RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., prezentată de Polonia)

11.12.2014 - (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: Jan Olbrycht

Procedură : 2014/2181(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0062/2014
Texte depuse :
A8-0062/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., prezentată de Polonia)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Parlamentul European,

–    având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0699 – C8–0243/2014),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[1] (Regulamentul privind FEG),

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2], în special articolul 12,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3] (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–   având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0062/2014),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C. întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013[4] reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D. întrucât Polonia a depus cererea EGF/2013/006 PL/Fiat pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării a 1 079 de lucrători (829 în cadrul întreprinderii Fiat Auto Poland și 250 în cadrul a 21 de furnizori și producători din aval), fiind preconizată participarea la măsurile FEG a 777 de persoane; întrucât disponibilizările au avut loc în perioada de referință cuprinsă între 21 ianuarie 2013 și 21 mai 2013 în urma scăderii producției fabricii Tychy, care face parte din Fiat Auto Poland S.A. („uzina Tychy din cadrul Fiat”) și este amplasată în provincia Slaskie din Polonia;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Polonia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  ia act de faptul că autoritățile din Polonia au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 29 iulie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 16 iunie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 10 noiembrie 2014;

3.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile polone au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 21 ianuarie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

4.   ia act de faptul că industria europeană de automobile a pierdut o parte din cota sa de piață începând din 2007, an în care producția europeană de autovehicule de pasageri reprezenta 32,2 % din producția mondială, acest procent scăzând la 23,2 % în 2012; subliniază, de asemenea, scăderea producției din UE-27 cu 7 % în anii 2011 și 2012, deși nivelul producției mondiale a crescut în aceeași perioadă cu 5,3 %; potrivit autorităților din Polonia, situația a fost și mai gravă la nivel național, unde volumul producției a scăzut cu aproape o treime în 2012 comparativ cu nivelul din 2011;

5.   prin urmare, este de acord cu Comisia privind faptul că disponibilizările de la uzina Tychy din cadrul Fiat și de la furnizorii și producătorii din aval ai acesteia au legătură cu schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial din cauza globalizării; subliniază că impactul globalizării a fost agravat de efectele crizei financiare, în urma căreia au scăzut vânzările de autovehicule de pasageri noi din Uniune, acestea atingând cel mai scăzut nivel de când se ține o evidență;

6.  constată că disponibilizările de la uzina Tychy din cadrul Fiat pot avea un impact negativ asupra regiunii, deoarece foștii lucrători ai Fiat Auto Poland și ai furnizorilor și producătorilor din aval reprezintă 10% din totalul șomerilor care locuiesc în zona respectivă;

7.   subliniază că rata șomajului din regiunea Slaskie a crescut din 2011 încoace; constată, de asemenea, că numărul disponibilizărilor colective din această regiune aproape s-a dublat în perioada 2011-2012;

8.  observă că, până în prezent, sectorul automobilelor a făcut obiectul a 21 de cereri de asistență din partea FEG, dintre care 12 sunt legate de globalizarea schimburilor comerciale, în timp ce celelalte 9 se bazează pe criteriul crizei;

9.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 777 de lucrători disponibilizați: formare și costuri legate de formare, formare antreprenorială, burse pentru formare, burse pentru stagii, costuri legate de stagii, măsuri de intervenție, subvenții pentru desfășurarea de activități independente și măsuri de stimulare a angajării;

10. ia act de faptul că furnizarea de subvenții pentru activități independente (de până la 4 995 EUR pe fiecare lucrător) este condiționată și legată de succesul activității independente desfășurate; subliniază că această condiție nu ar trebui să descurajeze participanții să solicite această măsură de sprijin;

11. constată că furnizarea de servicii personalizate a fost realizată la sfârșitul lui 2013 și că, conform datelor provizorii, 269 de persoane au participate la 313 activități diferite în cadrul pachetului, din care 219 persoane și-au găsit un loc de muncă grație asistenței primite;

12. constată că, conform datelor provizorii, costul total al furnizării de servicii personalizate a fost semnificativ mai mic decât cel estimat, ca urmare a numărului redus de lucrători care au participat la acestea;

13. subliniază că, în ciuda numărului mai scăzut decât cel estimat de lucrători ce au luat parte la aceste acțiuni, conform datelor provizorii, numărul de șomeri vizați de pachet și încă înregistrați pe lângă Oficiul pentru forțe de muncă se ridică la 85, ceea ce dovedește că cea mai mare parte dintre lucrătorii afectați de concedierile de la Fiat Auto Poland și-au găsit un loc de muncă;

14. salută faptul că în pregătirea cererii de asistență din partea FEG a fost implicat Consiliul regional pentru ocuparea forței de muncă, al cărui rol a fost crucial în elaborarea pachetului de activități din cadrul proiectului;

15. reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri; consideră că la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția de viitor a pieței forței de muncă și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă;

16. subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea individuală a lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17. salută faptul că, printre alte măsuri, acțiunile de intervenție vizează în mod special grupul lucrătorilor cu vârsta de peste 50 de ani, care constituie o proporție semnificativă a beneficiarilor; ia act de faptul că acest grup de vârstă are un risc mai ridicat de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii;

18. atrage atenția asupra cotei ridicate a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare care au fost afectate de disponibilizări, aceste categorii reprezentând 18,7% și, respectiv, 62,6% din toți lucrătorii afectați; solicită să se acorde o atenție deosebită acestor două grupuri de persoane, prevăzându-se măsuri FEG specifice;

19. consideră că cei șase lucrători cu probleme de sănătate de lungă durată sau cu handicap pot avea nevoi speciale în ceea ce privește furnizarea unor servicii personalizate;

20. salută faptul că, pe parcursul diferitelor etape ale executării FEG și în cursul accesării acestuia, au fost și vor fi aplicate principiile egalității și nediscriminării între femei și bărbați;

21. ia act de faptul că, la 20 decembrie 2012, Fiat Auto Poland a ajuns la un acord cu sindicatele prin care s-au stabilit criteriile utilizate pentru a selecta lucrătorii disponibilizați și prin care s-au convenit stimulentele care vor fi acordate lucrătorilor care au fost de acord să părăsească voluntar întreprinderea;

22. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile din Polonia confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

23. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

 • [1]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
 • [2]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [3]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
 • [4]  Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. din Polonia)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[1], în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondului european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[2], în special articolul 23 al doilea paragraf,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[3], în special articolul 12,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[4], în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale generate de globalizare și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)      FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului.

(3)      La 29 iulie 2013, Polonia a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările din întreprinderea Fiat Auto Poland S.A. și de la 21 dintre furnizorii și producătorii din aval ai acesteia și a completat-o cu informații suplimentare până la 16 iunie 2014. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 259 610 EUR.

(4)       Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară

ca răspuns la cererea depusă de Polonia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 1 259 610 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

 • [1]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
 • [2]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
 • [3]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [4]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014–2020[1] și de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006[2], fondul nu poate depăși un cuantum maxim anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3], pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Fiat Polonia și propunerea Comisiei

La 10 noiembrie 2014, Comisia a adoptat o propunere referitoare la o decizie de mobilizare a FEG în favoarea Poloniei pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați în cadrul uzinei de producție Tychy din cadrul Fiat Auto Poland S.A., situată în regiunea Slaskie din Polonia, ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare.

Aceasta este a nouăsprezecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2014 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 259 610 EUR pentru Polonia. Cererea vizează 829 de disponibilizări care au avut loc în cadrul uzinei de producție Tychy din cadrul Fiat și 250 care au avut loc în cadrul a 21 de furnizori și producători din aval în perioada de referință 21 ianuarie 2013-21 mai 2013. Cererea se bazează pe criteriile de intervenție menționate la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG, care prevede existența a cel puțin 500 de disponibilizări în cursul unei perioade de patru luni în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 29 iulie 2013. Comisia a ajuns la concluzia că cererea îndeplinește condițiile de mobilizare a FEG prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006.

Potrivit datelor menționate de autoritățile din Polonia, industria de automobile din UE a pierdut o parte din cota sa de piață din 2007 încoace. În anul respectiv producția europeană de automobile reprezenta 32,2 % din producția mondială, în timp ce în 2012 aceasta a ajuns la 23,2 %. Reclamanta adaugă că, deși nivelurile de producție mondială au crescut cu 5,3 % din 2011 până în 2012, UE- 27 a înregistrat o scădere de 7 % în aceeași perioadă. Potrivit autorităților poloneze, situația a fost chiar mai gravă la nivel național, unde volumul producției a scăzut cu aproape o treime în 2012, comparativ cu nivelurile din 2011.

De asemenea, autoritățile din Polonia susțin că impactul globalizării a fost agravat de efectele crizei financiare, în urma căreia au scăzut vânzările de autovehicule de pasageri noi din Uniune, acestea atingând cel mai scăzut nivel de când se ține o evidență. În timp ce cererea de autovehicule noi a scăzut cu 8,7 % în UE- 27, la nivel mondial, vânzările de automobile au înregistrat o creștere de 5,1 % în 2012.

Solicitantul demonstrează corelația între scăderea nivelului de ocupare a forței de muncă și producția de automobile Fiat Auto Poland. Uzina de producție din Tychy a angajat 6 422 de lucrători în 2009, care au produs 606 000 automobile, în timp ce în 2012 producția se ridica la 361 000 de unități, iar numărul de angajați era de 4 882 de lucrători. În perioada 2009-2013, în timp ce producția s-a redus cu 56 %, ocuparea forței de muncă nu a scăzut decât cu 46 %. În Fiat Auto Poland, scăderea ocupării forței de muncă a fost, prin urmare, mai puțin gravă decât scăderea producției. Uzina de producție a ajuns la acest rezultat pe baza funcționării în două schimburi în loc de practica obișnuită a trei schimburi. De asemenea, autoritățile poloneze au furnizat date Eurostat cu privire la situația ocupării forței de muncă în sectorul automobilelor, care indică o scădere continuă. La sfârșitul anului 2009, ocuparea forței de muncă în industria de automobile în UE-27 era cu 12 % mai scăzută decât nivelul înregistrat la începutul anului 2008.

Pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 777 de lucrători disponibilizați: formare și costuri legate de formare, formare antreprenorială, burse pentru formare, burse pentru stagii, costuri legate de stagii, măsuri de intervenție, subvenții pentru desfășurarea de activități independente și măsuri de stimulare a angajării;

Potrivit autorităților din Polonia, măsurile inițiate la 21 ianuarie 2013 formează împreună un pachet coordonat de servicii personalizate și reprezintă măsuri active pe piața muncii pentru reintegrarea lucrătorilor pe piața forței de muncă.

În ceea ce privește criteriile stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în cererea lor, autoritățile din Polonia au confirmat că:

•   contribuția financiară din partea FEG nu înlocuiește măsurile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului național sau al acordurilor colective;

•   măsurile oferă sprijin individual lucrătorilor și nu sunt utilizate pentru restructurarea întreprinderilor sau a sectoarelor de activitate;

•   măsurile nu vor primi sprijin financiar din alte fonduri ale Uniunii sau prin alte instrumentele financiare.

În ceea ce privește sistemele de gestionare și control, Polonia a informat Comisia cu privire la faptul că aceleași organisme care asigură gestionarea și controlul finanțărilor din FSE vor gestiona și controla contribuția financiară din partea FEG. Autoritatea de gestionare, care este responsabilă pentru punerea în aplicare a FEG, va fi Ministerul infrastructurii și dezvoltării, mai precis Departamentul pentru Fondul social european. Autoritatea de gestionare va transfera anumite sarcini organismului intermediar, Oficiul provincial pentru ocuparea forței de muncă din Katowice.

Autoritatea de plată va fi Departamentul autorității de plată din cadrul Ministerului de Finanțe.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 259 610 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 51).

Este cea de a nouăsprezecea propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul anului 2014.

Trilogul referitor la propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, cu excepția cazului în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructivă la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

 • [1]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [2]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
 • [3]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/ch D(2014)56461

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014)699)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A)  întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 (Regulamentul privind FEG) și vizează 829 de lucrători din întreprinderea Fiat Auto Poland, care își desfășoară activitatea în industria de automobile, și de la 21 dintre furnizorii ai acesteia, din regiunea Silezia, care au fost disponibilizați în perioada de referință cuprinsă între 21 ianuarie 2013 și 21 mai 2013;

B)  întrucât autoritățile poloneze susțin că disponibilizările au legătură cu schimbările structurale majore apărute în practicile comerciale mondiale ca urmare a globalizării și că industria europeană de automobile a pierdut o parte din cota sa de piață începând din 2007 (în 2007, producția europeană de autovehicule de pasageri reprezenta 32,2% din producția mondială, iar în 2012 reprezenta 23,2%);

C)  întrucât grupul a decis ca, începând din ianuarie 2013, să transfere producția modelului Panda Classic și a noii generații de Panda în Campania, Italia, pentru a genera locuri de muncă în țara de origine;

D)  întrucât 77,5% dintre lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați, iar 22,5% sunt femei și toți sunt cetățeni ai UE; întrucât 78,9% din lucrători au vârsta între 25 și 54 de ani, iar al doilea grup de lucrători ca număr (18,7%) au vârsta între 55 și 64 de ani;

E)  întrucât, printre lucrătorii care vor participa la măsuri, se numără șase lucrători cu probleme de sănătate de lungă durată sau cu handicap;

F)  întrucât autoritățile poloneze subliniază impactul negativ al disponibilizărilor operate la Fiat Auto Poland din regiunea Tychy, unde foștii lucrători ai Fiat Auto Poland și ai furnizorilor reprezintă a zecea parte din totalul șomerilor care locuiesc în zona respectivă;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Poloniei:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 și că, prin urmare, Polonia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  salută faptul că, printre alte măsuri, acțiunile de intervenție vizează în mod special grupul lucrătorilor cu vârsta de peste 50 de ani, care constituie o proporție semnificativă a beneficiarilor; ia act de faptul că acest grup de vârstă are un risc mai ridicat de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii;

3.  ia act de faptul că furnizarea de subvenții pentru activități independente (de până la 4 995 EUR) este condiționată și legată de succesul activității independente desfășurate; subliniază că această condiție nu ar trebui să descurajeze participanții să solicite această măsură de sprijin;

4.  consideră că cei șase lucrători cu probleme de sănătate de lungă durată sau cu handicap pot avea nevoi speciale în ceea ce privește furnizarea unor servicii personalizate;

5.  ia act de faptul că, la 20 decembrie 2012, Fiat Auto Poland a ajuns la un acord cu sindicatele prin care s-au stabilit criteriile ce vor fi utilizate pentru a selecta lucrătorii disponibilizați și prin care s-au convenit stimulentele care vor fi acordate lucrătorilor care au fost de acord să părăsească voluntar întreprinderea.

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG,

Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

ASP 09 G 205

1047 Bruxelles

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:           Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite avize cu privire la trei propuneri ale Comisiei de mobilizare a Fondului de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru fiecare dintre aceste propuneri în Comisia pentru bugete în cadrul uneia dintre reuniunile sale viitoare.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006; și la punctul 13 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 2 decembrie 2013 privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

-          COM(2014)0630 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 426 800 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 634 de lucrători disponibilizați la STX Finland Oy din Rauma, în Finlanda.

-          COM(2014)0662 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 918 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 760 de lucrători disponibilizați la GAD société anonyme simplifiée, în Franța.

-          COM(2014)0672 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 890 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 608 lucrători disponibilizați la Whirlpool Europe S.r.l. și la cinci furnizori și producători din aval, în Italia.

-          COM(2014)0699 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 259 610 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 1 079 de lucrători disponibilizați la Fiat Auto Poland S.A. și la 21 dintre furnizorii lor, în Polonia.

-          COM(2014)0701 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 25 937 813 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 5 213 lucrători disponibilizați la Air France, în Franța.

-          COM(2014)0702 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 6 444 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 600 de lucrători disponibilizați la Odyssefs Fokas S.A., în Grecia.

Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că comisia noastră nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în aceste cazuri pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume