POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja

  11.12.2014 - (COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD)) - ***I

  Odbor za ribištvo
  Poročevalec: Alain Cadec


  Postopek : 2013/0436(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0060/2014
  Predložena besedila :
  A8-0060/2014
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja

  (COM(2013)0889 – C8‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0889),

  –       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0465/2013),

  –       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. aprila 2014[1],

  –       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

  –       ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0060/2014),

  1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002, (ES) št. 1224/2009 in (EU) št. 1380/2013 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja

  Obrazložitev

  Po navedbah Komisije vključitev kakršnih koli tehničnih ukrepov v regionalne načrte o zavržkih pravno ni mogoča. Dejstvo, da ukrepov, kot sta spremembe velikosti mrežnih očes ali začasno zaprtje območja za zaščito nedoraslih organizmov, ni mogoče vključiti, bo ogrozilo učinkovito izvajanje obveznosti iztovarjanja. Namen tega predloga spremembe je to preprečiti z vključitvijo spremembe Uredbe (EU) št. 1380/2013.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Osrednji cilj Uredbe (EU) [xxxx] je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v EU z uvedbo obveznosti iztovarjanja za ulov vrst, za katerega veljajo omejitve ulova, in vrste, ki so zajete v najmanjše velikosti v Sredozemlju. Da bi bila obveznost iztovarjanja operativna, bi bilo treba odpraviti ali spremeniti nekatere določbe v sedanjih tehničnih ukrepih in ukrepih za upravljanje, ki so v nasprotju z obveznostjo iztovarjanja in obvezujejo ribiče k zavržkom rib.

  (1) Osrednji cilj Uredbe (EU) [xxxx] je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v EU z uvedbo obveznosti iztovarjanja za ulov vrst, za katerega veljajo omejitve ulova, in vrste, ki so zajete v najmanjše velikosti v Sredozemlju. Da bi bila obveznost iztovarjanja za zadevne vrste ribolova 1. januarja 2015 operativna, bi bilo treba odpraviti ali spremeniti nekatere določbe v sedanjih tehničnih ukrepih in ukrepih za upravljanje, ki so v nasprotju z obveznostjo iztovarjanja in obvezujejo ribiče k zavržkom rib.

  Obrazložitev

  V skladu s členom 15 Uredbe EU št. 1380/2013 obveznost iztovarjanja velja šele od 1. januarja 2015 in samo za nekatere vrste.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1a) Ker se zavržki odpravljajo postopoma, so lahko tudi spremembe nekaterih določb, ki so potrebne v okviru sedanjih tehničnih ukrepov in ukrepov za upravljanje, postopne. Poleg tega je v skladu s splošnimi načeli boljše priprave zakonodaje verjetnost, da bo zakonodaja ustrezno pripravljena, pri postopnem pristopu večja.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 1 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1b) Da bi tehnične ohranitvene ukrepe lahko vključili v izvajanje regionalnih načrtov o zavržkih, bi bilo treba spremeniti Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) Pričakuje se nov okvir tehničnih ukrepov glede na reformo skupne ribiške politike (SRP). Majhna možnost, da bo ta novi okvir vzpostavljen do začetka leta 2015, ko se bo prvič uvedla obveznost iztovarjanja, upravičuje spremembe ali odstranitev nekaterih elementov sedanjih uredb o tehničnih ukrepih, da se odpravi nezdružljivost teh uredb z obveznostjo iztovarjanja.

  (2) Nekatere elemente sedanjih uredb o tehničnih ukrepih bi bilo treba spremeniti ali črtati, da se odpravi nezdružljivost teh uredb z obveznostjo iztovarjanja.

  Obrazložitev

  Gre za posodobitev, s katero se poudari, da je bila reforma skupne ribiške politike že sprejeta.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) Obveznost raztovarjanja pomeni bistveno spremembo za ribištva. Leto 2015 bo tako preizkusno leto za njeno izvajanje. Pri tem pridobljene izkušnje bi bilo treba pri izvajanju obveznosti za zadevne vrste ribolova uporabiti po letu 2015.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2b) Sedanje besedilo člena 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 o možnosti vključitve tehničnih ukrepov, strogo vezanih na obveznost iztovarjanja, v načrte o zavržkih, da bi tako povečali selektivnost in čim bolj zmanjšali nenamerni ulov morskih organizmov, je treba pojasniti.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2c) Eden od možnih neželenih učinkov obveznosti iztovarjanja bi lahko bil nastanek dejavnosti, namenjenih zlasti ulovu morskih organizmov, ki ne dosegajo zahtevane velikosti, da bi jih uporabili za druge namene kot za človeško uporabo. Nastanek takšnih vzporednih dejavnosti bi bilo treba preprečiti.

  Obrazložitev

  S predlogom Komisije ni mogoče preprečiti določenih neželenih učinkov obveznosti iztovarjanja. Zlasti zaskrbljujoča je možnost nastanka vzporednega trga nedoraslih organizmov, ki ga ne bi bilo mogoče nadzorovati.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3) Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba zlasti spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov, z zahtevo, da bi bilo treba iztovoriti in odšteti od kvot celotni nenamerni ulov morskih organizmov, za katerega velja obveznost iztovarjanja in ki presega dovoljene količine iz predpisov o sestavi ulova; z nadomestitvijo najmanjših dovoljenih velikosti za morske organizme, za katere velja obveznost iztovarjanja, z najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja; in z zahtevo, da se iztovori in všteje v kvote celotni nenamerni ulov morskih organizmov, ki presega količine iz določb o prilovu v navedenih območjih, ob navedenem času in za opredeljene vrste orodij.

  (3) Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja za tiste vrste, za katere ta obveznost od 1. januarja 2015 velja, bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov, z zahtevo, da bi bilo treba iztovoriti in odšteti od kvot celotni nenamerni ulov morskih organizmov, za katerega velja obveznost iztovarjanja in ki presega dovoljene količine iz predpisov o sestavi ulova; z nadomestitvijo najmanjših dovoljenih velikosti za morske organizme, za katere velja obveznost iztovarjanja, z najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja; in z zahtevo, da se iztovori in všteje v kvote celotni nenamerni ulov morskih organizmov, ki presega količine iz določb o prilovu v navedenih območjih, ob navedenem času in za opredeljene vrste orodij.

  Obrazložitev

  V skladu s členom 15 Uredbe EU št. 1380/2013 obveznost iztovarjanja velja šele od 1. januarja 2015 in samo za nekatere vrste.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4) Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba spremeniti tudi določbe glede zaprtja območja za zaščito nedorasle vahnje v razdelku ICES VIb.

  črtano

  Obrazložitev

  Ta tehnični ukrep, ki ga je dodala Komisija, ni neposredno povezan z obveznostjo iztovarjanja. Ker je ta uredba namenjena doslednemu izvajanju obveznosti iztovarjanja, tega tehničnega ukrepa ni treba vključiti v uredbo; morali pa bi ga upoštevati pri pregledu tehničnih ukrepov, ki ga trenutno pripravlja Komisija.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 254/2002 o vzpostavitvi ukrepov, ki se v letu 2002 uporabljajo za ohranitev staležev trske v Irskem morju (razdelek ICES VIIa), z zahtevo, da bi bilo treba pri ribolovu kraljevske pokrovače z vlečnimi mrežami iztovoriti in odšteti od kvot celotni nenamerni ulov morskih organizmov, za katerega velja obveznost iztovarjanja in ki presega dovoljene odstotke prilova.

  črtano

  Obrazložitev

  Člen se črta zaradi upoštevanja postopnega uvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Dejansko bo obveznost iztovarjanja za trsko iz Irskega morja veljala šele med letoma 2016 in 2019.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo (ES) št. 2347/2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev z zahtevo, da bi bilo treba iztovoriti in odšteti od kvot celotni ulov globokomorskih vrst.

  črtano

  Obrazložitev

  Člen se črta zaradi upoštevanja postopnega uvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Dejansko bo obveznost iztovarjanja za globokomorske staleže veljala šele od leta 2016.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10) Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006, da se zagotovi spremljanje obveznosti iztovarjanja. V ta namen bi bilo treba za vrste ribolova, za katere velja obveznost iztovarjanja, uporabljati dovoljenja za ribolov; zabeležijo se podatki o ulovu vseh vrst, ne glede na prag za težo; podatke o ulovu pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja bi bilo treba zabeležiti ločeno; zaradi težav pri določanju natančne količine majhnega ulova na krovu ribolovnega plovila bi bilo treba uporabiti večje dovoljeno odstopanje za ocenjene količine majhnega ulova v ladijskih dnevnikih in deklaracijah o pretovarjanju; določiti bi bilo treba pravila glede elektronske opreme za daljinsko spremljanje (REM), namenjene beleženju podatkov za spremljanje obveznosti iztovarjanja na morju; vzpostaviti bi bilo treba ločeno skladiščenje ulova in nadzor trženja ulova pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja; opredeliti bi bilo treba pogoje za uporabo nadzornih opazovalcev za namene spremljanja.

  (10) Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006, da se zagotovi spremljanje obveznosti iztovarjanja. Količino ulova vseh vrst nad 50 kg bi bilo treba zabeležiti; podatke o ulovu pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja bi bilo treba zabeležiti ločeno; zaradi težav pri določanju natančne količine majhnega ulova na krovu ribolovnega plovila bi bilo treba uporabiti večje dovoljeno odstopanje za ocenjene količine majhnega ulova v ladijskih dnevnikih in deklaracijah o pretovarjanju; spoštovati bi bilo treba posebne pravice držav članic na področju spremljanja in preverjanja spoštovanja obveznosti iztovarjanja na morju; vzpostaviti bi bilo treba ločeno skladiščenje ulova in nadzor trženja ulova pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja; opredeliti bi bilo treba pogoje za uporabo nadzornih opazovalcev za namene spremljanja.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (10a) Tehnični in človeški nadzor morata biti v skladu s pravicami posadke v okviru delovnega prava, pravico do osebne podobe in varstvom zasebnosti.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11) Kršitev obveznosti iztovarjanja bi bilo treba opredeliti za hudo kršitev, saj so zavržki precejšen odpadek in negativno vplivajo na trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov in bioloških ekosistemov, in gospodarski subjekti na splošno menijo, da je taka opredelitev bistvenega pomena za uspeh obveznosti iztovarjanja. Zaradi uvedbe obveznosti iztovarjanja, ki je povezana z določeno mero prožnosti glede novih kvot v posameznih letih, bi bilo treba prilagoditi pravila o odbitkih kvot in ribiškega napora.

  (11) Kršitev obveznosti iztovarjanja bi bilo treba opredeliti za hudo kršitev, saj so zavržki precejšen odpadek in negativno vplivajo na trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov in bioloških ekosistemov, in gospodarski subjekti na splošno menijo, da je taka opredelitev bistvenega pomena za uspeh obveznosti iztovarjanja. Glede na to, da to za ribištva pomeni bistveno spremembo pa bi bilo treba zagotoviti dveletno obdobje prilagajanja, preden bi kršitve obveznosti iztovarjanja obravnavali kot hudo kršitev. Zaradi uvedbe obveznosti iztovarjanja, ki je povezana z določeno mero prožnosti glede novih kvot v posameznih letih, bi bilo treba prilagoditi pravila o odbitkih kvot in ribiškega napora.

  Obrazložitev

  S postopnim uvajanjem do leta 2019 bi se ribiče lahko prilagodili na nove predpise.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (12) Ustrezno bi bilo torej treba spremeniti uredbe Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009.

  (12) Ustrezno bi bilo torej treba spremeniti uredbe Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007 in (ES) št. 1224/2009.

  Obrazložitev

  Poročevalec predlaga črtanje sprememb za ti uredbi, saj obveznost iztovarjanja za zadevne vrste ne velja od 1. januarja 2015, temveč kasneje.

  Predlog spremembe 17

  Predlog uredbe

  Poglavje -1 – člen -1 (novo)

  Uredba (ES) št. 1380/2013

  Člen 15 – odstavek 5 – točka a

   

  Veljavno besedilo

  Predlog spremembe

   

  Poglavje -1

   

  Osnovna uredba

   

  Člen -1

   

  Sprememba Uredbe (EU) št. 1380/2013

   

  Uredba (EU) št. 1380/2013 se spremeni:

   

  V členu 15(5) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

  (a) posebne določbe o ribolovu ali vrstah, za katere velja obveznost iztovarjanja iz odstavka 1;

  (a) posebne določbe o ribolovu ali vrstah, za katere velja obveznost iztovarjanja iz odstavka 1, kot so tehnični ukrepi iz točk (a) do (e) člena 7(2) za povečanje selektivnosti orodja ali zmanjšanje ali, če je to mogoče, odpravo naključnega ulova;

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 3 – točka i

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „(i) nenameren ulov pomeni naključen ulov morskih organizmov, ki jih je prepovedano loviti v opredeljenih okoliščinah.“

  „(i)nenameren ulov pomeni naključen ulov morskih organizmov, ki jih je treba v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta* iztovoriti in odšteti od kvot, ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali ker presegajo količine, dovoljene v skladu s predpisi o sestavi ulova.

   

  ___________

   

  * Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 4 – odstavek 4 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „Z odstopanjem od prvega pododstavka iztovarjanje ni prepovedano, če ni mogoče izpolniti pogojev iz navedenega pododstavka zaradi nenamernega ulova morskih organizmov, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx]. Navedeni nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

  „Z odstopanjem od prvega pododstavka za vrste ribolova, za katere od 1. januarja 2015 velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, pravila o sestavi ulova iz Priloge X k tej uredbi ne veljajo. Nenamerni ulov pri zadevnih vrstah ribolova se iztovori in odšteje od kvot.“

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 4 – odstavek 4 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „Z odstopanjem od prvega pododstavka iztovarjanje ni prepovedano, če ni mogoče izpolniti pogojev iz prilog I do V zaradi nenamernega ulova morskih organizmov, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx]. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

  „Z odstopanjem od prvega pododstavka za vrste ribolova, za katere od 1. januarja 2015 velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, pravila o sestavi ulova iz Prilog I do V k tej uredbi ne veljajo. Nenamerni ulov pri zadevnih vrstah ribolova se iztovori in odšteje od kvot.“

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 4

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 7 – odstavek 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4) V členu 7(5) se doda naslednji pododstavek:

  črtano

  „Prvi pododstavek se ne uporablja za rake iz rodu Pandalus, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx]. Vendar pa je prepovedan ribolov teh rakov z mrežami iz prvega pododstavka, ki niso opremljene v skladu s tem pododstavkom. Nenamerni ulov s takimi mrežami se iztovori in odšteje od kvot.“

   

  Obrazložitev

  Ta pododstavek se nanaša na rake iz rodu Pandalus, za katere obveznost iztovarjanja velja šele po letu 2016.

  Predlog spremembe 22

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 5

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 10

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5) V členu 10 se doda naslednji pododstavek:

  črtano

  „Z odstopanjem od točke (b) prvega odstavka zadrževanje na krovu ali iztovarjanje ni prepovedano, če ni mogoče doseči najmanjšega odstotka školjk zaradi nenamernega ulova morskih organizmov, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št.1380/2013. Navedeni nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

   

  Obrazložitev

  Ta pododstavek se nanaša na pridneni ribolov, za katerega obveznost iztovarjanja velja šele od leta 2016.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 6

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 11 – odstavek 1 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „Z odstopanjem od točke (a) prvega pododstavka ni prepovedano uporabljati ali imeti na krovu pridnenih zabodnih, zapletenih ali trislojnih mrež, če ni mogoče izpolniti pogojev iz te točke (a) zaradi nenamernega ulova morskih organizmov, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx]. Navedeni nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

  „Z odstopanjem od prvega pododstavka za vrste ribolova, za katere od 1. januarja 2015 velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, pravila o sestavi ulova iz Prilog VI in VII k tej uredbi ne veljajo. Nenamerni ulov pri zadevnih vrstah ribolova se iztovori in odšteje od kvot.“

   

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 8

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 15 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Pred začetkom ribolova v katerem koli območju upravljanja na določenem ribolovnem potovanju, kapitani ribiških plovil zagotovijo, da na tem potovanju njihove kvote za staleže, za katere veljajo omejitve ulova, lahko zajamejo najverjetnejšo sestavo ulova in dovoljene odstotke.“

  črtano

  Obrazložitev

  Kapitani plovil ne morejo zagotoviti, da imajo na ribolovnih potovanjih zadostne kvote za kritje najverjetnejše sestave ulova. Zaradi narave ribolovnih dejavnosti ocene o količini rib, ulovljenih na določenem ribolovnem potovanju, niso mogoče.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 10

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 19 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Podmerski morski organizmi, ki pripadajo vrsti, za katero velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx], se zadržijo na krovu, iztovorijo in odštejejo od kvot. Ti organizmi se ne prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo za človeško uporabo.

  2. Podmerski morski organizmi, ki pripadajo vrsti, za katero velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx], se zadržijo na krovu, iztovorijo in odštejejo od kvot. Ti organizmi se ne prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo za človeško uporabo. .

   

   

  Ko je ta ulov iztovorjen, morajo države članice zagotoviti njegovo skladiščenje ali pa najti trg zanj.

  Obrazložitev

  Negotovo je, ali bo mogoče za iztovorjene podmerske morske organizme najti trg in kapitani plovil v takih primerih od iztovarjanja ne bodo imeli nobenih koristi, zato bi se morali na problem skladiščenja organizmov v doku pripraviti ter na tej stopnji pojasniti, da to ne bo naloga ribičev.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 10

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Ne glede na odstavek 2 pa se podmerske sardele, sardoni, šuri in skuše, ki so bili ujeti za živo vabo, lahko obdržijo na krovu, če se ohranijo živi.

  Predlog spremembe   27

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 10

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 19 – odstavek 2 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2b. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za sardele, sardone, slede, skuše in šure v mejah 10 % žive teže celotnega ulova vsake od teh vrst, obdržanega na krovu.

   

  Odstotek podmerskih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

   

  Odstotek se lahko izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, skladiščenjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 10

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 19 – odstavek 2 c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2c. V skladu s ciljem iz člena 7(1)(b) Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta* organizacije proizvajalcev zagotovijo, da v načrtih proizvodnje in trženja, ki jih predložijo v skladu s členom 28 Uredbe (EU) št. 1379/2013, iztovarjanje podmerskih morskih organizmov iz odstavka 2 tega člena v skladu s členom 7(1)(b) in členom 28 Uredbe (EU) št. 1379/2013 ne privede do nastanka dejavnosti, namenjenih zlasti ulovu teh morskih organizmov.

   

  Države članice pri pregledih, ki jih morajo opraviti v skladu s členom 28(7) Uredbe (EU) št. 1379/2013, zagotovijo, da organizacije proizvajalcev izpolnjujejo obveznost iz prvega pododstavka tega odstavka.

   

  Komisija dve leti po začetku veljavnosti te uredbe objavi študijo o uporabi in različnih trgih za podmerske morske organizme.

   

  ________

   

  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 18

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 29 c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (18) Člen 29c se nadomesti z naslednjim:

  črtano

  „Člen 29c

   

  Predel Rockall za vahnjo v podobmočju ICES VI

   

  1. Prepovedane so vse oblike ribolova, razen ribolova s parangalom, v območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

   

  – 57o00' S, 15o00' Z

   

  – 57o00' S, 14o00' Z

   

  – 56o30' S, 14o00' Z

   

  – 56o30' S, 15o00' Z

   

  – 56o30' S, 15o00' Z

   

  – 57o00' S, 15o00' Z.“

   

  Obrazložitev

  Ta tehnični ukrep, ki ga je dodala Komisija, ni neposredno povezan z obveznostjo iztovarjanja. Ker je ta uredba namenjena doslednemu izvajanju obveznosti iztovarjanja, tega tehničnega ukrepa ni treba vključiti v uredbo; morali pa bi ga upoštevati pri pregledu tehničnih ukrepov, ki ga trenutno pripravlja Komisija.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka a

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 29 d – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Če za ribe ali lupinarje iz točke (b) prvega pododstavka velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx], se pogoj iz navedene točke (b) nadomesti s pogojem, da take ribe ali lupinarji niso ciljne vrste. Nenamerni ulov takih rib ali lupinarjev se iztovori in odšteje od kvot.“

  Nenamerni ulov vrst, za katere od 1. januarja 2015 velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se iztovori in odšteje od kvot. Usmerjeni ribolov vrst, ki niso naštete v točki (b), pa je prepovedan.

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka b

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 29 d – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Če za ribe, navedene v točki (b) prvega pododstavka, velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx], se pogoj iz navedene točke (b) nadomesti s pogojem, da take ribe niso ciljne vrste. Nenamerni ulov takih rib se iztovori in odšteje od kvot.“

  Nenamerni ulov vrst, za katere od 1. januarja 2015 velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se iztovori in odšteje od kvot. Usmerjeni ribolov vrst, ki niso naštete v točki (b), pa je prepovedan.

  Predlog spremembe 32

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 20

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 29 e – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Če za ribe, navedene v točki (b) prvega pododstavka, velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx], se pogoj iz navedene točke (b) nadomesti s pogojem, da take ribe niso ciljne vrste. Nenamerni ulov takih rib se iztovori in odšteje od kvot.“

  Nenamerni ulov vrst, za katere od 1. januarja 2015 velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se iztovori in odšteje od kvot. Usmerjeni ribolov vrst, ki niso naštete v točki (b), pa je prepovedan.

  Obrazložitev

  Zakonodajalec želi obveznost iztovarjanja uvesti postopno, zato bi bilo treba upoštevati časovni razpored iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter navesti zgolj vrste, za katere obveznost velja od leta 2015. Predlagana sprememba ne spreminja pomena določb o omejitvi ribolova trske v podobmočju ICES VII.

  Predlog spremembe 33

  Predlog uredbe

  Člen 1 a – odstavek 1 – točka 21

  Uredba (ES) št. 850/98

  Člen 29 f – odstavek 1 a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (21) V člen 29f se vstavi naslednji odstavek 1a:

  črtano

  Če za modri leng velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx], se ne uporablja prepoved zadržanja na krovu iz odstavka 1 tega člena. Prepovedan pa je ribolov navedene vrste v obdobju in v območjih iz navedenega odstavka. Nenamerni ulov modrega lenga se iztovori in odšteje od kvot.“

   

  Obrazložitev

  Ker želi zakonodajalec obveznost iztovarjanja uveljaviti postopno, je treba spoštovati časovni razpored iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Za modri leng obveznost iztovarjanja velja šele po letu 2015.

  Predlog spremembe 34

  Predlog uredbe

  Člen 2 a – odstavek 1 – točka 1

  Uredba (ES) št. 2187/2005

  Člen 2 – točka p

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „(p) ‚nenameren ulov‘ pomeni naključen ulov morskih organizmov, ki jih je prepovedano loviti v opredeljenih okoliščinah.“

  „(p) ‚nenameren ulov‘ pomeni naključen ulov morskih organizmov, ki jih je treba v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta* iztovoriti in odšteti od kvot, ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali ker presegajo količine, dovoljene v skladu s predpisi o sestavi ulova.

   

  ___________

   

  * Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“

  Predlog spremembe 35

  Predlog uredbe

  Člen 2 a – odstavek 1 – točka 4

  Uredba (ES) št. 2187/2005

  Člen 12 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pred začetkom ribolova v katerem koli območju upravljanja na določenem ribolovnem potovanju, kapitani vseh ribiških plovil zagotovijo, da njihove kvote za staleže, za katere veljajo omejitve ulova, lahko zajamejo najverjetnejšo sestavo ulova in odstotke iz prilog II in III.“

  črtano

  Obrazložitev

  Kapitani plovil ne morejo zagotoviti, da imajo na ribolovnih potovanjih zadostne kvote za kritje najverjetnejše sestave ulova. Zaradi narave ribolovnih dejavnosti ocene o količini rib, ulovljenih na določenem ribolovnem potovanju, niso mogoče.

  Predlog spremembe  36

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

  Uredba (ES) št. 2187/2005

  Člen 15 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Podmerski morski organizmi, ki pripadajo vrsti, za katero velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx], se zadržijo na krovu, iztovorijo in odštejejo od kvot. Ti organizmi se ne prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo za človeško uporabo.

  3. Za podmerske morske organizme, ki pripadajo vrsti, za katero velja obveznost iztovarjanja, se uporablja člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ko je ta ulov iztovorjen, morajo države članice zagotoviti njegovo skladiščenje ali pa najti trg zanj. Člen 2(2)(h) Uredbe (ES) št. 1069/2009 in ustrezne izvedbene določbe iz Uredbe (ES) št. 142/2011 se ne uporabljajo.

  Predlog spremembe 37

  Predlog uredbe

  Člen 3 a – odstavek 1 – točka 1

  Uredba (ES) št. 1967/2006

  Člen 2 – točka 18 (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „(18) ‚nenameren ulov‘ pomeni naključen ulov morskih organizmov, ki jih je prepovedano loviti v opredeljenih okoliščinah.“

  „(18) ‚nenameren ulov‘ pomeni naključen ulov morskih organizmov, ki jih je treba v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta* iztovoriti in odšteti od kvot, ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali ker presegajo količine, dovoljene v skladu s predpisi o sestavi ulova.

   

  ___________

   

  * Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“

  Predlog spremembe 38

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

  Uredba (ES) št. 1967/2006

  Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Nenamerni ulov podmerskih morskih organizmov, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx], se obdrži na krovu in iztovori. Ti organizmi se ne prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo za človeško uporabo.

  Nenamerni ulov podmerskih morskih organizmov, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 z dne 1. januarja 2015, tj. sardel, sardonov, skuš in šurov, ulovljenih s pelagičnim orodjem, se obdrži na krovu in iztovori. Ti organizmi se ne prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo za človeško uporabo.

   

  Ko je ta ulov iztovorjen, morajo države članice zagotoviti njegovo skladiščenje ali pa najti trg zanj.

  Predlog spremembe 39

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

  Uredba (ES) št. 1967/2006

  Člen 15 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) Odstavek 3 se črta.

  črtano

  Obrazložitev

  Točka (b) se nanaša na odstopanje od spoštovanja najmanjše velikosti morskih organizmov pri zalegah sardel, ki se iztovarjajo za človeško uporabo. Ta izjema velja le v nekaterih strogo določenih primerih, med drugim za ulov zaleg s potegalkami s čolna ali z obalnimi potegalkami in za ulov, ki je v skladu z veljavnimi nacionalnimi določbami. Izjemo je treba ohraniti.

  Predlog spremembe 40

  Predlog uredbe

  Člen 4 a – odstavek 1 – točka 1

  Uredba (ES) št. 1098/2007

  Člen 3 – točka g

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „(g) ‚nenameren ulov‘ pomeni naključen ulov morskih organizmov, ki jih je prepovedano loviti v opredeljenih okoliščinah.“

  „(g) ‚nenameren ulov‘ pomeni naključen ulov morskih organizmov, ki jih je treba v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta* iztovoriti in odšteti od kvot, ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali ker presegajo količine, dovoljene v skladu s predpisi o sestavi ulova.

   

  ___________

   

  * Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“

  Predlog spremembe  41

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

  Uredba (ES) št. 1098/2007

  Člen 8 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) Člen 8(3) se črta.

  Obrazložitev

  V predlogu Komisije za načrt upravljanja več vrst v Baltskem morju predvideva odpravo sheme, ki določa število dni na morju. Ta sprememba bi lahko začela veljati hkrati z zbirno uredbo.

  Predlog spremembe 42

  Predlog uredbe

  Člen 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 5

  črtano

  Spremembe Uredbe (ES) št. 254/2002

   

  Uredba (ES) št. 254/2002 se spremeni:

   

  1) V členu 3(1) se doda naslednji pododstavek:

   

  „Z odstopanjem od prvega pododstavka iztovarjanje ni prepovedano, če ni mogoče izpolniti pogojev iz navedenega pododstavka zaradi nenamernega ulova morskih organizmov, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx]. Navedeni nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“ "

   

  2) V členu 4 se doda naslednji pododstavek:

   

  „Z odstopanjem od prvega pododstavka iztovarjanje ni prepovedano, če ni mogoče izpolniti pogojev iz navedenega pododstavka zaradi nenamernega ulova morskih organizmov, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx]. Navedeni nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

   

  Obrazložitev

  Člen se črta zaradi upoštevanja postopnega uvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Dejansko bo obveznost iztovarjanja za trsko iz Irskega morja veljala šele med letoma 2016 in 2019.

  Predlog spremembe 43

  Predlog uredbe

  Člen 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 6

  črtano

  Spremembe Uredbe (ES) št. 2347/2002

   

  Uredba (ES) št. 2347/2002 se spremeni:

   

  1) V členu 2 se doda naslednja točka (f):

   

  “f) ‚nenameren ulov‘ pomeni naključen ulov morskih organizmov, ki jih je prepovedano loviti v opredeljenih okoliščinah.“

   

  2) V členu 3(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

   

  „V vsakem izhodu na morje je prepovedano uloviti več kot 100 kg globokomorskih vrst, če ribiško plovilo nima dovoljenja za globokomorski ribolov. Na takih plovilih se ujete količine globokomorskih vrst, ki presegajo 100 kg, ne zadržijo na krovu, pretovarjajo ali iztovarjajo.

   

  Z odstopanjem od drugega pododstavka zadržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje ni prepovedano, če se preseže omejitev 100 kg iz tega pododstavka zaradi nenamernega ulova globokomorskih vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx]. Navedeni nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“ "

   

  Obrazložitev

  Člen se črta zaradi upoštevanja postopnega uvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Dejansko bo obveznost iztovarjanja za globokomorske staleže veljala šele od leta 2016.

  Predlog spremembe 44

  Predlog uredbe

  Člen 7 a – odstavek 1 – točka 1

  Uredba (ES) št. 1224/2009

  Člen 7 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Člen 7(1) se spremeni:

  črtano

  (a) Točka (e) se nadomesti z naslednjim:

   

  “(e) obveznost iztovarjanja za nekatere ali vse vrste ribolova iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx];“

   

  (b) Vstavi se naslednja točka (f):

   

  “(f) drugi primeri, določeni v zakonodaji Unije.“

   

  Obrazložitev

  Komisija zahteva, da plovila, za ribolovne operacije katerih v celoti ali deloma velja obveznost iztovarjanja, pridobijo posebno dovoljenje za ribolov na območjih, na katerih velja obveznost iztovarjanja. To dovoljenje bi se dodalo že obstoječim dovoljenjem, ki se zahtevajo, upravna obremenitev sektorja in držav članic pa bi se z njim povečala.

  Predlog spremembe 45

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

  Uredba (ES) št. 1224/2009

  Člen 14 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „1. Brez poseganja v posebne določbe iz večletnih načrtov kapitani ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je 10 metrov ali več, vodijo ribolovni ladijski dnevnik o svojih dejavnostih, v katerem so zlasti navedene vse količine vsake vrste, ki so jo ujeli in jo hranijo na krovu.“

  „1. Brez poseganja v posebne določbe iz večletnih načrtov kapitani vseh ribiških plovil Unije, katerih skupna dolžina je 10 metrov ali več, vodijo ribolovni ladijski dnevnik o svojih dejavnostih, v katerem so za vsako ribolovno potovanje zlasti navedene vse količine vsake vrste, ki so jo ujeli in jo nad 50 kg v ekvivalentu žive teže hranijo na krovu.“

  Predlog spremembe 46

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

  Uredba (ES) št. 1224/2009

  Člen 14 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

  črtano

  „Dovoljeno odstopanje pri ocenah količin rib v kilogramih, ki so na krovu plovila, zabeleženih v ribolovnem ladijskem dnevniku, je 10 % za vse vrste. Če je teža celotnega ulova ene oziroma več vrst pod 50 kilogrami, je dovoljeno odstopanje 20 %.“

   

  Obrazložitev

  Komisija predlaga, da se meja dopustnega odstopanja dvigne in celotni ulov obvezno zabeleži v ladijski dnevnik, kar pa bi za ribiče pomenilo dodatno upravno obremenitev. V ladijski dnevnik bi bilo treba zabeležiti ulov nad 50 kg v ekvivalentu žive teže, kot je določeno v členu 14 Uredbe (EU) št. 1224/2009.

  Predlog spremembe 47

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1 – točka 2 – točka d

  Uredba (ES) št. 1224/2009

  Člen 14 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

  črtano

  “4. Kapitani ribiških plovil Unije v svoj ribolovni ladijski dnevnik zabeležijo tudi ocenjeno težo vseh zavržkov za vse vrste.“

   

  Obrazložitev

  Komisija predlaga, naj obveznost beleženja v ribolovni ladijski dnevnik velja za ves ulov, shranjen na krovu, ter za sedanje zavržke, ne glede na obseg ulova. Ta sprememba sedanje uredbe ni upravičena, saj ni tesno povezana z izvajanjem določbe o obveznem iztovarjanju.

  Predlog spremembe 48

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

  Uredba (ES) št. 1224/2009

  Člen 21 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

  črtano

  „Dovoljeno odstopanje pri ocenah količin rib v kilogramih, pretovorjenih na krovu in zabeleženih v deklaraciji o pretovarjanju, je 10 % za vse vrste. Če je teža celotnega ulova ene oziroma več vrst pod 50 kilogrami, je dovoljeno odstopanje 20 %.“

   

  Obrazložitev

  V ladijski dnevnik bi bilo treba zabeležiti ulov nad 50 kg v ekvivalentu žive teže, kot je določeno v členu 14 Uredbe (EU) št. 1224/2009, tega v sedanji uredbi ni treba spremeniti.

  Predlog spremembe 49

  Predlog uredbe

  Člen 7 a – odstavek 1 – točka 6

  Uredba (ES) št. 1224/2009

  Člen 25 a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „Člen 25a

  „Člen 25a

  Elektronska oprema za daljinsko spremljanje

  Spremljanje, nadzor in beleženje ribolovnih dejavnosti

  1. Ribiška plovila, za katera v skladu z zakonodajo Unije ali odločbo države članice velja uporaba elektronske opreme za daljinsko spremljanje, namenjene spremljanju obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) [xxxx], imajo nameščene naprave s sistemom elektronske opreme za daljinsko spremljanje. Navedeni sistem zagotovi, da se vedno beležijo podatki o ribolovnih dejavnostih in z ribolovom povezanih dejavnostih s kamerami, vključno s predelavo ulova.

  1. V skladu s časovnim načrtom izvajanja obveznosti iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se beležijo podatki o ribolovnih dejavnostih in z ribolovom povezanih dejavnostih, vključno s predelavo ulova.

  2. Ribiška plovila iz odstavka 1 so opremljena tudi z:

  2. V skladu s pravom Unije ali posebnim sklepom države članice se beleženje podatkov iz odstavka 1 opravlja s pomočjo pregledne dokumentacije o ulovu in ladijskega dnevnika ter:

  (a) odstranljivimi pomnilniki podatkov, ki jih odobrijo pristojni organi in v katerih so vedno shranjene vse slike o ribolovnih dejavnostih; in

  (a) sistema z opazovalcem na krovu ali

  (b) senzorji, ki so pritrjeni na sisteme za upravljanje z ribolovnim orodjem in na vitel ali vitel za mrežo, in beležijo vsa gibanja, povezana z nameščanjem in vlečenjem ribolovnega orodja.

  (b) inšpekcijskega sistema na morju, s katerim upravlja letalo ali patruljne ladje ali

   

  (c) elektronskega sistema za daljinsko spremljanje ali

   

  (d) drugega enakovrednega sistema za spremljanje.

   

  S sistemi iz točk (a) do (d) se zagotovi spoštovanje prava Unije in nacionalnega prava, ki se uporablja na področju varstva podatkov, ter delovnega prava, pravice oseb do nadzora uporabe svoje slike in pravice do zasebnosti zadevnih mornarjev.

  3. Sistemi elektronske opreme za daljinsko spremljanje, nameščeni na krovu ribiških plovil, delujejo povsem samodejno, ne dopuščajo vnašanja vhodnih ali izhodnih podatkov o netočnih položajih in se jih ne da manipulirati.

  3. Za določitev podrobnosti glede sistemov za spremljanje iz točke 2(c) tega člena se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi z:

   

  (a) določitvijo zahtev in skupnih meril za te sisteme elektronske opreme za daljinsko spremljanje;

   

  (b) podatki, ki jih zabeležijo in obdelajo sistemi elektronske opreme za daljinsko spremljanje, in obdobjem obveznega hranjenja teh podatkov.

  4. Države članice zagotovijo, da imajo tehnične zmogljivosti za analizo in učinkovito uporabo informacij, ki jih ponuja sistem elektronske opreme za daljinsko spremljanje.

  4. Države članice zagotovijo, da imajo tehnične in človeške vire za analizo in učinkovito uporabo podatkov o ribolovnih in povezanih dejavnostih, vključno s predelavo ulova.

  5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 119a v zvezi s:

   

  (a) podatki, ki jih z zabeležijo in obdelajo sistemi elektronske opreme za daljinsko spremljanje;

   

  (b) odgovornostjo kapitanov glede sistemov elektronske opreme za daljinsko spremljanje;

   

  (c) ukrepi v primeru tehničnih okvar ali nedelovanja sistemov elektronske opreme za daljinsko spremljanje;

   

  (d) obveznostmi poročanja držav članic o uporabi sistemov elektronske opreme za daljinsko spremljanje.

   

  6. Komisija z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o:

   

  (a) zahtevah glede sistemov elektronske opreme za daljinsko spremljanje;

   

  (b) specifikacijah o sistemih elektronske opreme za daljinsko spremljanje;

   

  (c) nadzornih ukrepih, ki jih sprejme država članice zastave;

   

  (d) dostopu Komisije do podatkov sistemov elektronske opreme za daljinsko spremljanje.

   

  Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 119(2).“

   

  Predlog spremembe 50

  Predlog uredbe

  Člen 7 a – odstavek 1 – točka 8

  Uredba (ES) št. 1224/2009

  Člen 49 a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  „Člen 49a

  „Člen 49a

  Ločeno skladiščenje ulova pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja

   

  Skladiščenje ulova pod najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja

  1. Celotni ulov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja za te ulovljene vrste, ki se obdrži na krovu ribiškega plovila Unije, se ločeno za vsak stalež posebej shrani v škatle, predelke ali zabojnike tako, da je prepoznaven od drugih škatel, predelkov ali zabojnikov.

  1. Celotni ulov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja za te vrste, ki se obdrži na krovu ribiškega plovila Unije, se shrani v škatle, predelke ali zabojnike tako, da je prepoznaven od drugih škatel, predelkov ali zabojnikov.

  2. Na krovu ribiškega plovila Unije je prepovedano v kakršni koli škatli, predelku ali zabojniku skupaj hraniti kakršno koli količino ulovov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki velja za te ulovljene vrste, in kateri koli drug ribiški proizvod.

  2. Na krovu ribiškega plovila Unije je prepovedano v kakršni koli škatli, predelku ali zabojniku skupaj hraniti kakršno koli količino ulovov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki velja za te ulovljene vrste, in kateri koli drug ribiški proizvod.

  3. Odstavka 2 in 3 se ne uporabljata:

  3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata:

  če je ulov sestavljen iz več kot 80 % norveškega moliča in peščenke, ujetih za namene, ki ne zajemajo človeške uporabe, ali iz ene ali več naslednjih vrst:

  (a) če je ulov sestavljen iz več kot 80 % ene ali več pelagičnih vrst ali vrst industrijskega ribolova, kot so določene v členu 15(1)(a) Uredbe EU št. 1380/2013;

   

  (b) za ribiška plovila skupne dolžine manj kot 12 metrov.

  – skuša;

   

  – sled;

   

  – šur;

   

  – sinji mol;

   

  – merjaščevka;

   

  – sardon;

   

  – srebrenka;

   

  – sardela;

   

  – papalina.

   

  za ribiška plovila skupne dolžine manj kot 12 metrov, če je bil ulov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja sortiran, stehtan in zabeležen v ladijski dnevnik.

   

  4. V primerih iz odstavka 3 države članice spremljajo sestavo ulova z vzorčenjem.“

  4. V primerih iz odstavka 3 države članice spremljajo sestavo ulova z vzorčenjem.“

  Predlog spremembe  51

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

  Uredba (ES) št. 1224/2009

  Člen 59 – odstavek 3 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (10a) V člen 59 se vstavi naslednji odstavek:

   

  „(3a) Z odstopanjem od člena 15(11) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se ulov vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja do 30 kg, ki ga ulovijo ribiška plovila dolžine manj kot 12 metrov, lahko proda registriranim lokalnim kupcem ali organizacijam proizvajalcev za neposredno človeško uporabo.“

  Obrazložitev

  Z izvzetjem iz prepovedi prodaje zelo majhnih količin podmerskih rib (npr. 30 kg) bi malim priobalnim ribištvom (plovila dolžine manj kot 12 metrov) lahko omogočili, da se izognejo uporabi dragih sistemov zbiranja.

  Predlog spremembe 52

  Predlog uredbe

  Člen 7 a – odstavek 1 – točka 19

  Uredba (ES) št. 1224/2009

  Člen 119 a – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pooblastila iz člena 25a(5) se prenesejo za nedoločen čas.

  2. Pooblastilo iz člena 25a(5) se na Komisijo prenese za obdobje petih let od [...]*.

   

  _____________

   

  *UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

  Predlog spremembe 53

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Z odstopanjem od drugega odstavka se člen 7(15) in (16) uporablja od 1. januarja 2017.

  Predlog spremembe 54

  Predlog uredbe

  Priloga I

  Uredba (ES) št. 850/98

  Priloga XII

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Priloga XII se nadomesti z naslednjim:

  (1) V Prilogi XII k Uredbi (ES) št. 850/98 se izraz „Najmanjše velikosti“ oz. „Najmanjša velikost“ nadomesti z „Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja“ oz. „Najmanjša referenčna velikost ohranjanja“.

  […]

   

  Obrazložitev

  Morebitne pravne neskladnosti med členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in ureditvijo v zvezi s tehničnimi ukrepi je treba preprečiti, ne pa to ureditev bistveno spremeniti.

  Predlog spremembe 55

  Predlog uredbe

  Priloga II

  Uredba (ES) št. 2187/2005

  Priloga IV

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Priloga IV se nadomesti z naslednjim:

  (1) V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2187/2005 se izraz „Najmanjše velikosti“ oz. „Najmanjša velikost“ nadomesti z „Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja“ oz. „Najmanjša referenčna velikost ohranjanja“.

  […]

   

  Obrazložitev

  Morebitne pravne neskladnosti med členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in ureditvijo v zvezi s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju je treba preprečiti, ne pa to ureditev bistveno spremeniti.

  Predlog spremembe 56

  Predlog uredbe

  Priloga III

  Uredba (ES) št. 1967/2006

  Priloga III

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Priloga III k Uredbi (ES) št. 1967/2006 se nadomesti z naslednjim:

  (1) V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1967/2006 se izraz „Najmanjše velikosti“ oz. „Najmanjša velikost“ nadomesti z „Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja“ oz. „Najmanjša referenčna velikost ohranjanja“.

  […]

   

  Obrazložitev

  Morebitne pravne neskladnosti med členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in ureditvijo v zvezi s tehničnimi ukrepi v Sredozemskem morju je treba preprečiti, ne pa to ureditev bistveno spremeniti.

  • [1]  Ni še objavljeno v Uradnem listu.

  OBRAZLOŽITEV

  Z reformo skupne ribiške politike, ki jo je zakonodajalec sprejel v preteklem zakonodajnem obdobju, so se pravila na področju ribolova bistveno spremenila. Zlasti s členom 15 temeljne uredbe o skupni ribiški politiki se uvaja obveznost iztovarjanja celotnega ulova. Ta obveznost bo začela veljati postopoma med letoma 2015 in 2019.

  Tako bodo morali ribiči iztovoriti ves nenamerni ulov, ki zaradi pomanjkanja kvot ali zaradi najmanjše referenčne velikosti ohranjanja ni primeren za trg.

  Ker je obveznost iztovarjanja v nasprotju z mnogimi veljavnimi evropski uredbami, je Komisija predlagala zbirno uredbo (t.i. uredbo omnibus), s katero bi sočasno spremenili sedem uredb, da bi jih uskladili s členom 15 temeljne uredbe o skupni ribiški politiki. Sedanja pravila namreč določajo, da morajo ribiči netržni ulov vreči nazaj v morje. To protislovje z obveznostjo iztovarjanja je torej treba odpraviti.

  Z zbirno uredbo je treba spremeniti naslednje uredbe:

  •   Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov;

  •   Uredbo Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu;

  •    Uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju;

  •    Uredbo Sveta (ES) št. 1098/2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže;

  •    Uredbo Sveta (ES) št. 254/2002 o ukrepih za obnovitev staleža trsk v Irskem morju v letu 2002 (območje ICES VIIa);

  •    Uredbo Sveta (ES) št. 2347/2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev ter

  •   Uredbo Sveta (ES) 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike.

  Poročevalec meni, da morajo biti spremembe, uvedene z zbirno uredbo, strogo omejene le na izvajanje obveznosti iztovarjanja pri ribolovu, ki ga zadeva datum 1. januar 2015, in sicer:

  •   ribolov majhnih pelagičnih vrst (skuša, sled, šur, sinji mol, merjaščevka, sardon, srebrenka, sardela in papalina);

  •   ribolov velikih pelagičnih vrst (navadni tun, mečarica, beli tun, veleoki tun, sinja in bela jadrovnica);

  •   ribolov za industrijske namene (kapelan, peščenka in norveški molič);

  •   ribolov lososa v Baltskem morju;

  •   vrste, ki so značilne za ribolovno dejavnost v Baltskem morju, poleg zgoraj omenjenih.

  Poročevalec meni, da bi bilo treba pravno usklajevanje na področju ribolova zaradi obveznosti iztovarjanja po letu 2015 nadaljevati kasneje z novim okvirom tehničnih ukrepov, ki jih bo Komisija predlagala čez nekaj mesecev. Zbirna uredba bi torej morala biti osredotočena le na nujni problem izvajanja obveznosti iztovarjanja za ribolov v letu 2015. Poročevalec zato predlaga, da se določbe v zvezi z drugimi vrstami ribolova, črtajo. Poudarja, da bo leto 2015 testno leto za oceno posledic izvajanja obveznosti iztovarjanja.

  Poleg tega ugotavlja, da nekatere spremembe, ki jih predlaga Komisija, presegajo preprosto pravno usklajevanje z obveznostjo iztovarjanja. Zato predlaga, da se črtajo naslednje spremembe, ki so posledica tehničnih ukrepov ali nadzora, in ne pravnega usklajevanja z obveznostjo iztovarjanja:

  •   člen 15 Uredbe 850/98 in člen 12 Uredbe 2187/2005: črtanje določb, ki za kapitane ribiških plovil določajo, da morajo imeti zadostne kvote, saj so preveč ohlapne in neizvedljive;

  •   člen 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009: sprememba v zvezi z navedbami v ladijskem dnevniku ni povezana z obveznostjo iztovarjanja. Sedanje določbe je treba ohraniti;

  •   člen 25a Uredbe (ES) št. 1224/2009: poročevalec predlaga poenostavitev člena o elektronskem nadzoru na daljavo ter opozarja, da so za nadzor odgovorne države članice, ki imajo torej proste roke pri načinu nadzorovanja. Zbirna uredba ne sme posploševati elektronskega nadzorovanja na daljavo;

  •   člen 49a Uredba (ES) 1224/2009: poročevalec predlaga črtanje obveznega shranjevanja ulova pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja v ločenih zabojih za vsako vrsto. Ta določba ribičem povzroča težave, hkrati pa za dobro izvajanje obveznosti iztovarjanja niti ni potrebna.

  Poleg tega Komisija predlaga uvrstitev neizpolnjevanja obveznosti iztovarjanja na seznam hudih kršitev iz Uredbe (ES) št. 1224/2009 in posledično, da se za to kršitev uporabljajo kazenske točke. Poročevalec temu pristopu sicer ne nasprotuje, predlaga pa, da se postopno uvaja do leta 2019, da bodo imeli ribiči dovolj časa, da se mu prilagodijo.

  Poročevalec meni, da s predlogom Komisije ni mogoče preprečiti nekaterih neželenih učinkov obveznosti iztovarjanja. Zlasti ga skrbi možnost nastanka vzporednega trga nedoraslih morskih organizmov, ki ga z veljavno zakonodajo ne bi bilo mogoče nadzorovati. Zato predlaga, da se na organizacije proizvajalcev v okviru načrtov za proizvodnjo in trženje prenese več odgovornosti.

  POSTOPEK

  Naslov

  Obveznost iztovarjanja

  Referenčni dokumenti

  COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

  Datum predložitve EP

  17.12.2013

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  PECH

  13.1.2014

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  13.1.2014

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  ENVI

  14.7.2014

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Alain Cadec

  22.7.2014

   

   

   

  Obravnava v odboru

  3.9.2014

  16.10.2014

   

   

  Datum sprejetja

  3.12.2014

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  20

  4

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Matt Carthy

  Datum predložitve

  11.12.2014