Postup : 2014/2183(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0063/2014

Předložené texty :

A8-0063/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0082

ZPRÁVA     
PDF 216kWORD 121k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, předložená Řeckem)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Monika Vana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro regionální rozvoj
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, předložená Řeckem)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení EFG),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–       s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–       s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–       s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0063/2014),

A.     vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo hospodářskou, finanční a sociální krizí, a pomáhat při opětovném začlenění těchto pracovníků na trh práce;

B.     vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG),

C.     vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou za účelem opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, za účelem rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a za účelem financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.     vzhledem k tomu, že řecké orgány předložily žádost EFG/2014/013 EL/Odyssefs Fokas dne 29. července 2014 poté, co bylo ze společnosti Odyssefs Fokas S.A., která působila v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 47 („maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů“), propuštěno 551 pracovníků;

E.     vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.      vítá skutečnost, že řecké orgány berou v potaz velký přínos tohoto rozpočtového nástroje a již jej několikrát využily jako prostředku ke zmírnění negativních dopadů finanční a hospodářské krize;

2.      bere na vědomí, že řecké orgány předložily žádost na základě kritéria pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které požaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli, a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost u těchto dodavatelů nebo výrobců;

3.      bere na vědomí, že řecké orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 29. července 2014 a že posouzení této žádosti Komise zpřístupnila dne 11. listopadu 2014; vítá rychlý postup hodnocení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

4.      bere na vědomí, že řecké orgány tvrdí, že došlo zejména ke dvěma událostem, které vedly k propouštění: snížení disponibilních příjmů domácností kvůli zvýšení daňové zátěže, snižování platů (v soukromém i ve veřejném sektoru) a zvyšující se nezaměstnanosti, což vedlo k obrovskému propadu kupní síly, a drastické snížení půjček podnikům a jednotlivcům v důsledku nedostatku hotovostních prostředků v řeckých bankách;

5.      souhlasí s tím, že tyto faktory souvisejí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, jíž se zabývá nařízení (ES) č. 546/2009(4), a že Řecko má z toho důvodu nárok na příspěvek z EFG;

6.      konstatuje, že maloobchodní odvětví bylo dosud předmětem dalších tří žádostí o příspěvek z EFG – přičemž dvě z nich pocházejí z Řecka – předložených rovněž z důvodu globální finanční a hospodářské krize;

7.      bere na vědomí, že toto propouštění dále zhorší situaci v oblasti nezaměstnanosti v zemi, kde se v období 2008–2013 počet nezaměstnaných zvýšil čtyřikrát a která vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi členskými státy a pátou nejvyšší v celosvětovém měřítku; je zvláště znepokojen situací v regionech Attika a Střední Makedonie, kde je soustředěno 90 % případů propouštění a které již vykazují míru nezaměstnanosti vyšší, než je vnitrostátní průměr 27,5 %;8.  bere na vědomí, že kromě 551 pracovníků propuštěných v referenčním období je mezi způsobilé příjemce zahrnuto také 49 pracovníků propuštěných před uplynutím čtyřměsíčního referenčního období, takže celkový součet činí 600 osob; konstatuje, že 89,17 % propuštěných pracovníků způsobilých k podpoře z EFG jsou ženy;

9.      vítá skutečnost, že řecké orgány k datu předložení žádosti nadto poskytnou individualizované služby spolufinancované z EFG pro více než 500 lidí mladších 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“), neboť všechny případy propouštění uvedené v odstavci 8 se vyskytují v regionech na úrovni NUTS 2 Κεντρική Μακεδονία (Střední Makedonie) (EL12), Θεσσαλία (Thesálie) (EL14) a Aττική (Attika) (EL30), které jsou způsobilé k podpoře v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, takže celkový počet příjemců činí 1 100;

10.    bere na vědomí, že se řecké orgány rozhodly poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG až 500 osob NEET mladších 30 let; bere na vědomí, že podle žádosti použijí řecké orgány mimo jiné kritéria, jež jsou v souladu s kritérii obsaženými v řeckém prováděcím plánu záruky pro mladé lidi (např. ohrožení mladých lidí vyloučením, výše příjmu domácnosti, úroveň vzdělání, trvání nezaměstnanosti atd.), a rovněž vyjádření zájmu; vyzývá řecké orgány, aby zohledňovaly sociální kritéria a zajistily, aby byl výběr příjemců podpory z EFG v plném souladu se zásadami nediskriminace a rovných příležitostí;

11.    podporuje sociální kritéria uplatňovaná řeckými orgány s cílem určit osoby NEET, na které se mají opatření EFG zaměřit, při zohlednění údajů o příjmu domácnosti, úrovni vzdělání a trvání nezaměstnanosti; vyzývá k tomu, aby výběr příjemců plně dodržoval zásady nediskriminace a poskytl tak příležitosti lidem, kteří jsou od trhu práce nejvíce vzdáleni;

12.    vyzývá řecké orgány, aby s ohledem na sdílení osvědčených postupů poskytly podrobné informace o podporovaných akcích a výsledcích, zejména pokud jde o výběr a podporu poskytovanou osobám NEET;

13.    bere na vědomí, že celkový rozpočet na toto uvolnění prostředků z EFG činí 10 740 000 EUR, z nichž 210 000 EUR je vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek EFG činí 6 444 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů;

14.    bere na vědomí, že příspěvek na přípravné akce, řízení, informování, propagaci, kontrolu a výkaznictví představuje 1,96 % celkového rozpočtu; dále bere na vědomí, že se počítá s tím, že téměř polovina tato částky se využije na informování a propagaci;

15.    vítá rozhodnutí řeckých orgánů zahájit v zájmu urychleného poskytnutí pomoci pracovníkům poskytování individualizovaných služeb pro dotčené pracovníky dne 20. října 2014, tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG pro navržený koordinovaný soubor opatření;

16.    bere na vědomí, že řecké orgány sdělily, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován v konzultaci se zástupci cílových příjemců pomoci (bývalými zaměstnanci Fokas a právníky zaměstnanců) a s Federací zaměstnanců soukromého sektoru v Řecku;

17.    bere na vědomí, že individualizované služby, které mají být poskytovány, byly vytvořeny s cílem zohlednit specifické potřeby osob NEET a že spočívají v těchto opatřeních: pracovní poradenství, odborné vzdělávání, rekvalifikace a odborné semináře, příspěvky pro začínající podniky, příspěvky poskytované při hledání zaměstnání, příspěvky na odborné vzdělávání, příspěvky na mobilitu;

18.    zdůrazňuje význam individualizovaných služeb, jejichž cílem je pomoci cíleným příjemcům rozpoznat své dovednosti a vytvořit si realistický plán profesní dráhy založený na zájmech a kvalifikaci;

19.    vítá skutečnost, že součástí navrhovaných opatření je sledování, jež bude poskytovat následné informace o účastnících v průběhu období šesti měsíců od ukončení provádění opatření;

20.    bere na vědomí, že většina požadovaných finančních prostředků je určena k podpoře začínajících podniků (3 000 000 EUR) a odborného vzdělávání (2 960 000 EUR);

21.    bere na vědomí, že 200 vybraným pracovníkům a osobám NEET bude jakožto příspěvek na založení vlastního podniku poskytnuta maximální způsobilá částka ve výši 15 000 EUR; zdůrazňuje, že cílem tohoto opatření je podpořit podnikání poskytnutím finančních prostředků na životaschopné obchodní plány, což by mělo ve střednědobém horizontu vést k vytváření dalších pracovních míst; bere na vědomí, že maximální možná částka bude přidělena na základě splnění zvláštních podmínek a životaschopnosti podporovaných začínajících podniků;

22.    zdůrazňuje skutečnou přidanou hodnotu a doporučuje nabídku aktivních opatření na trhu práce; konstatuje, že přibližně třetina plánované podpory spočívá v příspěvcích, a tudíž pasivních opatřeních na trhu práce;

23.    bere na vědomí, že náklady na opatření odborné přípravy v rámci této žádosti jsou srovnatelné s předchozími žádostmi Řecka; upozorňuje, že mezi těmito náklady panují v podobných žádostech jiných členských států značné rozdíly;

24.    žádá, aby plán EFG doplňovala opatření Evropského sociálního fondu (ESF) plánovaná na nové programové období ESF a aby tato opatření usnadňovala opětovné začlenění pracovníků do udržitelných hospodářských odvětví zaměřených na budoucnost; připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k hospodářství, které účinně využívá zdroje;

25.    vítá skutečnost, že při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace;

26.    schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

27.    pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

28.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, předložená Řeckem)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost z důvodu významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a to v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009(4), nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize a za účelem pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(3)  Řecko podalo dne 29. července 2014 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Odyssefs Fokas S.A. v Řecku a svou žádost doplnilo o další informace v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  Řecko se v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 rozhodlo, že poskytne individualizované služby spolufinancované z EFG také mladým lidem, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. NEETs).

(5)  V souvislosti s uvedenou žádostí Řecka by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek ve výši 6 444 000 EUR,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 6 444 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Všeobecný rámec

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost Odyssefs Fokas a návrh Komise

Dne 11. listopadu 2014 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Řecka, aby podpořila pracovníky, kteří byli v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize propuštěni z podniku Odyssefs Fokas S.A., působícím v oddíle 47 klasifikace NACE Revize 2 („maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů“), při opětovném začleňování na trh práce.

Jedná se o 21. žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2014 a která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 6 444 000 EUR ve prospěch Řecka. Týká se celkem 600 příjemců a 500 osob NEET. Žádost byla zaslána Komisi dne 29. července 2014 a do 23. září 2014 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Řecké orgány uvádějí, že se řecké hospodářství nachází již šestý rok po sobě (2008–2013) v hluboké recesi. Podle řeckého statistického úřadu ELSTAT se řecký HDP od roku 2008 snížil o 25,7 procentních bodů, veřejná spotřeba o 21 procentních bodů a soukromá spotřeba o 32,3 procentních bodů, zatímco nezaměstnanost se zvýšila o 20,6 procentních bodů. Spotřeba domácností v Řecku se snižuje od počátku finanční a hospodářské krize a údaje se každým rokem zhoršují.

Hlavní události, které vedly k propouštění, byly podle řeckých orgánů zejména dvě: 1. snížení disponibilního příjmu domácností – kvůli zvýšení daňové zátěže, snížení platů (v soukromém i ve veřejném sektoru) a růstu nezaměstnanosti –, jež vedlo k obrovskému poklesu kupní síly; 2. dramatické omezení půjček podnikům a jednotlivcům kvůli nedostatku peněžních prostředků v řeckých bankách.

V důsledku snížení kupní síly řeckých domácností z důvodu oslabení řeckého hospodářství od začátku hospodářské a finanční krize prudce klesla poptávka po jiných výrobcích, než jsou základní potraviny, a v souvislosti s tím začal klesat obrat společnosti Odyssefs Fokas. Snížení obratu z důvodu poklesu spotřeby bylo ještě zhoršeno zpřísněním podmínek poskytování úvěrů, což vedlo k tomu, že pokusy společnosti Odyssefs Fokas o nalezení východiska neskončily úspěchem. V listopadu 2013, po uplynutí dvanácti měsíců od podání žádosti o ochranu před věřiteli a po několika nucených vystěhováních, podala společnost návrh na vyhlášení úpadku, což mělo za následek propouštění, na které se vztahuje daná žádost.

Individualizované služby, které mají být poskytnuty propuštěným pracovníkům a osobám NEET, spočívají v následujících akcích, které jsou kombinovány tak, aby vytvořily koordinovaný soubor individualizovaných služeb: pracovní poradenství, odborné vzdělávání, rekvalifikace a odborné semináře, příspěvek pro začínající podniky, příspěvek poskytovaný při hledání zaměstnání a příspěvek na odborné vzdělávání, příspěvek na mobilitu.

Podle Komise představují popsaná opatření aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Řecké orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že:

–           při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

–           budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

–           navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

–           navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

–           finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Řecko oznámilo Komisi, že finanční příspěvek bude řízen a kontrolován stejnými orgány, které v Řecku řídí a kontrolují financování z Evropského sociálního fondu (ESF). Orgán pro koordinaci a monitorování opatření ESF (EYSEKT) bude jednat jako řídicí orgán, EDEL (Výbor pro daňové kontroly) jako kontrolní orgán a zvláštní platební orgán jako certifikační orgán.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 6 444 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o 21. návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2014 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody bude do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/ch D(2014)56458

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EFG/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Řecka (COM(2014)702 v konečném znění)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Jednání výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  Vzhledem k tomu, že tato žádost byla předložena na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 600 pracovníků propuštěných ze společnosti Odyssefs Fokas S.A., která působila v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 47 („maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů“), a to převážně v regionech Střední Makedonie, Attika a Thesálie; vzhledem k tomu, že referenční období trvalo od 3. února 2014 do 3. června 2014; vzhledem k tomu, že žádost se dále týká 500 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET);

B)  vzhledem k tomu, že podle tvrzení řeckých orgánů je řecké hospodářství již šestý rok po sobě (2008–2013) v hluboké recesi; podle ELSTAT, řeckého statistického úřadu, se od roku 2008 řecký hrubý domácí produkt snížil o 25,7 procentních bodů, veřejná spotřeba o 21 procentních bodů a soukromá spotřeba o 32,3 procentních bodů, přičemž nezaměstnanost se zvýšila o 20,6 procentních bodů; vzhledem k tomu, že poklesem HDP se zvětšil rozdíl mezi řeckým HDP na jednoho obyvatele a HDP na jednoho obyvatele v EU, čímž byl anulován pokrok, jehož Řecko dosáhlo v letech 1995–2007 v oblasti hospodářské konvergence;

C)  vzhledem k tomu, že spotřeba domácností v Řecku se od počátku finanční a hospodářské krize snižovala a údaje se každým rokem zhoršovaly;

D)  vzhledem k tomu, že převážná většina (89,17 %) pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou ženy, a 10,83 % jsou muži; vzhledem k tomu, že převážná většina (84,83%) pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety, 6,50 % ve věku od 55 do 64 let a 8,5 % ve věku od 15 do 24 let;

E)  vzhledem k tomu, že řecké orgány tvrdí, že propouštění ve společnosti Odyssefs Fokas dále zhorší situaci v oblasti nezaměstnanosti, která se již zhoršila v důsledku hospodářské a finanční krize a zdá se být mimořádně nestabilní;

F)  vzhledem k tomu, že Řecko vykazuje nejvyšší hodnoty nezaměstnanosti mezi členskými státy EU a páté nejvyšší v celosvětovém měřítku;

G)  vzhledem k tomu, že nejvíce propuštěných pracovníků (90 %) je soustředěno v Attice a ve Střední Makedonii, přičemž přibližně k 10 % případů propouštění došlo v regionu Thesálie; vzhledem k tomu, že ve 4. čtvrtletí roku 2013 byla míra nezaměstnanosti v Attice (28,2 %) a ve Střední Makedonii (30,3 %) vyšší než vnitrostátní průměr (27,5 %);

H)  vzhledem k tomu, že v Attice vzniká 43 % řeckého HDP; z toho důvodu dopad uzavírání podniků sídlících v tomto regionu postihuje celé řecké hospodářství.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o řecké žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Řecko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  vítá skutečnost, že mezi navrženými opatřeními je monitorování, jímž bude zajištěna kontrola účastníků během šesti měsíců následujících po ukončení provádění daných opatření;

3.  bere na vědomí, že řecké orgány rozhodly o poskytnutí individualizovaných služeb spolufinancovaných z EFG pro více než 500 lidí mladších 30 let, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET); bere na vědomí, že podle žádosti řecké orgány použijí mimo jiné kritéria sladěná s kritérii obsaženými v řeckém prováděcím plánu záruky pro mladé lidi (např. ohrožení mladých lidí vyloučením, výše příjmu domácnosti, úroveň vzdělání, trvání nezaměstnanosti atd.) a rovněž vyjádření zájmu; vyzývá řecké orgány, aby neopomněly sociální kritéria a zajistily, aby výběr příjemců podpory z EFG plně respektoval zásady nediskriminace a rovných příležitostí;

4.  bere na vědomí, že většina finančních prostředků je žádána na podporu začínajícím podnikům (3 000 000 EUR) a na vzdělávací opatření (2 960 000 EUR);

5.  bere na vědomí, že maximální způsobilá částka ve výši 15 000 EUR bude přidělena až 200 vybraným pracovníkům a osobám NEET jako příspěvek na zahájení jejich vlastního podnikání; zdůrazňuje, že cílem tohoto opatření je podpořit podnikání poskytnutím financování životaschopným podnikatelským iniciativám, jejichž výsledkem by mělo být vytvoření dalších pracovních míst ve střednědobém horizontu; bere na vědomí, že tato maximální způsobilá částka bude přidělena za specifických podmínek a při životaschopnosti podporovaných začínajících podniků;

6.  konstatuje, že náklady na vzdělávací opatření v této žádosti jsou na srovnatelné úrovni jako v přecházejících žádostech Řecka; zdůrazňuje, že tyto náklady jsou různé v podobných žádostech z jiných členských států;

7.  bere na vědomí, že příspěvek na přípravné činnosti, správu, informace a reklamu, kontrolu a výkaznictví představuje 1,96 % celkového rozpočtu; bere dále na vědomí, že téměř polovina tohoto rozpočtu se má podle plánu využít na informace a reklamu.

S úctou

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, 1. místopředsedkyně


PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro regionální rozvoj

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

ASP 09 G 205

1047 Brusel

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel tři samostatné návrhy rozhodnutí Komise o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací budou zprávy o jednotlivých návrzích přijaty v Rozpočtovém výboru během některé z nadcházejících schůzí.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006; a v bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

-          COM(2014)0630 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 426 800 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 634 pracovníků propuštěných ze společnosti STX Finland OY v Raumě ve Finsku.

-          COM(2014)0662 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 918 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 760 pracovníků propuštěných ze společnosti GAD société anonyme simplifiée ve Francii.

-          COM(2014)0672 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 890 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 608 pracovníků propuštěných ze společnosti Whirlpool Europe S.r.l. a z pěti dodavatelských a výrobních podniků, kteří jsou odběrateli dotčené společnosti, v Itálii.

-          COM(2014)0699 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 259 610 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 1 079 pracovníků propuštěných ze společnosti Fiat Auto Poland a z 21 dodavatelských podniků v Polsku.

-          COM(2014)0701 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 25 937 813 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 5 213 pracovníků propuštěných ze společnosti Air France ve Francii.

-          COM(2014)0702 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 6 444 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 600 pracovníků propuštěných ze společnosti Odyssefs Fokas S.A. v Řecku.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že tento výbor nemá žádné námitky vůči tomu, aby byly z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněny výše uvedené částky navrhované Komisí.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Právní upozornění - Ochrana soukromí