Menetlus : 2014/2170(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0064/2014

Esitatud tekstid :

A8-0064/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2014 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0080

RAPORT     
PDF 180kWORD 92k
11.12.2014
PE 541.456v02-00 A8-0064/2014

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia)

(COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Daniele Viotti

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK,
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK,

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia)

(COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–       võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0064/2014),

A.     arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.     arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.     arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine peegeldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60%-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada ettevõtete loomise stiimuleid;

D.     arvestades, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse EGF/2014/010 IT/Whirlpool 18. juunil 2014, kuna Whirlpool Europe S.r.l. – NACE Rev. 2 osa 27 (elektriseadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris tegutsev ettevõte – ning tema viis tarnijat ja tootmisahela järgmise etapi tootjat koondasid kokku 608 töötajat;

E.     arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.      märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või tegevuse lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, sh töötajad, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tegevuse lõpetanud nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures; nõustub komisjoniga, et määruses sätestatud tingimused on täidetud ning seetõttu on Itaalial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.      märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 18. juunil 2014. aastal ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 28. oktoobril 2014. aastal; väljendab rahulolu sellega, et komisjon pidas kinni fondi määruses ette nähtud rangest 12-nädalasest tähtajast;

3.      märgib, et Itaalia ametiasutuste väitel on ülemaailmne finants- ja majanduskriis Itaalia leibkondade tarbimisvalikuid märkimisväärselt mõjutanud, nii et ostude, eelkõige kestvuskaupade ja sealhulgas kodumasinate ostmise üle mõeldakse hoolikalt järele;

4.      toonitab, et finants- ja majanduskriisi tõttu, mille tagajärjel on leibkondade tarbimine märkimisväärselt vähenenud, on suurte kodumasinate turg Itaalias kahanenud 16,5% (2010. aastal 3174 miljardit eurot, ent 2013. aastal 2649 miljardit eurot);

5.      on nõus, et elektriseadmete tootmise järsk vähenemine ajavahemikul 2008–2012 on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, mida käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 546/2009(4), ning et seetõttu on Itaalial õigus saada fondi rahalist toetust;

6.      märgib, et elektriseadmete tootmise sektori kohta on praeguseks esitatud veel kaks fondist toetuse saamise taotlust(5), milles tuuakse põhjenduseks samuti ülemaailme finants- ja majanduskriis;

7.      märgib, et kõnealused koondamised muudavad veelgi tõsisemaks tööhõive olukorra Trento provintsis, kus töötuse määr on kriisi algusajaga võrreldes kahekordistunud (2007. aastal 2,9%, 2013. aastal 6,1%); rõhutab, et tööhõive vähenemine mõjutas nii ehitus- (-10,3 %) kui ka tööstussektorit (-2,4 %) ning Trentos oli ISTATi (Itaalia statistikaamet) andmetel 2014. aasta esimeses kvartalis ligikaudu 18 700 töötut, kuid provintsi tööhõivetalitustes oli registreeritud umbes 41 800 töötut;

8.      märgib, et lisaks 502 töötajale, kes koondati vaatlusperioodi jooksul põhiettevõttest Whirlpool, kuulub rahastamise nõuetele vastavate toetusesaajate sekka veel 106 töötajat, kes koondati põhiettevõtte viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootjate juurest, nii et kokku kuulub fondist rahastatavate meetmete toetusesaajate sihtrühma 608 töötajat;

9.      märgib, et kogukulud on hinnanguliselt 3 150 000 eurot, millest 126 000 eurot on mõeldud rakendamiseks, ning et fondi rahaline toetus on 1 890 000 eurot, mis moodustab 60 % kogukuludest;

10.    väljendab heameelt selle üle, et Itaalia ametiasutused otsustasid alustada koondatud töötajate kiireks abistamiseks individuaalsete teenuste pakkumist juba 4. veebruaril 2014. aastal, st enne fondi toetuse saamiseks esildatud kooskõlastatud paketi kohta lõpliku otsuse saamist ja isegi enne fondi rahalise toetuse taotlemist;

11.    peab tervitatavaks asjaolu, et läbirääkimistest toetatavate meetmete üle võtsid osa tööturu osapooled; peab samuti kiiduväärseks, et meetmete rakendamise järelevalves ja nende võimalikus ümberkujundamises osalevad ka ametiühingud, kes on ühtlasi seotud ka tulemuste hindamisega; tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmeid ja nende sisu ning asjakohaseid rakendamise aspekte (sealhulgas ajastust) tutvustati ettevõtte Whirlpool Spini di Gardolo tehase endistele töötajatele ning neid arutati kokku 15 koosolekul, mis toimusid 2014. aasta veebruaris ja märtsis, ning et koosolekul osalenud töötajatest 393 panid end juba meetmetes osalemiseks kirja;

12.    märgib, et koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad järgmistest meetmetest: infotunnid, arvele võtmine ja registreerimine, nõustamine, oskuste hindamine, üldine koolitus ja ümberõpe, kutseõpe, juhendamine, tööle naasmise või ettevõtte loomisega kaasnev tugiisikuteenus, tööotsingutoetus, osalushüvitised ja toetus transpordikulude katteks ning töölevõtmise toetus;

13.    märgib, et 16,78% toetusesaajate sihtrühma kuuluvatest töötajatest ei ole ELi kodanikud; on seisukohal, et nende toetusesaajate uuesti tööturule integreerimisel võivad osutuda eriti kasulikuks teatavad juhendamismeetme aspektid;

14.    pooldab meetmetes osalejatele pakutava koolituse, ümberõppe ja kutseõppe konkreetsete tulemuste hindamist, et saada parem ülevaade pakutavate meetmete tõhususest;

15.    peab kiiduväärseks tööle naasmise või ettevõtte loomisega kaasneva tugiisikuteenuse meedet;

16.    on arvamusel, et töölevõtmise toetus on uutele tööandjatele stiimuliks, et pakkuda meetmetes osalejatele tööd alalise või vähemalt 12-kuuse lepingu alusel; märgib, et selles meetmes osaleb hinnanguliselt alla poole (250) kõikidest toetusesaajatest;

17.    tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

18.    tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

19.    kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.    teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

             Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 546/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 167, 29.6.2009, lk 26).

(5)

              EGF/2009/010 LT AB Snaige (COM(2010) 008) ning EGF/2011/023 IT Antonio Merloni (COM(2013) 90).


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada abi töötajatele, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on lõpetanud oma tegevuse maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, määruses (EÜ) nr 546/2009(4) käsitletud ülemaailmse finants- ja majanduskriisi jätkumise tõttu või uue ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu, ning selleks, et aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 12 kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)      Itaalia esitas 18. juunil 2014 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses koondamistega Itaalias paiknevas ettevõttes Whirlpool Europe S.r.l. ning selle viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures ning täiendas taotlust lisateabega vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab fondi rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)      Seega tuleks fondi vahendid kasutusele võtta, et anda Itaaliale esitatud taotluse alusel rahalist toetust summas 1 890 000 eurot,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 1 890 000 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.


SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 sätetele ning määruse (EL) nr 1309/2013(2) artiklile 15 ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Vastav summa kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluse kohaselt ning vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Whirlpooli taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon esitas 28. oktoobril 2014 ettepaneku võtta vastu otsus fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta Itaalias, et toetada nende töötajate tagasipöördumist tööturule, kes koondati NACE Rev. 2 osa 27 (elektriseadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris tegutsevast ettevõttest Whirlpool Europe S.r.l. ja selle viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juurest ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu.

Kõnealune taotlus on kaheksateistkümnes, mida 2014. aasta eelarve raames arutatakse, ja selles käsitletakse 1 890 000 euro eraldamist fondist Itaaliale. Taotlus puudutab kokku 608 toetusesaajat. Taotlus saadeti komisjonile 18. juunil 2014 ning selle kohta esitati täiendavat teavet 13. augustini 2014. Komisjon otsustas kooskõlas fondi määruse kõikide kohaldatavate sätetega, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Itaalia ametiasutuste väitel tabas nii 28 liikmesriigiga ELi kui ka Itaalia majandust 2009. aastal ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel märkimisväärne langus. See mõjutas tõsiselt Itaalia leibkondade tarbimisvalikuid, nii et ostude, eelkõige kestvuskaupade ostmise suhtes hakati hoolikamalt järele mõtlema. Ajavahemikus 2009–2013 langes Itaalia leibkondade tarbimine eelneva aasta sama perioodiga võrreldes neljal aastal viiest. Seetõttu kahanes suurte kodumasinate turg Itaalias 3174 miljardilt eurolt 2010. aastal 2649 miljardi euroni 2013. aastal, st 16,5%. See selgitab ka asjaolu, miks NACE Rev. 2 osa 27 alla kuuluvate kaupade tootmine on 28 liikmesriigiga ELis kuus järjestikust aastat (2008–2013) vähenenud.

Whirlpool investeeris viimastel aastatel Spini di Gardolo tehasesse, kuid investeeringud ei tasunud end ära, sest suurte kodumasinate nõudlus vähenes ja seetõttu vähenes ka tootmine. Whirlpool Europe, kelle kahjum Euroopas ulatus 2013. aasta esimesel poolel 14 miljoni USA dollarini, töötas välja äriplaani tootmisstruktuuride kohandamiseks turu nõudlusele. See nägi ette Norrköpingi (Rootsi) ja Spini di Gardolo (Itaalia) tehaste sulgemise.

Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad meetmetest, nagu infotunnid, arvele võtmine ja registreerimine, nõustamine, oskuste hindamine, üldine koolitus ja ümberõpe, kutseõpe, juhendamine, tööle naasmise või ettevõtte loomisega kaasnev tugiisikuteenus, tööotsingutoetus, osalushüvitised ja toetus transpordikulude katteks ning töölevõtmise toetus.

Komisjoni hinnangul on kirjeldatud meetmed aktiivsed tööturumeetmed, mis on fondi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Itaalia ametiasutused on esitanud kõik järgmiste tingimustega seotud nõutavad tagatised:

–      kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–      riigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

–      juhul kui töötajaid koondanud ettevõtted on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on nad täitnud seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused ning oma töötajaid vastavalt toetanud;

–      kavandatud meetmetega toetatakse töötajaid ja meetmeid ei kasutata ettevõtete või sektorite restruktureerimiseks;

–      kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–      kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–      fondi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Itaalia on komisjonile teada andnud, et riikliku eelfinantseerimise või kaasfinantseerimise allikad on järgmised: Whirlpool Europe S.r.l. (põhiettevõte), kes eraldab 1 200 000 eurot oma endiste töötajate toetamiseks, ning INPS(4), kes eraldab riiklikest vahenditest 60 000 eurot.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 890 000 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 01).

See on seni kaheksateistkümnes ümberpaigutamise ettepanek, mis on 2014. aasta jooksul eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtuks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 30.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

            Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/ch D(2014)53726

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta taotluse EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia korral (COM(2014)672 final)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) küsimustega tegelev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2014/010 IT/Whirlpool puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi küsimustega tegelev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses küll mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemise otsust kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et taotlus on esitatud määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „fondi määrus”) artikli 4 lõike 1 punkti a alusel ning see on seotud 608 töötaja koondamisega NACE Rev. 2 osa 27 (Elektriseadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris tegutsevast ettevõttest Whirlpool Europe S.r.l. (põhiettevõte) ning tema viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juurest; arvestades, et asjaomased ettevõtted koondasid töötajaid Trento autonoomses provintsis (ITH2, Provincia Autonoma di Trento) ning vaatlusperiood kestis 10. detsembrist 2013 kuni 31. märtsini 2014;

B)  arvestades, et koondamiste ning ülemaailmse finants- ja majanduskriisi vahelise seose loomiseks väidab Itaalia, et 2009. aastal pöördus majandus 28 liikmesriigiga ELis ja ka Itaalias kriisi tõttu märkimisväärsele langusele;

C)  arvestades, et ajavahemikus 2009–2013 vähenes Itaalia leibkondade tarbimine märkimisväärselt ning tarbimine vähenes ka ELi tasandil; arvestades, et see mõjutas tõsiselt Itaalia leibkondade tarbimisvalikuid, nii et ostude, eelkõige kestvuskaupade (kodumasinad kuuluvad just sellesse kategooriasse) ostmise suhtes hakati hoolikamalt järele mõtlema;

D)  arvestades, et olemasolevad andmed kinnitavad tootmise märkimisväärset vähenemist NACE Rev. 2 osas 27, mille alla kuulub ka kodumasinate tootmine, nii ELis kui ka Itaalias; arvestades, et majandus- ja finantskriisi tõttu, mille tagajärjel on leibkondade tarbimine märkimisväärselt vähenenud, on suurte kodumasinate turg Itaalias kahanenud 16,5% (2010. aastal 3174 miljardit eurot, ent 2013. aastal 2649 miljardit eurot);

E)  arvestades, et töötajatest, kellele kõnealused meetmed on suunatud, on 69,41% mehed ja 30,59% naised; arvestades, et suurem osa (75,99%) töötajatest on vanuses 30–54 eluaastat, 10,20% vanuses 55–64 eluaastat ning 13,81% vanuses 15–29 eluaastat;

F)  arvestades, et koondamised ettevõttes Whirlpool Europe S.r.l., kes oli sulgemiseni üks piirkonna suuremaid tööandjaid, ning selle tarnijate ja tootmisahela järgmise etapi tootjate juures kahjustavad tõsiselt piirkonna majandust ja muudavad veelgi tõsisemaks tööhõive olukorra Trento provintsis, kus töötuse määr on kriisi algusega võrreldes kahekordistunud (2007. aastal 2,9%, 2013. aastal 6,1%).

Seepärast palub tööhõive-ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Itaalia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et taotlus on esitatud määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punkti a alusel; nõustub komisjoniga, et määruses sätestatud tingimused on täidetud ning seetõttu on Itaalial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et see on kolmas taotlus fondi rahalise toetuse saamiseks töötajatele, kes on koondatud elektriseadmete tootmise sektorist, kusjuures kõikide nende taotluste aluseks on ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga seotud kriteeriumid;

3.  märgib, et 16,78% toetusesaajate sihtrühma kuuluvatest töötajatest ei ole ELi kodanikud; on seisukohal, et nende töötajate uuesti tööturule integreerimisel võivad osutuda eriti kasulikuks teatavad juhendamismeetme aspektid;

4.  pooldab meetmetes osalejatele pakutava koolituse, ümberõppe ja kutseõppe konkreetsete tulemuste hindamist, et saada parem ülevaade pakutavate meetmete tõhususest;

5.  peab kiiduväärseks tööle naasmise või ettevõtte loomisega kaasneva tugiisikuteenuse meedet;

6.  on arvamusel, et töölevõtmise toetus on uutele tööandjatele stiimuliks, et pakkuda meetmetes osalejatele tööd alalise, vähemalt 12-kuuse lepingu alusel; märgib, et selles meetmes osaleb hinnanguliselt alla poole (250) kõikidest toetusesaajatest;

7.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

8.  peab kiiduväärseks asjaolu, et toetatavate meetmete üle peetavatel läbirääkimistel osalesid ka sotsiaalpartnerid; peab samuti kiiduväärseks, et meetmete rakendamise järelevalves ja nende võimalikus ümberkujundamises osalevad ka ametiühingud, kes on ühtlasi seotud ka tulemuste hindamisega.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG,

esimehe kohusetäitja, esimene aseesimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Eelarvekomisjoni esimees

Euroopa Parlament

ASP 09 G 205

1047 Brüssel

Austatud hr Arthuis

Teema:            Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks kolm Euroopa Komisjoni ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Minu arusaamise kohaselt on eelarvekomisjonil kavas võtta neid ettepanekuid puudutavad raportid vastu komisjoni järgmistel koosolekutel.

EGFist rahaliste toetuste maksmise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006, ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktis 13.

         COM(2014)0630 on ettepanek eraldada EGFist 1 426 800 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Soomes Rauma piirkonnas tegutsevast ettevõttest STX Finland Oy koondatud 634 töötaja tööturule tagasitoomist.

         COM(2014)0662 on ettepanek eraldada EGFist 918 000 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaal tegutsevast ettevõttest GAD société anonyme simplifiée koondatud 760 töötaja tööturule tagasitoomist.

         COM(2014)0672 on ettepanek eraldada EGFist 1 890 000 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Itaalias tegutsevast ettevõttest Whirlpool Europe S.r.l. ning tema viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures koondatud 608 töötaja tööturule tagasitoomist.

–         COM(2014)0699 on ettepanek eraldada EGFist 1 259 610 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Poolas tegutsevast ettevõttest Fiat Auto Poland ning tema 21 tarnija juures koondatud 1079 töötaja tööturule tagasitoomist.

–         COM(2014)0701 on ettepanek eraldada EGFist 25 937 813 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaal tegutsevast ettevõttest Air France koondatud 5213 töötaja tööturule tagasitoomist.

–         COM(2014)0702 on ettepanek eraldada EGFist 6 444 000 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Kreekas tegutsevast ettevõttest Odyssefs Fokas S.A. koondatud 600 töötaja tööturule tagasitoomist.

Komisjoni koordinaatorid on neid ettepanekuid hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et komisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealustel juhtudel ega Euroopa Komisjoni esildatud eelnimetatud summade eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Õigusteave - Privaatsuspoliitika