Procedura : 2014/2183(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0063/2014

Teksty złożone :

A8-0063/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0082

SPRAWOZDANIE     
PDF 220kWORD 130k
11.12.2014
PE 541.646v02-00 A8-0063/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grecji)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Monika Vana

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grecji)

(COM(2014)0702 – C8‑0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 13,

–       uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–       uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–       uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0063/2014),

A.     mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu tym pracownikom powrotu na rynek pracy,

B.     mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C.     mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

D.     mając na uwadze, że w dniu 29 lipca 2014 r. władze Grecji złożyły wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas dotyczący zwolnienia 551 pracowników w przedsiębiorstwie Odyssefs Fokas S.A. prowadzącym działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 47 NACE Rev. 2 („Handel detaliczny, z wyjątkiem pojazdów silnikowych i motocykli”),

E.     mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.      z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze greckie dostrzegają istotne korzyści płynące z tego instrumentu budżetowego i korzystały z niego już wielokrotnie, zwalczając negatywne skutki kryzysu finansowego i gospodarczego;

2.      zwraca uwagę, że władze Grecji złożyły wniosek na podstawie kryterium interwencji przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników lub zaprzestanie prowadzenia działalności przez co najmniej tyle osób pracujących na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie referencyjnym w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, przy czym liczba ta obejmuje pracowników zwolnionych u dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw lub osoby, które zaprzestały prowadzenia własnej działalności gospodarczej we współpracy z takimi dostawcami i producentami;

3.      odnotowuje, że władze Grecji przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 29 lipca 2014 r., a Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku w dniu 11 listopada 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje szybką procedurę oceny, wynoszącą niecałe pięć miesięcy;

4.      zauważa, że według greckich władz powodem zwolnień były głównie dwa czynniki: obniżenie się rozporządzalnego dochodu gospodarstw domowych z powodu podwyższenia podatków, niższych zarobków (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym) oraz wzrostu bezrobocia, co przyniosło ogromny spadek siły nabywczej; oraz drastyczne ograniczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, spowodowane brakiem środków finansowych w greckich bankach;

5.      zgadza się, że wspomniane czynniki są powiązane z ogólnoświatowym kryzysem finansowo-gospodarczym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009(4) oraz że Grecja jest w związku z tym uprawniona do pomocy z EFG;

6.      zauważa, że do chwili obecnej jeszcze trzy inne wnioski o wsparcie z EFG – dwa z nich z Grecji – dotyczyły sektora detalicznego, a ich podstawą był również światowy kryzys gospodarczy i finansowy;

7.      zauważa, że rzeczone zwolnienia pogorszą sytuację pod względem bezrobocia w kraju, w którym w latach 2008–2013 liczba bezrobotnych zwiększyła się czterokrotnie i który obecnie ma najwyższą stopę bezrobocia wśród państw członkowskich UE i piątą w kolejności na świecie; jest szczególnie zaniepokojony sytuacją w regionie Attyki i Macedonii Środkowej, w których skoncentrowanych jest 90% zwolnień, a już teraz bezrobocie przekracza tam średnią krajową w wysokości 27,5%;

8.      zauważa, że oprócz 551 zwolnień w okresie referencyjnym liczba kwalifikujących się beneficjentów obejmuje również 49 pracowników zwolnionych przed czteromiesięcznym okresem referencyjnym, co daje łącznie 600 osób; zauważa, że 89,17% zwolnionych pracowników kwalifikujących się do wsparcia z EFG stanowią kobiety;

9.      przychylnie ocenia też fakt, że greckie władze zaoferują zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG dla grupy maksymalnie 500 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET), którzy w dniu składania aplikacji nie przekroczą 30 roku życia, pod warunkiem jednak, że wszystkie zwolnienia, o których mowa w ust. 8, będą miały miejsce w następujących regionach na poziomie NUTS 2: Κεντρική Μακεδονία (Środkowa Macedonia) (EL12), Θεσσαλία (Tesalia) (EL14) i Aττική (Attyka) (EL30), które kwalifikują się do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w związku z czym całkowita liczba beneficjentów wyniesie 1100 osób;

10.    zwraca uwagę, że władze Grecji zdecydowały się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz maksymalnie 500 osób w wieku poniżej 30 lat, które nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się; zauważa, że – jak wynika z wniosku – greckie władze zastosują m.in. kryteria powiązane z kryteriami wyszczególnionymi w planie wykonawczym Grecji dotyczącym gwarancji dla młodzieży (tj. młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem, dochód gospodarstwa domowego, poziom wykształcenia, okres bezrobocia itp.) oraz zaproszenia do wyrażenia zainteresowania; wzywa władze greckie, by miały na uwadze kryteria społeczne oraz dopilnowały, aby podczas wyboru beneficjentów EFG w pełni przestrzegano zasad braku dyskryminacji i równych szans;

11.    popiera kryteria socjalne zastosowane przez greckie władze do wyznaczenia młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET) kwalifikującej się do pomocy z EFG, które obejmują dane na temat dochodu gospodarstwa domowego, poziomu wykształcenia i okresu trwania bezrobocia; oczekuje, że wybór odbiorców pomocy będzie w pełni zgodny z zasadą niedyskryminacji, aby dać szansę także tym osobom, które są najdalej od rynku pracy;

12.    wzywa greckie władze do dostarczenia szczegółowych informacji na temat finansowanych działań i ich wyników, mając na celu dzielenie się najlepszymi praktykami, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii selekcji i wsparcia udzielanego młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET);

13.    odnotowuje, że całkowity budżet tej pomocy z EFG wynosi 10 740 000 EUR, z czego 210 000 EUR przeznaczone jest na wdrażanie, oraz że wkład finansowy z EFG wynosi 6 444 000 EUR, co stanowi 60% całkowitych kosztów;

14.    zauważa, że wydatki na działania przygotowawcze, zarządzanie, działania informacyjne i reklamowe oraz kontrolę i sprawozdawczość stanowią 1,96% łącznego budżetu; zauważa ponadto, że niemal połowa tego budżetu ma zostać wykorzystana na działania informacyjne i reklamowe.

15.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby zapewnić szybką pomoc pracownikom, władze Grecji postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 20 października 2014 r., na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

16.    zauważa, że władze Grecji poinformowały, iż skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w drodze konsultacji z przedstawicielami beneficjentów objętych pomocą (byli pracownicy Fokas i ich reprezentanci prawni) oraz z Federacją Pracowników Sektora Prywatnego w Grecji;

17.    zwraca uwagę, że zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone, zaplanowano z myślą o uwzględnieniu specyficznych potrzeb młodzieży niepracującej, niekształcącej się i nieszkolącej się, a obejmują one następujące działania: poradnictwo zawodowe, szkolenia, przekwalifikowanie i szkolenia zawodowe, wkład na rzecz podjęcia działalności gospodarczej, dodatki z tytułu poszukiwania pracy, dodatki szkoleniowe i dodatki z tytułu mobilności;

18.    podkreśla znaczenie zindywidualizowanych usług, których celem jest pomoc beneficjentom w określeniu własnych umiejętności i opracowaniu realistycznego planu rozwoju zawodowego w oparciu o ich interesy i kwalifikacje;

19.    z zadowoleniem przyjmuje włączenie do zaproponowanych środków monitoringu, który umożliwi obserwację sytuacji uczestników przez sześć miesięcy po zakończeniu stosowania środków;

20.    zauważa, że większość środków, o które wystąpiono, ma zostać przeznaczona na wspieranie zakładania nowych przedsiębiorstw (3 000 000 EUR) i działania szkoleniowe (2 960 000 EUR);

21.    zauważa, że maksymalna kwalifikowalna kwota w wysokości 15 000 EUR zostanie przyznana maksymalnie 200 wybranym pracownikom oraz osobom niekształcącym się, niepracującym i nieszkolącym się jako pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej; podkreśla, że celem tego środka jest promowanie przedsiębiorczości poprzez udostępnienie środków finansowych na obiecujące inicjatywy biznesowe, co w perspektywie średnioterminowej powinno prowadzić do powstania dalszych miejsc pracy; zwraca uwagę, że ta maksymalna kwalifikowalna kwota zostanie przyznana po spełnieniu określonych warunków oraz jeżeli wspierane podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą będą rentowne;

22.    podkreśla prawdziwą wartość dodaną i zaleca oferowanie aktywnych instrumentów rynku pracy; stwierdza, że blisko jedna trzecia planowanej pomocy polega na wypłacaniu dodatków, a tym samym stanowi pasywne instrumenty rynku pracy;

23.    zauważa, że koszt działań szkoleniowych w przedmiotowym wniosku jest na poziomie porównywalnym z wcześniejszymi wnioskami Grecji; zwraca uwagę, że w przypadku podobnych wniosków innych państw członkowskich koszty te różnią się;

24.    apeluje o to, by środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) planowane w ramach nowego okresu programowania EFS uzupełniały plan EFG i ułatwiały powrót pracowników do pracy w nastawionych na przyszłość i zrównoważonych sektorach gospodarki; przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną gospodarkę;

25.    wyraża zadowolenie, że w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

26.    zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

27.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

28.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 z Grecji)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku poważnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009(4), lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3)      W dniu 29 lipca 2014 r. Grecja złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Odyssefs Fokas S.A. i uzupełniła go dodatkowymi informacjami zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)      Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Grecja zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się.

(5)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 6 444 000 EUR dla wniosku złożonego przez Grecję.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 6 444 000 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

Dz.U L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.


UZASADNIENIE

I. Przebieg procedury

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2), środki funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (ceny z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek Odyssefs Fokas i wniosek Komisji

W dniu 11 listopada 2014 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Grecji w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych z powodu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego w przedsiębiorstwie Odyssefs Fokas S.A. prowadzącym działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 47 NACE Rev. 2 („Handel detaliczny, z wyjątkiem pojazdów silnikowych i motocykli”).

Jest to dwudziesty pierwszy wniosek analizowany w ramach budżetu na 2014 r. i dotyczy uruchomienia łącznie kwoty 6 444 000 EUR z EFG na rzecz Grecji. Dotyczy on w sumie 600 beneficjentów i 500 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET). Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 29 lipca 2014 r. i uzupełniono dodatkowymi informacjami do dnia 23 września 2014 r. Komisja uznała, zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG.

Zdaniem władz Grecji gospodarka tego kraju już szósty rok z rzędu (2008–2013) jest w stanie głębokiej recesji. Według greckiego urzędu statystycznego ELSTAT od 2008 r. grecki PKB zmniejszył się o 25,7 punktów procentowych, spożycie publiczne spadło o 21 punktów procentowych, spożycie prywatne – o 32,3 punkty procentowe, a bezrobocie wzrosło o 20,6 punktów procentowych. Konsumpcja gospodarstw domowych w Grecji niezmiennie obniża się od początku kryzysu finansowo-gospodarczego, a dane liczbowe są gorsze z każdym rokiem.

Według greckich władz powodem zwolnień były głównie dwa czynniki: (1) obniżenie się rozporządzalnego dochodu gospodarstw domowych z powodu podwyższenia podatków, niższych zarobków (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym) oraz wzrostu bezrobocia, co przyniosło ogromny spadek siły nabywczej; 2) drastyczne ograniczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom i osobom fizycznym spowodowane brakiem środków finansowych w greckich bankach.

Z powodu spadku siły nabywczej greckich gospodarstw domowych – spowodowanego recesją w gospodarce Grecji – od początku kryzysu gospodarczego i finansowego zapotrzebowanie na produkty inne niż artykuły pierwszej potrzeby gwałtownie spadło, a wraz z nim obrót firmy Odyssefs Fokas. Fakt zmniejszonych obrotów, będących wynikiem niższej konsumpcji, pogorszyło jeszcze ograniczone udzielanie kredytów, co sprawiło, że starania firmy Odyssefs Fokas, by znaleźć wyjście z impasu, okazały się bezowocne. W listopadzie 2013 r., tj. dwanaście miesięcy po złożeniu wniosku o ochronę przed roszczeniami wierzycieli i po licznych eksmisjach, przedsiębiorstwo to ogłosiło upadłość, której skutkiem były zwolnienia będące przedmiotem niniejszego wniosku.

Zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom oraz na rzecz młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET), obejmują następujące działania, które wspólnie stanowią skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług: poradnictwo zawodowe, szkolenia, przekwalifikowanie i szkolenia zawodowe, wkład na rzecz podjęcia działalności gospodarczej, dodatki z tytułu poszukiwania pracy, dodatki szkoleniowe i dodatki z tytułu mobilności.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze greckie przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

–           w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–           spełniono określone w przepisach krajowych i unijnych wymogi dotyczące zwolnień grupowych;

–           proponowane działania nie otrzymają wsparcia finansowego z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–           proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–           wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa;

Grecja poinformowała Komisję, że zarządzanie wkładem finansowym i nadzór nad nim będą leżeć w gestii tych samych organów, które zarządzają Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i sprawują nad nim nadzór w Grecji. Instytucją zarządzającą będzie Urząd ds. Koordynacji i Monitorowania Działań w ramach EFS (EYSEKT), organem kontrolnym – Komisja Kontroli Fiskalnej (EDEL), a organem certyfikującym – specjalny organ instytucji płatniczej.

III. Procedura

W celu uruchomienia Funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 6 444 000 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to dwudziesty pierwszy wniosek o przesunięcie środków na potrzeby uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2014 r.

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostanie procedura rozmów trójstronnych przewidziana w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces zostanie włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o pomoc z EFG.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 30.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/ch D(2014)56458

Sz. P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot:     Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) w związku ze sprawą EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grecji (COM(2014) 702 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) – wraz ze swoją grupą roboczą ds. EFG – rozpatrzyła kwestię uruchomienia EFG w związku ze sprawą EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie kwestionując jednak przekazania płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że przedmiotowy wniosek opiera się na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i dotyczy 600 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Odyssefs Fokas S.A. w Grecji, które prowadziło działalność w dziale 27 NACE Rev. 2 („Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami”) głównie w regionach Macedonia Środkowa, Attyka i Tesalia; mając na uwadze, że okres odniesienia to 3 lutego 2014 – 3 czerwca 2014 r.; mając na uwadze, że wniosek dotyczy ponadto 500 młodych osób, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą się;

B) mając na uwadze, że zdaniem greckich władz gospodarka Grecji już szósty rok z rzędu (2008–2013) jest w stanie głębokiej recesji; według greckiego urzędu statystycznego ELSTAT od 2008 r. grecki PKB zmniejszył się o 25,7 punktów procentowych, spożycie publiczne spadło o 21 punktów procentowych, spożycie prywatne – o 32,3 punkty procentowe, podczas gdy bezrobocie wzrosło o 20,6 punktów procentowych; mając na uwadze, że spadek PKB spowodował zwiększenie różnicy między PKB na mieszkańca Grecji i PKB na mieszkańca UE, co przekreśla postępy poczynione przez Grecję na rzecz konwergencji gospodarczej w latach 1995–2007;

C) mając na uwadze, że konsumpcja w gospodarstwach domowych w Grecji niezmiennie maleje od początku kryzysu finansowo-gospodarczego, a dane liczbowe są gorsze z każdym rokiem;

D) mając na uwadze, że zdecydowana większość (89,17%) pracowników objętych pomocą to kobiety a 10,83% to mężczyźni; mając na uwadze, że zdecydowana większość (84,83%) tych pracowników to osoby w wieku od 30 do 54 lat, 6,5% – od 55 do 64 lat, a 8,5% – od 15 do 24 lat;

E) mając na uwadze, że według greckich władz zwolnienia w firmie Odyssefs Fokas dodatkowo pogorszą sytuację w zakresie bezrobocia, która i tak uległa już pogorszeniu w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego i wydaje się szczególnie niestabilna;

F) mając na uwadze, że stopa bezrobocia w Grecji jest najwyższa w całej UE i piąta co do wielkości na świecie;

G) mając na uwadze, że do większości zwolnień (90%) doszło w Attyce i Macedonii Środkowej, a do około 10% w regionie Tesalia; mając na uwadze, że w czwartym kwartale 2013 r. stopa bezrobocia w Attyce (28,2%) i Macedonii Środkowej (30,3%) przekroczyła średnią krajową (27,5%);

H) mając na uwadze, że Attyka przyczynia się do 43% PKB Grecji; przez to zamknięcie przedsiębiorstw w tym regionie ma wpływ na gospodarkę całego kraju.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Grecji:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria dotyczące interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że w związku z tym Grecja ma prawo do pomocy finansowej na podstawie wspomnianego rozporządzenia;

2.   z zadowoleniem przyjmuje włączenie do zaproponowanych środków monitoringu, który umożliwi obserwację sytuacji uczestników przez sześć miesięcy po zakończeniu stosowania środków;

3.  zwraca uwagę, że władze Grecji zdecydowały się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz maksymalnie 500 osób w wieku poniżej 30 lat, które nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się; zauważa, że – jak wynika z wniosku – greckie władze zastosują m.in. kryteria powiązane z kryteriami wyszczególnionymi w planie wykonawczym Grecji dotyczącym gwarancji dla młodzieży (tj. młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem, dochód gospodarstwa domowego, poziom wykształcenia, okres bezrobocia itp.) oraz zaproszenia do wyrażenia zainteresowania; wzywa władze greckie, by miały na uwadze kryteria społeczne oraz dopilnowały, aby podczas wyboru beneficjentów EFG w pełni przestrzegano zasad braku dyskryminacji i równych szans;

4.  zauważa, że większość środków, o które wystąpiono, ma zostać przeznaczona na wspieranie zakładania nowych przedsiębiorstw (3 000 000 EUR) i działania szkoleniowe (2 960 000 EUR);

5.  zauważa, że maksymalna kwalifikowalna kwota w wysokości 15 000 EUR zostanie przyznana maksymalnie 200 wybranym pracownikom oraz osobom niekształcącym się, niepracującym i nieszkolącym się jako pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej; podkreśla, że celem tego środka jest promowanie przedsiębiorczości poprzez udostępnienia środków finansowych na obiecujące inicjatywy biznesowe, co w perspektywie średnioterminowej powinno prowadzić do powstania dalszych miejsc pracy; zwraca uwagę, że owa maksymalna kwalifikowalna kwota zostanie przyznana po spełnieniu określonych warunków oraz jeżeli wspierane podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą będą rentowne;

6.  zauważa, że koszt działań szkoleniowych w przedmiotowym wniosku jest na poziomie porównywalnym z wcześniejszymi wnioskami Grecji; zwraca uwagę, że w przypadku podobnych wniosków innych państw członkowskich koszty te różnią się;

7.  zauważa, że wydatki na działania przygotowawcze, zarządzanie, działania informacyjne i reklamowe oraz kontrolę i sprawozdawczość stanowią 1,96% łącznego budżetu; zauważa ponadto, że niemal połowa tego budżetu ma zostać wykorzystana na działania informacyjne i reklamowe.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG,

Pełniąca obowiązki przewodniczącego, pierwsza wiceprzewodnicząca


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz. P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Parlament Europejski

ASP 09G205

1047 Bruksela

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:     Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania trzy odrębne wnioski Komisji Europejskiej dotyczące decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdań w każdej z tych spraw na jednym z najbliższych posiedzeń.

Zasady dotyczące wkładu z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006, a także w punkcie 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

-          Wniosek COM(2014)0630 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 426 800 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 634 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa STX Finland Oy w miejscowości Rauma w Finlandii.

-          Wniosek COM(2014)0662 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 918 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 760 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa GAD société anonyme simplifiée we Francji.

-          Wniosek COM(2014)0672 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 890 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 608 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Whirlpool Europe S.r.l. oraz u pięciu dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, we Włoszech.

-          Wniosek COM(2014)0699 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 259 610 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 1 079 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland i u 21 jego dostawców, w Polsce.

-          Wniosek COM(2014)0701 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 25 937 813 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 5 213 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Air France we Francji.

-          Wniosek COM(2014)0702 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 6 444 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 600 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Odyssefs Fokas S.A. w Grecji.

Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Zastępca(y) (art. 200 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności