JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme)

11.12.2014 - (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 214/2181(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Jan Olbrycht

Eljárás : 2014/2181(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0062/2014
Előterjesztett szövegek :
A8-0062/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 214/2181(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–       tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] (EGAA-rendelet),

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikkére,

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[3] és különösen annak 13. pontjára,

–       tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–       tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0062/2014),

A. mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C. mivel az 1309/2013/EU rendelet[4] elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D. mivel a lengyelországi sziléziai régióhoz tartozó Tychyben található Fiat Auto Poland S.A. gyár termelési visszaesése miatt a 2013. január 21. és 2013. május 21. közötti referencia-időszakban a Fiat Auto Polandnál elbocsátott 829, illetve 21 beszállítójánál és továbbfeldolgozó cégeknél elbocsátott 250, azaz összesen 1079 munkavállaló – akik közül várhatóan 777 vesz majd részt az intézkedésekben – elbocsátását követően Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás igénybevételére;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Lengyelország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a lengyel hatóságok 2013. július 29-én benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelyet 2014. június 16-án további információkkal egészítettek ki, és hogy a Bizottság 2014. november 10-én értékelte a kérelmet;

3.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a lengyel hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2013. január 21-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt megkezdik;

4.   rámutat, hogy az európai gépjárműipar piaci részesedése a világszintű termelés 32,2%-át kitevő 2007-es szintről 2012-re 23,2%-ra csökkent; hangsúlyozza továbbá, hogy míg a globális gyártási mennyiségek 2011-ről 2012-re 5,3%-kal nőttek, addig az EU-27 termelése ugyanebben az időszakban 7%-kal csökkent; hangsúlyozza, hogy a helyzet még rosszabb nemzeti szinten, ahol a termelési mennyiség 2012-ben 2011-es szintekkel összehasonlítva csaknem harmadával zsugorodott;

5.   egyetért ezért a Bizottsággal abban, hogy a Tychyben lévő Fiat gyárnál, beszállítóinál, illetve továbbfeldolgozó cégeinél bekövetkezett elbocsátások a globalizáció nyomán a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz kapcsolódnak; rámutat, hogy a globalizáció hatását súlyosbította a pénzügyi válság, melynek következtében az új személygépkocsik értékesítése az EU-ban rekordmélységbe zuhant;

6.  rámutat, hogy a Tychyben található Fiat gyárból történt elbocsátások várhatóan negatív hatással lesznek a régióra, mivel a Fiat Auto Polandtól, annak beszállítóitól és továbbfeldolgozó cégeitől elbocsátott munkavállalók a térségben élő munkanélküliek 10%-át teszik ki;

7.   rámutat, hogy 2011-től Sziléziában nőtt a munkanélküliség ráta; felhívja a figyelmet arra is, hogy a kollektív elbocsátások száma 2011 és 2012 között majdnem megkétszereződött a régióban;

8.  rámutat, hogy mindeddig a gépjárműágazatra 21 EGAA-kérelem irányult; ezek közül 12 kereskedelemmel kapcsolatos globalizáción, a másik kilenc pedig a válság kritériumán alapult;

9.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja a következő intézkedéseket foglalja magában 777 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében: képzés és képzéssel kapcsolatos költségek térítése, vállalkozóképzés, képzési ösztöndíjak, gyakornoki ösztöndíjak, gyakornoki költségek térítése, intervenciós költségek, önálló vállalkozáshoz nyújtott támogatás és a munkaerő-felvétel ösztönzése;

10. megjegyzi, hogy az önálló vállalkozáshoz (munkavállalónként 4995 euró összegig) nyújtott támogatások odaítélése feltételekhez van kötve és az önállóan végzett tevékenység sikerével függ össze; rámutat, hogy ennek a feltételnek nem szabad a résztvevőket elriasztania attól, hogy támogatásért folyamodjanak;

11. megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtása 2013 végén befejeződött, és az előzetes adatok szerint 269 személy 313 különböző tevékenységben vett részt a csomag keretében, akik közül 219 személy talált állást a nyújtott támogatásnak köszönhetően;

12.   megjegyzi, hogy az előzetes adatok szerint a szolgáltatásokat igénybe vevő munkavállalók alacsonyabb száma miatt a személyre szabott szolgáltatások végrehajtásának teljes költsége jelentősen alacsonyabb volt, mint a becsült költségek;

13. hangsúlyozza, hogy az intézkedésekben részt vevő munkavállalók becsültnél alacsonyabb száma ellenére az előzetes adatok szerint a csomagot igénybe vevő, a munkaügyi hivatalnál továbbra is nyilvántartott elbocsátott munkavállalók száma 85, ami azt bizonyítja, hogy a Fiat Auto Polandtól elbocsátott munkavállalók túlnyomó többsége talált állást;

14. üdvözli, hogy a regionális foglalkoztatási tanács részt vett az EGAA-kérelem előkészítésében, és döntő szerepet játszott a projektbe bekerülő tevékenységek meghatározásában;

15. emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá; úgy véli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

16. hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA az elbocsátott munkavállalók újbóli, stabil munkaviszony keretében történő munkába állását segítse; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartozó, sem pedig a vállalatok vagy ágazatok szerkezetváltására irányuló intézkedéseket;

17. üdvözli, hogy az egyéb intézkedések között a beavatkozás elsősorban az 50 év feletti munkavállalókat célozza meg, akik továbbra is a támogatott személyek túlnyomó hányadát teszik ki; megjegyzi, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázatának;

18. rámutat, hogy az elbocsátottak között sok az idős korú (18,7%) és alacsony képzettségű (62,6%) személy; kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet az elbocsátott személyek e két csoportjára, és hogy célzott EGAA-intézkedésekkel támogassák őket;

19. úgy véli, hogy a személyre szabott megközelítés tekintetében a tartós egészségügyi problémával küzdő, vagy fogyatékkal élő hat munkavállalónak specifikus igényei lehetnek;

20. örömmel látja, hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés egyes fázisai során a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét alkalmazták és fogják alkalmazni;

21. tudomásul veszi, hogy 2012. december 20-án a Fiat Auto Poland megállapodásra jutott a szakszervezetekkel, meghatározva az elbocsátandó munkavállalók kiválasztásának kritériumait és azon ösztönzőket, amelyeket a vállalattól való önkéntes kilépést választó munkavállalók kapnának;

22. megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a lengyel hatóságok megerősítették, hogy a támogatható intézkedések más uniós pénzügyi eszközből nem részesülnek támogatásban; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

23. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

24. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 • [1]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
 • [2]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
 • [3]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
 • [4]  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 23. cikke második bekezdésére,

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4] és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)      Az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió euró.

(3)      Lengyelország a Fiat Auto Poland S.A.-nál és 21 beszállítójánál, illetve továbbfeldolgozó cégeknél történt elbocsátásokra tekintettel 2013. július 29-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, és 2014. június 16-ig további információkkal egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 1 259 610 euró rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(4)      Az Alapot tehát igénybe kell venni a Lengyelország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 259 610 euró összeget kell igénybe venni kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok biztosítására.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

 • [1]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
 • [2]  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
 • [3]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
 • [4]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

INDOKOLÁS

I. Háttér:

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet[1] 12. cikkének, valamint az 1927/2006/EK rendelet[2] 12. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás[3] 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell indítani.

II. A „Fiat Lengyelország” kérelem és a Bizottság javaslata

2014. november 10-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az EGAA Lengyelország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében a lengyelországi sziléziai régióhoz tartozó Tychyben található Fiat Auto Poland S.A. gyárból elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2014. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizenkilencedik kérelem, és az EGAA-ból összesen 1 259 610 euró igénybevételére irányul Lengyelország javára. A kérelem a 2013. január 21-től 2013. május 21-ig terjedő referencia-időszakban a Tychyben található Fiat gyárból elbocsátott 829 főre, illetve a 21 beszállítótól és továbbfeldolgozótól elbocsátott 250 főre vonatkozik. A kérelem az EGAA-rendelet 2. cikkének a) bekezdésében foglalt beavatkozási kritériumra épül, amely a támogatás feltételéül négy hónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban legalább 500 fő elbocsátását szabja meg.

A kérelmet 2013. július 29-án küldték el a Bizottságnak. A Bizottság megállapította, hogy a kérelem eleget tesz az EGAA igénybevételéhez szükséges, az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában megállapított követelményeknek.

A lengyel hatóságok által említett adatok szerint az európai gépjárműipar piaci részesedése 2007 óta csökken. Az érintett évben az európai gépjárműgyártás a globális termelés 32,2%-át tette ki, míg 2012-ben 23,2%-át. A kérelmező hozzátette, hogy míg a globális gyártási mennyiségek 2011-ről 2012-re 5,3%-kal nőttek, addig az EU-27 termelése ugyanabban az időszakban 7%-kal csökkent. A lengyel hatóságok szerint a helyzet még rosszabb nemzeti szinten, ahol a termelési mennyiség 2012-ben 2011-es szintekkel összehasonlítva csaknem harmadával zsugorodott.

A lengyel hatóságok ezen túlmenően azzal érvelnek, hogy a globalizáció hatását súlyosbította a pénzügyi válság, melynek következtében az új személygépkocsik értékesítése az EU-ban rekordmélységbe zuhant. Míg a 27 uniós tagállamban az új autók iránti kereslet 8,7%-kal csökkent, a világszintű értékesítés 2012-ben 5,1%-kal nőtt.

A kérelmező rámutat a hanyatló gépjárműgyártás és a Fiat Auto Poland foglalkoztatási szintjei közötti összefüggésre. A Tychyben lévő gyárnak 2009-ben 6422 alkalmazottja volt és 606 000 autót gyártott, míg 2012-ben 361 000 autót gyártottak 4882 alkalmazottal. A 2009–2013 közötti időszak során a termelés 56%-os csökkenése mellett a foglalkoztatás csak 46%-kal csökkent. A Fiat Auto Poland esetében a foglalkoztatás visszaesése tehát kevésbé volt drasztikus, mint a gyártási mutatók zuhanása. Ezt a gyár úgy érte el, hogy a szokásos három műszak helyett kétműszakos munkarendet alkalmaztak. A lengyel hatóságok a folyamatos csökkenést mutató gépjárműipar foglalkoztatási helyzetére vonatkozó Eurostat-adatokat is benyújtottak. A 27 uniós tagállamban a foglalkoztatás 2009 végén 12%-kal volt alacsonyabb, mint 2008 elején.

A személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja a következő intézkedéseket foglalja magában 777 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében: képzés és képzéssel kapcsolatos költségek térítése, vállalkozóképzés, képzési ösztöndíjak, gyakornoki ösztöndíjak, gyakornoki költségek térítése, intervenciós költségek, önálló vállalkozáshoz nyújtott támogatás és a munkaerő-felvétel ösztönzése.

A lengyel hatóságok szerint a 2013. január 21-én megkezdett intézkedések összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagot és aktív munkaerő-piaci intézkedéseket alkotnak, amelyek a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésére irányulnak.

Az 1927/2006/EK rendelet 6. cikkében foglalt kritériumok tekintetében a lengyel hatóságok kérelmükben megerősítették, hogy:

•   az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződések alapján a vállalatok felelőssége;

•   az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak;

•   az intézkedésekre más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem folyósítanak pénzügyi támogatást.

Ami az irányítási és ellenőrzési rendszereket illeti, Lengyelország értesítette a Bizottságot, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, mint az ESZA esetében. Az EGAA végrehajtásáért felelős irányító hatóság az Infrastrukturális és Fejlesztési Minisztérium és különösen annak az Európai Szociális Alapért felelős osztálya lesz. Az irányító hatóság egyes feladatokkal a közreműködő szervezetet, a katowicei tartományi munkaügyi hivatalt bízza meg.

A kifizető hatóság a pénzügyminisztérium kifizetési hatósági osztálya lesz.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 259 610 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 51. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2014-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizenkilencedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról folytatott háromoldalú egyeztetés a jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése alapján egyszerűsített formát is ölthet, kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

 • [1]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
 • [2]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
 • [3]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/ch D(2014)56461

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. ügyben történő igénybevételéről (COM(2014)699 végleges)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGF) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételének lehetőségét az EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. referenciaszámú ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel ez a kérelem az 1927/2006/EU rendelet (EGAA-rendelet) 2. cikke a) pontján alapul, és a Slaskian régióban az autóiparban működő Fiat Auto Poland S.A.-tól és 21 beszállítójától a 2013. január 21. és 2013. május 21. közötti referencia-időszakban elbocsátott 829 munkavállalóra vonatkozik;

B)  mivel a lengyel hatóságok érvei szerint az elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal függenek össze, vagyis azzal, hogy európai gépjárműipar piaci részesedése 2007 óta csökken (2007-ben az európai utasszállító gépjármű-termelés a világszint 32,2%-át tette ki, míg 2012-ben 23,2%-ot);

C)  mivel a csoport úgy határozott, hogy a Panda Classic modell, illetve a Panda új generációjának gyártását 2013 januárjától az olaszországi Campaniába helyezi át, hogy az anyaországban létesítsen munkahelyeket;

D)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 77,5%-a férfi és 22,5%-a nő; valamennyien európai uniós polgárok; mivel a munkavállalók 78,9%-a 25 és 54 év közötti, a munkavállalók második legnagyobb csoportja (18,7%) pedig 55 és 64 év közötti;

E)  mivel az intézkedések által érintett munkavállalók közül 6-an tartós egészségügyi problémával küzdenek vagy fogyatékkal élnek;

F)  mivel a lengyel hatóságok hangsúlyozzák a Fiat Autó Poland gyárból történt elbocsátások Tychy környékére gyakorolt negatív hatását, ugyanis a Fiat Auto Polandtól és annak beszállítóitól elbocsátott munkavállalók a térségben élő munkanélküliek egy tizedét teszik ki;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a lengyel kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1927/2006/EU rendelet 2. cikke a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Lengyelország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  üdvözli, hogy az egyéb intézkedések között a beavatkozás elsősorban az 50 év feletti munkavállalókat célozza meg, akik továbbra is a támogatott személyek túlnyomó hányadát teszik ki; megjegyzi, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázatának;

3.  megjegyzi, hogy önálló vállalkozáshoz (4 995 EUR összegig) nyújtott támogatások odaítélése feltételekhez kötött és az önállóan végzett tevékenység sikerével függ össze; rámutat, hogy ennek a feltételhez kötésnek nem szabad a résztvevőket elriasztania attól, hogy támogatásért folyamodjanak;

4.  úgy véli, hogy a személyre szabott megközelítés tekintetében a tartós egészségügyi problémával küzdő, vagy fogyatékkal élő 6 munkavállalónak specifikus igényei lehetnek;

5.  tudomásul veszi, hogy 2012. december 20-án a Fiat Auto Poland megállapodásra jutott a szakszervezetekkel, meghatározva az elbocsátandó munkavállalók kiválasztásának kritériumait és azon ösztönzőket, amelyeket a vállalattól való önkéntes kilépést választó munkavállalók kapnának.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

megbízott elnök, első alelnök

MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS

a Költségvetési Bizottság elnöke

Európai Parlament

ASP 09 G 205

1047 Brüsszel

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Három különböző, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot terjesztettek a Regionális Fejlesztési Bizottság elé véleményezés céljából. Tudomásom szerint a javaslatokról szóló jelentéseket a Költségvetési Bizottság egyik következő ülésén fogja elfogadni.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja tartalmazza.

-          a COM(2014)0630 javaslat 1 426 800 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a finnországi Raumában található STX Finland Oy társaságtól elbocsátott 634 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0662 javaslat 918 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi GAD egyszerűsített részvénytársaságtól elbocsátott 760 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0672 javaslat 1 890 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik az olaszországi Whirlpool Europe S.r.l. társaságtól, illetve öt beszállítójától és továbbfeldolgozó cégétől elbocsátott 608 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0699 javaslat 1 259 610 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a lengyelországi Fiat Auto Poland társaságtól és 21 beszállítójától elbocsátott 1079 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0701 javaslat 25 937 813 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi Air France társaságtól elbocsátott 5213 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          COM(2014)a COM(2014)0702 javaslat 6 444 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a görögországi Odyssefs Fokas S.A. társaságtól elbocsátott 600 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek engem, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetekben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összegek odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume