MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia)

  11.12.2014 - (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

  Budjettivaliokunta
  Esittelijä: Daniele Viotti

  Menettely : 2014/2170(BUD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0064/2014
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0064/2014
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia)

  (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

  –       ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] (EGR-asetus),

  –       ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 12 artiklan,

  –       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 13 kohdan,

  –       ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

  –       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

  –       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

  –       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0064/2014),

  A.     ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

  B.     katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

  C.     ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

  D.     ottaa huomioon, että Italian viranomaiset jättivät 18. kesäkuuta 2014 hakemuksen EGF/2014/010 IT/Whirlpool sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 27 (Sähkölaitteiden valmistus) luokitetulla toimialalla toimiva yritys Whirlpool Europe S.r.l. ja sen viisi toimittajaa ja jatkojalostajaa olivat vähentäneet 608 työntekijää;

  E.     ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

  1.      toteaa, että Italian viranomaisten hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille; on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksessa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

  2.      toteaa, että Italian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 18. kesäkuuta 2014 ja että komissio antoi siitä arvionsa 28. lokakuuta 2014; pitää myönteisenä, että komissio on noudattanut EGR-asetuksen mukaista 12 viikon tiukkaa määräaikaa;

  3.      panee merkille, että Italian viranomaisten mukaan maailmanlaajuinen rahoitus- ja talouskriisi on vaikuttanut tuntuvasti italialaisten kotitalouksien kulutusvalintoihin, sillä kotitaloudet ovat punninneet uudelleen ostopäätöksiään, varsinkin kestokulutushyödykkeiden ja kodinkoneiden hankinnoissa;

  4.      korostaa, että kotitalouksien kulutus supistui merkittävästi talous- ja rahoituskriisin vuoksi ja suurten kodinkoneiden markkinat Italiassa pienenivät vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana 3 174 miljardista eurosta 2 649 miljardiin euroon eli laskua oli 16,5 prosenttia;

  5.      on yhtä mieltä siitä, että sähkölaitteiden tuotannon raju supistuminen vuosina 2008–2012 on yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 546/2009[4] tarkoitettuun maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin ja että Italia on näin ollen oikeutettu EGR:n rahoitustukeen;

  6.      toteaa, että sähkölaitteiden valmistuksen alalta on tähän mennessä jätetty kaksi muuta EGR-hakemusta[5], jotka nekin perustuivat maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin;

  7.      panee merkille, että nämä työntekijävähennykset pahentavat entisestään Trenton maakunnan työllisyystilannetta, sillä työttömyysaste on kaksinkertaistunut siellä kriisin alkamisen jälkeen ja noussut 2,9 prosentista 6,1 prosenttiin vuosien 2007 ja 2013 välisenä aikana; tähdentää, että työllisyyden heikkeneminen on vaikuttanut sekä rakennusalaan (-10,3 prosenttia) että teollisuuteen (-2,4 prosenttia) ja että Italian tilastokeskuksen mukaan Trentossa oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä noin 18 700 työtöntä, kun taas maakunnan työvoimatoimistoissa kirjoilla olevien määrä on noin 41 800;

  8.      toteaa, että ensisijaisesta yrityksestä Whirlpoolista vähennettyjen 502 työntekijän lisäksi viiteajanjakson aikana viidestä toimittajayrityksestä ja jatkojalostajasta vähennettiin 106 tukikelpoista työntekijää, jolloin EGR:stä rahoitettavien toimenpiteiden kohteena on yhteensä 608 työntekijää;

  9.      panee merkille, että kokonaiskustannukset ovat arviolta 3 150 000 euroa, josta osoitetaan 126 000 euroa täytäntöönpanoon, ja että EGR:n rahoitusosuus on 1 890 000 euroa eli 60 prosenttia kokonaiskustannuksista;

  10.    panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Italian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 4. helmikuuta 2014 eli ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

  11.    panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolet osallistuivat tuettavista toimenpiteistä käytyihin neuvotteluihin; pitää lisäksi myönteisenä, että ammattiyhdistykset osallistuvat myös toteutuksen seurantaan ja toimenpiteiden mahdolliseen muokkaamiseen ja ovat mukana tulosten arvioinnissa; pitää myönteisenä, että suunnitellut toimenpiteet, niiden sisältö sekä niiden toteutusta koskevat olennaiset näkökohdat (muun muassa ajoitus) esiteltiin ja niistä keskusteltiin Whirlpoolin Spini di Gardolon tehtaan entisten työntekijöiden kanssa kokouksissa (yhteensä 15), jotka järjestettiin helmi–maaliskuussa 2014; toteaa, että kaikista mainittuihin kokouksiin osallistuneista työntekijöistä 393 on rekisteröity toimenpiteisiin osallistujiksi;

  12.    toteaa, että yksilöllisiin palveluihin kuuluvat seuraavat toimet: tiedotustilaisuudet, vastaanotto ja ilmoittautuminen, neuvonta ja ohjaus, osaamisen arviointi, yleis- ja uudelleenkoulutus, ammatillinen koulutus, valmennus, työhön uudelleenintegroitumisen jälkeinen avustaminen sekä avustaminen yrityksen perustamisessa, työnhakuavustukset, osallistumiskannustin ja tuki matkakuluihin ja työhönottoetuus;

  13.    toteaa, että 16,78 prosenttia toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on muita kuin EU:n kansalaisia; katsoo, että tietyt valmentautumistoiminnan elementit voisivat olla erittäin hyödyllisiä autettaessa edunsaajia integroitumaan työmarkkinoille;

  14.    kannattaa, että osallistujille tarjotun koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen konkreettisia tuloksia arvioidaan, jotta saadaan parempi käsitys toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta;

  15.    pitää myönteisinä toimenpiteitä, jotka koskevat työhön uudelleenintegroitumisen jälkeistä avustamista sekä avustamista yrityksen perustamisessa;

  16.    katsoo, että työhönottoetuudella kannustetaan uusia työnantajia ottamaan osallistujia töihin vakinaisina työntekijöinä tai vähintään 12 kuukauden sopimuksella; toteaa, että arvioiden mukaan alle puolet (250) kaikista edunsaajista osallistuu tähän toimenpiteeseen;

  17.    pitää myönteisenä, että suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja niiden täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

  18.    muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

  19.    hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

  20.    kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  21.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [4]               Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18. kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).
  • [5]  EGF/2009/010 LT AB Snaige (COM(2010)0008), EGF/2011/023 IT Antonio Merloni (COM(2013)0090).

  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia)

  EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

  ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

  ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

  ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 12 artiklan,

  ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 13 kohdan,

  ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

  sekä katsovat seuraavaa:

  (1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu tuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, asetuksessa (EY) N:o 546/2009[4] käsitellyn maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

  (2)      EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklassa säädetään.

  (3)      Italia esitti 18 päivänä kesäkuuta 2014 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi yrityksen Whirlpool Europe S.r.l. sekä viiden toimittajan ja jatkojalostajan Italiassa toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja, siten kuin asiasta säädetään asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdassa. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

  (4)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 890 000 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Italian hakemuksen perusteella,

  OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

  1 artikla

  Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 1 890 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2014 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

  2 artikla

  Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Tehty Brysselissä

  Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

  Puhemies                                                      Puheenjohtaja

  • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [4]  EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26.

  PERUSTELUT

  I. Tausta

  Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

  Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[1] 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013[2] 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

  Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

  II. Whirlpoolia koskeva hakemus ja komission ehdotus

  Komissio hyväksyi 28. lokakuuta 2014 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Italian hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 27 (Sähkölaitteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimivan Whirlpool Europe S.r.l -yrityksen sekä viiden sen toimittajan ja jatkojalostajan palveluksesta maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi vähennettyjen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

  Tämä on kahdeksastoista vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 1 890 000 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Italian hyväksi. Edunsaajia on yhteensä 608. Hakemus jätettiin komissiolle 18. kesäkuuta 2014, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 13. elokuuta 2014 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

  Italian viranomaisten mukaan maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena koettiin huomattava taantuma EU-28-tason taloudessa samoin kuin Italian taloudessa, Taantuma on vaikuttanut tuntuvasti italialaisten kotitalouksien kulutusvalintoihin, sillä kotitaloudet ovat punninneet uudelleen ostopäätöksiään, varsinkin kestokulutushyödykkeiden hankinnoissa. Vuosina 2009–2013 kotitalouksien kulutus laski Italiassa neljänä vuotena viidestä verrattuna samaan jaksoon kunakin edellisenä vuonna. Sen seurauksena suurten kodinkoneiden markkinat Italiassa pienenivät vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana 3 174 miljardista eurosta 2 649 miljardiin euroon eli laskua oli 16,5 prosenttia. Kyseisten hyödykkeiden tuotanto on näin pienentynyt tällä NACE Rev 2:n kaksinumerotasoon 27 kuuluvalla alalla kuutena peräkkäisenä vuotena (2008–2013).

  Whirlpool on viime vuosina tehnyt investointeja Spini di Gardolon toimipaikkaan. Investoinnit eivät ole kuitenkaan maksaneet itseään takaisin, sillä suurten kodinkoneiden kysyntä on hiipunut ja tuotanto on sen myötä supistunut. Whirlpool Europe -konsernin kumulatiivinen tappio oli Euroopan toimintojen osalta 14 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Konserni laati liiketoimintasuunnitelman, jonka avulla oli määrä sopeuttaa tuotantorakenne markkinoiden kysyntään. Suunnitelmaan kuului Norrköpingin (Ruotsi) ja Spini di Gardolon (Italia) tuotantolaitosten sulkeminen.

  Vähennetyille työntekijöille tarjottavia yksilöllisiä palveluja ovat seuraavat: tiedotustilaisuudet, vastaanotto ja ilmoittautuminen, neuvonta ja ohjaus, osaamisen arviointi, yleis- ja uudelleenkoulutus, ammatillinen koulutus, valmennus, työhön uudelleenintegroitumisen jälkeinen avustaminen sekä avustaminen yrityksen perustamisessa, työnhakuavustukset, osallistumiskannustin ja tuki matkakuluihin ja työhönottoetuus.

  Komission mukaan edellä kuvatut toimenpiteet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

  Italian viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

  –      suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita

  –      kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu

  –      irtisanovat yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa irtisanomisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti

  –      suunnitelluilla toimilla tuetaan yksittäisiä työntekijöitä, eikä niitä käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen

  –      suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään

  –      suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia

  –      EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

  Italia on ilmoittanut komissiolle, että kansallisen ennakko- tai osarahoituksen lähteet ovat seuraavat: Whirlpool Europe S.r.l. (ensisijainen yritys) osoittaa entisten työntekijöidensä tukemiseen 1 200 000 euroa, ja INPS[4] kanavoi julkista rahoitusta yhteensä 60 000 euroa.

  III. Menettely

  Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 1 890 000 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

  Tämä on tähän mennessä kahdeksastoista budjettivallan käyttäjälle vuonna 2014 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

  Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

  • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  EUVL L 347, 30.12.2013, s. 855.
  • [3]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [4]             Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos).

  LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

  ZP/ch D(2014)53726

  Jean Arthuis

  Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

  ASP 09G205

  Aihe: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia (COM(2014)0672)

  Arvoisa puheenjohtaja

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2014/010 IT/Whirlpool ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

  EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

  EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

  A)  ottaa huomioon, että tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 27 (Sähkölaitteiden valmistus) luokitetulla toimialalla toimivan yrityksen Whirlpool Europe S.r.l. (ensisijainen yritys) ja sen viiden toimittajan ja jatkojalostajan vähentämiä 608 työntekijää; ottaa huomioon, että irtisanomiset tapahtuivat Trenton autonomisen maakunnan (ITH2) alueella viiteajanjaksona, joka alkoi 10. joulukuuta 2013 ja päättyi 31. maaliskuuta 2014;

  B)  ottaa huomioon, että irtisanomisten ja maailmanlaajuisen talous- ja finanssikriisin välisen yhteyden osoittamiseksi Italia katsoi, että kriisin seurauksena koettiin huomattava taantuma EU-28-alueen taloudessa samoin kuin Italian taloudessa;

  C)  ottaa huomioon, että ajanjaksona 2009–2013 kotitalouksien kulutus Italiassa väheni merkittävästi, ja myös EU:n tasolla kulutus laski; ottaa huomioon, että taantuma on vaikuttanut tuntuvasti italialaisten kotitalouksien kulutusvalintoihin, sillä kotitaloudet ovat punninneet uudelleen ostopäätöksiään, varsinkin kestokulutushyödykkeiden (kuten kodinkoneiden) hankinnoissa;

  D)  ottaa huomioon, että saatavilla olevien tietojen perusteella tuotanto on kääntynyt selvästi laskuun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 27 luokitellulla toimialalla, johon kuuluvat sekä EU:n alueella että Italiassa valmistettavat kodinkoneet; ottaa huomioon, että kotitalouksien kulutus supistui merkittävästi talous- ja rahoituskriisin vuoksi ja suurten kodinkoneiden markkinat Italiassa pienenivät vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana 3 174 miljardista 2 649 miljardiin eli laskua oli 16,5 prosenttia;

  E)  ottaa huomioon, että toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 69,41 prosenttia on miehiä ja 30,59 prosenttia naisia; ottaa huomioon, että suurin osa (75,99 prosenttia) työntekijöistä on iältään 30–54-vuotiaita, 10,20 prosenttia 55–64-vuotiaita ja 13,81 prosenttia 15–29-vuotiaita;

  F)  ottaa huomioon, että Whirlpool Europe S.r.l:n (yksi alueen suurimpia työnantajia ennen tehtaan sulkemista) ja sen toimittajien ja jatkojalostajien irtisanomisilla on huomattavia kielteisiä vaikutuksia alueen talouteen ja pahentaa edelleen työllisyystilannetta Trenton maakunnassa, jossa työttömyysaste on kaksinkertaistunut kriisin puhjettua 2,9 prosentista (2007) 6,1 prosenttiin (2013).

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Italian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

  1.  ottaa huomioon, että tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan; on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että EGR-asetuksessa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

  2.  toteaa, että tämä on kolmas sähkölaitteiden valmistuksen alalta vähennettyjen työntekijöiden puolesta esitetty EGR-hakemus ja että kaikki ovat perustuneet maailmanlaajuiseen talous- ja finanssikriisiin liittyviin kriteereihin;

  3.  toteaa, että 16,78 prosenttia kohteena olevista edunsaajista on muita kuin EU:n kansalaisia; katsoo, että tietyillä valmennustoimilla voitaisiin auttaa työntekijöitä sopeutumaan uudelleen työmarkkinoille;

  4.  puoltaa osanottajille tarjotun koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen konkreettisten tulosten arviointia, jotta tarjottujen toimien tehokkuus kävisi paremmin ilmi;

  5.  pitää myönteisenä työhön uudelleenintegroitumisen jälkeistä avustamista sekä avustamista yrityksen perustamisessa;

  6.  katsoo, että työhönottoetuus toimii uusille työnantajille kannustimena ottaa töihin osallistujia pysyvillä, mutta vähintään 12 kuukautta kestävillä sopimuksilla; toteaa, että vähemmän kuin puolet (250) kaikista edunsaajista osallistuu arvioiden mukaan tähän toimenpiteeseen;

  7.  muistuttaa, että asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

  8.  pitää myönteisenä, että työmarkkinaosapuolet olivat mukana neuvottelemassa tuettavista toimenpiteistä; arvostaa edelleen sitä, että ammattiyhdistykset ovat mukana valvomassa toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja mahdollista uudelleensuunnittelua sekä arvioimassa tuloksia.

  Kunnioittavasti

  Marita ULVSKOG,

  puheenjohtajana toimiva ensimmäinen varapuheenjohtaja

  LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

  Jean ARTHUIS

  Puheenjohtaja

  Budjettivaliokunta

  Euroopan parlamentti

  ASP 09 G 205

  1047 Bryssel

  Arvoisa puheenjohtaja

  Aihe:   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

  Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten kolme erillistä komission ehdotusta päätöksiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä kutakin ehdotusta koskevat mietinnöt jossakin tulevista kokouksistaan.

  Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013 sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdassa.

           COM(2014)0630 koskee 1 426 800 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Raumalla Suomessa toimivasta STX Finland Oy:stä vähennettyjen 634 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

           COM(2014)0662 koskee 918 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Ranskassa toimivasta GAD société anonyme simplifiée -yrityksestä vähennettyjen 760 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

           COM(2014)0672 koskee 1 890 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Italiassa toimivasta Whirlpool Europe S.r.l. -yrityksestä sekä viiden toimittajan ja jatkojalostajan palveluksesta vähennettyjen 608 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

  –         COM(2014)0699 koskee 1 259 610 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Puolassa toimivasta Fiat Auto Poland -yrityksestä ja sen 21 toimittajan palveluksesta vähennettyjen 1 079 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

  –         COM(2014)0701 koskee 25 937 813 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Ranskassa toimivasta Air France -yrityksestä vähennettyjen 5 213 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

  –         COM(2014)0702 koskee 6 444 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Kreikassa toimivasta Odyssefs Fokas S.A. -yrityksestä vähennettyjen 600 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

  Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseiset ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunta ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisten komission ehdottamien määrien myöntämiseksi.

  Kunnioittavasti

  Iskra Mihaylova

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  11.12.2014

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  28

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume