AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocoltot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatiewaarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserijtussen de Europese Unie en de Democratische RepubliekSao Tomé en Principe

11.12.2014 - (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE)) - ***

Commissie visserij
Rapporteur: João Ferreira
PR_NLE-AP_Agreement

Procedure : 2014/0115(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0061/2014
Ingediende teksten :
A8-0061/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol

tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie

waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij

tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek

Sao Tomé en Principe

(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08585/2014),

–       gezien het ontwerpprotocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe (08554/2014),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0018/2014),

–       gezien zijn resolutie van 25 oktober 2012 over het verslag 2011 van de EU over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid[1],

–       gezien Besluit 2014/334/EU van de Raad van 19 mei 2014 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe[2],

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 99, lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0061/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.      verzoekt de Commissie het Parlement de notulen en de conclusies van de vergaderingen van de in artikel 9 van de overeenkomst bedoelde gemengde commissie te doen toekomen, het in artikel 3 van het nieuwe protocol bedoelde meerjarige sectorale programma en de resultaten van de desbetreffende jaarlijkse beoordelingen alsook de notulen en conclusies van de vergaderingen als bedoeld in artikel 4 van het nieuwe protocol; om de deelneming van vertegenwoordigers van het Parlement als waarnemer op de bijeenkomsten van de gemengde commissie te vergemakkelijken; en om in het laatste jaar waarin het protocol geldt en voordat er onderhandelingen over de verlenging ervan worden geopend, het Parlement en de Raad een volledig verslag over de uitvoering ervan voor te leggen, zonder onnodige beperkingen op de toegang tot dit document;

3.      verzoekt de Commissie en de Raad om het Parlement binnen de grenzen van hun bevoegdheden onmiddellijk en volledig te informeren over alle fasen van de procedures betreffende het protocol en de verlenging ervan, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 218, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

4.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe.

  • [1]  PB C 72 E van 11.3.2014, blz. 21.
  • [2]  PB L 168 van 7.6.2014, blz. 1.

KORTE TOELICHTING

De Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe maakt deel uit van het netwerk van tonijnvisserijovereenkomsten in West-Afrika en stelt EU-vaartuigen in staat in de wateren van dit land te vissen.

Het vorige protocol, dat gold van 13 mei 2011 tot en met 12 mei 2014, voorzag erin dat 40 EU-vaartuigen er op tonijn mochten vissen: 28 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en 12 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug. De financiële tegenprestatie bedroeg 682 500 EUR per jaar, waarvan ongeveer 35 % bestemd was voor de ondersteuning van het sectorale beleid van Sao Tomé en Principe.

Na afloop van onderhandelingen over de verlenging van het vigerende protocol is op 19 december 2013 een nieuw protocol geparafeerd dat vanaf 23 mei 2014 vier jaar zal gelden en vangstmogelijkheden biedt aan 34 EU-vaartuigen (28 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en 6 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug). De jaarlijkse financiële tegenprestatie is vastgesteld op 710 000 EUR voor de eerste drie jaar en 675 000 EUR voor het vierde jaar, waarvan 325 000 EUR bestemd is voor de ondersteuning van het sectorale beleid van Sao Tomé en Principe, en de door de reders te betalen visrechten zijn opgetrokken van 35 EUR per ton tot 55 EUR in de eerste twee jaar, 60 EUR in het derde jaar en 70 EUR in het vierde.

In de gemengde commissie van 18-20 augustus 2014 uitten de vertegenwoordigingen van de EU en Sao Tomé en Principe hun tevredenheid over de sluiting van het nieuwe vierjarige protocol.

De rapporteur beveelt aan dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de sluiting van dit protocol. Wel acht hij het nodig enkele kanttekeningen te maken bij deze overeenkomst, de achtergrond en de resultaten en toekomstperspectieven ervan.

De eerste visserijovereenkomst tussen de EEG en Sao Tomé en Principe dateert uit 1984. Sindsdien zijn acht protocollen ten uitvoer gelegd, waaronder twee ingevolge de partnerschapsovereenkomst inzake visserij. Tot dusver zijn echter maar weinig resultaten bereikt inzake sectorale samenwerking. Dit moet dringend veranderen. Deze overeenkomst – in combinatie met andere ontwikkelingshulpinstrumenten, zoals het Europees Ontwikkelingsfonds – moet een daadwerkelijke duurzame ontwikkeling van de visserij en aanverwante bedrijfstakken en activiteiten in Sao Tomé en Principe bevorderen en ervoor zorgen dat de exploitatie van zijn natuurlijke rijkdommen het land meer toegevoegde waarde oplevert.

Volgens de rapporteur moet de Europese Commissie de nodige maatregelen treffen – met inbegrip van de mogelijke herziening en verhoging van het onderdeel sectorale steun van de overeenkomst – om te garanderen dat daadwerkelijk een andere weg wordt ingeslagen dan de afgelopen twintig jaar.

Onder meer op de volgende punten is dringend verandering nodig:

- aan de autoriteiten van Sao Tomé en Principe meer en betrouwbaarder rapporteren over vangsten in het bijzonder en over de situatie op het vlak van de instandhouding van de visbestanden in het algemeen, en de ontwikkeling van het eigen potentieel voor het verwerven van die informatie ondersteunen. Het ontbreekt duidelijk aan informatie, waardoor de autoriteiten van Sao Tomé en Principe uiteraard zwakker staan om een potentieel gunstiger overeenkomst uit de brand te slepen en de duurzame exploitatie van 's lands natuurlijke rijkdommen te waarborgen;

- de opleiding van waarnemers en de ontwikkeling van de controlecapaciteit van Sao Tomé en Principe meer ondersteunen. Op dit vlak bestaat er een schrijnend tekort waar de Europese Commissie niet aan voorbij kan gaan. Vissersvaartuigen varen de exclusieve economische zone (EEZ) van Sao Tomé en Principe vaak zonder medeweten van de autoriteiten binnen en buiten. Het vermogen van het land om toezicht uit te oefenen op zijn EEZ en de vangsten te controleren moet dus worden verbeterd.

- de ontwikkeling van infrastructuur in de sector, en dan met name een referentielaboratorium, ondersteunen zodat het embargo op de uitvoer van visserijproducten naar de Europese Unie kan worden opgeheven. Het betreft hier infrastructuur van essentieel belang voor de ontwikkeling van de visserijsector van Sao Tomé en Principe en voor het kanaliseren van investeringen naar het land.

Algemeen gesproken moet de Europese Commissie meer werk maken van het toezicht op de beginselen die noodzakelijk zijn voor een goede benutting van de steun, met inachtneming van de soevereiniteit en de legitieme opties en prioriteiten van Sao Tomé en Principe.

Tot slot benadrukt de rapporteur dat ten volle rekening moet worden gehouden met de paragrafen 2 en 3 van de wetgevingsresolutie en dat het Parlement dus in elke fase onmiddellijk en volledig op de hoogte moet worden gehouden over de procedures in verband met het protocol en de verlenging ervan. Hij stelt voor dat jaarlijks bij het Parlement en de Raad een verslag wordt ingediend over de resultaten van het in artikel 3 van het protocol beschreven meerjarige sectorale programma en over de wijze waarop de lidstaten voldaan hebben aan de vereisten inzake het melden van vangsten.

ADVIES van de Begrotingscommissie (20.11.2014)

aan de Commissie visserij

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserijtussen de Europese Unie en de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

Rapporteur voor advies: José Manuel Fernandes

BEKNOPTE MOTIVERING

Op grond van de haar door de Raad toegekende bevoegdheden heeft de Europese Commissie met de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe onderhandelingen gevoerd over de verlenging met vier jaar van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe dat op 12 mei 2014 is afgelopen.

Dit nieuwe protocol is overeenkomstig een besluit van de Raad ondertekend en wordt met ingang van de datum van ondertekening voorlopig toegepast.

Het protocol bij de overeenkomst is er in de eerste plaats op gericht om, binnen de grenzen van het beschikbare overschot, vangstmogelijkheden in de wateren van Sao Tomé en Principe toe te kennen aan de vaartuigen van de Europese Unie, met inachtneming van het beste beschikbare wetenschappelijke advies en de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnsoorten (ICCAT – International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). De Commissie heeft zich onder meer gebaseerd op de resultaten van een door externe deskundigen uitgevoerde ex-postevaluatie van het vorige protocol.

Een verder doel is om in het belang van beide partijen de samenwerking tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe te verstevigen met het oog op de bevordering van een duurzaam visserijbeleid en de verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de visserijzones van Sao Tomé en Principe.

De in het protocol bedoelde financiële tegenprestatie van in totaal 2 805 000 EUR geldt voor vier jaar

en omvat:

•     een jaarlijks bedrag voor toegang tot de EEZ van Sao Tomé en Principe ten belope van 385 000 EUR voor de eerste drie jaar en 350 000 EUR voor het vierde jaar , hetgeen overeenkomt met een referentietonnage van 7 000 ton per jaar, alsmede

•     een specifiek bedrag van 325 000 EUR per jaar gedurende vier jaar ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het sectorale visserijbeleid van Sao Tomé en Principe (kleinschalige visserij en toezicht en controle op, alsmede bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij).

Soort uitgaven (EUR)

2014

2015

2016

2017

Totaal

Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen

710 000

710 000

710 000

675 000

2 805 000

Totaal

710 000

710 000

710 000

675 000

2 805 000

 

 

 

 

 

 

Indien de totale jaarlijkse vangsthoeveelheid van vaartuigen van de Europese Unie in de wateren van Sao Tomé en Principe boven het jaarlijkse referentietonnage ligt, wordt het totale bedrag van de jaarlijkse financiële tegenprestatie per bijkomende ton verhoogd met 55 EUR voor de eerste drie jaar en 50 EUR voor het vierde jaar.

De Europese Unie betaalt jaarlijks evenwel niet meer dan het dubbele van het in het protocol vermelde bedrag. Indien vaartuigen van de Europese Unie meer vangen dan de met het dubbele van het jaarlijkse totaalbedrag overeenstemmende hoeveelheid, wordt het voor de extra hoeveelheid verschuldigde bedrag het volgende jaar betaald.

Deze steun sluit aan bij de doelstellingen van het nationale visserijbeleid, en met name bij de behoeften van de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe op het gebied van steun voor de ambachtelijke visserij en bestrijding van illegale visserij.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.11.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

18

5

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

3.12.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

2

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon