Procedure : 2014/2170(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0064/2014

Indgivne tekster :

A8-0064/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0080

BETÆNKNING     
PDF 197kWORD 93k
11.12.2014
PE 541.456v02-00 A8-0064/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italien)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Daniele Viotti

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italien)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–       der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013

–       der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–       der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0064/2014),

A.     der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.     der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.     der henviser til, at vedtagelsen af den nye EGF-forordning afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.     der henviser til, at de italienske myndigheder den 18. juni 2014 indsendte ansøgningen EGF/2014/010 IT/Whirlpool efter afskedigelsen af 608 arbejdstagere hos Whirlpool Europe S.r.l., en virksomhed, som er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 27 ("Fremstilling af elektrisk udstyr") og hos fem leverandører og producenter i det efterfølgende produktionsled;

E.     der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.      bemærker, at de italienske myndigheder indsendte ansøgningen med henvisning til interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget, eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled; er enig med Kommissionen i, at betingelserne i EGF-forordningen er opfyldt, og at Italien derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.      bemærker, at de italienske myndigheder indsendte ansøgningen om økonomisk støtte fra Globaliseringsfonden den 18. juni 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 28. oktober 2014; glæder sig over, at Kommissionen har overholdt den stramme tidsfrist på 12 uger, som er fastsat i EGF-forordningen;

3.      bemærker, at de italienske myndigheder anfører, at den globale finansielle og økonomiske krise har haft en mærkbar virkning på forbrugsvalget hos italienske husholdninger, som har taget deres beslutninger om anskaffelser op til fornyet overvejelse, navnlig i forbindelse med anskaffelser af varige goder, herunder husholdningsapparater;

4.      fremhæver, at det italienske marked for store husholdningsapparater er faldet fra 3 174 mia. EUR i 2010 til 2 649 mia. EUR i 2013, svarende til en nedgang på 16,5 %, på grund af den økonomiske og finansielle krise, der medførte en betydelig nedgang i det private forbrug;

5.      er enig i, at den kraftige nedgang i fremstillingen af elektrisk udstyr i perioden 2008-2012 er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009(4), og at Italien derfor er berettiget til støtte fra EGF;

6.      bemærker, at sektoren "Fremstilling af elektrisk udstyr" har været genstand for yderligere to EGF-ansøgninger(5), der også var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise;

7.      bemærker, at disse afskedigelser vil medføre en yderligere forværring af beskæftigelsessituationen i Provincia di Trento, hvor arbejdsløsheden er fordoblet siden begyndelsen af krisen, idet den steg fra 2,9 % i 2007 til 6,1 % i 2013; bemærker, at faldet i beskæftigelsen har ramt både byggesektoren (- 10,3 %) og industrien (- 2,4 %), og at antallet af arbejdsløse i Trentino ifølge ISTAT lå på 18 700 i det første kvartal af 2014, mens antallet af personer indskrevet på arbejdsformidlingskontorerne i provinsen er omkring 41 800;

8.      bemærker, at ud over de 502 afskedigelser hos Whirlpool, der betragtes som hovedvirksomheden, inden for referenceperioden, omfatter de støtteberettigede modtagere 106 arbejdstagere afskediget hos fem leverandører til hovedvirksomheden, hvilket samlet udgør 608 personer, der alle er omfattet af EGF-foranstaltningerne;

9.      bemærker, at de skønnede samlede omkostninger til gennemførelse af EGF er på 3 150 000 EUR, hvoraf 126 000 EUR er afsat til gennemførelse, og at den økonomiske støtte fra EGF udgør 1 890 000 EUR, som svarer til 60 % af de samlede udgifter;

10.    glæder sig over, at de italienske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 4. februar 2014, før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke og ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF;

11.    glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter har været inddraget i forhandlingerne om de foranstaltninger, der skal støttes; glæder sig endvidere over, at fagforeningerne er inddraget i overvågningen af gennemførelsen og den mulige nyudformning af foranstaltninger, og at de inddrages i evalueringen af resultaterne; glæder sig over, at de planlagte foranstaltninger, deres indhold, de relevante aspekter af gennemførelsen (herunder tidsplanlægningen) blev fremlagt og drøftet med Whirlpools tidligere arbejdstagere i Spini di Gardolo-anlægget under møderne (15 i alt), som fandt sted i perioden februar-marts 2014, og at ud af det samlede antal arbejdstagere, der deltog i disse møder, er 393 blevet registreret som havende taget del i disse foranstaltninger;

12.    bemærker, at de individualiserede tilbud, som skal ydes, omfatter følgende foranstaltninger: informationsmøder, tilmelding og registrering, rådgivning og vejledning, vurdering af kompetencer, almen uddannelse og omskoling, erhvervsuddannelse, coaching, ledsagelse efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet og støtte til iværksætteri, tilskud til jobsøgning, deltagelsesgodtgørelse og bidrag til udgifter ved pendling samt ansættelsestilskud;

13.    bemærker, at 16,78 % af de personer, der er tiltænkt støtte, er ikke EU-borgere; mener, at visse dele af vejledningsaktiviteterne kunne være af særlig nytte med hensyn til at hjælpe disse modtagere med at komme ind på arbejdsmarkedet igen;

14.    går ind for en evaluering af de konkrete resultater af uddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse for deltagerne for at få et bedre overblik over effektiviteten af de foreslåede foranstaltninger;

15.    glæder sig over foranstaltningerne, der består i ledsagelse efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet og til iværksætteri;

16.    mener, at ansættelsestilskuddene udgør en tilskyndelse for nye arbejdsgivere til at genansætte deltagerne på fast kontrakt eller i det mindste på 12-måneders kontrakter; bemærker, at mere end halvdelen (250) af alle deltagere skønnes at tage del i disse foranstaltninger;

17.    glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

18.    minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

19.    godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

20.    pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.    pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.

(5)

EGF/2009/010 LT AB Snaige KOM(2010) 0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013) 90.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/010, IT/Whirlpool, Italien)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020), og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009(4), eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)      Italien indgav den 18. juni 2014 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i Whirlpool Europe S.r.l. og hos fem leverandører og producenter i det efterfølgende produktionsled i Italien og suppleret den med yderligere oplysninger, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)      Som følge af Italiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 890 000 EUR —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 mobiliseres Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen således, at et beløb på 1 890 000 EUR stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles… .

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884

(3)

EUT L 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om mobilisering af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Whirlpool-ansøgningen og Kommissionens forslag

Den 28. oktober 2014 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Italien med henblik på at hjælpe de arbejdstagere, der på grund af den globale finansielle og økonomiske krise var blevet afskediget fra Whirlpool Europe S.r.l., der er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 27 ("Fremstilling af elektrisk udstyr"), samt fra fem underleverandører, med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Dette er den attende ansøgning, som skal behandles under 2014-budgettet, og den vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 1 890 000 EUR til Italien. Den vedrører i alt 608 støttemodtagere. Ansøgningen blev forelagt for Kommissionen den 18. juni 2014 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 13. august 2014. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De italienske myndigheder fremfører, at der i 2009 som følge af den globale finansielle og økonomiske krise var en betydelig afmatning i den økonomiske situation i EU-28 og i den italienske samfundsøkonomi. Denne situation med recession har haft en mærkbar virkning på forbrugsvalget hos italienske husholdninger, som har taget deres beslutninger om anskaffelser op til fornyet overvejelse, navnlig i forbindelse med anskaffelser af varige goder: I perioden 2009-2013 faldt det private forbrug i Italien i fire ud af de fem år sammenlignet med den samme periode i de foregående år. Det italienske marked for store husholdningsapparater er som følge heraf faldet fra 3 174 mia. EUR i 2010 til 2 649 mia. EUR i 2013, svarende til en nedgang på 16,5 %. Dette forklarer tilbagegangen i produktionen i NACE rev. 2, hovedgruppe 27, i EU-28 i seks på hinanden følgende år (2008-2013).

I de seneste år har Whirlpool foretaget investeringer i anlægget i Spini di Gardolo. Men investeringerne var ikke rentable som følge af nedgangen i efterspørgslen efter store husholdningsapparater og det efterfølgende fald i produktionen. Koncernen Whirlpool Europe, som i første halvdel af 2013 akkumulerede tab på 14 mio. USD i Europa, udarbejdede en forretningsplan for at tilpasse sin produktionsstruktur til markedets efterspørgsel. I denne plan tog man højde for lukningen af anlæggene i Norrköping (Sverige) og i Spini di Gardolo (Italien).

De individualiserede tilbud, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, omfatter informationsmøder, tilmelding og registrering, rådgivning og vejledning, vurdering af kompetencer, almen uddannelse og omskoling, erhvervsuddannelse, coaching, ledsagelse efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet og støtte til iværksætteri, tilskud til jobsøgning, deltagelsesgodtgørelse og bidrag til udgifter ved pendling samt ansættelsestilskud.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De italienske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

–      Principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–      Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–      Hvis den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, skal den have opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og have sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

–      De foreslåede foranstaltninger vil yde støtte til de enkelte arbejdstagere og vil ikke tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer.

–      De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–      De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–      Den økonomiske støtte fra EGF overholder de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Italien har oplyst Kommissionen om, at kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er som følger: Whirlpool Europe S.r.l. (hovedvirksomhed) med et beløb på 1 200 000 EUR til støtte for sine tidligere arbejdstagere og offentlig finansiering fra INPS(4) til et beløb på 60 000 EUR.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 890 000 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det 18. overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2014.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT L 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/ch D(2014)53726

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sag EGF/2014/010 IT/Whirlpool fra Italien (KOM(2014)672 final)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2014/010 EGF/2014/010 IT/Whirlpool og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og Arbejdsgruppen om EGF støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL-udvalget gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL-udvalget tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er fremsat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a) i forordning (EU) nr. 1309/2013) (EGF-forordningen) og vedrører 608 arbejdstagere, der blev afskediget i Whirlpool Europe S.r.l. ("hovedvirksomhed"), som var aktiv i den økonomiske sektor under NACE rev 2, hovedgruppe 27 ("Fremstilling af elektrisk udstyr") og fem leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled; der henviser til, at de afskedigelser, som de pågældende virksomheder foretog, fandt sted i regionen Provincia Autonoma di Trento (ITH2) i referenceperioden mellem den 10. december 2013 og den 31. marts 2014;

B)  der henviser til, at Italien til støtte for, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og den internationale finansielle og økonomiske krise fremfører, at der i 2009 var en betydelig afmatning i den økonomiske situation i EU-28 og i den italienske samfundsøkonomi som følge af krisen;

C)  der henviser til, at det private forbrug i Italien i perioden 2009-2013 faldt betydeligt, og at det private forbrug på EU-plan også gik tilbage; der henviser til, at recessionen har haft en mærkbar virkning på forbrugsvalget hos italienske husholdninger, som har taget deres beslutninger om anskaffelser op til fornyet overvejelse, navnlig i forbindelse med anskaffelser af varige goder (husholdningsapparater tilhører denne gruppe af varer);

D)  der henviser til, at de tilgængelige oplysninger bekræfter den betydelige tilbagegang i produktionen i NACE rev. 2, hovedgruppe 27, der bl.a. omfatter fremstilling af husholdningsapparater for både EU og Italien; der henviser til, at det italienske marked for store husholdningsapparater er faldet fra 3 174 mia. i 2010 til 2 649 mia. i 2013, svarende til en nedgang på 16,5%, på grund af den økonomiske og finansielle krise, der medførte en betydelig nedgang i det private forbrug;

E)  der henviser til, at 69,41 % af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, og 30,59 % er kvinder; der henviser til, at størstedelen (75,99 %) af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, 10,20 % er mellem 55 og 64 år, og 13,81 % er mellem 15 og 29 år;

F)  der henviser til, at afskedigelserne hos Whirlpool Europe S.r.l. (som indtil lukningen var én af de største arbejdsgivere i området) og hos dens leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled vil have en betydelig negativ indvirkning på den regionale økonomi og vil yderligere forværre beskæftigelsessituationen i Provincia di Trento, hvor arbejdsløsheden er fordoblet siden begyndelsen af krisen, idet den steg fra 2,9 % i 2007 til 6,1 % i 2013;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den italienske ansøgning, det vedtager:

1.  konstaterer, at ansøgningen er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013; er enig med Kommissionen i, at de betingelser, der er fastsat i forordningen er opfyldt, og at Italien således er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne forordning;

2.  konstaterer, at dette er den tredje EGF-ansøgning for afskedigede arbejdstagere inden for sektoren for fremstilling af elektrisk udstyr, og at de alle var baserede på kriterier vedrørende den globale finansielle og økonomiske krise;

3.  bemærker, at 16,78 % af de modtagere, der er tiltænkt støtte er ikke-EU-borgere, og er af den opfattelse, at visse elementer af coachingaktiviteterne kunne være særligt nyttige med henblik på at hjælpe disse arbejdstageres med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

4.  mener, at der bør gennemføres evalueringer af resultaterne af de aktiviteter i forbindelse med almindelig uddannelse og omskoling samt erhvervsuddannelse, som tilbydes deltagerne, med henblik på at opnå et bedre overblik over de ydede foranstaltninger;

5.  glæder sig over ledsageforanstaltningerne efter arbejdstagernes tilbagevenden til arbejdet og ledsagelse mod iværksætteri;

6.  er af den opfattelse, at ansættelsestilskud tjener som et incitament for nye arbejdsgivere til at genansætte deltagerne på tidsubegrænsede kontrakter eller kontrakter på mindst 12 måneder; bemærker, at mindre end halvdelen (250) af alle modtagere, der er tiltænkt støtte, forventes at deltage i denne foranstaltning;

7.  minder om, at udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud bør forudsige fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og nødvendige kvalifikationer og bør være forenelig med et skift i retning af en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen;

8.  glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter var inddraget i forhandlingen af de foranstaltninger, der skulle støttes; påskønner desuden, at fagforeningerne er inddraget i overvågningen af gennemførelsen og den eventuelle ændring af foranstaltningerne, samt at de er inddraget i evalueringen af resultaterne

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

Formand, første næstformand


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 09 G 205

B-1047 Bruxelles

Om:     Mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:

Der er blevet henvist tre separate forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at betænkningerne om hvert af disse forslag vil blive vedtaget i Budgetudvalget på et af dets kommende møder.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006, og i punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

-          COM(2014)0630 er et forslag om støtte fra EGF på 1 426 800 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 634 arbejdstagere, der blev afskediget fra STX Finland Oy i Rauma, i Finland, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0662 er et forslag om støtte fra EGF på 918 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 760 arbejdstagere, der blev afskediget fra GAD société anonyme simplifiée i Frankrig, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0672 er et forslag om støtte fra EGF på 1 890 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 608 arbejdstagere, der blev afskediget fra Whirlpool Europe S.r.l og fem leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled i Italien, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0699 er et forslag om støtte fra EGF på 1 259 610 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 1 079 arbejdstagere, der blev afskediget fra Fiat Auto Poland og 21 leverandører i Polen, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0701 er et forslag om støtte fra EGF på 25 937 813 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 5 213 arbejdstagere, der blev afskediget fra Air France i Frankrig, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0702 er et forslag om støtte fra EGF på 6 444 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 600 arbejdstagere, der blev afskediget fra Odyssefs Fokas S.A. i Grækenland, med at vende tilbage til beskæftigelse.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at udvalget ingen indvendinger har mod disse mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik