Процедура : 2014/2170(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0064/2014

Внесени текстове :

A8-0064/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0080

ДОКЛАД     
PDF 230kWORD 127k
11.12.2014
PE 541.456v02-00 A8-0064/2014

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool, подадено от Италия)

(COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Даниеле Виоти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool, подадено от Италия)

(COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–       като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–       като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–       като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–       като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0064/2014),

A.     като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.     като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.     като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.     като има предвид, че италианските органи подадоха заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool на 18 юни 2014 г. вследствие на съкращаването на 608 работници от Whirlpool Europe S.r.l., предприятие, извършващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 27 „Производство на електрически съоръжения“ по NACE Rev. 2., и от пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата;

Д.     като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.      отбелязва, че италианските органи са подали заявлението в съответствие с критерия за намеса от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници и прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата; изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в регламента, са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.      отбелязва, че италианските органи са внесли заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 18 юни 2014 г. и че Комисията е представила своята оценка на 28 октомври 2014 г.; приветства спазването от страна на Комисията на краткия срок от 12 седмици, предвиден в Регламента за ЕФПГ;

3.      отбелязва, че италианските органи твърдят, че световната финансова и икономическа криза има дълбоко отражение върху модела на потребление на италианските домакинства, които са преразгледали своите решения за покупки, и по-специално онези от тях, свързани със закупуването на стоки за дълготрайна употреба, в това число домакински електроуреди;

4.      подчертава, че поради значителния спад в потреблението на домакинствата в резултат от финансовата и икономическата криза, италианският пазар на големи домакински електроуреди се е свил от 3 174 милиарда евро през 2010 г. до 2 649 милиарда евро през 2013 г., т.е. с 16,5%;

5.      приема, че резкият спад в производството на електрически уреди през периода 2008 – 2012 г. е свързан със световната финансова и икономическа криза, предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета(4) и поради това Италия има право на финансово подпомагане от ЕФПГ;

6.      отбелязва, че към днешна дата секторът „Производството на електрически съоръжения“ е бил предмет на още две заявления по линия на ЕФПГ(5), също позоваващи се на световната финансова и икономическа криза;

7.      отбелязва, че тези съкращения ще утежнят още повече ситуацията със заетостта в провинция Тренто, където от началото на кризата коефициентът на безработица се е удвоил, като се е увеличил от 2,9% през 2007 г. до 6,1% през 2013 г.; подчертава, че спадът в заетостта е засегнал както строителния сектор (-10,3%), така и промишления сектор (-2,4%) и че в Трентино броят на безработните, според проучването на ISTAT от първото тримесечие на 2014 г., е около 18 700, а броят на тези, които са регистрирани в службите по заетостта в провинцията, е около 41 800;

8.      отбелязва, че освен 502-та работници, съкратени през референтния период от Whirlpool, считано за основно предприятие, 106 работници, съкратени от пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата, също са включени в групата на отговарящите на условията бенефициенти, която наброява общо 608 лица, считани за целеви бенефициенти на мерките по линия на ЕФПГ;

9.      отбелязва, че общите прогнозни разходи са в размер на 3 150 000 EUR, като 126 000 EUR от тях са предназначени за изпълнение, а общият размер на поисканото финансово участие от страна на ЕФПГ възлиза на 1 890 000 EUR, което представлява 60% от общия размер на разходите.

10.    приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, италианските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 4 февруари 2014 г., преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет и дори преди подаването на заявление за финансово участие от страна на ЕФПГ;

11.    приветства включването на социалните партньори в преговорите за мерките, които ще бъдат подкрепени; оценява освен това участието на синдикални организации в наблюдението на изпълнението и евентуалната преработка на мерките, както и в оценяването на резултатите; приветства също така факта, че планираните мерки, тяхното съдържание и съответните аспекти от тяхното изпълнение (в т.ч. сроковете) са били представени и обсъдени с бившите работници от обекта в Спини ди Гардоло на Whirlpool по време на няколко срещи (общо 15), проведени в периода февруари — март 2014 г., както и че от всички работници, участвали в срещите, 393-ма работници вече са се регистрирали като участници в мерките;

12.    отбелязва, че персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени, включват: информационни сесии, прием и регистрация, консултации и ориентиране, оценка на уменията, общо обучение и преквалификация, професионално обучение, наставничество, съдействие след реинтегриране на ново работно място и съдействие за развиване на предприемаческа дейност, парична помощ за търсене на работа, надбавки за участие в мерките и участие в разходите за придвижване и финансови стимули за работодатели;

13.    отбелязва, че 16,78% от бенефициентите от целевата група не са граждани на ЕС; счита, че някои елементи от предвидената дейност по наставничество биха могли да бъдат особено полезни и да помогнат на тези бенефициенти да се интегрират повторно на пазара на труда;

14.    изразява подкрепа за оценяване на конкретните резултати от дейностите по общото обучение, преквалификацията и професионалното обучение, предлагани на участниците, с цел придобиване на по-добра представа за ефективността на предоставяните мерки;

15.    приветства мерките за оказване на съдействие след реинтегриране на ново работно място и съдействие за развиване на предприемаческа дейност;

16.    счита, че финансовите стимули за работодатели ще насърчат нови работодатели да наемат участниците на постоянен или временен трудов договор със срок от най-малко 12 месеца; отбелязва, че по-малко от половината (250) от всички бенефициенти се очаква да участват в тази мярка;

17.    приветства факта, че принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация ще бъдат зачитани при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение;

18.    припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

19.    одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

20.    възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

             Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.

(5)

              EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010) 008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013) 90


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool, подадено от Италия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден, за да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е преустановена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаващата световна финансова и икономическа криза, предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009(4), или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза и с цел подпомагане на повторната им интеграция на пазара на труда.

(2)      Както е посочено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета, ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)      На 18 юни 2014 г. Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в Whirlpool Europe S.r.l. и пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата в Италия, и впоследствие предостави допълнителна информация в съответствие с предвиденото в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансово участие по линия на ЕФПГ, предвидени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)      Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за осигуряване на финансово участие в размер на 1 890 000 EUR по подаденото от Италия заявление,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на 1 890 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2), фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в бюджета на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

ІІ. Заявлението Whirlpool и предложението на Комисията

На 28 октомври 2014 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в полза на Италия, за да се подпомогне повторната интеграция на пазара на труда на работници, съкратени в предприятието Whirlpool Europe S.r.l , осъществяващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 27 от NACE Rev. 2 („Производство на електрически съоръжения“), и от пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата, вследствие на световната финансова и икономическа криза.

Това е осемнадесетото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2014 г. и се отнася за мобилизиране на обща сума в размер на 1 890 000 EUR от ЕФПГ за Италия. Става въпрос за общо 608 бенефициента. Заявлението е изпратено на Комисията на 18 юни 2014 г. и е допълвано с информация до 13 август 2014 г. Комисията стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за финансово участие по линия на ЕФПГ.

Италианските органи посочват, че през 2009 г. в резултат на световната финансова и икономическа криза се наблюдава значителен спад в икономиката на равнището на ЕС-28, както и в италианската икономика. Това състояние на рецесия има дълбоко отражение върху модела на потребление на италианските домакинства, които са преразгледали своите решения за покупка, и по-специално онези от тях, свързани със закупуването на стоки за дълготрайна употреба: през периода 2009 – 2012 г. потреблението на домакинствата в Италия намалява в продължение на четири от пет последователни години спрямо съответната предходна година. В резултат на това италианският пазар на големи домакински електроуреди се свива от 3 174 милиарда евро през 2010 г. до 2 649 милиарда евро през 2013 г., т.е. с 16,5%. Това обяснява защо производството на стоки от разделение 27 по NACE Rev.2 бележи спад в ЕС-28 в продължение на шест последователни години (2008 – 2013 г.).

В последните години Whirlpool направи инвестиции в обекта в Спини ди Гардоло. Инвестициите обаче не се възвърнаха поради свиването на търсенето на големи домакински електроуреди и съответното намаляване на производството. Групата Whirlpool Europe, чиито кумулативни загуби в Европа през първото полугодие на 2013 г. са на стойност 14 милиона щатски долара, изготви бизнес план за приспособяване на производствената си структура към пазарното търсене. В плана е предвидено закриване на обектите в Норкьопинг (Швеция) и Спини ди Гардоло (Италия).

Персонализираните услуги, които следва да се предоставят на съкратените работници включват информационни сесии, прием и регистрация, консултации и ориентиране, оценка на уменията, общо обучение и преквалификация, професионално обучение, наставничество, съдействие след реинтегриране на ново работно място и съдействие за развиване на предприемаческа дейност, парична помощ за търсене на работа, надбавки за участие в мерките и участие в разходите за придвижване и финансови стимули за работодатели.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в обхвата на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Италианските органи са представили всички необходими уверения за следното:

–      принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация ще се зачитат при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение;

–      изискванията, определени в националното законодателство и законодателството на ЕС относно колективните съкращения са спазени;

–      когато дружествата, извършили съкращенията, са продължили дейността си след освобождаването на работниците, те са спазили своите правни задължения във връзка със съкращенията и са предприели съответните действия във връзка с работниците си;

–      предложените действия ще осигурят подкрепа на отделни работници и няма да се използват за преструктуриране на дружества или отрасли;

–      за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и ще се избегне всякакво двойно финансиране;

–      предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

–      финансовото участие от страна на ЕФПГ ще бъде предоставено в съответствие с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза по отношение на държавната помощ.

Италия е уведомила Комисията, че източниците на национално предварително финансиране или съфинансиране са следните: Whirlpool Europe S.r.l. (основно предприятие) със сумата от 1 200 000 EUR в подкрепа на неговите бивши работници, и публично финансиране от INPS(4) в размер на 60 000 EUR.

III. Процедура

За да се мобилизира фондът, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 1 890 000 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е осемнадесетото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от фонда, представено на бюджетния орган към момента през 2014 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

(1)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

OВ L 347, 30.12.2013 г., стр. 855.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

            Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/ch D(2014)53726

г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool от Италия (COM(2014)672 окончателен)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група относно ЕФПГ, разгледаха мобилизирането на ЕФПГ във връзка със заявлението EGF/2014/010 IT/Whirlpool и приеха настоящото становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с въпросното искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Предложенията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А) като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и е във връзка със съкращаването на 608 работници от Whirlpool Europe S.r.l. (основно предприятие), извършвало дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 27 от NACE Rev. 2 „Производство на електрически съоръжения“, и от пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата; като има предвид, че въпросните съкращения са станали в региона на автономна провинция Тренто (ITH2) в рамките на референтния период между 10 декември 2013 г. и 31 март 2014 г.;

Б) като има предвид, че за да установи връзката между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, Италия посочва, че през 2009 г. в резултат на кризата се наблюдава значителен спад в икономиката на равнището на ЕС-28, както и в италианската икономика.

В) като има предвид, че в периода 2009 – 2013 г. потреблението на италианските домакинства се е свило значително и потреблението на равнището на ЕС също е намаляло; като има предвид, че рецесията оказа дълбоко отражение върху модела на потребление на италианските домакинства, които са преразгледали своите решения за покупка, и по-специално онези от тях, свързани със закупуването на стоки за дълготрайна употреба (домакинските електроуреди принадлежат към тази група стоки);

Г) като има предвид, че наличните данни потвърждават, че производството на стоки от разделение 27 по NACE Rev.2, сред които са и домакинските електроуреди, бележи значителен спад както в ЕС, така и в Италия; подчертава, че поради икономическата и финансовата криза, довела до значителния спад в потреблението на домакинствата, италианският пазар на големи домакински електроуреди се е свил от 3 174 милиарда евро през 2010 г. до 2 649 милиарда евро през 2013 г., т.е. с 16,5%;

Д) като има предвид, че 69,41% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 30,59% – жени; като има предвид, че по-голямата част от работниците (75.99%) са на възраст между 30 и 54 години, 10,20% между 55 и 64 години и 13,81% между 15 и 29 години;

Е) като има предвид, че съкращенията в Whirlpool Europe S.r.l. (един от основните работодатели в областта преди закриването си) и в дружества на негови доставчици и производители надолу по веригата ще окажат значително отрицателно въздействие върху регионалната икономика и допълнително ще увеличат безработицата в провинция Тренто, където от началото на кризата коефициентът на безработица се е удвоил, като се е увеличил от 2,9% през 2007 г. до 6,1% през 2013 г.;

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Италия, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че заявлението се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013; изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в регламента, са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че това е третото заявление за участие по линия на ЕФПГ за работници, съкратени от сектора на производството на електрически съоръжения, като и трите заявления се позовават на критерии, свързани с глобалната финансова и икономическа криза;

3.   отбелязва, че 16,78% от бенефициентите от целевата група не са граждани на ЕС; счита, че някои елементи от предвидената дейност по наставничество биха могли да бъдат особено полезни и да помогнат на тези работници да се интегрират повторно на пазара на труда;

4.   изразява подкрепа за оценяване на конкретните резултати от дейностите по общото обучение, преквалификацията и професионалното обучение, предлагани на участниците, с цел придобиване на по-добра представа за ефективността на предоставяните мерки;

5.   приветства мерките за оказване на съдействие след реинтегриране на ново работно място и съдействие за развиване на предприемаческа дейност;

6.   счита, че финансовите стимули за работодатели ще насърчат нови работодатели да наемат участниците на постоянен или временен трудов договор със срок от най-малко 12 месеца; отбелязва, че по-малко от половината (250) от всички бенефициенти се очаква да участват в тази мярка;

7.   припомня, че в съответствие с член 7 от регламента, при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че пакетът следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

8.   приветства участието на социалните партньори в договарянето на мерките, които да бъдат подкрепени; оценява освен това участието на синдикални организации в наблюдението на изпълнението и евентуалната преработка на мерките, както и в оценяването на резултатите.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ,

Изпълняващ длъжността председател, първи заместник-председател


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

ASP 09 G 205

1047 Брюксел

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:       Мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие бяха поискани становища по три отделни предложения на Комисията за решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, е планирано на предстоящо заседание на комисията по бюджети да се приемат доклади по всяко едно от тях.

Приложимите правила за финансовото участие от страна на ЕФПГ са установени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и в точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

-          COM(2014)0630 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 426 800 EUR за активни мерки на пазара на труда с цел повторна интеграция на пазара на труда на 634 работници, съкратени в STX Finland Oy в Раума, Финландия.

-          COM(2014)0662 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 918 000 EUR за активни мерки на пазара на труда с цел повторна интеграция на пазара на труда на 760 работници, съкратени в опростено акционерно дружество GAD, Франция.

-          COM(2014)0672 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 890 000 EUR за активни мерки на пазара на труда с цел повторна интеграция на пазара на труда на 608 работници, съкратени в Whirlpool Europe S.r.l. и пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата в Италия.

-          COM(2014)0699 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 259 610 EUR за активни мерки на пазара на труда с цел повторна интеграция на пазара на труда на 1 079 работници, съкратени във Fiat Auto Poland и 21 от неговите доставчици в Полша.

-          COM(2014)0701 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 25 937 813 EUR за активни мерки на пазара на труда с цел повторна интеграция на пазара на труда на 5 213 работници, съкратени в Air France във Франция.

-          COM(2014)0702 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 6 444 000 EUR за активни мерки на пазара на труда с цел повторна интеграция на пазара на труда на 600 работници, съкратени в Odyssefs Fokas S.A. в Гърция.

Координаторите на комисията обсъдиха предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че комисията няма възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочените суми съобразно предложенията на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Правна информация - Политика за поверителност