POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčije)

11.12.2014 - (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalka: Monika Vana

Postopek : 2014/2183(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0063/2014
Predložena besedila :
A8-0063/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčije)

(COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1],

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti točke 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0063/2014),

A.     ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za odpuščene delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.     ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.     ker so grški organi vlogo EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas predložili 29. julija 2014, potem ko je bilo odpuščenih 551 delavcev v podjetju Odyssefs Fokas S.A., ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili),

E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.      pozdravlja dejstvo, da grški organi upoštevajo velike koristi tega proračunskega instrumenta in so ga že večkrat uporabili kot sredstvo za odpravo negativnega učinka finančne in gospodarske krize;

2.      ugotavlja, da so grški organi vložili vlogo v skladu z merilom za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki določa najmanj 500 delavcev, ki so bili odpuščeni, ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici, vključno z odpuščenimi delavci ali samozaposlenimi osebami, ki so prenehale opravljati dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi;

3.      je seznanjen s tem, da so grški organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 29. julija 2014, Komisija pa je svojo oceno objavila 11. novembra 2014; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

4.      je seznanjen, da grški organi navajajo, da sta predvsem dva dogodka povzročila odpuščanje delavcev: zmanjšanje razpoložljivih dohodkov gospodinjstev – zaradi večje davčne obremenitve, manjših plač (tako zasebnih kot javnih uslužbencev) in večje brezposelnosti –, kar je povzročilo občuten upad kupne moči, in drastično zmanjšanje obsega posojil podjetjem in posameznikom zaradi pomanjkanja denarja v grških bankah;

5.      se strinja, da so ti dejavniki povezani s svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki jo obravnava Uredba št. 546/2009[4], in da je Grčija zato upravičena do prispevka iz ESPG;

6.      ugotavlja, da so bile doslej za sektor trgovine na drobno predložene tri vloge za sredstva ESPG, od tega dve za Grčijo, ki se prav tako sklicujejo na svetovno finančno in gospodarsko krizo;

7.      ugotavlja, da se bo zaradi odpuščanja še povečala stopnja brezposelnosti v tej državi, kjer se je število brezposelnih v obdobju 2008–2013 povečalo za štirikrat in kjer je stopnja brezposelnosti ena najvišjih v državah članicah in peta najvišja na svetu; je zlasti zaskrbljen zaradi regij Atika in Osrednja Makedonija, kjer je kar 90 % odpuščanj in je stopnja brezposelnosti že zdaj nad nacionalnim povprečjem 27,5 %;

8.      ugotavlja, da je poleg 551 odpuščenih delavcev iz referenčnega obdobja do pomoči upravičenih tudi 49 delavcev, odpuščenih pred štirimesečnim referenčnim obdobjem, torej je skupno upravičenih 600 prejemnikov; ugotavlja, da je med odpuščenimi delavci, upravičenimi do podpore, 89,17 % žensk;

9.      pozdravlja, da bodo poleg tega grški organi zagotovili prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi iz ESPG, za največ 500 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so bili na dan oddaje vloge mlajši od 30 let, saj so bili vsi presežni delavci, omenjeni v odstavku 8, odpuščeni v regijah Osrednja Makedonija (EL12), Tesalija (EL14) in Atika (EL30) na ravni NUTS 2, ki so upravičene na podlagi pobude za zaposlovanje mladih, zato je skupno število upravičencev 1100;

10.    ugotavlja, da so grški organi sklenili prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi iz ESPG, ponuditi do 500 mladim, mlajšim od 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo; je seznanjen s tem, da bodo glede na vlogo grški organi – med drugim – uporabili merila, usklajena z merili iz grškega izvedbenega načrta Jamstvo za mlade (tj. mladi, ki jim grozi izključenost, raven dohodka gospodinjstev, stopnja izobrazbe, trajanje brezposelnosti itd.), in razpis za prijavo interesa; poziva grške organe, naj upoštevajo socialna merila in zagotovijo, da bo izbor prejemnikov podpore ESPG v celoti spoštoval načela nediskriminacije in enakih možnosti;

11.    podpira socialna merila, ki jih grški organi uporabljajo za opredelitev mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki jim bodo namenjeni ukrepi ESPG, pri čemer upoštevajo podatke o dohodku gospodinjstva, stopnjo izobrazbe in trajanje brezposelnosti; poziva k temu, naj se pri izboru prejemnikov v celoti spoštujejo načela nediskriminacije, da bi ponudili priložnosti tistim, ki so najbolj oddaljeni od trga dela;

12.    poziva grške organe, naj predložijo podrobne informacije o financiranih ukrepih in njihovih rezultatih, da bi lahko izmenjali primere najboljše prakse, zlasti glede izbora in podpore vsem, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

13.    ugotavlja, da proračun za uporabo sredstev ESPG skupaj znaša 10.740.000 EUR, od tega je 210.000 EUR namenjenih izvajanju, in da finančni prispevek iz ESPG znaša 6.444.000 EUR, kar predstavlja 60 % vseh stroškov;

14.    ugotavlja, da prispevek za pripravljalne dejavnosti, upravljanje, širjenje informacij in obveščanje javnosti, nadzor in poročanje znaša 1,96 % skupnega proračuna; ugotavlja tudi, da naj bi se skoraj polovica tega prispevka uporabila za širjenje informacij in obveščanje javnosti;

15.    pozdravlja odločitev grških organov, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 20. oktobra 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

16.    je seznanjen z navedbo grških organov, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki bodo prejeli pomoč (nekdanji zaposleni podjetja Fokas ter njihovi odvetniki), in z grško zvezo zasebnih delojemalcev;

17.    ugotavlja, da so bile predlagane prilagojene storitve zasnovane tako, da upoštevajo posebne potrebe mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, in da jih sestavljajo naslednji ukrepi: poklicno informiranje in svetovanje, usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, prispevki za ustanovitev podjetja, nadomestila za iskanje zaposlitve, nadomestila za usposabljanje in nadomestila za mobilnost;

18.    poudarja pomen prilagojenih storitev, katerih cilj je pomagati ciljnim upravičencem pri iskanju lastnih veščin in vzpostavitvi uresničljivega kariernega načrta na podlagi njihovih zanimanj in usposobljenosti;

19.    pozdravlja, da je med predlagane ukrepe vključeno spremljanje, kar bo zagotavljalo spremljanje udeležencev v šestih mesecih, ki sledijo koncu izvajanja ukrepov;

20.    je seznanjen s tem, da bo večina zahtevanih sredstev namenjena prispevkom za ustanovitev podjetij (3.000.000 EUR) in ukrepom usposabljanja (2.960.000 EUR);

21.    je seznanjen s tem, da bo največji možni znesek 15.000 EUR dodeljen največ 200 izbranim delavcem in mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, kot prispevek za ustanovitev lastnega podjetja; poudarja, da je cilj tega ukrepa spodbujanje podjetništva z zagotavljanjem sredstev uresničljivim poslovnim pobudam, kar bi moralo srednjeročno voditi k ustvarjanju dodatnih delovnih mest; ugotavlja, da bo največji možni znesek dodeljen na podlagi posebnih pogojev in sposobnosti novih podjetij za preživetje;

22.    poudarja resnično dodano vrednost in priporoča nudenje aktivnih ukrepov na trgu dela; ugotavlja, da približno tretjino načrtovane podpore sestavljajo nadomestila in s tem pasivni ukrepi na trgu dela;

23.    ugotavlja, da so stroški ukrepov usposabljanja v tej vlogi na primerljivi ravni s prejšnjimi vlogami Grčije; poudarja, da so v podobnih vlogah drugih držav članic razlike pri teh stroških;

24.    poziva, naj ukrepi Evropskega socialnega sklada (ESS), načrtovani znotraj njegovega novega programskega obdobja, dopolnijo načrt ESPG in omogočijo ponovno vključitev delavcev v trajnostne in v prihodnost usmerjene gospodarske sektorje; opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki ga podpira ESPG, predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na z viri gospodarno gospodarstvo;

25.    pozdravlja dejstvo, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

26.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

27.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

28.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
 • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
 • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
 • [4]  UL L 167, 29.6.2009, str. 26.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/013 iz Grčije)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1], zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni, in samozaposlenim osebam, ki so prenehale opravljati svojo dejavnost zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ki je predmet Uredbe (ES) št. 546/2009[4], ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je to določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3)      Grčija je 29. julija 2014 predložila vlogo za uporabo sredstev iz ESPG za presežne delavce podjetja Odyssefs Fokas S.A. v Grčiji in jo v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013 dopolnila z dodatnimi informacijami. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)      V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 se je Grčija odločila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 6.444.000 EUR za vlogo, ki jo je vložila Grčija, –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2014 bodo uporabljena sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in sicer znesek 6.444.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

 • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
 • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
 • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
 • [4]  UL L 167, 29.6.2009, str. 26.

OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1] in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013[2]sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezerva.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sredstev sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga Odyssefs Fokas in predlog Komisije

Komisija je 11. novembra 2014 sprejela nov predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Grčije, da bi podprla ponovno vključitev delavcev, ki so zaradi svetovne finančne in gospodarske krize postali presežni v podjetju Odyssefs Fokas S.A., ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), na trg dela.

To je enaindvajseta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 6.444.000 EUR iz ESPG za Grčijo. Nanaša se na 600 upravičencev in 500 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Vloga je bila Komisiji poslana 29. julija 2014 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 23. septembra 2014. Komisija je v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG.

Grški organi pojasnjujejo, da je grško gospodarstvo že šesto leto zapored (2008–2013) v globoki recesiji. Po podatkih grškega statističnega urada ELSTAT se je grški BDP od leta 2008 zmanjšal za 25,7 odstotne točke, javna poraba za 21 odstotnih točk in poraba v gospodinjstvih za 32,3 odstotne točke, brezposelnost pa se je povečala za 20,6 odstotne točke. Poraba v grških gospodinjstvih upada od začetka finančne in gospodarske krize, številke pa so vsako leto slabše.

Kot navajajo grški organi, sta odpuščanje delavcev povzročila predvsem dva dogodka: (1) zmanjšanje razpoložljivih dohodkov gospodinjstev – zaradi večje davčne obremenitve, manjših plač (tako zasebnih kot javnih uslužbencev) in večje brezposelnosti –, kar je povzročilo občuten upad kupne moči; (2) drastično zmanjšanje obsega posojil podjetjem in posameznikom zaradi pomanjkanja denarja v grških bankah.

Zaradi zmanjšanja kupne moči grških gospodinjstev po nazadovanju grškega gospodarstva od začetka gospodarske in finančne krize se je povpraševanje po vseh drugih proizvodih, ki niso osnovna živila, močno zmanjšalo, zato se je začel zmanjševati tudi promet podjetja Odyssefs Fokas. Zaradi zmanjšanja prometa, ki je bilo posledica manjše porabe, ter omejevanja kreditiranja podjetje Odyssefs Fokas ni uspelo najti rešitve. Novembra 2013, dvanajst mesecev po vložitvi vloge za zaščito pred upniki, in po več prisilnih izselitvah, je podjetje prijavilo stečaj, posledica česar so bila odpuščanja, zajeta v tej vlogi.

Prilagojene storitve, ki naj bi se zagotovile presežnim delavcem in mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključujejo spodaj navedene ukrepe, ki so del usklajenega svežnja prilagojenih storitev: poklicno informiranje in svetovanje, usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, prispevek za ustanovitev podjetja, nadomestilo za iskanje zaposlitve in usposabljanje ter nadomestilo za mobilnost.

Ti ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov, določenih v členu 7 uredbe o ESPG. Ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Grški organi so predložili vsa potrebna zagotovila glede naslednjega:

–           pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

–           upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

–           predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne podpore iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, preprečeno pa bo vsakršno dvojno financiranje;

–           predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

–           finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Grčija je Komisijo obvestila, da bodo finančni prispevek upravljali in nadzirali isti organi, ki v Grčiji upravljajo in nadzirajo financiranje iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Organ za koordinacijo in spremljanje dejavnosti ESS (EYSEKT) bo deloval kot organ upravljanja, EDEL (odbor za davčno revizijo) kot nadzorni organ in posebni plačilni organ kot certifikacijski organ.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 6.444.000 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

Gre za enaindvajseti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, ki je bil proračunskemu organu predložen v letu 2014.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva iz sklada.

 • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
 • [2]  UL L 347, 30.12.2013, str. 855.
 • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/ch D(2014)56458

g. Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčije (COM(2014)0702)

Spoštovani g. predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v zadevi EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada v zgornjem primeru. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 600 odpuščenih delavcev podjetja Odyssefs Fokas S.A., ki je delovalo v oddelku 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili) in se je nahajalo predvsem v regijah Osrednja Makedonija, Atika in Tesalija; ker je referenčno obdobje trajalo od 3. februarja 2014 do 3. junija 2014; ker se vloga nanaša tudi na 500 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

B)  ker grški organi pojasnjujejo, da je grško gospodarstvo že šesto leto zapored (2008–2013) v globoki recesiji; po podatkih grškega statističnega urada ELSTAT se je grški BDP od leta 2008 zmanjšal za 25,7 odstotne točke, javna poraba za 21 odstotnih točk in poraba v gospodinjstvih za 32,3 odstotne točke, brezposelnost pa se je povečala za 20,6 odstotne točke; ker je upad BDP povečal razkorak med grškim BDP na prebivalca in BDP na prebivalca v EU, s čimer je izničil napredek pri doseganju ekonomske konvergence, ki ga je Grčija dosegla v obdobju 1995–2007;

C)  ker poraba v grških gospodinjstvih upada od začetka finančne in gospodarske krize, številke pa so vsako leto slabše;

D)  ker je velika večina (89,17 %) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, žensk, moških pa je 10,83 %; ker je večina (84,83 %) delavcev starih med 30 in 54 let, 6,50 % med 55 in 64 let, 8,50% pa med 15 in 24 let;

E)  ker grški organi trdijo, da bodo odpuščanja v podjetju Odyssefs Fokas še poslabšala stopnjo brezposelnosti, ki se je že poslabšala zaradi gospodarske in finančne krize in se zdi toliko bolj občutljiva;

F)  ker ima Grčija najvišjo stopnjo brezposelnosti v državah članicah EU in peto najvišjo na svetu;

G)  ker je do večine odpuščanj (90 %) prišlo v Atiki in Osrednji Makedoniji, pri čemer je do 10 % odpuščanj prišlo v Tesaliji; ker je bila v zadnjem četrtletju 2013 stopnja brezposelnosti v Atiki (28,2 %) in Osrednji Makedoniji (30,3 %) nad nacionalnim povprečjem (27,5 %);

H)  ker Atika ustvari 43 % grškega BDP; zato posledice zaprtij podjetij iz te regije občuti celotno grško gospodarstvo.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Grčije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Grčija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  pozdravlja, da je med predlagane ukrepe vključeno spremljanje, kar bo zagotavljalo spremljanje udeležencev v šestih mesecih, ki sledijo koncu izvajanja ukrepov;

3.  ugotavlja, da so grški organi sklenili prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi iz ESPG, ponuditi do 500 mladim, mlajšim od 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo; je seznanjen s tem, da bodo glede na vlogo grški organi – med drugim – uporabili merila, usklajena z merili iz grškega izvedbenega načrta Jamstvo za mlade (tj. mladi, ki jim grozi izključenost, raven dohodka gospodinjstev, stopnja izobrazbe, trajanje brezposelnosti itd.), in razpis za prijavo interesa; poziva grške organe, naj upoštevajo socialna merila in zagotovijo, da bo izbor prejemnikov podpore ESPG v celoti spoštoval načela nediskriminacije in enakih možnosti;

4.  je seznanjen s tem, da bo večina zahtevanih sredstev namenjena prispevkom za ustanovitev podjetij (3.000.000 EUR) in ukrepom usposabljanja (2.960.000 EUR);

5.  je seznanjen s tem, da bo največji možni znesek 15.000 EUR dodeljen največ 200 izbranim delavcem in mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, kot prispevek za ustanovitev lastnega podjetja; poudarja, da je cilj tega ukrepa spodbujanje podjetništva z zagotavljanjem sredstev uresničljivim poslovnim pobudam, kar bi moralo srednjeročno voditi k ustvarjanju dodatnih delovnih mest; ugotavlja, da bo največji možni znesek dodeljen na podlagi posebnih pogojev in sposobnosti novih podjetij za preživetje;

6.  ugotavlja, da so stroški ukrepov usposabljanja v tej vlogi na primerljivi ravni s prejšnjimi vlogami Grčije; poudarja, da so v podobnih vlogah drugih držav članic razlike pri teh stroških;

7.  ugotavlja, da prispevek za pripravljalne dejavnosti, upravljanje, širjenje informacij in obveščanje javnosti, nadzor in poročanje znaša 1,96 % skupnega proračuna; ugotavlja tudi, da naj bi se več kot polovica tega proračuna uporabila za širjenje informacij in obveščanje javnosti.

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG,

namestnica predsednika in prva podpredsednica

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruselj

Spoštovani gospod Arthuis!

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje v zvezi s tremi ločenimi predlogi Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Kolikor vem, bo Odbor za proračun na eni od prihodnjih sej za vsakega od njih sprejel poročilo.

Pravila o finančnih prispevkih iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 ter v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

-          COM(2014)0630 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.426.800 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 634 presežnih delavcev iz podjetja STX Finland Oy v Raumi na Finskem.

-          COM(2014)0662 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 918.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 760 presežnih delavcev iz francoskega podjetja GAD société anonyme simplifiée.

-          COM(2014)0672 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.890.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 608 presežnih delavcev iz italijanskega podjetja Whirlpool Europe S.r.l. ter njegovih petih dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi.

-          COM(2014)0699 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.259.610 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 1079 presežnih delavcev iz poljskega podjetja Fiat Auto Poland in njegovih 21 dobaviteljev.

-          COM(2014)0701 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 25.937.813 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 5213 presežnih delavcev iz francoske družbe Air France.

-          COM(2014)0702 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 6.444.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 600 presežnih delavcev iz grške družbe Odyssefs Fokas S.A.

Koordinatorji odbora so predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da odbor ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v teh primerih ter prerazporeditvi omenjenih zneskov v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Isabella De Monte, Sylvie Guillaume