Procedură : 2013/0436(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0060/2014

Texte depuse :

A8-0060/2014

Dezbateri :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0105

RAPORT     ***I
PDF 881kWORD 506k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea ce privește obligația de debarcare

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Alain Cadec

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea ce privește obligația de debarcare

(COM(2013)0889 – C7 0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0889),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0465/2013),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 aprilie 2014(1),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0060/2014),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea ce privește obligația de debarcare

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002, (CE) nr. 1224/2009 și (UE) nr. 1380/2013 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea ce privește obligația de debarcare

Justificare

Potrivit Comisiei, nu este posibilă din punct de vedere juridic includerea de măsuri tehnice de orice fel în planurile regionale privind aruncarea capturilor înapoi în mare. Imposibilitatea de a include măsuri precum modificări ale dimensiunilor ochiurilor de plasă sau închideri spațiale temporare în vederea protejării puietului va periclita punerea efectivă în aplicare a obligației de debarcare. Prin acest amendament se dorește remedierea acestei situații prin includerea modificării Regulamentului (CE) nr. 1380/2013 al Consiliului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (UE) nr. [xxxx] are drept obiectiv central eliminarea treptată a practicii aruncării capturilor înapoi în mare în toate activitățile de pescuit din UE prin introducerea unei obligații de debarcare pentru capturile de specii care fac obiectul unor limite de capturare și de specii care fac obiectul dispozițiilor privind dimensiunile minime din Marea Mediterană. Pentru ca această obligație de debarcare să devină operațională, ar trebui eliminate sau modificate anumite dispoziții din regulamentele actuale privind măsurile tehnice și controlul care intră în contradicție cu obligația de debarcare și obligă pescarii să arunce capturile înapoi în mare.

(1) Regulamentul (UE) nr. [xxxx] are drept obiectiv central eliminarea treptată a practicii aruncării capturilor înapoi în mare în toate activitățile de pescuit din UE prin introducerea unei obligații de debarcare pentru capturile de specii care fac obiectul unor limite de capturare și de specii care fac obiectul dispozițiilor privind dimensiunile minime din Marea Mediterană. Pentru ca această obligație de debarcare să devină operațională pentru activitățile de pescuit afectate la 1 ianuarie 2015, ar trebui eliminate sau modificate anumite dispoziții din regulamentele actuale privind măsurile tehnice și controlul care intră în contradicție cu obligația de debarcare și obligă pescarii să arunce capturile înapoi în mare.

Justificare

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obligația de debarcare se aplică doar cu începere de la 1 ianuarie 2015 și doar pentru anumite specii.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Faptul că eliminarea practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor este pusă în aplicare în mod treptat înseamnă că și modificarea necesară a anumitor prevederi din cadrul actualelor măsuri tehnice și reglementări privind controlul poate fi realizată treptat și, într-adevăr, principiile generale ale bunei legiferări sugerează că dacă se acționează treptat, sunt șanse mai mari ca rezultatul să fie o legislație elaborată în mod corespunzător.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Pentru a prevedea includerea măsurilor tehnice de conservare în punerea în aplicare a planurilor regionale privind aruncarea capturilor înapoi în mare, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului ar trebui modificat.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Un nou cadru pentru măsurile tehnice este așteptat în perspectiva reformei politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Probabilitatea redusă ca un astfel de nou cadru să fie operațional până la începutul lui 2015, când se va introduce obligația de debarcare, justifică modificarea sau eliminarea anumitor componente ale regulamentelor actuale privind măsurile tehnice, pentru nu mai exista o incompatibilitate între aceste regulamente și obligația de debarcare.

(2) Anumite componente ale regulamentelor în vigoare privind măsurile tehnice ar trebui modificate sau eliminate pentru nu mai exista o incompatibilitate între aceste regulamente și obligația de debarcare

Justificare

Este vorba de o actualizare care subliniază faptul că s-a adoptat deja reforma politicii comune în domeniul pescuitului.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Obligația de debarcare constituie o schimbare fundamentală pentru activitățile de pescuit. Din acest punct de vedere, anul 2015 va fi un test pentru punerea ei în aplicare. Vor trebui trase învățămintele ce se impun pentru punerea ei în aplicare pentru activitățile de pescuit afectate după 2015.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Este necesară clarificarea formulării actuale a articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 cu privire la posibilitatea integrării măsurilor tehnice strict legate de punerea în aplicare a obligației de debarcare în planurile privind obligația de debarcare, permițând o mai bună selectivitate și reducerea pe măsura posibilităților a capturilor neintenționate de organisme marine.

 

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Unul dintre posibilele efecte indezirabile ale obligației de debarcare poate fi dezvoltarea unor activități orientate în mod specific spre capturarea organismelor marine care nu au dimensiunile cerute, scopul fiind de a le folosi pentru alte tipuri de consum decât cel uman. Este necesar să se împiedice dezvoltarea acestor activități paralele.

Justificare

Propunerea Comisiei nu permite evitarea anumitor efecte indezirabile ale obligației de debarcare. Posibila apariție a unei piețe paralele a puieților, care nu poate fi monitorizată, este un important motiv de îngrijorare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În particular, în vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ar trebui modificat prin impunerea obligației ca toate capturile neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare și care depășesc regulile privind componența capturilor să fie debarcate și scăzute din cotele alocate, prin înlocuirea dimensiunilor minime de debarcare pentru organismele marine care fac obiectul obligației de debarcare cu dimensiuni minime de referință pentru conservare și prin impunerea obligației ca toate capturile neintenționate de organisme marine care depășesc dispozițiile privind capturile accidentale în anumite zone, în anumite perioade și pentru anumite tipuri de unelte să fie debarcate și scăzute din cotele alocate.

(3) În special, pentru a asigura punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru speciile care fac obiectul obligației de debarcare cu începere de la 1 ianuarie 2015, Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ar trebui modificat prin impunerea obligației ca toate capturile neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare și care depășesc regulile privind componența capturilor să fie debarcate și scăzute din cotele alocate, prin înlocuirea dimensiunilor minime de debarcare pentru organismele marine care fac obiectul obligației de debarcare cu dimensiuni minime de referință pentru conservare și prin impunerea obligației ca toate capturile neintenționate de organisme marine care depășesc dispozițiile privind capturile accidentale în anumite zone, în anumite perioade și pentru anumite tipuri de unelte să fie debarcate și scăzute din cotele alocate.

Justificare

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obligația de debarcare se aplică doar cu începere de la 1 ianuarie 2015 și doar pentru anumite specii.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În plus, în vederea asigurării securității juridice, ar trebui modificate dispozițiile referitoare la închiderea unei zone în scopul protejării puietului de eglefin din diviziunea ICES VIb.

eliminat

Justificare

Această măsură tehnică adăugată de Comisie nu are legătură directă cu obligația de debarcare. Întrucât prezentul regulament urmărește punerea în aplicare strictă a obligației de debarcare, această măsură tehnică nu își are locul aici. Ea va avea sens în cadrul revizuirii măsurilor tehnice care este pregătită în momentul de față de Comisie.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 254/2002 al Consiliului de stabilire a măsurilor aplicabile în 2002 pentru reconstituirea rezervelor de cod în Marea Irlandei (diviziunea ICES VIIa) ar trebui modificat prin impunerea obligației ca, în cazul activităților de pescuit cu traul de scoică pieptăn, toate capturile neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare și depășesc procentajele permise de capturi accidentale să fie debarcate și scăzute din cotele alocate.

eliminat

Justificare

Articolul corespunzător este eliminat pentru a respecta calendarul de introducere treptată a obligației de debarcare prevăzut la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Obligația de debarcare se va aplica în cazul codului prins în Marea Irlandei doar între 2016 și 2019.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului de stabilire a cerințelor specifice de acces și a condițiilor asociate care se aplică pescuitului rezervelor de specii de adâncime ar trebui modificat prin impunerea obligației ca toate capturile de specii de adâncime să fie debarcate și scăzute din cotele alocate.

eliminat

Justificare

Articolul corespunzător este eliminat pentru a respecta calendarul de introducere treptată a obligației de debarcare prevăzut la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Obligația de debarcare se va aplica doar cu începere de la 2016 pentru speciile de adâncime.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 ar trebui modificat pentru a asigura monitorizarea obligației de debarcare. În acest scop, în cazul activităților de pescuit care fac obiectul unei obligații de debarcare ar trebui să se aplice autorizații de pescuit, datele privind capturile din toate speciile trebuie înregistrate, fără să existe prag de greutate, datele privind capturile inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare ar trebui înregistrate separat, ar trebui să se aplice o marjă de toleranță mai ridicată pentru estimările capturilor mici din jurnalele de bord și declarațiile de transbordare, având în vedere dificultatea stabilirii cantității exacte a capturilor mici la bordul unei nave de pescuit, ar trebui stabilite reguli privind monitorizarea electronică la distanță pentru înregistrarea datelor destinate monitorizării obligației de debarcare pe mare, ar trebui instituite reguli privind stocarea separată a capturilor și controlul punerii pe piață al capturilor inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare și ar trebui definite condițiile pentru utilizarea observatorilor însărcinați cu controlul în scopuri de monitorizare.

(10) În vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 ar trebui modificat pentru a asigura monitorizarea obligației de debarcare. Capturile din toate speciile ar trebui înregistrate începând cu pragul de 50 de kg greutate. datele privind capturile inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare ar trebui înregistrate separat, ar trebui să se aplice o marjă de toleranță mai ridicată pentru estimările capturilor mici din jurnalele de bord și declarațiile de transbordare, având în vedere dificultatea stabilirii cantității exacte a capturilor mici la bordul unei nave de pescuit, Ar trebui respectate prerogativele statelor membre în materie de monitorizare și control destinate monitorizării obligației de debarcare pe mare, ar trebui instituite reguli privind stocarea separată a capturilor și controlul punerii pe piață al capturilor inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare și ar trebui definite condițiile pentru utilizarea observatorilor însărcinați cu controlul în scopuri de monitorizare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Este absolut necesar ca mijloacele de control tehnice și umane să fie compatibile cu dreptul muncii, dreptul la imagine și dreptul la protecția vieții private a navigatorilor.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Întrucât capturile aruncate înapoi în mare reprezintă o risipă considerabilă și afectează exploatarea durabilă a resurselor biologice marine și ecosistemele marine și întrucât respectarea generalizată de către operatori a obligației de debarcare este esențială pentru succesul acesteia, încălcarea obligației de debarcare ar trebui definită drept infracțiune gravă. Introducerea obligației de debarcare în combinație cu anumite flexibilități interanuale în ceea ce privește cotele face necesară ajustarea normelor în materie de deducere a cotelor și de efort.

(11) Întrucât capturile aruncate înapoi în mare reprezintă o risipă considerabilă și afectează exploatarea durabilă a resurselor biologice marine și ecosistemele marine și întrucât respectarea generalizată de către operatori a obligației de debarcare este esențială pentru succesul acesteia, încălcarea obligației de debarcare ar trebui definită drept infracțiune gravă. Totuși, ținând seama de schimbările fundamentale pe care acest lucru le implică pentru activitățile de pescuit, ar trebui acordat un termen de adaptare de doi ani înainte de a considera încălcările obligației de debarcare drept infracțiuni grave. Introducerea obligației de debarcare în combinație cu anumite flexibilități interanuale în ceea ce privește cotele face necesară ajustarea normelor în materie de deducere a cotelor și de efort.

Justificare

Punerea în aplicare treptată de acum până în 2019 le-ar permite pescarilor să se adapteze.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Regulamentele (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului ar trebui modificate în consecință.

(12) Regulamentele (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului ar trebui modificate în consecință.

Justificare

Raportorul propune eliminarea modificărilor acestor două regulamente, dat fiind că obligația de debarcare nu se aplică speciilor în cauză din 2015, ci doar mai târziu.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Capitolul -1 – articolul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1380/2013

Articolul 15 – alineatul 5 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Capitolul -1

 

Regulamentul de bază

 

Articolul -1

 

Modificare adusă Regulamentului (UE) nr. 1380/2013

 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se modifică după cum urmează:

 

La articolul 15 alineatul (5), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) dispoziții specifice privind pescuitul sau speciile care fac obiectul obligației de debarcare menționate la alineatul (1);

„(a) dispoziții specifice privind pescuitul sau speciile care fac obiectul obligației de debarcare menționate la alineatul (1), cum ar fi măsurile tehnice menționate la articolul 7 alineatul (2) literele (a)-(e), vizând creșterea selectivității uneltelor de pescuit sau reducerea și, pe cât posibil, eliminarea capturilor nedorite;”

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 3 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(i) Capturi neintenționate înseamnă capturi accidentale de organisme marine a căror pescuire este interzisă în circumstanțele relevante.”

„(i) «Capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului* , trebuie debarcate și scăzute din cote fie din cauză că sunt sub dimensiunile minime de referință pentru conservare, fie din cauza faptului că depășesc cantitatea permisă de regulile privind componența capturilor.

 

___________

 

* Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Prin derogare de la primul paragraf, debarcările nu sunt interzise atunci când condițiile stabilite în anexa X nu pot fi respectate din cauza capturilor neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

„Prin derogare de la primul paragraf, regulile privind componența capturilor stabilite în anexa X la prezentul regulament nu se aplică activităților de pescuit care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 începând cu 1 ianuarie 2015. Capturile neintenționate aferente activităților de pescuit în cauză sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Prin derogare de la primul paragraf, debarcările nu sunt interzise atunci când condițiile stabilite în anexele I-V nu pot fi respectate din cauza capturilor neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

„Prin derogare de la primul paragraf, regulile privind componența capturilor stabilite în anexele I-V la prezentul regulament nu se aplică activităților de pescuit care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 începând cu 1 ianuarie 2015. Capturile neintenționate aferente activităților de pescuit în cauză sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 7 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) La articolul 7 alineatul (5) se adaugă următorul paragraf:

eliminat

„Primul paragraf nu se aplică în cazurile în care crustaceele din specia Pandalus fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx]. Cu toate acestea, se interzice pescuitul crustaceelor în cauză cu plase menționate în primul paragraf care nu sunt echipate în conformitate cu paragraful respectiv. Capturile neintenționate realizate cu astfel de plase sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

 

Justificare

Acest paragraf privește crustaceele din specia Pandalus, pentru care obligația de debarcare se va aplica doar după 2016.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La articolul 10 se adaugă următorul paragraf:

eliminat

„Prin derogare de la primul paragraf litera (b), păstrarea la bord și debarcarea nu sunt interzise atunci când procentajul minim de moluște bivalve nu poate fi atins din cauza capturilor neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Aceste capturi neintenționate sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

 

Justificare

Acest paragraf privește activitățile de pescuit de specii demersale, pentru care obligația de debarcare se va aplica doar după 2016.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Prin derogare de la litera (a) din primul paragraf, utilizarea sau deținerea la bord a plaselor fixate pe fundul mării în care peștii se prind în branhii, a plaselor încolăcite sau a năvoadelor cu matiță nu este interzisă atunci când condițiile stabilite la litera (a) menționată nu pot fi îndeplinite din cauza capturilor neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

„Prin derogare de la litera (a) din primul paragraf, regulile privind componența capturilor stabilite la anexele VI și VII la prezentul regulament nu se aplică activităților de pescuit care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 începând cu 1 ianuarie 2015. Capturile neintenționate aferente activităților de pescuit în cauză sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 15 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Înainte de a începe pescuitul în orice zonă de gestionare cu ocazia unei anumite ieșiri în larg, comandantul navelor de pescuit se asigură că dispune de suficiente cote pentru rezervele care fac obiectul unor limite de capturare care să acopere componența probabilă a capturilor din aceste rezerve și procentajele permise în cursul respectivei ieșiri în larg.”

eliminat

Justificare

Căpitanii de nave nu pot să se asigure că dispun de cote suficiente pentru a acoperi componența probabilă a capturilor lor în cursul ieșirii lor în larg. Natura însăși a activităților de pescuit face imposibilă prevederea volumului capturilor care vor fi efectuate în cursul unei ieșiri pe mare.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Organismele marine subdimensionate care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt păstrate la bord, debarcate și scăzute din cotele alocate. Acestea nu sunt vândute, expuse sau oferite spre vânzare pentru consum uman.

(2) Organismele marine subdimensionate care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt păstrate la bord, debarcate și scăzute din cotele alocate. Acestea nu sunt vândute, expuse sau oferite spre vânzare pentru consum uman.

 

Odată ce capturile respective sunt debarcate, statele membre sunt responsabile să asigure stocarea lor sau să găsească puncte de desfacere pentru acestea.

Justificare

Întrucât planează o mare incertitudine asupra piețelor de desfacere pentru organismele marine subdimensionate debarcate și întrucât comandanții de nave nu vor avea niciun beneficiu din aceste debarcări, ar trebui anticipată problema stocării acestor organisme pe cheiuri și precizat în această fază că pescarii nu vor avea în niciun caz această responsabilitate.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Fără a aduce atingere alineatului (2), toate exemplarele subdimensionate de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou capturate pentru a fi folosite ca momeală vie pot fi păstrate la bord cu condiția ca acestea să fie vii.

Amendamentul   27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 19 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul sardinelor, hamsiilor, heringului, stavridului și macroului, în limita a 10 % greutate în viu din totalul capturii reținute la bord din fiecare dintre aceste specii.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau la debarcare.

 

Procentul poate fi calculat pe baza unuia sau a mai multor eșantioane reprezentative. Limita de 10 % nu trebuie depășită în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul   28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 19 – alineatul 2 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) În vederea atingerii obiectivului stabilit la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*, organizațiile de producători se asigură, în cadrul planurilor de producție și comercializare pe care le prezintă în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, că debarcarea organismelor marine subdimensionate la care se face referire la alineatul (2) al prezentului articol nu implică desfășurarea de activități dedicate în mod specific capturării acestor organisme marine, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) și articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

 

La efectuarea controalelor prevăzute la articolul 28 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, statele membre se asigură că organizațiile de producători îndeplinesc obligația prevăzută la primul paragraf al prezentului alineat.

 

După doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia publică un studiu cu privire la modul de utilizare și diferitele puncte de desfacere pentru organismele marine subdimensionate.

 

________

 

* Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

Amendamentul   29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 18

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Articolul 29c se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Articolul 29c

 

Caseta pentru eglefin din Rockall în subzona ICES VI

 

(1) Orice activitate de pescuit, cu excepția celui cu paragate, este interzisă în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care sunt măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

 

– 57°00' N, 15°00' W

 

– 57°00' N, 14°00' W

 

– 56°30' N, 14°00' W

 

– 56°30' N, 15°00' W

 

– 56°30' N, 15°00' W

 

– 57°00' N, 15°00' W.”

 

Justificare

Întrucât prezentul regulament urmărește punerea în aplicare strictă a obligației de debarcare, această măsură tehnică nu își are locul aici. Ea va avea sens în cadrul revizuirii măsurilor tehnice care este pregătită în momentul de față de Comisie.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care peștii sau cochiliaceele menționate la litera (b) din primul paragraf fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția stabilită la litera (b) menționată este înlocuită cu condiția ca acești pești sau aceste cochiliacee să nu fie capturate intenționat. Capturile neintenționate de astfel de pești sau cochiliacee sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.

Capturile neintenționate de specii care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 începând cu 1 ianuarie 2015 sunt debarcate și scăzute din cotele alocate. Totuși, pescuitul care vizează în mod specific specii care nu sunt enumerate la litera (b) este interzis.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 19 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 d – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care peștii menționați la litera (b) din primul paragraf fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția stabilită la litera (b) menționată este înlocuită cu condiția ca acești pești să nu fie capturați intenționat. Capturile neintenționate de astfel de pești sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.

Capturile neintenționate de specii care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 începând cu 1 ianuarie 2015 sunt debarcate și scăzute din cotele alocate. Totuși, pescuitul care vizează în mod specific specii care nu sunt enumerate la litera (b) este interzis.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 20

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 e – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care peștii menționați la litera (b) din primul paragraf fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția stabilită la litera (b) menționată este înlocuită cu condiția ca acești pești să nu fie capturați intenționat. Capturile neintenționate de astfel de pești sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.

„Capturile neintenționate de specii care la 1 ianuarie 2015 fac obiectul obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sunt debarcate și scăzute din cotele alocate. Totuși, pescuitul care vizează în mod specific specii care nu sunt enumerate la litera (b) este interzis.”

Justificare

Legiuitorul ar dori intrarea în vigoare treptată a obligației de debarcare; ar trebui respectat calendarul indicat la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și ar trebui menționate doar speciile pentru care se introduce această obligație cu începere din 2015. Modificarea propusă nu modifică sensul dispozițiilor legate de restricțiile aplicabile pescuitului de cod, eglefin și merlan din zona ICES VII.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Articolul 29 f – alineatul 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) La articolul 29f, se inserează următorul alineat (1a):

eliminat

În cazul în care mihalțul-de-mare albastru face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se aplică interdicția de păstrare la bord stabilită prin alineatul (1) din prezentul articol. Cu toate acestea, în perioada și în zonele menționate în alineatul respectiv, se interzice pescuitul speciei în cauză. Capturile neintenționate de mihalț-de-mare albastru sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

 

Justificare

Dat fiind că legiuitorul ar dori intrarea în vigoare treptată a obligației de debarcare, ar trebui respectat calendarul indicat la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. În cazul mihalțului-de-mare albastru obligația de debarcare se aplică doar după 2015.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 2187/2005

Articolul 2 – litera p

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(p) Capturi neintenționate înseamnă capturi accidentale de organisme marine a căror pescuire este interzisă în circumstanțele relevante.”

„(p) «Capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului* , trebuie debarcate și scăzute din cote fie din cauză că sunt sub dimensiunile minime de referință pentru conservare, fie din cauza faptului că depășesc cantitatea permisă de regulile privind componența capturilor.

 

___________

 

* Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 2187/2005

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Înainte de a începe pescuitul în orice zonă de gestionare cu ocazia unei anumite ieșiri în larg, comandantul oricărei nave de pescuit se asigură că dispune de cote suficiente pentru rezervele care fac obiectul unor limite de capturare care să acopere componența probabilă a capturilor din aceste rezerve și procentajele prevăzute în anexele II și III.

eliminat

Justificare

Căpitanii de nave nu pot să se asigure că dispun de cote suficiente pentru a acoperi componența probabilă a capturilor lor în cursul ieșirii lor în larg. Natura însăși a activităților de pescuit face imposibilă prevederea volumului capturilor care vor fi efectuate în cursul unei ieșiri pe mare.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 2187/2005

Articolul 15 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Organismele marine subdimensionate care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt păstrate la bord, debarcate și scăzute din cotele alocate. Acestea nu sunt vândute, expuse sau oferite spre vânzare pentru consum uman.

(3) În ceea ce privește organismele marine subdimensionate aparținând unei specii care face obiectul obligației de debarcare, se aplică articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Odată ce capturile respective sunt debarcate, statele membre sunt responsabile să asigure stocarea lor sau să găsească puncte de desfacere pentru acestea. Articolul 2 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 și dispozițiile de aplicare corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 142/2011 nu se aplică.

 

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006

Articolul 2 – punctul 18 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Capturi neintenționate înseamnă capturi accidentale de organisme marine a căror pescuire este interzisă în circumstanțele relevante.”

"(18) «Capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului* , trebuie debarcate și scăzute din cote fie din cauză că sunt sub dimensiunile minime de referință pentru conservare, fie din cauza faptului că depășesc cantitatea permisă de regulile privind componența capturilor.

 

___________

 

* Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Capturile neintenționate de organisme marine subdimensionate care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt păstrate la bord și debarcate. Acestea nu sunt vândute, expuse sau oferite spre vânzare pentru consum uman.

Capturile neintenționate de organisme marine subdimensionate care la 1 ianuarie 2015 fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr 1380/2013, și anume sardinele, hamsiile, macroul și stavrizii negri capturați prin intermediul unui instrument pelagic, sunt păstrate la bord și debarcate. Acestea nu sunt vândute, expuse sau oferite spre vânzare pentru consum uman.

 

Odată ce capturile respective sunt debarcate, statele membre sunt responsabile să asigure stocarea lor sau să găsească puncte de desfacere pentru acestea.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006

Articolul 15 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Alineatul (3) se elimină.

eliminat

Justificare

Litera (b) se referă la o derogare legată de dimensiunea minimă a organismelor marine în cazul alevinilor de sardine destinați consumului uman. Derogarea se aplică doar în anumite cazuri bine definite, inclusiv în cazul în care alevinii au fost capturați folosind năvoade de navă sau năvoade de plajă și dacă aceste capturi respectă dispozițiile naționale în vigoare. Această derogare ar trebui menținută.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 3 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(g) Capturi neintenționate înseamnă capturi accidentale de organisme marine a căror pescuire este interzisă în circumstanțele relevante.”

„(g) «Capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului* , trebuie debarcate și scăzute din cote fie din cauză că sunt sub dimensiunile minime de referință pentru conservare, fie din cauza faptului că depășesc cantitatea permisă de regulile privind componența capturilor.

 

___________

 

* Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Articolul 8 alineatul (3) se elimină.

Justificare

Propunerea Comisiei de stabilire a unui plan pentru mai multe specii pentru Marea Baltică prevede eliminarea reglementării zilelor pe mare. Această modificare ar putea deja fi pusă în aplicare odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului Omnibus.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

eliminat

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 254/2002

 

Regulamentul (CE) nr. 254/2002 se modifică după cum urmează:

 

(1) La articolul 3 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

Prin derogare de la primul paragraf, debarcările nu sunt interzise atunci când condițiile stabilite în paragraful respectiv nu pot fi respectate din cauza capturilor neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

 

(2) La articolul 4 se adaugă următorul paragraf:

 

„Prin derogare de la primul paragraf, debarcările nu sunt interzise atunci când condițiile stabilite în paragraful respectiv nu pot fi respectate din cauza capturilor neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

 

Justificare

Articolul corespunzător este eliminat pentru a respecta calendarul de introducere treptată a obligației de debarcare prevăzut la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Obligația de debarcare se va aplica în cazul codului prins în Marea Irlandei doar între 2016 și 2019.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2347/2002

 

Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 se modifică după cum urmează:

 

(1) La articolul 2 se adaugă următoarea literă (f):

 

„(f) «Capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine a căror pescuire este interzisă în circumstanțele relevante.”

 

(2) La articolul 3 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Se interzice navelor de pescuit care nu dețin un permis de mare largă să pescuiască specii de adâncime care depășesc 100 kg la fiecare ieșire în larg. Capturile de specii de adâncime care depășesc 100 kg realizate de astfel de nave nu sunt păstrate la bord, transbordate sau debarcate.

 

„Prin derogare de la paragraful al doilea, păstrarea la bord, transbordarea și debarcarea nu sunt interzise atunci când limita de 100 kg stabilită prin paragraful respectiv este depășită din cauza capturilor neintenționate de specii de adâncime care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.”

 

Justificare

Articolul corespunzător este eliminat pentru a respecta calendarul de introducere treptată a obligației de debarcare prevăzut la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Obligația de debarcare se va aplica doar cu începere de la 2016 pentru speciile de adâncime.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 7 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

eliminat

(a) Litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(e) o obligație de debarcare într-o parte din activitățile de pescuit sau în toate activitățile de pescuit, conform celor menționate la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx].”

 

(b) Se introduce următoarea literă (f):

 

„(f) altor situații prevăzute în legislația comunitară.”

 

Justificare

Comisia solicită ca navele ale căror activități de pescuit sunt supuse total sau parțial obligației de debarcare să obțină o autorizație specifică de a pescui în zonele unde se aplică obligația de debarcare. Această autorizație ar fi în plus față de toate celelalte autorizații care se cer deja și ar crește sarcinile administrative ale pescarilor și ale statelor membre.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din planurile multianuale, comandanții navelor de pescuit din Uniune cu o lungime totală de cel puțin 10 metri țin un jurnal de pescuit privind operațiunile lor, indicând în mod specific toate cantitățile din fiecare specie capturate și stocate la bord.”

„(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din planurile multianuale, comandanții fiecărei nave de pescuit din Uniune cu o lungime totală de cel puțin 10 metri țin un jurnal de pescuit privind operațiunile lor, indicând în mod specific, pentru fiecare ieșire în larg pentru pescuit, toate cantitățile din fiecare specie capturate și stocate la bord care depășesc 50 kg echivalent greutate în viu.”

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 14 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Marja de toleranță permisă în estimările înregistrate în jurnalul de pescuit cu privire la cantitățile în kilograme de pește păstrate la bord este de 10 % pentru toate speciile. În cazul în care, pentru una sau pentru mai multe specii, captura totală respectivă este mai mică de 50 de kilograme, marja de toleranță permisă este de 20 %.”;

 

Justificare

Comisia propune revizuirea în sus a marjelor de toleranță și introducerea obligativității de a înregistra toate capturile în jurnalul de bord, lucru care ar determina apariția unor costuri administrative suplimentare pentru pescari. Capturile ar trebui să fie înregistrate în jurnalul de bord cu începere de la un echivalent de greutate în viu de 50 kg, conform prevederilor de la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 –punctul 2 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 14 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(4) Comandanții navelor de pescuit din Uniune înregistrează, de asemenea, în jurnalul de pescuit toate estimările de capturi aruncate înapoi în mare pentru orice specie.”

 

Justificare

Comisia propune extinderea obligației de înregistrare în jurnalul de bord la toate capturile păstrate la bord, inclusiv cele care în momentul de față sunt aruncate, oricare ar fi volumul capturilor. Această modificare nu este justificată în cadrul prezentului regulament, dat fiind că nu are în mod necesar o legătură cu punerea în aplicare a obligației de debarcare.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 21 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Marja de toleranță permisă în estimările înregistrate în declarația de transbordare cu privire la cantitățile în kilograme de pește transbordate sau primite este de 10 % pentru toate speciile. În cazul în care, pentru una sau pentru mai multe specii, captura totală respectivă este mai mică de 50 de kilograme, marja de toleranță permisă este de 20 %.”;

 

Justificare

Capturile ar trebui să fie înregistrate în jurnalul de bord cu începere de la un echivalent de greutate în viu de 50 kg, conform prevederilor de la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009, și nu este necesar ca această prevedere să fie modificată în prezentul regulament.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 25a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 25a

„Articolul 25a

Monitorizarea electronică la distanță

Monitorizarea, controlul și înregistrarea activităților de pescuit

(1) Navele de pescuit care, în conformitate cu legislația Uniunii sau cu o decizie a unui stat membru, fac obiectul utilizării monitorizării electronice la distanță în scopul monitorizării respectării obligației de debarcare, astfel cum a fost aceasta stabilită la articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx], au instalate dispozitivele care formează un sistem de monitorizare electronică la distanță. Sistemul respectiv asigură înregistrarea prin intermediul camerelor, în orice moment, a datelor privind activitățile de pescuit și activitățile aferente, inclusiv a prelucrării capturilor.

(1) În conformitate cu calendarul de punere în aplicare a obligației de debarcare stabilit la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, se înregistrează datele privind activitățile de pescuit și activitățile aferente, inclusiv prelucrarea capturilor.

(2) Navele de pescuit menționate la alineatul (1) sunt, de asemenea, echipate cu:

(2) În temeiul legislației Uniunii sau al unei decizii specifice adoptate de un stat membru, înregistrarea datelor menționată la alineatul (1) se face cu ajutorul unei documentații transparente referitoare la capturi și al jurnalului de bord, precum și cu ajutorul:

(a) dispozitive amovibile de stocare a datelor aprobate de autoritățile competente, pe care sunt salvate în orice moment imaginile cu activitățile de pescuit; precum și

(a) unui sistem de observare la bord sau

(b) senzori atașați sistemelor ce acționează uneltele de pescuit și troliul sau tamburul plasei, care înregistrează toate mișcările aferente fixării și tractării uneltelor de pescuit.

(b) al unui sistem de inspectare pe mare, asigurat de avioane sau nave de patrulă sau

 

(c) al unui sistem de monitorizare electronică la distanță sau

 

(d) al oricărui alt sistem de monitorizare echivalent.

 

Sistemele menționate la literele (a)-(d) trebuie să garanteze că se respectă legislația Uniunii și legislația națională aplicabile în domeniul protecției datelor, precum și dreptul muncii, dreptul persoanelor de a avea control asupra modului în care este utilizată imaginea lor și dreptul la viață privată al navigatorilor în cauză.

(3) Funcționarea sistemelor de monitorizare electronică la distanță instalate la bordul navelor de pescuit este în întregime automată, nu permite introducerea sau producerea de poziții false și nu poate fi modificată manual.

3. În vederea stabilirii modalităților de sisteme de monitorizare menționate la alineatul (2) litera (c) de la prezentul articol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 119a în ceea ce privește:

 

(a) stabilirea cerințelor și criteriilor comune care trebuie să fie îndeplinite de astfel de sisteme de monitorizare electronică la distanță;

 

(b) datele care trebuie înregistrate și prelucrate de astfel de sisteme de monitorizare electronică la distanță și durata de timp obligatorie pentru păstrarea datelor.

(4) Statele membre se asigură că au capacitatea tehnică de a analiza și de a utiliza cu eficacitate informațiile furnizate de sistemul de monitorizare electronică la distanță.

4. Statele membre se asigură că dispun de resursele tehnice și umane necesare pentru a analiza și a utiliza cu eficacitate datele legate de activitățile de pescuit și de activitățile aferente, inclusiv prelucrarea capturilor.

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 119a în ceea ce privește:

 

(a) datele care trebuie înregistrate și prelucrate de sistemele de monitorizare electronică la distanță;

 

(b) responsabilitățile comandanților în ceea ce privește sistemele de monitorizare electronică la distanță;

 

(c) măsurile care trebuie luate în caz de defecțiuni tehnice sau de nefuncționare a sistemelor electronice de monitorizare la distanță;

 

(d) obligațiile de raportare ale statelor membre în ceea ce privește utilizarea sistemelor electronice de monitorizare la distanță.

 

(6) Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme detaliate cu privire la:

 

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de sistemele de monitorizare electronică la distanță;

 

(b) specificațiile sistemelor de monitorizare electronică la distanță;

 

(c) măsurile de control pe care trebuie să le adopte statul membru de pavilion;

 

(d) accesul Comisiei la datele provenite de la sistemele de monitorizare electronică la distanță.

 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 119 alineatul (2).”

 

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 49 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 49 a

„Articolul 49 a

Stocarea separată a capturilor inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare

Stocarea capturilor inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare care sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit din Uniune sunt plasate în cutii, compartimente sau recipiente, fiecare stoc fiind păstrat separat, astfel încât să poată fi identificate separat față de alte cutii, compartimente sau recipiente.

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare care sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit din Uniune sunt plasate în cutii, compartimente sau recipiente, astfel încât să poată fi identificate separat față de alte cutii, compartimente sau recipiente.

(2) Se interzice păstrarea la bordul unei nave de pescuit din Uniune a oricărei cantități de capturi inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare împreună cu orice alte produse pescărești.

(2) Se interzice păstrarea la bordul unei nave de pescuit din Uniune a oricărei cantități de capturi inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare împreună cu orice alte produse pescărești.

(3) Alineatele (2) și (3) nu se aplică:

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică:

în cazul în care captura conține în proporție de peste 80 % merluciu norvegian și pește lance destinate altor tipuri de consum decât cel uman sau una ori mai multe dintre următoarele specii:

(a) în cazul în care capturile conțin în proporție de peste 80 % una sau mai multe specii pelagice sau specii din pescuit industrial, astfel cum sunt definite la articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

 

(b) navelor de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri.

– macrou

 

– hering

 

– stavrid negru

 

– putasu

 

– speciile de caproide

 

– hamsie

 

– argentină

 

– sardine

 

– șprot

 

– navelor de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri, în cazul în care capturile inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare au fost sortate, cântărite și înregistrate în jurnalul de bord.

 

(4) Pentru cazurile menționate la alineatul (3), statele membre monitorizează componența capturii prin eșantionare.”

(4) Pentru cazurile menționate la alineatul (3), statele membre monitorizează componența capturii prin eșantionare.”

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 59 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) La articolul 59, se introduce următorul alineat:

 

„(3a) Prin derogare de la articolul 15 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, capturile de specii a căror dimensiune nu depășește dimensiunea minimă de referință pentru conservare pot, până la o cantitate de 30 kg capturate de navele cu o lungime mai mică de 12 metri, să fie vândute organizațiilor locale de cumpărători sau producători în scopul consumului uman direct.”

Justificare

Prin intermediul unei derogări de la interdicția de vânzare a unor cantități foarte mici de specii a căror dimensiune nu depășește dimensiunea minimă de referință pentru conservare (de exemplu 30 kg), s-ar putea evita necesitatea existenței unor sisteme de colectare costisitoare pentru pescuitul de coastă la scară mică (când lungimea navei este mai mică de 12 metri).

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 19

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 119 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 25a alineatul (5) se conferă pentru o perioadă de timp nedeterminată.

2. Delegarea de competențe menționată la articolul 25a alineatul (5) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [...]*.

 

_____________

 

*JO : a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la al doilea alineat, punctele 15 și 16 de la articolul 7 se aplică începând de la 1 ianuarie 2017.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Anexa I

Regulamentul (CE) nr. 850/98

Anexa XII

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Anexa XII se înlocuiește cu următorul text:

(1) În anexa XII la Regulamentul (UE) nr. 850/98, cuvintele „dimensiune(i) minimă(e)” se înlocuiesc cu cuvintele „dimensiune(i) minimă(e) de referință pentru conservare”.

[…]

 

Justificare

Obiectivul este de a preveni eventualele incoerențe juridice între articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 2013/1380 și reglementarea măsurilor tehnice, și nu de a reforma în profunzime aceasta din urmă.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Anexa II

Regulamentul (CE) nr. 2187/2005

Anexa IV

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Anexa IV se înlocuiește cu textul următor:

(1) În anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 2187/2005, cuvintele „dimensiune(i) minimă(e)” se înlocuiesc cu cuvintele „dimensiune(i) minimă(e) de referință pentru conservare”.

[…]

 

Justificare

Obiectivul este de a preveni eventualele incoerențe juridice între articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 2013/1380 și reglementarea măsurilor tehnice în Marea Baltică, și nu de a reforma în profunzime aceasta din urmă.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Anexa III

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006

Anexa III

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 se înlocuiește cu următorul text:

(1) În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, cuvintele „dimensiune(i) minimă(e)” se înlocuiesc cu cuvintele „dimensiune(i) minimă(e) de referință pentru conservare”.

[…]

 

Justificare

Obiectivul este de a preveni eventualele incoerențe juridice între articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 2013/1380 și reglementarea măsurilor tehnice în Marea Mediterană, și nu de a reforma în profunzime aceasta din urmă.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului, adoptată de legiuitor în timpul legislaturii parlamentare precedente, introduce modificări fundamentale ale normelor aplicabile activităților de pescuit. În special, articolul 15 din regulamentul de bază al politicii comune din domeniul pescuitului impune o obligație de debarcare a tuturor capturilor. Această obligație va intra în vigoare treptat, între 2015 și 2019.

În consecință, pescarii vor trebui să debarce toate capturile involuntare care nu pot fi comercializate fie în cazul în care nu mai dispun de cote, fie în cazul în care capturile sunt sub dimensiunile minime de referință pentru conservare.

Dat fiind că această obligație de debarcare contravine mai multor regulamente europene în vigoare, Comisia a propus un regulament de tip „omnibus”, cu obiectivul de a modifica în paralel șapte regulamente, pentru a asigura compatibilitatea lor cu articolul 15 din regulamentul de bază al politicii comune din domeniul pescuitului. De fapt, normele actuale impun pescarilor să arunce înapoi în mare capturile care nu pot fi comercializate. Prin urmare, ar trebui eliminată această contradicție cu obligația de debarcare.

Regulamentele modificate prin regulamentul omnibus sunt următoarele:

•   Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine;

•   Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound;

•    Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană;

•    Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective;

•    Regulamentul (CE) nr. 254/2002 al Consiliului de stabilire a măsurilor care urmează a fi aplicate în 2002 pentru refacerea rezervelor de cod din Marea Irlandei (secțiunea ICES VIIa);

•    Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 privind modalitățile specifice de acces și alte condiții aplicabile pescuitului stocurilor halieutice de adâncime; precum și

•   Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Raportorul consideră că modificările introduse prin regulamentul omnibus ar trebui să se limiteze strict la punerea în aplicare a obligației de debarcare și numai la activitățile de pescuit afectate la 1 ianuarie 2015, și anume:

•   pescuitul de specii pelagice mici (adică pescuitul de macrou, hering, stavrid negru, putasu, speciile de caproide, hamsie, argentină, sardine, șprot);

•   pescuitul de specii pelagice mari (adică pescuitul de ton roșu, pește-spadă, ton alb, ton obez, marlin albastru și alb);

•   pescuitul în scopuri industriale (adică pescuitul de capelin, specii de anghilă și merluciu norvegian);

•   pescuitul de somon din Marea Baltică;

•   speciile vizate de activitățile de pescuit din Marea Baltică, altele decât cele vizate mai sus.

Raportorul consideră că alinierea juridică pentru activitățile de pescuit supuse obligației de debarcare după 2015 ar trebui realizată ulterior, ținând seama de noul cadru de măsuri tehnice pe care Comisia le va propune în câteva luni. Prin urmare, regulamentul omnibus ar trebui să se preocupe doar de problema urgentă a punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru activitățile de pescuit afectate în 2015. Astfel, raportorul propune eliminarea dispozițiilor referitoare la celelalte activități de pescuit. Raportorul subliniază că anul 2015 va constitui un test pentru a evalua consecințele punerii în aplicare a obligației de debarcare.

De altfel, raportorul constată că anumite modificări propuse de Comisie depășesc simpla aliniere la obligația de debarcare. Prin urmare, raportorul propune eliminarea următoarelor modificări, care țin de măsurile tehnice sau de monitorizare și nu de compatibilitatea juridică cu obligația de debarcare:

•   Regulamentul 850/98, articolul 15 și Regulamentul 2187/2005, articolul 12: eliminarea dispozițiilor prin care li se impune căpitanilor de nave de pescuit să dispună de cote suficiente, acestea fiind foarte neclare și imposibil de pus în aplicare.

•   Regulamentul nr. 1224/2009, articolul 14: modificarea privind indicațiile din jurnalul de pescuit nu este legată de obligația de debarcare; ar trebui păstrate dispozițiile curente.

•   Regulamentul nr. 1224/2009, articolul 25a: raportorul propune simplificarea acestui articol privind monitorizarea electronică la distanță, reamintind faptul că statele membre sunt responsabile de monitorizare și, prin urmare, sunt libere să aleagă modalitățile de monitorizare. Regulamentul omnibus nu are scopul de a generaliza monitorizarea electronică la distanță.

•   Regulamentul nr. 1224/2009, articolul 49a: raportorul propune eliminarea obligației de stocare în cutii separate pentru fiecare stoc a capturilor ce sunt sub dimensiunile minime de referință pentru conservare. Pe lângă complexitatea cu care s-ar confrunta pescarii la aplicarea dispoziției, ea nu este necesară pentru punerea în aplicare eficace a obligației de debarcare.

De asemenea, Comisia propune adăugarea nerespectării obligației de debarcare la lista încălcărilor grave acoperite de Regulamentul 1224/2009 și, în consecință, aplicarea sistemului de puncte în cazul acestei încălcări. Raportorul nu se opune acestei abordări, dar propune să fie pusă în aplicare în mod treptat de acum până în 2019, pentru ca pescarii să dispună de timp suficient pentru adaptare.

În fine, raportorul consideră că propunerea Comisiei nu permite evitarea anumitor efecte indezirabile ale obligației de debarcare. Posibila apariție a unei piețe paralele a puieților, care nu poate fi monitorizată, constituie un motiv de îngrijorare. Prin urmare, raportorul propune consolidarea responsabilității în materie a organizațiilor de producători în cadrul elaborării planurilor de producție și de comercializare.


PROCEDURĂ

Titlu

Obligația de debarcare

Referințe

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Data prezentării la PE

17.12.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

13.1.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Data adoptării

3.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Matt Carthy

Data depunerii

11.12.2014

Notă juridică - Politica de confidențialitate