovuje článek 14 nařízení (EU) č. 1224/2009, a není nutné to ve stávajícím nařízení měnit.

Pozměňovací návrh  49

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Článek 25 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Článek 25a

„Článek 25a

Dálkové elektronické sledování

Sledování, kontrola a záznam rybolovných činností

1. Rybářská plavidla, která musí v souladu s právními předpisy Unie nebo s rozhodnutím členského státu používat dálkové elektronické sledování z důvodu sledování povinnosti vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. [xxxx], musí mít nainstalováno zařízení pro systém dálkového elektronického sledování. Tento systém zajistí nepřetržité kamerové zaznamenávání údajů o rybolovných a souvisejících činnostech, včetně zpracování úlovků.

1. V souladu s harmonogramem zavádění povinnosti vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 musí být údaje o rybolovných a souvisejících činnostech, včetně zpracování úlovků, zaznamenávány.

2. Rybářská plavidla uvedená v odstavci 1 musí být rovněž vybavena:

2. V souladu s právními předpisy Unie nebo s konkrétním rozhodnutím, které přijal některý členský stát, se zaznamenávání uvedené v odstavci 1 provádí pomocí transparentní dokumentace úlovků a lodního deníku a:

a) snímatelným paměťovým zařízením schváleným příslušnými úřady, na které se neustále ukládají všechna zobrazení rybolovných činností;

a) pozorovatelského systému na palubě nebo

b) senzory připevněnými k systémům ovládajícím lovná zařízení a k navijáku nebo bubnu sítě, které zaznamenávají pohyb související s kladením a vytahováním lovného zařízení.

b) inspekčního systému na moři, prováděného letecky či pomocí hlídkových lodí, nebo

 

c) systému dálkového elektronického sledování nebo

 

d) jakéhokoli odpovídajícího systému sledování.

 

Při používání systémů uvedených pod písmeny a) až d) musí být dodržovány právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy v oblasti ochrany dat, stejně tak jako pracovní právo, právo osob na kontrolu nakládání s jejich obrazovým záznamem a právo na soukromí dotčených rybářů.

3. Systémy pro dálkové elektronické sledování nainstalované na rybářských plavidlech musí fungovat zcela automaticky, nesmí umožňovat zadávání nebo odesílání nepravdivých údajů o poloze a musí být chráněny před přepnutím na ruční ovládání.

3. Za účelem stanovení podmínek pro systémy elektronického sledování uvedené pod písmenem c) odstavce 2 tohoto článku je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 119a, pokud jde o:

 

a) stanovení požadavků a společných kritérií, které mají tyto systémy dálkového elektronického sledování splňovat;

 

b) údaje, které mají být zaznamenány a zpracovávány těmito systémy dálkového elektronického sledování, a dobu, po kterou mají být tyto údaje uchovávány.

4. Členské státy zajistí, že mají technické kapacity analyzovat a účinně využívat informace poskytnuté systémem dálkového elektronického sledování.

4. Členské státy zajistí, že mají technické a lidské zdroje analyzovat a účinně využívat údaje týkající se rybolovných a souvisejících činností, včetně zpracování úlovků.“

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 119a, pokud jde o:

 

a) údaje, které mají být zaznamenány a zpracovávány systémy dálkového elektronického sledování;

 

b) povinnosti velitelů plavidel v souvislosti se systémy dálkového elektronického sledování;

 

c) opatření, která mají být přijata v případě technického selhání nebo nefunkčnosti systémů dálkového elektronického sledování;

 

d) oznamovací povinnosti členských států o používání systémů dálkového elektronické sledování.

 

6. Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů prováděcí pravidla týkající se:

 

a) požadavků na systémy dálkového elektronického sledování;

 

b) specifikací systémů dálkového elektronické sledování;

 

c) kontrolních opatření, která mají být přijata členským státem vlajky;

 

d) přístupu Komise k údajům ze systémů dálkového elektronického sledování.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 119 odst. 2.“

 

 

Pozměňovací návrh  50

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Článek 49 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Článek 49a

„Článek 49a

Oddělené uložení úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

Uložení úlovků nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

1. Pro všechny úlovky nedosahující příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které jsou uchovávány na rybářském plavidle Unie, platí, že každá populace musí být odděleně umístěna v bednách, samostatných prostorách nebo kontejnerech tak, aby byly rozeznatelné od jiných beden, samostatných prostor nebo kontejnerů.

1. Pro všechny úlovky nedosahující příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které jsou uchovávány na rybářském plavidle Unie, platí, že musí být umístěny v bednách, samostatných prostorách nebo kontejnerech tak, aby byly rozeznatelné od jiných beden, samostatných prostor nebo kontejnerů.

2. Na rybářském plavidle Unie nesmí být uchováváno žádné množství úlovků nedosahujícího příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů v bednách, samostatných prostorách nebo kontejnerech společně s jinými produkty rybolovu.

2. Na rybářském plavidle Unie nesmí být uchováváno žádné množství úlovků nedosahujícího příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů v bednách, samostatných prostorách nebo kontejnerech společně s jinými produkty rybolovu.

3. Odstavce 2 a 3 se nepoužijí:

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí:

– pokud úlovky obsahují více než 80 % tresky Esmarkovy a smačkovitých odlovených pro jiné účely než k lidské spotřebě nebo jeden nebo více z těchto druhů:

a) pokud úlovky obsahují více než 80 % jednoho nebo více druhů pelagického nebo průmyslového rybolovu, které jsou uvedeny v čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013;

 

b) na rybářská plavidla o délce menší než 12 metrů.

– makrela obecná

 

– sleď obecný

 

– kranas obecný

 

– treska modravá

 

– drsnatec obecný

 

– sardel obecná

 

– stříbrnice evropská

 

– sardinka obecná

 

– šprot obecný

 

– na rybářská plavidla o délce menší než 12 metrů v případě, že byly úlovky nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů roztříděny, zváženy a zaznamenány do palubního deníku.

 

4. V případech uvedených v odstavci 3 musí členské státy sledovat složení úlovků prostřednictvím odebírání vzorků.“

4. V případech uvedených v odstavci 3 musí členské státy sledovat složení úlovků prostřednictvím odebírání vzorků.“

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 59 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a) V článku 59 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„3a) Odchylně od čl. 15 odst. 11 nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou být úlovky druhů pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů do 30 kilogramů hmotnosti, které ulovila rybářská plavidla o délce menší než 12 metrů, prodány místním registrovaným prodejcům nebo organizacím producentů k okamžité lidské spotřebě.“

Odůvodnění

Výjimka ze zákazu povolující prodej velmi malého množství podměrečných ryb (např. 30 kilogramů) by umožnila vyhnout se v rámci drobného pobřežního rybolovu (plavidla o délce do 12 metrů) používání nákladných sběrných systémů.

Pozměňovací návrh  52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – bod 19

Nařízení (ES) č. 1224/2009

Čl. 119 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přijímání aktů v přenesené pravomoci uvedené v čl. 25a odst. 5 je svěřeno na dobu neurčitou.

2. Přijímání aktů v přenesené pravomoci uvedené v článku 25a odst. 5 je Komisi svěřeno na dobu pěti let počínaje dnem *.

 

_____________

 

*Úř. věst.: Vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh  53

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odchylně od odst. 2 platí body 15 a 16 článku 7 od 1. ledna 2017.

Pozměňovací návrh  54

Návrh nařízení

Příloha I

Nařízení (ES) č. 850/98

Příloha XII

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Příloha XII se nahrazuje tímto:

1) V příloze XII nařízení (EU) č. 850/98 se výraz „Minimální velikost“ nahrazuje výrazem „Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“.

[…]

 

Odůvodnění

Cílem je předejít případným právním nesrovnalostem mezi článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 a právní úpravou technických opatření, nikoli výrazná změna této právní úpravy.

Pozměňovací návrh  55

Návrh nařízení

Příloha II

Nařízení (ES) č. 2187/2005

Příloha IV

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Příloha IV se nahrazuje tímto:

1) V příloze IV nařízení (EU) č. 2187/2005 se výraz „Minimální velikost“ nahrazuje výrazem „Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“.

[…]

 

Odůvodnění

Cílem je předejít případným právním nesrovnalostem mezi článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 a právní úpravou technických opatření v Baltském moři, nikoli výrazná změna této právní úpravy.

Pozměňovací návrh  56

Návrh nařízení

Příloha III

Nařízení (ES) č. 1967/2006

Příloha III

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Příloha III nařízení (ES) č. 1967/2006 se nahrazuje tímto:

1) V příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 se výraz „Minimální velikost“ nahrazuje výrazem „Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů“.

[…]

 

Odůvodnění

Cílem je předejít případným právním nesrovnalostem mezi článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 a právní úpravou technických opatření ve Středozemním moři, nikoli výrazná změna této právní úpravy.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Reforma společné rybářské politiky, již zákonodárce přijal v předcházejícím volebním období, zavádí do pravidel uplatňovaných na oblast rybolovu zásadní změny. Konkrétně článek 15 základního nařízení o společné rybářské politice stanoví povinnost vykládky všech úlovků. Tato povinnost bude vstupovat v platnost postupně v letech 2015 až 2019.

V důsledku toho budou muset rybáři vykládat veškeré neúmyslné úlovky, které nejsou určeny pro trh, a to buď z důvodu neexistence kvóty, nebo z důvodu velikosti nedosahující minimální referenční velikost pro zachování zdrojů.

Tato povinnost vykládky je v rozporu s několika nyní platnými evropskými nařízeními, proto Komise navrhla souhrnné nařízení, jehož cílem je paralelně pozměnit sedm nařízení tak, aby byla v souladu s článkem 15 základního nařízení o společné rybářské politice. Současná pravidla totiž rybářům ukládají, aby úlovky, které nejsou určeny pro trh, vraceli zpět do moře. Je tudíž vhodné odstranit tento rozpor s povinností vykládky.

Nařízení pozměněná souhrnným nařízením jsou tato:

•   nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů;

•   nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu;

•   nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři;

•    nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací;

•    nařízení Rady (ES) č. 254/2002, kterým se pro rok 2002 stanoví opatření pro obnovu populací tresky obecné v Irském moři (divize ICES VIIa);

•    nařízení Rady (ES) č. 2347/2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky a

•   nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky.

Zpravodaj se domnívá, že změny zavedené souhrnným nařízením musí být přísně omezené na provádění povinnosti vykládky pouze u druhů rybolovu dotčených ke dni 1. ledna 2015, jimiž jsou:

•   drobný pelagický rybolov (tj. rybolov makrely obecné, sledě obecného, kranase obecného, tresky modravé, drsnatce obecného, sardele obecné, stříbrnice evropské, sardinky obecné, šprota obecného);

•   pelagický rybolov velkých druhů (tj. rybolov tuňáka obecného, mečouna obecného, tuňáka křídlatého, tuňáka velkookého, marlína modrého a plachetníka bílého);

•   rybolov pro průmyslové účely (tj. rybolov huňáčka severního, smačkovitých a tresky Esmarkovy);

•   rybolov lososa v Baltském moři;

•   jiné než výše uvedené druhy, podle nichž se určuje rybolovná činnost v Baltském moři.

Zpravodaj se domnívá, že uvedení právních předpisů do souladu, pokud jde o rybolov podléhající od roku 2015 povinnosti vykládky, by mělo být uskutečněno následně, v souvislosti s novým rámcem technických opatření, který Komise navrhne za několik měsíců. Souhrnné nařízení by se proto mělo zaměřit pouze na naléhavý problém provádění povinnosti vykládky u druhů rybolovu dotčených v roce 2015. Zpravodaj proto navrhuje vypustit ustanovení týkající se ostatních druhů rybolovu. Zdůrazňuje, že rok 2015 bude ověřovacím rokem za účelem odhadu důsledků provádění povinnosti vykládky.

Zpravodaj mimoto konstatuje, že některé změny navrhované Komisí jdou nad rámce prostého dosažení souladu s povinností vykládky. Navrhuje proto vypustit následující změny, které spadají do technických a kontrolních opatření a nikoli do oblasti právní slučitelnosti s povinností vykládky:

•   článek 15 nařízení 850/98 a článek 12 nařízení 2187/2005: vypuštění ustanovení, která velitelům plavidel ukládají, aby měli k dispozici dostatečné kvóty. To je příliš neurčité a nelze to provádět.

•   článek 14 nařízení 1224/2009: změna týkající se záznamů v lodním deníku nesouvisí s povinností vykládky. Je vhodné zachovat stávající ustanovení.

•   článek 25a nařízení 1224/2009: zpravodaj navrhuje, aby se zjednodušil tento článek týkající se dálkového elektronického sledování, a připomíná, že za kontrolu odpovídají členské státy, proto si mohou způsob kontroly zvolit. Souhrnné nařízení nemá obecně rozšířit dálkové elektronické sledování.

•   článek 49a nařízení 1224/2009: zpravodaj navrhuje vypustit povinnost skladování úlovků nedosahujících příslušné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů v oddělených bednách pro každou populaci. Kromě složitosti, která vznikne pro rybáře, není toto ustanovení nutné pro řádné provádění povinnosti vykládky.

Komise mimoto navrhuje zahrnout nedodržování povinnosti vykládky do seznamu závažných porušení předpisů, která pokrývá nařízení 1224/2009, a tudíž uplatňovat u tohoto porušení průkaz s body. Zpravodaj se nestaví proti tomuto přístupu, ale navrhuje, aby se prováděl postupně až do roku 2019 s cílem ponechat rybářům čas k tomu, aby se mu přizpůsobili.

Zpravodaj se také domnívá, že návrh Komise neumožňuje zabránit některým nežádoucím účinkům povinnosti vykládky. Je zejména znepokojen možností vzniku paralelního trhu s nedospělými mořskými živočichy, který není možné ve stávajícím rámci kontrolovat. Navrhuje tudíž, aby byla v této souvislosti posílena odpovědnost organizací producentů v rámci plánů produkce a uvádění na trh.


POSTUP

Název

Povinnost vykládky úlovků

Referenční údaje

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Datum předložení EP

17.12.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

13.1.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Datum přijetí

3.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy

Datum předložení

11.12.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí