RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

11.12.2014 - (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportor: João Ferreira

Procedură : 2014/0115(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0061/2014
Texte depuse :
A8-0061/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08585/2014),

–       având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democrată São Tomé și Principe (08554/2014),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0018/2014),

–       având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2012 referitoare la raportul UE pentru 2011 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării[1],

–       având în vedere Decizia 2014/334/UE a Consiliului din 19 mai 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe[2],

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0061/2014),

1.      aprobă încheierea protocolului;

2.      solicită Comisiei să transmită Parlamentului actele și concluziile reuniunilor comisiei mixte prevăzute la articolul 9 din acord, programul sectorial multianual menționat la articolul 3 din noul protocol și rezultatele respectivelor evaluări anuale, precum și actele și concluziile reuniunilor prevăzute la articolul 4 din noul protocol; invită Comisia să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului ca observatori la reuniunile comisiei mixte; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului, pe parcursul ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de inițierea negocierilor pentru reînnoirea sa, un raport complet privind punerea sa în aplicare, fără restricții inutile în ceea ce privește accesul la acest document;

3.      solicită Comisiei și Consiliului ca, în cadrul competențelor lor respective, să informeze imediat și pe deplin Parlamentul în toate etapele procedurilor referitoare la protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Democratice São Tomé și Príncipe.

  • [1]  JO C 72 E, 11.3.2014, p. 21.
  • [2]  JO L 168, 7.6.2014, p. 1.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe face parte din rețeaua de acorduri privind pescuitul de ton din Africa de Vest și permite ca navele UE să pescuiască în apele acestei țări.

Protocolul anterior, care a fost în vigoare în perioada 13 mai 2011 - 12 mai 2014, permitea desfășurarea activității a 40 de nave de pescuit ton din UE: 28 de nave cu plasă pungă și 12 nave cu paragate plutitoare. Contribuția financiară se ridica la 682 500 EUR/an, din care aproximativ 35% erau destinați sprijinirii politicii sectoriale din São Tomé și Príncipe.

În urma negocierilor privind reînnoirea protocolului de punere în aplicare, a fost parafat, la 19 decembrie 2013, un nou protocol, care va fi valabil timp de 4 ani, începând cu 23 mai 2014, și va permite activitățile de pescuit ale unui număr de 34 de nave din UE (28 de nave cu plasă pungă și 6 nave cu paragate plutitoare). Contribuția financiară anuală a fost stabilită la 710 000 EUR în primii trei ani și la 675 000 EUR în cel de-al patrulea an, 325 000 EUR fiind destinați sprijinirii politicii sectoriale din São Tomé și Príncipe, iar taxele care trebuie plătite de către armatori au crescut de la 35 EUR/tonă la 55 EUR/tonă în primii doi ani, 60 EUR în cel de-al treilea an și 70 EUR în cel de-al patrulea an.

În cadrul comisiei mixte reunite în perioada 18 - 20 august 2014, reprezentanții UE și ai Republicii São Tomé și Príncipe s-au arătat mulțumiți de încheierea noului protocol pentru 4 ani.

Raportorul recomandă Parlamentului să aprobe încheierea prezentului protocol. Consideră, cu toate acestea, că este necesar să fie formulate unele observații suplimentare cu privire la acest acord, istoricul său, rezultatele și perspectivele sale pentru viitor.

Primul acord în domeniul pescuitului încheiat între CEE și São Tomé și Príncipe datează din 1984. Începând cu această dată, au fost puse în aplicare opt protocoale, dintre care două aferente Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului. Cu toate acestea, rezultatele obținute până în prezent în ceea ce privește cooperarea sectorială sunt foarte slabe. Aceasta este o realitate care trebuie neapărat să se schimbe. Acest acord, împreună cu alte instrumente de sprijin pentru dezvoltare, precum Fondul european de dezvoltare, trebuie să promoveze o dezvoltare sustenabilă reală a sectorului pescuitului din São Tomé și Príncipe, precum și a industriilor și activităților conexe, sporind valoarea adăugată care rămâne în această țară în urma exploatării resurselor sale naturale.

Raportorul consideră că Comisia Europeană trebuie să ia măsurile necesare, inclusiv posibila revizuire și majorare a componentei acordului care privește sprijinul sectorial, pentru a garanta inversarea efectivă a direcției în care s-a mers în ultimii douăzeci de ani.

Printre elementele care trebuie neapărat modificate, se remarcă următoarele:

- sporirea volumului și fiabilității informațiilor privind capturile și, în general, privind starea de conservare a resurselor piscicole, puse la dispoziția autorităților din São Tomé și Príncipe, pe lângă sprijinul pentru dezvoltarea capacităților proprii de obținere a acestor informații; trebuie remarcat faptul că există o gravă lipsă de informare, fapt care limitează din start autoritățile din São Tomé și Príncipe în ceea ce privește negocierile cu privire la acord în condiții care ar putea fi mai favorabile acestei țări în vederea asigurării sustenabilității exploatării resurselor sale;

- intensificarea sprijinului pentru formarea observatorilor și pentru dezvoltarea capacității de control a Republicii São Tomé și Príncipe; lacunele în acest domeniu sunt evidente și nu pot fi ignorate de Comisia Europeană; navele de pescuit intră și ies frecvent din zona economică exclusivă (ZEE) a Republicii São Tomé și Príncipe, fără ca autoritățile să aibă cunoștință de acest lucru; se impune, prin urmare, consolidarea capacității de control asupra ZEE a Republicii São Tomé și Príncipe, precum și a capacității de control al capturilor realizate;

- sprijinul pentru dezvoltarea infrastructurii în acest sector, în special pentru înființarea unui laborator de referință, care să poată duce la încetarea embargoului asupra exportului de produse pescărești către Uniunea Europeană; este vorba despre o infrastructură esențială pentru dezvoltarea sectorului pescuitului din São Tomé și Príncipe și pentru direcționarea investițiilor către această țară.

În general, se crede că este necesar un efort mai mare al Comisiei Europene în ceea ce privește verificarea principiilor necesare pentru o absorbție corectă a ajutorului, respectându-se suveranitatea și opțiunile și prioritățile legitime ale Republicii São Tomé și Príncipe.

În cele din urmă, raportorul subliniază că ar trebui să se țină seama în totalitate de punctele 2 și 3 din prezentul proiect de rezoluție legislativă, Parlamentul trebuind să fie informat imediat și pe deplin în toate etapele, cu privire la procedurile referitoare la protocol sau la reînnoirea sa. Se propune să fie prezentat anual Parlamentului și Consiliului un raport referitor la rezultatele programului sectorial multianual menționat la articolul 3 din Protocol, precum și referitor la respectarea cerințelor de raportare a capturilor.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE (20.11.2014)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

Raportor pentru aviz: José Manuel Fernandes

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza mandatului conferit de Consiliu, Comisia Europeană a realizat negocieri cu Republica Democratică São Tomé și Principe în vederea reînnoirii, pe o perioadă de patru ani, a Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe, care a expirat la 12 mai 2014.

Acest nou protocol a fost semnat în conformitate cu Decizia Consiliului și se aplică cu titlu provizoriu începând cu data semnării sale.

Obiectivul principal al Protocolului la Acord este să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii Europene în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și de recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), în limitele surplusului disponibil. Comisia s-a bazat, parțial, pe rezultatele unei evaluări ex-post a protocolului precedent, realizată de experți externi.

În egală măsură, se urmărește obiectivul de a intensifica cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe pentru a stabili o politică sustenabilă în domeniul pescuitului și o exploatare responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit a São Tomé și Principe, în interesul ambelor părți.

Contribuția financiară globală în temeiul Protocolului, este în valoare de 2 805 000 EUR, pe o perioadă de patru ani:

Ea cuprinde:

•     o sumă anuală aferentă accesului în zona economică exclusivă (ZEE) a São Tomé și Principe de 385 000 EUR în primii trei ani și în valoare de 350 000 EUR în al patrulea an pentru un tonaj de referință de 7 000 de tone pe an și

•     o sumă specifică de 325 000 EUR pe an pentru susținerea implementării politicii sectoriale în domeniul pescuitului a São Tomé și Principe [pescuitul artizanal și monitorizarea, controlul și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)].

Tipul cheltuielilor (EUR)

2014

2015

2016

2017

Total

Conservarea și gestionarea resurselor naturale

710 000

710 000

710 000

675 000

2 805 000

Total

710 000

710 000

710 000

675 000

2 805 000

 

 

 

 

 

 

În cazul în care cantitatea totală anuală a capturilor efectuate de către navele din Uniunea Europeană în apele Republicii Democratice Săo Tomé și Principe depășește tonajul de referință anual, suma totală a contribuției financiare anuale va fi majorată cu 55 EUR în primii trei ani și cu 50 EUR în al patrulea an, pentru fiecare tonă capturată în plus.

Cu toate acestea, suma anuală totală plătită de către Uniunea Europeană nu poate depăși dublul sumei prevăzute în Protocol. Atunci când cantitățile capturate de navele Uniunii Europene depășesc cantitățile corespunzătoare dublului sumei anuale totale, suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în cursul anului următor.

Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în domeniul pescuitului și mai ales nevoilor Republicii Democratice São Tomé și Principe în ceea ce privește susținerea pescuitului artizanal și combaterea pescuitului ilegal.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande Parlamentului aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.11.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

5

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon