Διαδικασία : 2014/2170(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0064/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0064/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0080

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 205kWORD 261k
11.12.2014
PE 541.456v02-00 A8-0064/2014

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool, από την Ιταλία)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Daniele Viotti

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool, από την Ιταλία)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (Κανονισμός ΕΤΠ),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0064/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποδοτικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία (ΔΣ) της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool στις 18 Ιουνίου 2014, μετά την απόλυση 608 εργαζομένων στη Whirlpool Europe S.r.l., επιχείρηση η οποία λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 27 («Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού»), και σε πέντε προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.      επισημαίνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση ή, αντίστοιχα, η διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων, για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών, σε επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης ή, αντίστοιχα, της διακοπής δραστηριότητας εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμηθευτών και των κατάντη παραγωγών· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στον ως άνω κανονισμό και ότι, ως εκ τούτου, η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.      σημειώνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 18 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αποτίμησή της στις 28 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμμόρφωση της Επιτροπής με τη σύντομη προθεσμία των 12 εβδομάδων που ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ·

3.      σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στις επιλογές κατανάλωσης των ιταλικών νοικοκυριών, που αναθεώρησαν τις αγοραστικές τους αποφάσεις, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την αγορά διαρκών αγαθών, μεταξύ των οποίων και οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές·

4.      τονίζει ότι, λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που οδήγησε σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, η ιταλική αγορά των μεγάλων οικιακών συσκευών μειώθηκε από 3,174 δισ. ευρώ το 2010 σε 2,649 δισ. ευρώ το 2013, δηλαδή κατά 16,5%·

5.      συμφωνεί με την άποψη ότι η έντονη πτώση της παραγωγής ηλεκτρικού εξοπλισμού κατά την περίοδο 2008-2012 συνδέεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση στην οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) και ότι, συνεπώς, η Ιταλία δικαιούται τη χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΠ·

6.      σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, ο τομέας της «βιομηχανίας ηλεκτρικού εξοπλισμού» αποτέλεσε αντικείμενο άλλων δύο αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ(5) λόγω, επίσης, της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

7.      σημειώνει ότι αυτές οι απολύσεις θα επιδεινώσουν την κατάσταση της ανεργίας στην επαρχία του Τρέντο, όπου το ποσοστό ανεργίας έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της κρίσης, περνώντας από 2,9% το 2007 σε 6,1% το 2013· υπογραμμίζει ότι η πτώση της απασχόλησης έχει επηρεάσει τόσο την οικοδομή (-10,3%) όσο και τη βιομηχανία (-2,4%) και ότι στο Τρεντίνο ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με την ιταλική στατιστική υπηρεσία (ISTAT) ήταν, κατά το πρώτο τέταρτο του 2014, περίπου 18.700, ενώ οι επίσημα εγγεγραμμένοι στο σύνολο της επαρχίας ανέρχονταν σε 41.800·

8.      σημειώνει ότι, επιπλέον των 502 απολύσεων στη Whirlpool, που θεωρείται η κύρια επιχείρηση, οι 106 εργαζόμενοι που απολύθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από τους πέντε προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς περιλαμβάνονται επίσης στους επιλέξιμους δικαιούχους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 608, το σύνολο των οποίων περιλαμβάνεται στους στοχευόμενους δικαιούχους των μέτρων του ΕΤΠ·

9.      σημειώνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος αυτής της αίτησης ανέρχεται σε 3.150.000 ευρώ, από τα οποία 126.000 ευρώ προορίζονται για την εφαρμογή, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 1.890.000 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 60 % του συνολικού κόστους.

10.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, προκειμένου να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη βοήθεια, οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 4 Φεβρουαρίου 2014, πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων και μάλιστα πριν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

11.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για τα μέτρα που θα λάβουν στήριξη· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι τα εργατικά σωματεία θα συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής και στον ενδεχόμενο επανασχεδιασμό των μέτρων, καθώς και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα μέτρα, το περιεχόμενό τους και οι σχετικές πτυχές της εφαρμογής τους (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος) παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν με τους πρώην εργαζόμενους του εργοστασίου της Whirlpool στην τοποθεσία Spini di Gardolo κατά τη διάρκεια μιας σειράς συναντήσεων (15 συνολικά) που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2014 και ότι από τον συνολικό αριθμό εργαζομένων που συμμετείχαν στις συναντήσεις, οι 393 εγγράφηκαν για να συμμετάσχουν στα μέτρα αυτά·

12.    σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν περιλαμβάνουν: ενημερωτικές συναντήσεις, καταχώρηση και εγγραφή, συντονισμό και καθοδήγηση, αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γενική κατάρτιση και επανακατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, καθοδήγηση, συνοδευτικό μέτρο μετά την επανένταξη στην εργασία και συνοδευτικό μέτρο προς την επιχειρηματικότητα, επίδομα αναζήτησης εργασίας, επίδομα συμμετοχής και συνδρομή στις δαπάνες μετακίνησης και επίδομα πρόσληψης·

13.    σημειώνει ότι το 16,78% των στοχευόμενων δικαιούχων δεν είναι πολίτες της ΕΕ· πιστεύει ότι ορισμένα στοιχεία της δραστηριότητας καθοδήγησης θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ώστε να βοηθηθούν οι δικαιούχοι αυτοί να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

14.    υποστηρίζει την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων γενικής κατάρτισης, επανακατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης που θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων αυτών·

15.    επικροτεί τα συνοδευτικά μέτρα μετά την επανένταξη στην εργασία και το συνοδευτικό μέτρο προς την επιχειρηματικότητα·

16.    πιστεύει ότι το επίδομα πρόσληψης θα χρησιμεύσει ως κίνητρο προς νέους εργοδότες για να προσλάβουν τους συμμετέχοντες με μόνιμα ή τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας συμβόλαια· σημειώνει ότι εκτιμάται πως λιγότεροι από τους μισούς (250) από το σύνολο των δικαιούχων θα συμμετάσχουν στο μέτρο αυτό·

17.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης·

18.    υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς την κατεύθυνση μιας αποδοτικής ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμης οικονομίας·

19.    εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

             Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ. 26.

(5)

              EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010) 008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013) 090


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool, από την Ιταλία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης μνεία της οποίας γίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009(4), ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(3)      Στις 18 Ιουνίου 2014, η Ιταλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Whirlpool Europe S.r.l. και σε πέντε προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς στην Ιταλία, και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 1.890.000 ευρώ σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1.890.000 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ. 26.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό του φακέλου

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση της Whirlpool και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 28 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ιταλίας, με στόχο τη στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας, των εργαζόμενων που απολύθηκαν από την Whirlpool Europe S.r.l, επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται δυνάμει της NACE αναθ. 2 στον κλάδο 27 («κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού») και σε πέντε προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Αυτή είναι η δέκατη όγδοη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2014 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1.890.000 ευρώ από το ΕΤΠ υπέρ της Ιταλίας. Αφορά συνολικά 608 δικαιούχους. Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 18 Ιουνίου 2014 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 13 Αυγούστου 2014. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι ιταλικές αρχές υποστηρίζουν ότι το 2009, ως συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, υπήρξε σημαντική ύφεση στην οικονομία σε επίπεδο ΕΕ των 28, καθώς και στην ιταλική οικονομία. Η ύφεση είχε σημαντικές επιπτώσεις στις επιλογές κατανάλωσης των ιταλικών νοικοκυριών που αναθεώρησαν τις αγοραστικές τους αποφάσεις, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την αγορά διαρκών αγαθών. Κατά την περίοδο 2009-2013, η κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ιταλία μειώθηκε στα τέσσερα από τα πέντε έτη, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του εκάστοτε προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, η ιταλική αγορά μεγάλων οικιακών συσκευών μειώθηκε από 3,174 δισ. ευρώ το 2010 σε 2,649 δισ. ευρώ το 2013, ήτοι κατά 16,5%. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παραγωγή αγαθών της κατηγορίας NACE αναθ. 2 κλάδος 27 στην ΕΕ-28 μειωνόταν για έξι συνεχόμενα έτη (2008-2013).

Κατά τα τελευταία έτη, η Whirlpool πραγματοποίησε επενδύσεις στο εργοστάσιο του Spini di Gardolo. Ωστόσο, η επένδυση δεν απέδωσε εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης για μεγάλες οικιακές συσκευές και της επακόλουθης μείωσης της παραγωγής. Ο όμιλος Whirlpool Europe, ο οποίος το πρώτο εξάμηνο του 2013 συσσώρευσε ζημίες ύψους 14 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ στην Ευρώπη, εκπόνησε επιχειρηματικό σχέδιο για να προσαρμόσει τη διάρθρωση της παραγωγής του στη ζήτηση της αγοράς. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε το κλείσιμο των μονάδων στο Norrkoeping (Σουηδία) και το Spini di Gardolo (Ιταλία).

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα προσφερθούν στους εργαζομένους οι οποίοι απολύθηκαν περιλαμβάνουν ενημερωτικές συναντήσεις, καταχώρηση και εγγραφή, συντονισμό και καθοδήγηση, αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γενική κατάρτιση και επανακατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, καθοδήγηση, συνοδευτικό μέτρο μετά την επανένταξη στην εργασία και συνοδευτικό μέτρο προς την επιχειρηματικότητα, επίδομα αναζήτησης εργασίας, επίδομα συμμετοχής και συνδρομή στις δαπάνες μετακίνησης και επίδομα πρόσληψης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ανωτέρω μέτρα συνιστούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕΤΠ. Οι ενέργειες αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ιταλικές αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

–      η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα βασίζεται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης·

–      πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις·

–      οι επιχειρήσεις που προέβησαν στις απολύσεις, σε περίπτωση που συνέχισαν τη δραστηριότητά τους μετά τις απολύσεις, εκπλήρωσαν τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και μερίμνησαν δεόντως για τους εργαζομένους τους·

–      οι προτεινόμενες ενέργειες προορίζονται για την υποστήριξη μεμονωμένων εργαζομένων και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση εταιρειών ή τομέων·

–      οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποτραπεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

–      οι προτεινόμενες ενέργειες θα είναι συμπληρωματικές προς τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

–      η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις·

Η Ιταλία πληροφόρησε την Επιτροπή ότι οι πηγές εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι οι εξής: Whirlpool Europe S.r.l. (κύρια επιχείρηση) για ποσό 1.200.000 ευρώ για τη στήριξη των πρώην εργαζομένων, και δημόσια χρηματοδότηση από το INPS(4) για ποσό 60.000 ευρώ.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1.890.000 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την δέκατη όγδοη πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2014.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, προκειμένου να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347, 30.12.2013, σ. 855.

(3)

EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

           Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/ch D(2014)53726

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2014/010 IT/Whirlpool από την Ιταλία (COM(2014)672 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2014/010 IT/Whirlpool και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL παρουσιάζει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς όμως να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 608 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρεία Whirlpool Europe S.r.l. («η κύρια επιχείρηση»), η οποία λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 27 («Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού») και σε πέντε προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις από τις επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια Provincia Autonoma di Trento (ITH2) εντός της περιόδου αναφοράς μεταξύ 10ης Δεκεμβρίου 2013 και 31ης Μαρτίου 2014·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ορίσουν τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, οι ιταλικές αρχές υποστηρίζουν ότι το 2009, ως συνέπεια της κρίσης, υπήρξε σημαντική ύφεση στην οικονομία σε επίπεδο ΕΕ των 28, καθώς και στην ιταλική οικονομία·

Γ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο 2009-2013 η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε σημαντικά, ενώ σε επίπεδο ΕΕ η κατανάλωση ήταν επίσης μειωμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύφεση είχε σημαντικές επιπτώσεις στις επιλογές κατανάλωσης των ιταλικών νοικοκυριών που αναθεώρησαν τις αγοραστικές τους αποφάσεις, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την αγορά διαρκών αγαθών (οι οικιακές συσκευές ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αγαθών)·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνεται η σημαντική πτώση της παραγωγής στη τη NACE αναθ. 2 κλάδος 27, που περιλαμβάνει την κατασκευή οικιακών συσκευών, τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ιταλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που οδήγησε σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, η ιταλική αγορά των μεγάλων οικιακών συσκευών μειώθηκε από 3,174 δισ. ευρώ το 2010 σε 2,649 δισ. ευρώ το 2013, δηλαδή κατά 16,5%·

Ε)   λαμβάνοντας υπόψη ότι 69,41% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 30,59% γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία (75.99%) των εργαζομένων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, το 10,20% είναι μεταξύ 55 και 64 ετών και το 13,81% είναι μεταξύ 15 και 29 ετών·

ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι απολύσεις στη Whirlpool Europe S.r.l. (ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην περιοχή μέχρις ότου έκλεισε) και στους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς της θα έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την περιφερειακή οικονομία και θα επιδεινώσουν την κατάσταση της ανεργίας στην Provincia di Trento, όπου το ποσοστό ανεργίας έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της κρίσης, περνώντας από 2,9% το 2007 σε 6,1% το 2013.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ιταλίας τις εξής προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι η εν λόγω αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στον ως άνω κανονισμό και ότι, ως εκ τούτου, η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι αυτή είναι η τρίτη αίτηση ΕΤΠ για εργαζόμενους που απολύθηκαν στον κλάδο της κατασκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού και ότι και οι τρεις βασίστηκαν σε κριτήρια σχετικά με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

3.  σημειώνει ότι το 16,78% των στοχευόμενων δικαιούχων δεν είναι πολίτες της ΕΕ· πιστεύει ότι ορισμένα στοιχεία της δραστηριότητας καθοδήγησης θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ώστε να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι αυτοί να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

4.  υποστηρίζει την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων γενικής κατάρτισης, επανακατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης που θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων αυτών·

5.  επικροτεί τα συνοδευτικά μέτρα μετά την επανένταξη στην εργασία και το συνοδευτικό μέτρο προς την επιχειρηματικότητα·

6.  πιστεύει ότι το επίδομα πρόσληψης θα χρησιμεύσει ως κίνητρο προς νέους εργοδότες για να προσλάβουν τους συμμετέχοντες με μόνιμα ή τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας συμβόλαια· σημειώνει ότι εκτιμάται πως λιγότεροι από τους μισούς (250) από το σύνολο των δικαιούχων θα συμμετάσχουν στο μέτρο αυτό·

7.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, καθώς και να είναι συμβατή με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση των μέτρων που θα υποστηριχθούν· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι τα εργατικά σωματεία θα συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής και στον ενδεχόμενο επανασχεδιασμό των μέτρων, καθώς και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Με τιμή,

Marita ULVSKOG,

Προεδρεύουσα, πρώτη Αντιπρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 09 G 205

1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

ΘέμαΚινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Τρεις χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση οι εκθέσεις για κάθε μια από τις προτάσεις αυτές να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια μιας από τις προσεχείς συνεδριάσεις της.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006· και στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

-          Το έγγραφο COM(2014)0630 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 426 800 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 634 εργαζομένων που απολύθηκαν στην STX Finland Oy στη Rauma, στην Φινλανδία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0662 είναι πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 918 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 760 εργαζομένων που απολύθηκαν στην GAD société anonyme simplifiée στη Γαλλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0672 είναι πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 890 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 608 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Whirlpool Europe S.r.l. και πέντε προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος στην Ιταλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0699 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 259 610 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 1 079 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Fiat Auto Poland και σε 21 προμηθευτές της, στην Πολωνία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0701 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 25 937 813 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 5 213 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Air France, στη Γαλλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0702 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 6 444 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 600 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. στην Ελλάδα.

Η επιτροπή συντονιστών εξέτασε τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησε να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η παρούσα επιτροπή δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Nils Torvalds, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Κώστας Χρυσόγονος, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου