RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse seoses lossimiskohustusega nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1434/98

  11.12.2014 - (COM(2013)0889 – C8‑0465/2013 – 2013/0436(COD)) - ***I

  Kalanduskomisjon
  Raportöör: Alain Cadec


  Menetlus : 2013/0436(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0060/2014
  Esitatud tekstid :
  A8-0060/2014
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse seoses lossimiskohustusega nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1434/98

  (COM(2013)0889 – C8‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0889),

  –       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0465/2013),

  –       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. aprilli 2014. aasta arvamust[1],

  –       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

  –       võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0060/2014),

  1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

  3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Pealkiri

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse seoses lossimiskohustusega nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1434/98

  Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse seoses lossimiskohustusega nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002, (EÜ) nr 1224/2009 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1434/98

  Selgitus

  Komisjoni väitel ei ole õiguslikult võimalik lisada tehnilisi meetmeid piirkondlikesse tagasiheitekavadesse. Asjaolu, et noorkalade kaitsmiseks ei saa lisada selliseid meetmeid nagu võrgusilma suuruse muutmine või ajutine ruumiline sulgemine, seab ohtu lossimiskohustuse tõhusa rakendamise. Selle muudatusettepaneku eesmärk on olukorda parandada, lisades muudatusettepanekud nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 kohta.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Määruse (EL) nr [xxxx] keskne eesmärk on tagasiheite järkjärguline likvideerimine kogu ELi kalanduses, kehtestades lossimiskohustuse neist liikidest koosnevale Vahemerest püütud saagile, mille suhtes kehtivad püügi piirnormid ja kalade alammõõdud. Selleks et muuta lossimiskohustus täidetavaks, tuleb tühistada või muuta kehtivaid tehnilisi meetmeid ja kontrollimäärusi, mis on vastuolus kavandatud lossimiskohustusega ning sunnivad kalureid kalu vette tagasi heitma.

  (1) Määruse (EL) nr [xxxx] keskne eesmärk on tagasiheite järkjärguline likvideerimine kogu ELi kalanduses, kehtestades lossimiskohustuse neist liikidest koosnevale Vahemerest püütud saagile, mille suhtes kehtivad püügi piirnormid ja kalade alammõõdud. Selleks et muuta lossimiskohustus asjaomaste püügipiirkondade ja liikide puhul alates 1. jaanuarist 2015 täidetavaks, tuleb tühistada või muuta kehtivaid tehnilisi meetmeid ja kontrollimäärusi, mis on vastuolus kavandatud lossimiskohustusega ning sunnivad kalureid kalu vette tagasi heitma.

  Selgitus

  Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 kohaldamisest tulenevalt kehtib lossimiskohustus teatavate liikide suhtes alates 1. jaanuarist 2015.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 a) Tagasiheite likvideerimise järkjärguline rakendamine tähendab, et kehtivate tehniliste meetmete ja kontrollimääruste teatavaid sätteid võib samuti muuta järk-järgult, ning hea õigusloome üldpõhimõtete kohaselt on järkjärgulise lähenemisviisi puhul suurem tõenäosus, et tulemuseks on nõuetekohaselt koostatud õigusakt.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 b) Selleks et näha ette tehniliste kaitsemeetmete lisamine piirkondlikesse tagasiheitekavadesse, tuleb muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) Seoses ühise kalanduspoliitika käimasoleva reformiga on oodata uut tehniliste meetmete raamistikku. Ebatõenäosus, et selline uus raamistik on olemas 2015. aasta alguseks, kui esmakordselt kehtestatakse lossimiskohustus, õigustab kehtivate tehniliste meetmete teatavate elementide muutmist või kõrvaldamist, et kõrvaldada kõnealuste määruste ja lossimiskohustuse vaheline vastuolu.

  (2) Kehtivate tehniliste meetmete teatavaid elemente tuleks muuta või need välja jätta, et kõrvaldada kõnealuste määruste ja lossimiskohustuse vaheline vastuolu.

  Selgitus

  Ajakohastus, milles rõhutatakse asjaolu, et ühise kalanduspoliitika reform on juba heaks kiidetud.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (2 a) Lossimiskohustus tähendab põhimõttelist muutust kalanduses. 2015. aasta on selle rakendamise proovikiviks. Saadud kogemusi tuleks arvesse võtta kohustuse rakendamisel asjaomastes püügipiirkondades pärast 2015. aastat.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (2 b) Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 5 praegust sõnastust tuleb täpsustada seoses rangelt lossimiskohustusega soetud tehniliste meetmete lisamise võimalusega tagasiheitekavadesse, et suurendada selektiivsust ja vähendada mereorganismide soovimatu saagi hulka nii palju kui võimalik.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2 c (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (2 c) Lossimiskohustuse üks võimalik soovimatu tagajärg võib olla sellise tegevuse arendamine, mille eesmärk on püüda alamõõdulisi mereorganisme, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks. Sellise paralleeltegevuse tekkimist tuleb ennetada.

  Selgitus

  Komisjoni ettepanek ei võimalda ära hoida lossimiskohustuse teatavaid soovimatuid tagajärgi. Eriti murettekitav on võimalik noorkalade paralleelse turu tekkimine, mida ei saa kehtivate õigusaktide raames kontrollida.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) Selleks et tagada lossimiskohustuse rakendamine, tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) ning kehtestada nõue, et lossida ja kvoodist maha arvestada tuleb kogu juhupüügina püütud saak, mis koosneb lossimiskohustusega hõlmatud mereorganismidest ja on püütud üle saagi koostise eeskirjadega ettenähtu; lossimiskohustusega hõlmatud mereorganismide alammõõt asendada referentsalammõõduga; lossida ja kvoodist maha arvestada kogu saak, mis koosneb juhupüügina püütud mereorganismidest ja mis on püütud üle kaaspüügiks ettenähtud normide teataval ajal ja teatavate püügivahenditega.

   

  (3) Selleks et tagada lossimiskohustuse rakendamine liikide puhul, mille suhtes kehtib lossimiskohustus alates 1. jaanuarist 2015, tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) ning kehtestada nõue, et lossida ja kvoodist maha arvestada tuleb kogu juhupüügina püütud saak, mis koosneb lossimiskohustusega hõlmatud mereorganismidest ja on püütud üle saagi koostise eeskirjadega ettenähtu; lossimiskohustusega hõlmatud mereorganismide alammõõt asendada referentsalammõõduga; lossida ja kvoodist maha arvestada kogu saak, mis koosneb juhupüügina püütud mereorganismidest ja mis on püütud üle kaaspüügiks ettenähtud normide teataval ajal ja teatavate püügivahenditega.

  Selgitus

  Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 kohaldamisest tulenevalt kehtib lossimiskohustus teatavate liikide suhtes alates 1. jaanuarist 2015.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Lisaks tuleks õiguskindluse tagamiseks muuta ka sätteid, mis on seotud püügipiirkonna sulgemisega kilttursa noorisendite kaitseks ICES VIb rajoonis.

  välja jäetud

  Selgitus

  Tegemist on Euroopa Komisjoni lisatud tehnilise meetmega, mis ei ole otseselt seotud lossimiskohustuse rakendamisega. Kuna käesoleva määruse eesmärk on tagada lossimiskohustuse range rakendamine, siis ei ole tehnilise meetme lisamine siinkohal otstarbekas, sest seda saab käsitleda tehniliste meetmete läbivaatamise raames, mida Euroopa Komisjon praegu ette valmistab.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (8) Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 254/2002, millega kehtestatakse Iiri mere (ICES VIIa rajoon) tursavarude taastamise tehnilised meetmed 2002. aastaks, ning nõuda, et kõik ebakammkarbi püügil traalnoodaga tahtmatult püütud mereorganismid, mille suhtes kehtib lossimiskohustus ja mis on püütud üle lubatud kaaspüügi protsendimäära, tuleks lossida ja kvoodist maha arvestada.

  välja jäetud

  Selgitus

  Artikkel on välja jäetud, et järgida määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 esitatud lossimiskohustuse järkjärgulise jõustamise ajaraamistikku. Iiri mere tursa püügi suhtes kohaldatakse lossimiskohustust alles 2016. või 2019. aastast alates.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 2347/2002 (millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused) ja nõuda, et kogu süvamereliikidest koosnev saak tuleks lossida ja kvoodist maha arvestada.

  välja jäetud

  Selgitus

  Artikkel on välja jäetud, et järgida määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 esitatud lossimiskohustuse järkjärgulise jõustamise ajaraamistikku. Süvamereliikide suhtes kohaldatakse lossimiskohustust alles 2016. aastast alates.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (10) Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks muuta kontrollimist käsitlevat määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006. Selleks peaksid kalapüügiload käsitlema sellist püüki, mille suhtes kehtib lossimiskohustus; kõik saagiandmed kõikide liikide kohta tuleb registreerida, vaatamata kaalu piirmäärale; referentsalammõõdust väikematest kaladest koosneva saagi andmed tuleks registreerida eraldi; kuna väikeste koguste täpset kaalu on laeva pardal raske kindlaks määrata, väikese saagi hinnangulisel kindlaksmääramisel tuleks lubada suuremat kõikumist püügipäevikusse ja ümberlaadimisdeklaratsiooni märgitust; tuleks kehtestada eeskirjad elektroonilise kaugseiresüsteemi andmete registreerimiseks, et kontrollida lossimiskohustuse järgimist merel; tuleks kehtestada eeskirjad referentsalammõõdust väikematest kaladest koosneva saagi eraldi ladustamise ja selle saagi turustamise kohta ning määratleda tingimused kontrolliülesandega vaatlejate kasutamiseks seireülesannete täitmisel.

  (10) Lossimiskohustuse rakendamise tagamiseks tuleks muuta kontrollimist käsitlevat määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006. Kõikide liikide saak tuleks registreerida, kui see ületab kaalu piirmäära 50 kg; referentsalammõõdust väiksematest kaladest koosneva saagi andmed tuleks registreerida eraldi; kuna väikeste koguste täpset kaalu on laeva pardal raske kindlaks määrata, väikese saagi hinnangulisel kindlaksmääramisel tuleks lubada suuremat kõikumist püügipäevikusse ja ümberlaadimisdeklaratsiooni märgitust; austada tuleks liikmesriikide õigust teostada seiret ja kontrollida lossimiskohustuse järgimist merel; tuleks kehtestada eeskirjad referentsalammõõdust väikematest kaladest koosneva saagi eraldi ladustamise ja selle saagi turustamise kohta ning määratleda tingimused kontrolliülesandega vaatlejate kasutamiseks seireülesannete täitmisel.

   

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (10 a) Tehnilised ja inimkontrolli vahendid peavad olema kooskõlas meeskonnaliikmete õigustega tööõiguse kohaselt ning seoses isiku kujutamise ja eraelu puutumatusega.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (11) Kuna saagi tagasiheide on tõsine varude raiskamine, millel on negatiivne mõju mere bioloogiliste ressursside jätkusuutlikule kasutamisele ja mere ökosüsteemidele, ning kavandatud lossimiskohustuse järgimine ettevõtjate poolt on oluline edu saavutamiseks, tuleks lossimiskohustuse eiramine määratleda tõsise rikkumisena. Lossimiskohustuse kehtestamine koos teatavate uute paindlike eeskirjadega kvootide jagamisel aastate vahel toob kaasa ka vajaduse muuta kvootide ja püügikoormuse vähendamist käsitlevaid kehtivaid eeskirju.

  (11) Kuna saagi tagasiheide on tõsine varude raiskamine, millel on negatiivne mõju mere bioloogiliste ressursside jätkusuutlikule kasutamisele ja mere ökosüsteemidele, ning kavandatud lossimiskohustuse järgimine ettevõtjate poolt on oluline edu saavutamiseks, tuleks lossimiskohustuse eiramine määratleda tõsise rikkumisena. Arvestades siiski, et tegemist on põhimõttelise muutusega kalanduses, tuleks ette näha kaheaastane kohanemisaeg, enne kui lossimiskohustuse eiramist hakatakse käsitama tõsise rikkumisena. Lossimiskohustuse kehtestamine koos teatavate uute paindlike eeskirjadega kvootide jagamisel aastate vahel toob kaasa ka vajaduse muuta kvootide ja püügikoormuse vähendamist käsitlevaid kehtivaid eeskirju.

  Selgitus

  Järkjärguline rakendamine kuni 2019. aastani võimaldaks kaluritel nõudega kohaneda.

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 12

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (12) Seepärast tuleb vastavalt muuta määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009.

  (12) Seepärast tuleb vastavalt muuta määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007 ja (EÜ) nr 1224/2009.

  Selgitus

  Raportöör teeb ettepaneku kahe määruse muutmine välja jätta, sest asjaomaste liikide suhtes ei kohaldata lossimiskohustust mitte 2015. aastast, vaid hiljem.

  Muudatusettepanek 17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  -1. peatükk – artikkel -1 a (uus)

  Määrus (EL) nr 1380/2013

  Artikkel 15 – lõige 5 – punkt a

   

  Kehtiv tekst

  Muudatusettepanek

   

  -1. peatükk

   

  Algmäärus

   

  Artikkel -1

   

  Määruse (EL) nr 1380/2013 muutmine

   

  Määrust (EL) nr 1380/2013 muudetakse järgmiselt:

   

   

  Artikli 15 lõike 5 punkt a asendatakse järgmise tekstiga:

  a) erisätetes, mis käsitlevad kalapüüki või liike, mille suhtes kehtib lõikes 1 osutatud lossimiskohustus;

   

  „a) erisätetes, mis käsitlevad kalapüüki või liike, mille suhtes kehtib lõikes 1 osutatud lossimiskohustus, nagu artikli 7 lõike 2 punktides a–e osutatud tehnilised meetmed, mille eesmärk on suurendada püügivahendite selektiivsust või vähendada ja nii palju kui võimalik hoida ära soovimatut saaki;”

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 3 – punkt i

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „i) juhupüük – selliste mereorganismide soovimatu püük, mille püüdmine on teatavate asjaolude korral keelatud.”

  „i) juhupüük – selliste mereorganismide soovimatu püük, mille suhtes kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013* artikli 15 kohaselt lossimiskohustus ja mis arvestatakse kvoodist maha kas seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad, või seetõttu, et need ületavad kohaldatavate saagi koostise eeskirjadega ette nähtud kogust.

   

  ___________

   

  * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „Erandina esimesest lõigust ei ole lossimine keelatud, kui X lisas sätestatud tingimusi ei ole võimalik täita selliste mereorganismide juhupüügi tõttu, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

  „Erandina esimesest lõigust ei kohaldata püügipiirkondade puhul, mille suhtes kehtib alates 1. jaanuarist 2015 määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, käesoleva määruse X lisas sätestatud saagi koostise eeskirju. Asjaomastes püügipiirkondades juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „Erandina esimesest lõigust ei ole lossimine keelatud, kui I–V lisas sätestatud tingimusi ei ole võimalik täita selliste mereorganismide juhupüügi tõttu, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

  „Erandina esimesest lõigust ei kohaldata püügipiirkondade puhul, mille suhtes kehtib alates 1. jaanuarist 2015 määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, käesoleva määruse I–V lisas sätestatud saagi koostise eeskirju. Asjaomastes püügipiirkondades juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 7 – lõige 5

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4) Artikli 7 lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

  välja jäetud

  „Esimest lõiku ei kohaldata, kui perekonda Pandalus kuuluvate koorikloomade suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Siiski on keelatud püüda neid koorikloomi esimeses lõigus osutatud võrkudega, mis ei ole kõnealuse lõigu kohaselt varustatud. Selliste võrkudega juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

   

  Selgitus

  Selles lõigus käsitletakse perekonda Pandalus kuuluvaid koorikloomi, kelle suhtes lossimiskohustus hakkab kehtima alles pärast 2016. aastat.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 10

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  5) Artiklile 10 lisatakse järgmine lõik:

  välja jäetud

  „Erandina esimese lõigu punktist b ei ole saagi pardal hoidmine ja lossimine keelatud, kui kahepoolmeliste karploomade minimaalset protsenti ei ole võimalik saavutada selliste mereorganismide juhupüügi tõttu, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

   

  Selgitus

  Selles lõigus käsitletakse põhjalähedast püüki, mille suhtes lossimiskohustus hakkab kehtima alles pärast 2016. aastat.

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „Erandina esimese lõigu punktist a ei ole seisevvõrkude, nakkevõrkude ja abarate kasutamine või pardal hoidmine keelatud, kui punktis a osutatud tingimusi ei ole võimalik täita selliste mereorganismide juhupüügi tõttu, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

  „Erandina esimese lõigu punktist a ei kohaldata püügipiirkondade puhul, mille suhtes kehtib alates 1. jaanuarist 2015 määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, käesoleva määruse VI–VII lisas sätestatud saagi koostise eeskirju. Asjaomastes püügipiirkondades juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

  Muudatusettepanek  24

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 15 – lõige 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Enne konkreetse püügireisi käigus mis tahes majanduspiirkonnas püügi alustamist peavad kalalaevade kaptenid veenduma, et neil on nende kalavarude püügiks, mille suhtes kohaldatakse püügi piirnorme, piisavalt kvoote ja et need katavad saagi tõenäolise koostise ja selle püügireisi jooksul lubatud protsendimäära.”

  välja jäetud

  Selgitus

  Kalalaevade kaptenid ei saa tagada, et neil on piisavalt kvoote, mis katavad saagi tõenäolise koostise. Kalandustegevuse olemuse tõttu on võimatu ennustada ühe püügireisi saagi kogust.

  Muudatusettepanek  25

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 19 – lõige 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Alamõõdulised mereorganismid, mis kuuluvad liiki, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, jäetakse pardale, lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha. Neid ei tohi inimtoiduna müüa, sellena esitleda ega müügiks pakkuda.

  2. Alamõõdulised mereorganismid, mis kuuluvad liiki, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, jäetakse pardale, lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha. Neid ei tohi inimtoiduna müüa, sellena esitleda ega müügiks pakkuda.

   

  Kui see saak on lossitud, vastutavad selle ladustamise või turustamise eest liikmesriigid.

  Selgitus

  Võttes arvesse lossitud alamõõduliste mereorganismide turustamise võimaluse ebakindlust ja asjaolu, et kalalaevade kaptenid ei saa asjaomasest lossitud saagist mingit kasu, tuleks ennetada nende mereorganismide dokkides ladustamise probleemi ja praeguses etapis kindlaks määrata, et selle eest ei vastuta kalurid.

  Muudatusettepanek  26

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  2 a. Erandina lõikest 2 võib elussöödaks püütud alamõõdulisi sardiine, anšooviseid, stauriide ja makrelle hoida pardal, tingimusel et neid hoitakse elus.

  Muudatusettepanek   27

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 19 – lõige 2 b (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  2 b. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sardiinide, anšooviste, heeringate, makrellide ja stauriidide suhtes 10 % ulatuses iga sellise liigi pardal hoitava kogusaagi eluskaalust.

   

  Alamõõduliste sardiinide, anšooviste, heeringate, stauriidide ja makrellide protsendimäär arvutatakse suhtarvuna kõigi pardal olevate mereorganismide eluskaalust pärast sortimist või lossimisel.

   

  Protsendimäära võib arvutada ühe või mitme näidisvalimi alusel. 10 % piirmäära ei tohi ületada ümberlaadimise, lossimise, transportimise, ladustamise, esitlemise ega müügi ajal.

  Muudatusettepanek  28

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 19 – lõige 2 c (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  2 c. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013* artikli 7 lõike 1 punktis b nimetatud eesmärgi täitmiseks tagavad tootjaorganisatsioonid määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 28 kohaselt esitatavates tootmis- ja turustamiskavades ja kooskõlas määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 7 lõike 1 punktiga b ja artikliga 28, et käesoleva artikli lõikes 2 osutatud alamõõduliste mereorganismide lossimisega ei kaasne konkreetselt nende organismide püügile suunatud tegevuse arendamine.

   

  Liikmesriigid tagavad määruse (EL) nr 1379/2013 artikli 28 lõike 7 kohaseid kontrolle teostades, et tootjaorganisatsioonid täidavad käesoleva lõike esimeses lõigus nimetatud kohustust.

   

  Kaks aastat pärast selle määruse jõustumist avaldab komisjon alamõõduliste mereorganismide kasutamist ja erinevaid turustamisviise käsitleva uuringu.

   

  ________

   

  * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).

  Muudatusettepanek  29

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 29c

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  18) Artikkel 29c asendatakse järgmisega:

  välja jäetud

  „Artikkel 29c

   

  Rockalli kilttursa ala ICESi VI alapiirkonnas

   

  1. Piirkondades, mis asuvad järgmiste ülemaailmse geodeetilise süsteemi (WGS84) kohaste koordinaatidega määratud loksodroomide vahel, on keelatud igasugune kalapüük (v.a püük õngejadaga):

   

  – 57°00′ N, 15°00′ W

   

  – 57°00′ N, 14°00′ W

   

  – 56°30′ N, 14°00′ W

   

  – 56°30′ N, 15°00′ W

   

  – 56°30′ N, 15°00′ W

   

  – 57°00′ N, 15°00′ W.”

   

  Selgitus

  Tegemist on Euroopa Komisjoni lisatud tehnilise meetmega, mis ei ole otseselt seotud lossimiskohustuse rakendamisega. Kuna käesoleva määruse eesmärk on tagada lossimiskohustuse range rakendamine, siis ei ole tehnilise meetme lisamine siinkohal otstarbekas. Seda saab käsitleda tehniliste meetmete läbivaatamise raames, mida Euroopa Komisjon praegu ette valmistab.

  Muudatusettepanek  30

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt a

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 29d – lõige 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui esimese lõigu punktis b osutatud karpide suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, asendatakse punktis b sätestatud tingimus tingimusega, et selliseid kalu ega karpe sihtpüügina ei püüta. Juhupüügina püütud selline kala või karbid lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

  Juhupüügina püütud liigid, mille suhtes kehtib alates 1. jaanuarist 2015 määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha. Sellegipoolest on punktis b loetlemata liikide sihtpüük keelatud.

  Muudatusettepanek  31

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 – alapunkt b

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 29d – lõige 4

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui esimese lõigu punktis b osutatud kala suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, asendatakse punktis b sätestatud tingimus tingimusega, et seda kala sihtpüügina ei püüta. Juhupüügina püütud selline kala lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

  Juhupüügina püütud liigid, mille suhtes kehtib alates 1. jaanuarist 2015 määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha. Sellegipoolest on punktis b loetlemata liikide sihtpüük keelatud.

  Muudatusettepanek  32

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 29e – lõige 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui esimese lõigu punktis b osutatud kala suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, asendatakse punktis b sätestatud tingimus tingimusega, et seda kala sihtpüügina ei püüta. Juhupüügina püütud selline kala lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

  Juhupüügina püütud liigid, mille suhtes kehtib alates 1. jaanuarist 2015 määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha. Sellegipoolest on punktis b loetlemata liikide sihtpüük keelatud.

  Selgitus

  Kuna seadusandja soovib lossimiskohustuse järkjärgulist kehtestamist, tuleb kinni pidada määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 osutatud ajakavast ja mainida ainult liike, mille suhtes kohaldatakse lossimiskohustust alates 2015. aastast. Esitatud muudatusettepanek ei muuda nende sätete tähendust, millega kohaldatakse piiranguid tursa, kilttursa ja merlangi püügi suhtes ICES VII alapiirkonnas.

  Muudatusettepanek  33

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  Artikkel 29f – lõige 1a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (21) Artiklisse 29f lisatakse lõige 1a:

  välja jäetud

  „1a.Kui sinise molva suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, ei kohaldata käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud keeldu hoida seda laeva pardal. Siiski on kõnealuses lõikes osutatud ajavahemikel ja piirkondades keelatud püüda kõnealusest liigist kalu. Juhupüügina püütud sinine molva lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha.”

   

  Selgitus

  Kuna seadusandja soovib lossimiskohustuse järkjärgulist kehtestamist, tuleb kinni pidada määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 osutatud ajakavast. Sinise molva suhtes kohaldatakse lossimiskohustust alles pärast 2015. aastat.

  Muudatusettepanek  34

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

  Määrus (EÜ) nr 2187/2005

  Artikkel 2 – punkt p

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „p)juhupüük – selliste mereorganismide soovimatu püük, mille püüdmine on teatavate asjaolude korral keelatud.”

  „p) juhupüük – selliste mereorganismide soovimatu püük, mille suhtes kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013* artikli 15 kohaselt lossimiskohustus ja mis arvestatakse kvoodist maha kas seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad, või seetõttu, et need ületavad kohaldatavate saagi koostise eeskirjadega ette nähtud kogust.

   

  ___________

   

  * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”

  Muudatusettepanek  35

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

  Määrus (EÜ) nr 2187/2005

  Artikkel 12 – lõige 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Enne konkreetse püügireisi käigus mis tahes majanduspiirkonnas püügi alustamist peavad kõigi kalalaevade kaptenid veenduma, et neil on nende kalavarude püügiks, mille suhtes kohaldatakse püügi piirnorme, piisavalt kvoote ja et need katavad saagi tõenäolise koostise ja II ja III lisas osutatud protsendimäära.”

  välja jäetud

  Selgitus

  Kalalaevade kaptenid ei saa tagada, et neil on piisavalt kvoote, mis katavad saagi tõenäolise koostise. Kalandustegevuse olemuse tõttu on võimatu ennustada ühe püügireisi saagi kogust.

  Muudatusettepanek  36

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

  Määrus (EÜ) nr 2187/2005

  Artikkel 15 – lõige 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Alamõõdulised mereorganismid, mis kuuluvad liiki, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, jäetakse pardale, lossitakse ja arvestatakse kvoodist maha. Neid ei tohi müüa, esitleda ega pakkuda müügiks inimtoiduna.

  3. Lossimiskohustusega liikide alamõõduliste mereorganismide suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artiklit 15. Kui see saak on lossitud, vastutavad selle ladustamise või turustamise eest liikmesriigid. Määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 2 lõike 2 punti h ja määruses (EL) nr 142/2011 sätestatud asjakohaseid rakendussätteid ei kohaldata.

  Muudatusettepanek  37

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

  Määrus (EÜ) nr 1967/2006

  Artikkel 2 – punkt 18 (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „18) juhupüük – selliste mereorganismide soovimatu püük, mille püüdmine on teatavate asjaolude korral keelatud.”

  „18) juhupüük – selliste mereorganismide soovimatu püük, mille suhtes kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013* artikli 15 kohaselt lossimiskohustus ja mis arvestatakse kvoodist maha kas seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad, või seetõttu, et need ületavad kohaldatavate saagi koostise eeskirjadega ette nähtud kogust.

   

  ___________

   

  * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”

  Muudatusettepanek  38

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

  Määrus (EÜ) nr 1967/2006

  Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Soovimatult püütud alamõõdulised mereorganismid, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, hoitakse pardal ja lossitakse. Neid ei tohi inimtoiduna müüa, sellena esitleda ega müügiks pakkuda.

  Soovimatult püütud alamõõdulised mereorganismid, mille suhtes kehtib alates 1. jaanuarist 2015 määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus, täpsemalt pelaagiliste püügivahenditega püütud sardiinid, anšoovised, makrellid ja stauriidid, hoitakse pardal ja lossitakse. Neid ei tohi inimtoiduna müüa, sellena esitleda ega müügiks pakkuda.

   

  Kui see saak on lossitud, vastutavad selle ladustamise või turustamise eest liikmesriigid.

  Muudatusettepanek  39

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

  Määrus (EÜ) nr 1967/2006

  Artikkel 15 – lõige 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  b) Lõige 3 jäetakse välja.

  välja jäetud

  Selgitus

  Punktis b osutatakse mereorganismide alammõõduga seotud erandile inimtoiduks lossitud sardiinimaimude puhul. Seda erandit kohaldatakse ainult teatud rangetel juhtudel, täpsemalt juhul, kui sardiinimaimud on püütud paadi- või kaldanootadega ja nende püük on lubatud kehtestatud siseriiklike sätetega. Erand tuleks säilitada.

  Muudatusettepanek  40

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

  Määrus (EÜ) nr 1098/2007

  Artikkel 3 – punkt g

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „g) „juhupüük” – selliste mereorganismide juhuslik püük, mille püüdmine on asjaomastes tingimustes keelatud.”

  „g) „juhupüük” – selliste mereorganismide juhuslik püük, mille suhtes kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013* artikli 15 kohaselt lossimiskohustus ja mis arvestatakse kvoodist maha kas seetõttu, et need on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksemad, või seetõttu, et need ületavad kohaldatavate saagi koostise eeskirjadega ette nähtud kogust.

   

  ___________

   

  * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).”

  Muudatusettepanek  41

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõik 1– punkt 2 a (uus)

  Määrus (EÜ) nr 1098/2007

  Artikkel 8 – lõige 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (2 a) Artikli 8 lõige 3 jäetakse välja.

  Selgitus

  Komisjoni ettepanekus, mis käsitleb mitut liiki hõlmavat majandamiskava Läänemere jaoks, nähakse ette merel veedetud päevadel põhineva korra kaotamine. See muudatus võiks hakata kehtima juba koondmääruse jõustumisel.

  Muudatusettepanek  42

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Artikkel 5

  välja jäetud

  Määruse (EÜ) nr 254/2002 muudatused

   

  Määrust (EÜ) nr 254/2002 muudetakse järgmiselt.

   

  1) Artikli 3 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

   

  „Erandina esimesest lõigust ei ole lossimine keelatud, kui kõnealuses lõigus sätestatud tingimusi ei ole võimalik täita selliste mereorganismide juhupüügi tõttu, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

   

  2) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõik:

   

  „Erandina esimesest lõigust ei ole lossimine keelatud, kui kõnealuses lõigus sätestatud tingimusi ei ole võimalik täita selliste mereorganismide juhupüügi tõttu, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

   

  Selgitus

  Artikkel on välja jäetud, et järgida määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 esitatud lossimiskohustuse järkjärgulise jõustamise ajaraamistikku. Iiri mere tursa püügi suhtes kohaldatakse lossimiskohustust alles 2016. või 2019. aastast alates.

  Muudatusettepanek  43

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Artikkel 6

  välja jäetud

  Määruse (EÜ) nr 2347/2002 muudatused

   

  Määrust (EÜ) nr 2347/2002 muudetakse järgmiselt.

   

  1) Artiklisse 2 lisatakse punkt f:

   

  „f) juhupüük – selliste mereorganismide soovimatu püük, mille püüdmine on teatavate asjaolude korral keelatud.”

   

  2) Artikli 3 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

   

  „Kalalaevadel, millel ei ole süvamere kalapüügi luba, on keelatud püüda süvamereliike kokku üle 100 kg ühe püügireisi ajal. Selliste laevade püütud süvamereliike koguses üle 100 kg ei tohi pardal hoida, ümber laadida või lossida.

   

  „Erandina teisest lõigust ei ole pardal hoidmine, ümberlaadimine ega lossimine keelatud, kui kõnealuses lõigus sätestatud 100 kg piirmäär ületatakse selliste süvamereorganismide juhupüügi tõttu, mille suhtes kehtib määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustus. Selline juhupüügina püütud saak tuleb lossida ja see tuleks kvoodist maha arvestada.”

   

  Selgitus

  Artikkel on välja jäetud, et järgida määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 esitatud lossimiskohustuse järkjärgulise jõustamise ajaraamistikku. Süvamereliikide suhtes kohaldatakse lossimiskohustust alles 2016. aastast alates.

  Muudatusettepanek  44

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 1

  Määrus (EÜ) nr 1224/2009

  Artikkel 7 – lõige 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1) Artikli 7 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

  välja jäetud

  a) punkt e asendatakse järgmisega:

   

  „e) lossimiskohustust osas või kõigis püügipiirkondades vastavalt määruse (EL) [xxxx] artiklile 15.”

   

  b) lisatakse punkt f:

   

  „f) muid liidu õigusaktidega ette nähtud tingimusi.”

   

  Selgitus

  Komisjon nõuab, et kalalaevadel, mille suhtes kohaldatakse osaliselt või täielikult lossimiskohustust, oleks olemas lossimiskohustust arvesse võttev konkreetseid püügitoiminguid võimaldav kalapüügiluba. See luba lisandub juba olemasolevatele lubadele ja suurendab kalurite ja liikmesriikide halduskoormust.

  Muudatusettepanek  45

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

  Määrus (EÜ) nr 1224/2009

  Artikkel 14 – lõige 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „1. Ilma et see piiraks mitmeaastaste kavade konkreetsete sätete kohaldamist, peavad liidu kalalaevade puhul, mille kogupikkus on 10 meetrit või rohkem, nende kaptenid püügipäevikut laeva toimingute kohta, märkides konkreetselt ära kõik püütud ja pardal hoitud kogused liikide kaupa.”

  „1. Ilma et see piiraks mitmeaastaste kavade konkreetsete sätete kohaldamist, peavad liidu iga kalalaeva puhul, mille kogupikkus on 10 meetrit või rohkem, nende kaptenid püügipäevikut laeva toimingute kohta, märkides konkreetselt iga püügireisi kohta ära kõik püütud ja pardal hoitud kogused liikide kaupa, kui kogus on suurem kui 50 kg eluskaalu ekvivalenti.”

  Muudatusettepanek  46

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

  Määrus (EÜ) nr 1224/2009

  Artikkel 14 – lõige 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (c) lõige 3 asendatakse järgmisega:

  välja jäetud

  „Püügipäevikusse kantud hinnanguliste koguste ja pardal oleva saagi kilogrammides mõõdetud koguste vaheline lubatud kõikumine on 10 % kõigi liikide puhul. Juhul kui ühe või mitme liigi saak kokku on alla 50 kilogrammi, on lubatud kõikumine 20 %.”

   

  Selgitus

  Komisjon teeb ettepaneku suurendada lubatud kõikumise määra ja muuta kohustuslikuks kõigi saagiandmete registreerimine püügipäevikusse, mis toob kaluritele kaasa täiendavad halduskulud. Asjakohane on registreerimine alates kogusest 50 kg eluskaalu ekvivalenti, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 14.

  Muudatusettepanek  47

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

  Määrus (EÜ) nr 1224/2009

  Artikkel 14 – lõige 4

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  d) lõige 4 asendatakse järgmisega:

  välja jäetud

  „4. Liidu kalalaeva kapten registreerib püügipäevikus samuti iga liigi kõik hinnanguliselt vette tagasi lastud kogused.”

   

  Selgitus

  Komisjon teeb ettepaneku laiendada püügipäevikusse registreerimise kohustust kogu kalalaeva pardal hoitavale saagile ning samuti praegu vette tagasi lastavale saagile, olenemata saagi kogusest. See muudatus ei ole käesoleva määruse puhul põhjendatud, sest see ei ole rangelt seotud lossimiskohustuse rakendamisega.

  Muudatusettepanek  48

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

  Määrus (EÜ) nr 1224/2009

  Artikkel 21 – lõige 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  c) lõige 3 asendatakse järgmisega:

  välja jäetud

  „Ümberlaadimisdeklaratsiooni kantud hinnanguliste koguste ja ümberlaaditud saagi kilogrammides mõõdetud koguste vaheline lubatud kõikumine on 10 % kõigi liikide puhul. Juhul kui ühe või mitme liigi saak kokku on alla 50 kilogrammi, on lubatud kõikumine 20 %.”

   

  Selgitus

  Asjakohane on saagi registreerimine püügipäevikus alates kogusest 50 kg eluskaalu ekvivalenti, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 14, ning seetõttu ei ole vaja käesolevas määruses selles osas muudatust teha.

  Muudatusettepanek  49

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 6

  Määrus (EÜ) nr 1224/2009

  Artikkel 25a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „Artikkel 25a

  „Artikkel 25a

  Elektrooniline kaugseiresüsteem

  Kalapüügi seire, kontroll ja registreerimine

  1. Kalalaevadele, mis peavad liidu õigusaktide või liikmesriikide otsuse kohaselt kasutama elektroonilist kaugseiresüsteemi, mis võimaldab kontrollida määruse (EL) [xxxx] artiklis 15 sätestatud lossimiskohustuse järgimist, tuleb paigaldada elektroonilise kaugseiresüsteemi seadmed. Kõnealune süsteem peab tagama kalapüügi ja sellega seotud tegevuse andmete, sealhulgas saagi töötlemine, salvestamise kaameraga igal ajal.

  1. Järgides määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustuse rakendamise ajakava, tuleb kalapüügi ja sellega seotud tegevuse andmed, sealhulgas saagi töötlemine, registreerida.

  2. Lõikes 1 osutatud laevad peavad olema varustatud ka järgmisega:

  2. Liidu õiguse või liikmesriikide konkreetsete otsuste otsuse kohaselt toimub lõikes 1 osutatud andmete registreerimine läbipaistvate saagi andmete ja püügipäeviku ning järgmise abil:

  (a) teisaldatavad andmete salvestamise seadmed, mille on heaks kiitnud pädevad asutused ja kuhu salvestatakse kõik pildid püügitegevusest igal ajal; ning

  (a) pardal asuv vaatlussüsteem; või

  (b) püügivahendi käivitamiseks kasutatava süsteemi ja vintsi või võrgupooli külge kinnitatud sensorid, mis registreerivad kõik liigutused, mis on seotud püügivahendi vettelaskmise ja pardalehiivamisega.

  (b) merel inspekteerimise süsteem, mida käitatakse lennukite või patrull-laevade abil; või

   

  (c) elektrooniline kaugseiresüsteem; või

   

  (d) mis tahes muu samaväärne seiresüsteem.

   

  Punktides a–d viidatud süsteemidega tagatakse andmekaitse valdkonnas kohaldatava liidu ja siseriikliku õiguse ja tööõiguse järgimine ning see, et austatakse inimeste õigust kontrollida oma kujutise kasutamist ja asjaomaste meremeeste õigust eraelu puutumatusele.

  3. Kalalaevale paigaldatud elektroonilised kaugseiresüsteemid peavad töötama täielikult automaatselt, mitte võimaldama valede asukohaandmete sisestamist või väljastamist ning neid ei tohi olla võimalik käsitsi välja lülitada.

  3. Käesoleva artikli lõike 2 punktis c osutatud seiresüsteeme puudutavate üksikasjade sätestamiseks on komisjonil artikli 119a kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

   

  (a) asjaomastele elektroonilistele kaugseiresüsteemidele kehtivate nõuete ja ühiste kriteeriumite sätestamine;

   

  (b) asjaomaste elektrooniliste kaugseiresüsteemide poolt registreeritavad ja töödeldavad andmed ning andmete säilitamise ajavahemik.

  4. Liikmesriigid peavad tagama, et neil on tehniline suutlikkus elektroonilise kaugseiresüsteemi abil saadud teavet analüüsida ja tõhusalt kasutada.

  4. Liikmesriigid peavad tagama, et neil on tehnilised ja inimressursid kalapüügi ja sellega seotud tegevuse, sealhulgas saagi töötlemise andmete analüüsimiseks ja tõhusaks kasutamiseks.

  5. Komisjonil on artikli 119a kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

   

  (a) elektroonilise kaugseiresüsteemi poolt registreeritavad ja töödeldavad andmed;

   

  (b) kaptenite kohustused seoses elektroonilise kaugseiresüsteemiga;

   

  (c) elektroonilise kaugseiresüsteemi tehnilise rikke või mittetoimimise korral võetavad meetmed;

   

  (d) liikmesriikide aruandekohustused seoses elektroonilise kaugseiresüsteemi kasutamisega.”

   

  6. Komisjon kehtestab rakendusaktidega üksikasjalikud eeskirjad seoses järgmisega:

   

  (a) elektrooniliste kaugseiresüsteemide nõuded;

   

  (b) elektrooniliste kaugseiresüsteemide spetsifikatsioonid;

   

  (c) lipuliikmesriigi poolt võetavad kontrollimeetmed;

   

  (d) komisjoni juurdepääs elektroonilise kaugseiresüsteemi andmetele.

   

  Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 119 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”

   

  Muudatusettepanek  50

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 8

  Määrus (EÜ) nr 1224/2009

  Artikkel 49a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „Artikkel 49a

  „Artikkel 49a

  Referentsalammõõdust väikematest kaladest koosneva saagi eraldi ladustamine

  Referentsalammõõdust väikematest kaladest koosneva saagi ladustamine

  1. Liidu kalalaeva pardal hoitav kogu saak, mis koosneb referentsalammõõdust väikematest kaladest, pannakse iga kalaliigi kaupa eraldi kastidesse, lahtritesse või konteineritesse, mis on eristatavad muudest kastidest, lahtritest või konteineritest.

  1. Liidu kalalaeva pardal hoitav kogu saak, mis koosneb referentsalammõõdust väikematest kaladest, pannakse kastidesse, lahtritesse või konteineritesse, mis on eristatavad muudest kastidest, lahtritest või konteineritest.

  2. Liidu kalalaeva pardal ei tohi üheski kastis, lahtris või konteineris hoida mis tahes koguses referentsalammõõdust väikematest kaladest koosnevat saaki segamini mis tahes muude kalandustoodetega.

  2. Liidu kalalaeva pardal ei tohi üheski kastis, lahtris või konteineris hoida mis tahes koguses referentsalammõõdust väikematest kaladest koosnevat saaki segamini mis tahes muude kalandustoodetega.

  3. Lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata:

  3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata:

  kui saak sisaldab üle 80 % muuks kui inimtoiduks püütud tursikut ja tobiat või üht või mitut järgmist liiki:

  (a) kui saak sisaldab üle 80 % üht või mitut pelaagilist liiki või ärilise eesmärgiga püügiks ettenähtud liike, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 1 punktis a;

   

  (b) selliste kalalaevade suhtes, mille kogupikkus on alla 12 meetri.

  – makrell,

   

  – heeringas,

   

  – hailik stauriid,

   

  – putassuu,

   

  – hirvkala,

   

  – anšoovis,

   

  – hõbekala,

   

  – sardiin,

   

  – kilu;

   

   

  – selliste kalalaevade suhtes, mille kogupikkus on alla 12 meetri ja kus referentsalammõõdust väikematest kaladest koosnev saak on sorditud, kaalutud ja andmed püügipäevikusse kantud.

   

  4. Lõikes 3 osutatud juhtudel kontrollivad liikmesriigid saagi koostist proovivõtumeetodil.”

  4. Lõikes 3 osutatud juhtudel kontrollivad liikmesriigid saagi koostist proovivõtumeetodil.”

  Muudatusettepanek  51

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

  Määrus (EÜ) nr 1224/2009

  Artikkel 59 – lõige 3a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (10 a) Artiklisse 59 lisatakse järgmine lõige:

   

  „(3a) Erandina määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikest 11 võib kuni 30 kg saaki, mis koosneb kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksematest kaladest ja on püütud kalalaevadega, mille pikkus on alla 12 meetri, müüa otsetarbimiseks kohalikele registreeritud ostjatele või tootjatele.”

  Selgitus

  Tehes erandi väga väikeste koguste alamõõduliste kalade müügi suhtes (nt 30 kg), võib olla võimalik vältida seda, et väikesemahulise rannapüügiga tegelejad (alla 12 meetri pikkused laevad) peaksid kasutama kulukaid kogumissüsteeme.

  Muudatusettepanek  52

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 19

  Määrus (EÜ) nr 1224/2009

  Artikkel 119a – lõige 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Artikli 25a lõikes 5 osutatud volitused antakse määramata ajaks.

  2. Artikli 25a lõikes 5 osutatud volitused antakse komisjonile viieks aastaks alates [...]*.

   

  _____________

   

  *Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

  <Amend>Muudatusettepanek        53</NumAm>

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9 – lõik 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Erandina teisest lõigust kohaldatakse artikli 7 punkte 15 ja 16 alates 1. jaanuarist 2017.

  Muudatusettepanek  54

  Ettepanek võtta vastu määrus

  I lisa

  Määrus (EÜ) nr 850/98

  XII lisa

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1) XII lisa asendatakse järgmisega:

  1) Määruse (EÜ) nr 850/98 XII lisas asendatakse mõiste „alammõõt” mõistega „kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt”.

  […]

   

  Selgitus

  Muudatus on vajalik selleks, et hoida ära võimalikud õiguslikud vastuolud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 ja tehnilisi meetmeid käsitleva määruse vahel. Eesmärk ei ole viimatinimetatud määrust põhjalikult reformida.

  Muudatusettepanek  55

  Ettepanek võtta vastu määrus

  II lisa

  Määrus (EÜ) nr 2187/2005

  IV lisa

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1) IV lisa asendatakse järgmisega:

  1) Määruse (EÜ) nr 2187/2005 IV lisas asendatakse mõiste „alammõõt” mõistega „kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt”.

  […]

   

  Selgitus

  Muudatus on vajalik selleks, et hoida ära võimalikud õiguslikud vastuolud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 ja Läänemere tehnilisi meetmeid käsitleva määruse vahel. Eesmärk ei ole viimatinimetatud määrust põhjalikult reformida.

  Muudatusettepanek  56

  Ettepanek võtta vastu määrus

  III lisa

  Määrus (EÜ) nr 1967/2006

  III lisa

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1) Määruse (EÜ) nr 1967/2006 III lisa asendatakse järgmisega:

  1) Määruse (EÜ) nr 1967/2006 III lisas asendatakse mõiste „alammõõt” mõistega „kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt”.

  […]

   

  Selgitus

  Muudatus on vajalik selleks, et hoida ära võimalikud õiguslikud vastuolud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 ja Vahemere tehnilisi meetmeid käsitleva määruse vahel. Eesmärk ei ole viimatinimetatud määrust põhjalikult reformida.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

  SELETUSKIRI

  Euroopa Parlamendi eelmisel ametiajal vastu võetud ühise kalanduspoliitika reformiga kaasnevad põhimõttelised muutused püügipiirkondade ja liikide suhtes kohaldatavates õigusnormides. Ühise kalanduspoliitika algmääruse artikliga 15 kehtestatakse kogu saagi lossimiskohustus. See kohustus jõustub järk-järgult ajavahemikul 2015–2019.

  Sellest tulenevalt peavad kalurid lossima kogu soovimatu saagi, mis on müügiks sobimatu seetõttu, et puudub kvoot või saak on kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksem.

  Kuna lossimiskohustus on vastuolus paljude praegu kehtivate ELi õigusaktidega, on Euroopa Komisjon esitanud koondettepaneku, mille eesmärk on muuta seitset määrust, et viia need vastavusse ühise kalanduspoliitika algmääruse artikliga 15. Praegu kehtivad õigusnormid sunnivad kalureid müügiks sobimatut saaki merre tagasi heitma. Seetõttu tuleks need lossimiskohustusega seotud vastuolud kõrvaldada.

  Koondettepanekuga muudetakse järgmisi määrusi:

  •   nõukogu määrus (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu;

  •   nõukogu määrus (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil;

  •    nõukogu määrus (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid;

  •    nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava;

  •    nõukogu määrus (EÜ) nr 254/2002, millega kehtestatakse 2002. aastal kohaldatavad Iiri mere (ICES VIIa rajoon) tursavarude taastamise meetmed;

  •    nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused;

  •   nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks.

  Raportöör on seisukohal, et koondettepanekus esitatud muudatuste puhul tuleb piirduda rangelt nende püügipiirkondade ja liikidega, mille suhtes kohaldatakse lossimiskohustust alates 1. jaanuarist 2015, st järgmistega:

  •   väikese pelaagilise kala püügipiirkonnad, st makrelli, heeringa, hariliku stauriidi, putassuu, hirvkala, anšoovise, hõbekala, sardiini ja kilu püügipiirkonnad;

  •   suure pelaagilise kala püügipiirkonnad, st hariliku tuuni, mõõkkala, pikkuim-tuuni, suursilm-tuuni, sinise marliini ja valge odanina püügipiirkonnad;

  •   tööstusliku eesmärgiga püügipiirkonnad, st moiva, tobiase ja tursiku püügipiirkonnad;

  •   Läänemere lõhe püügipiirkonnad;

  •   muud Läänemere kalandustegevusega seotud liigid, lisaks eespool nimetatutele.

  Raportöör on seisukohal, et õiguslik ühtlustamine nende püügipiirkondade puhul, kus hakatakse kohaldama lossimiskohustust pärast 2015. aastat, tuleks teostada hiljem, kui on olemas uus tehniliste meetmete raamistik, mille komisjon peaks mõne kuu pärast esitama. Koondettepanekus tuleks seetõttu lahendada ainult lossimiskohustuse rakendamisega seotud pakilised probleemid nendes püügipiirkondades ja liikide puhul, mille suhtes hakatakse lossimiskohustust kohaldama alates 2015. aastast. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku muud püügipiirkonnad ja liigid välja jätta. Ta rõhutab, et 2015. aasta on lossimiskohustuse rakendamise katseetapp, mille järel saab tagajärgi hinnata.

  Lisaks täheldab raportöör, et mõned komisjoni esitatud muudatused lähevad kaugemale lossimiskohustusega vastavusse viimisest. Seetõttu teeb ta ettepaneku jätta välja järgmised muudatused, mis on seotud tehniliste või kontrollimeetmetega, mitte lossimiskohustusest tuleneva õigusliku ühtlustamisega.

  •   Määruse (EÜ) nr 850/98 artikkel 15 ja määruse (EÜ) nr 2187/2005 artikkel 12: välja jätta sätted, mis kohustavad kalalaevade kapteneid veenduma, et neil on kalavarude püügiks piisavalt kvoote. See on liiga ebamäärane ja võimatu rakendada.

  •   Määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikkel 14: püügipäevikusse märgitud andmetega seotud muudatused ei ole seotud lossimiskohustusega. Kehtivad sätted tuleks säilitada.

  •   Määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikkel 25a: raportöör teeb ettepaneku lihtsustada seda elektroonilist kaugseiresüsteemi käsitlevat artiklit, tuletades meelde, et kontrolli eest vastutavad liikmesriigid ja neil on vabadus kontrollimehhanisme valida. Koondettepanekuga ei saa elektroonilist kaugseiresüsteemi üldiseks muuta.

  •   Määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikkel 49a: raportöör teeb ettepaneku tühistada kohustus hoida kogu kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksematest kaladest koosnevat saaki iga kalaliigi kaupa eraldi. See tekitab raskusi kaluritele ja ei ole lossimiskohustuse nõuetekohase täitmise seisukohast vajalik.

  Lisaks teeb komisjon ettepaneku lisada lossimiskohustuse eiramine määruses (EÜ) nr 1224/2009 esitatud tõsiste rikkumiste loetellu ning kohaldada punktisüsteemiga lube. Raportöör ei ole sellise käsituse vastu, kuid teeb ettepaneku kohaldada seda järk-järgult kuni 2019. aastani ja jätta kaluritele aega kohanemiseks.

  Ühtlasi on raportöör seisukohal, et komisjoni ettepanek ei võimalda ära hoida lossimiskohustuse teatavaid soovimatuid tagajärgi. Eriti murettekitav on võimalik noorkalade paralleelse turu tekkimine, mida ei saa kehtivate õigusaktide raames kontrollida. Seetõttu teeb ta ettepaneku tõhustada tootjaorganisatsioonide vastutust tootmis- ja turustamiskavade raames.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Lossimiskohustus

  Viited

  COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  17.12.2013

   

   

   

  Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

  PECH

  13.1.2014

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

  istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  13.1.2014

   

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

  otsuse kuupäev

  ENVI

  14.7.2014

   

   

   

  Raportöörid

  nimetamise kuupäev

  Alain Cadec

  22.7.2014

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  3.9.2014

  16.10.2014

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  3.12.2014

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  20

  4

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

  Matt Carthy

  Esitamise kuupäev

  11.12.2014