Ziņojums - A8-0064/2014Ziņojums
A8-0064/2014

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirpool)

11.12.2014 - (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Daniele Viotti

Procedūra : 2014/2170(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0064/2014
Iesniegtie teksti :
A8-0064/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirpool)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1] (EGF regula),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–       ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–       ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0064/2014),

A.     tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.     tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.     tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.     tā kā Itālijas iestādes 2014. gada 18. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF/2014/010 IT/Whirlpool saistībā ar 608 darbinieku atlaišanu uzņēmumā Whirlpool Europe S.r.l., kas darbojas NACE 2. red. 27. nodaļas („Elektrisko iekārtu ražošana”) saimnieciskās darbības nozarē, un piecos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

E.     tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.      norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu iesniedza saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas ir ievērots, ja četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā vismaz 500 darba ņēmēju ir atlaisti no darba vai attiecīgi beigusies pašnodarbināto personu darbība, ieskaitot darba ņēmējus un pašnodarbinātās personas šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos; piekrīt Komisijai, ka regulā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Itālija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.      norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 18. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 28. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir ievērojusi ļoti ierobežoto 12 nedēļu termiņu, kas noteikts EGF regulā;

3.      norāda, ka Itālijas iestādes uzskata, ka vispārējai finanšu un ekonomikas krīzei ir bijusi ļoti liela ietekme uz Itālijas mājsaimniecību patēriņa ieradumiem, kas lika tām pārskatīt lēmumus par preču iegādi, un tas jo īpaši attiecas uz ilglietojamo preču, tostarp sadzīves tehnikas, pirkumiem;

4.      uzsver, ka, ekonomikas un finanšu krīzes dēļ būtiski samazinoties mājsaimniecību patēriņam, lielās sadzīves tehnikas tirgus daļa Itālijā ir sarukusi no EUR 3174 miljardiem 2010. gadā līdz EUR 2649 miljardiem 2013. gadā, proti, par 16,5 %;

5.      piekrīt tam, ka elektrisko iekārtu ražošanas straujais samazinājums 2008.–2012. gadā ir saistīts ar vispārējo finanšu un ekonomikas krīzi, kas aplūkota Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 546/2009[4], un tādēļ Itālija ir tiesīga saņemt EGF finansiālo atbalstu;

6.      norāda, ka saistībā ar elektrisko iekārtu ražošanas nozari līdz šim ir iesniegti vēl divi EGF pieteikumi[5], kas arī pamatoti ar vispārējo finanšu un ekonomikas krīzi;

7.      norāda, ka minētie atlaišanas gadījumi vēl vairāk saasinās bezdarba problēmu Trento provincē, kur bezdarba līmenis, iestājoties krīzei, ir divkāršojies — no 2,9 % 2007. gadā līdz 6,1 % 2013. gadā; uzsver, ka nodarbinātība ir samazinājusies gan būvniecībā (-10,3 %), gan ražošanas nozarēs (-2,4 %) un ka bezdarbnieku skaits Trento provincē 2014. gada pirmajā ceturknī, pēc ISTAT datiem, bija 18 7000, tikmēr provinces nodarbinātības dienestā reģistrējušos cilvēku skaits ir 41 800;

8.      norāda, ka papildus 502 darbiniekiem, kuri pārskata periodā ir atlaisti no darba Whirlpool, kas ir galvenais uzņēmums, atbalsttiesīgo saņēmēju skaitā ir iekļauti vēl 106 darbinieki, kuri atlaisti no darba piecos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, tātad kopumā uz EGF atbalsta pasākumiem var pretendēt 608 cilvēki;

9.      norāda, ka aprēķinātās kopējās izmaksas veido EUR 3 150 000, no kuriem EUR 126 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 1 890 000 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

10.    atzinīgi vērtē to, ka Itālijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 4. februāra — pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam un pat vēl pirms pieteikuma iesniegšanas finansiālā atbalsta saņemšanai no EGF;

11.    atzinīgi vērtē to, ka sarunās par atbalstāmiem pasākumiem tika iesaistīti sociālie partneri; turklāt atzinīgi vērtē arodbiedrību iesaistīšanu pasākumu īstenošanas un iespējamas pārstrādāšanas uzraudzībā, kā arī rezultātu novērtēšanā; atzinīgi vērtē arī to, ka plānotie pasākumi, to saturs un attiecīgie īstenošanas aspekti (ieskaitot izpildes grafiku) tika apspriesti ar bijušajiem Whirpool rūpnīcas darbiniekiem no Spini di Gargarolo, rīkojot vairākas sanāksmes (kopumā 15) 2014. gada februārī un martā, un ka no visiem darbiniekiem, kas piedalījās šajās sanāksmēs, 393 ir reģistrējušies kā minēto pasākumu dalībnieki;

12.    norāda, ka sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver: informatīvas sesijas, uzņemšanu un reģistrāciju, konsultācijas un norādījumus, prasmju novērtējumu, vispārējas mācības un pārkvalifikāciju, profesionālo apmācību, darbaudzināšanu, konsultācijas pēc reintegrācijas darbā un atbalstu virzībā uz uzņēmējdarbību, darba meklēšanas pabalstus, dalības pabalstus, transporta izmaksu kompensāciju un darbā pieņemšanas pabalstus;

13.    norāda, ka 16,78 % iespējamo atbalsta saņēmēju nav ES pilsoņi; uzskata, ka daži darbaudzināšanas elementi varētu būt īpaši noderīgi, lai palīdzētu šiem darbiniekiem no jauna iekļauties darba tirgū;

14.    ierosina izvērtēt dalībniekiem sniegtās apmācības, pārkvalifikācijas un arodapmācības konkrētos rezultātus, lai gūtu labāku izpratni par veikto pasākumu efektivitāti;

15.    atzinīgi vērtē konsultācijas pēc reintegrācijas darbā un atbalsta pasākumus virzībā uz uzņēmējdarbību;

16.    uzskata, ka darbā pieņemšanas pabalsts ir labs pamudinājums jauniem darba devējiem pieņemt darbā dalībniekus, noslēdzot ar viņiem pastāvīgu vai vismaz 12 mēnešus ilgu līgumu; norāda, ka pēc veiktajiem aprēķiniem šajā pasākumā piedalās mazāk nekā puse (250) no visiem atbalsta saņēmējiem;

17.    atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto pasākumu pieejamību un īstenošanu, tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

18.    atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

19.    apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.    uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
 • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
 • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [4]              Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi, OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.
 • [5]               EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010) 0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013) 0090

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirpool)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1], un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 546/2009[4], vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12. pantā.

(3)      Itālija 2014. gada 18. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu Whirlpool Europe S.r.l. un piecos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos Itālijā un ir sniegusi papildu informāciju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktā. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 1 890 000 apmērā saistībā ar Itālijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 890 000 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

 • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
 • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
 • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [4]  OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.

PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[1], un 15. pantu Regulā (EK) Nr. 1309/2013[2] Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Uzņēmuma Whirlpool pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2014. gada 28. oktobrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Itālijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kuri vispārējās finanšu un ekonomikas krīzes dēļ atlaisti no darba uzņēmumā Whirlpool, kas darbojas NACE 2. red. 27. nodaļas („Elektrisko iekārtu ražošana”) saimnieciskās darbības nozarē, un piecos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos.

Šis ir astoņpadsmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Itālijai par kopējo summu EUR 1 890 000. Tas kopumā attiecas uz 608 atbalsta saņēmējiem. Pieteikums Komisijai tika iesniegts 2014. gada 18. jūnijā, un līdz 2014. gada 13. augustam tika sniegta papildu informācija. Ņemot vērā visus piemērojamos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Itālijas iestādes uzsver, ka vispārējās finanšu un ekonomikas krīzes dēļ ir notikusi ievērojama ekonomikas lejupslīde 28 ES valstīs, tostarp Itālijas ekonomikā. Šai ekonomikas lejupslīdei ir bijusi ļoti liela ietekme uz Itālijas mājsaimniecību patēriņa ieradumiem, kas lika tām pārskatīt lēmumus par preču iegādi, kas jo īpaši attiecās uz ilglietojamām precēm. Laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam mājsaimniecību patēriņš Itālijā samazinājās četros no pieciem gadiem salīdzinājumā ar to pašu periodu attiecīgajā iepriekšējā gadā. Tātad lielās sadzīves tehnikas tirgus daļa Itālijā ir samazinājusies no 3174 miljardiem 2010. gadā līdz 2649 miljardiem 2013. gadā, proti, par 16,5 %. Tas izskaidrojams ar to, ka 28 ES valstīs sešus gadus (2008.–2013.) pēc kārtas vērojama lejupslīde NACE 2. red. 27. nodaļas preču ražošanā.

Pēdējos gados Whirlpool veica ieguldījumus Spini di Gardolo ražotnē. Tomēr šie ieguldījumi nav atmaksājušies, jo saruka pieprasījums pēc lielās sadzīves tehnikas, kam sekoja  ražošanas samazinājums. Whirlpool Europe grupa, kuras Eiropā uzkrāto zaudējumu kopējā vērtība 2013. gada pirmajā pusē bija USD 14 miljoni, izstrādāja uzņēmējdarbības plānu, lai pielāgotu savu ražošanas struktūru tirgus pieprasījumam. Šajā plānā bija paredzēts slēgt ražotnes Norčepingā (Zviedrijā) un Spini di Gardolo (Itālijā).

Individualizētie pakalpojumi, kas jāsniedz atlaistajiem darbiniekiem ietver informatīvas sesijas, uzņemšanu un reģistrāciju, konsultācijas un norādījumus, prasmju novērtējumu, vispārējās pmācības un pārkvalifikāciju, profesionālo apmācību, darbaudzināšanu, konsultācijas pēc reintegrācijas darbā un atbalstu virzībā uz uzņēmējdarbību, darba meklēšanas pabalstu, dalības pabalstu, transporta izmaksu kompensāciju un darbā pieņemšanas pabalstu.

Komisija uzskata, ka aplūkotie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Itālijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

–      veicot ierosinātās darbības un nodrošinot piekļuvi ierosinātajām darbībām, tiks ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma principi;

–      ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–      uzņēmumi, kuros atlaisti darba ņēmēji un kuri pēc darba ņēmēju atlaišanas turpina veikt saimniecisko darbību, ir izpildījuši ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un pienācīgi parūpējušies par saviem darbiniekiem;

–      ierosinātās darbības sniegs atbalstu individuāliem darba ņēmējiem un netiks izmantotas uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

–      ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

–      ierosinātās darbības papildinās darbības, kas tiek finansētas, izmantojot struktūrfondu līdzekļus;

–      EGF finansiālais ieguldījums atbildīs procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu.

Itālija ir informējusi Komisiju par šādiem valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avotiem: Whirlpool Europe S.r.l. (galvenais uzņēmums) EUR 1 200 000 apmērā, lai atbalstītu bijušos darbiniekus, un publiskais finansējums no INPS[4] EUR 60 000 apmērā.

III. Procedūra

Lai varētu izmantot EGF, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 1 890 000, kas no EGF rezerves (40 02 43) pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01).

Šis ir astoņpadsmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2014. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus saistībā ar EGF izmantošanu.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta EGF regulas 15. panta 4. punktā paredzētā trialoga procedūra.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

 • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
 • [2]  OV L 347, 30.12.2013., 855. lpp.
 • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [4]             Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/ch D(2014)53726

Jean Arthuis

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2014/010 IT/Whirpool no Itālijas (COM(2014)672 final)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja, kā arī tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2014/010 IT/Whirlpool un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Šajā sakarībā EMPL komiteja ir sagatavojusi dažas piezīmes, neapšaubot maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums balstās uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu un ir saistīts ar 608 darbinieku atlaišanu uzņēmumā Whirlpool Europe S.r.l. (galvenais uzņēmums), kas darbojas NACE 2. red. 27. nodaļas („Elektrisko iekārtu ražošana”) saimnieciskās darbības nozarē, kā arī piecos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos; tā kā minētie uzņēmumi, kuros pārskata periodā no 2013. gada 10. decembra līdz 2014. gada 31. martam tika atlaisti darbinieki, atrodas Trento autonomajā provincē (ITH2);

B)  tā kā, lai pierādītu, ka konkrētā darbinieku atlaišana ir saistīta ar vispārējo finanšu un ekonomikas krīzi, Itālijas pārstāvji uzsver, ka 2009. gadā vispārējās finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā ir notikusi ievērojama ekonomikas lejupslīde 28 ES valstīs, tai skaitā arī Itālijā;

C)  tā kā laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam Itālijā un arī citviet Eiropas Savienībā ievērojami samazinājās mājsaimniecību patēriņš; tā kā ekonomikas lejupslīdei ir bijusi ļoti liela ietekme uz Itālijas mājsaimniecību patēriņa ieradumiem, kas lika tām pārskatīt lēmumus par preču iegādi un jo īpaši attiecās uz ilglietojamām precēm (šajā preču kategorijā ietilpst sadzīves tehnika);

D)  tā kā pieejamie dati liecina par ievērojamu lejupslīdi NACE 2. red. 27. nodaļas preču ražošanā, kas attiecas arī uz sadzīves tehnikas ražošanu ES un Itālijas tirgum; tā kā, ekonomikas un finanšu krīzes dēļ būtiski samazinoties mājsaimniecību patēriņam, lielās sadzīves tehnikas tirgus daļa Itālijā ir sarukusi no EUR 3174 miljardiem 2010. gadā līdz EUR 2649 miljardiem 2013. gadā, proti, par 16,5 %;

E)  tā kā 69,41 % no darba ņēmējiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 30,59 % — sievietes; tā kā 75,99 % darba ņēmēju ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, 10,20 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem un 13,81 % — vecumā no 15 līdz 29 gadiem;

F)  tā kā darbinieku atlaišanai Whirlpool Europe S.r.l. (kas pirms slēgšanas bija viens no galvenajiem darba devējiem šajā reģionā) un piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos būs ļoti nelabvēlīga ietekme uz reģionālo ekonomiku un vēl vairāk pasliktinās nodarbinātības līmeni Trento provincē, kurā bezdarba līmenis, sākoties krīzei, divkāršojās — no 2,9 % 2007. gadā līdz 6,1 % 2013. gadā.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Itālijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda, ka šis pieteikums balstās uz Regulas (EK) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrīt Komisijai, ka regulā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Itālija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu atbalstu;

2.  norāda, ka tas ir trešais EGF pieteikums saistībā ar darbinieku atlaišanu elektrisko iekārtu ražošanas nozarē un tie visi pamatojas uz vispārējās finanšu un ekonomikas krīzes kritērijiem;

3.  norāda, ka 16,78 % iespējamo atbalsta saņēmēju nav ES pilsoņi; uzskata, ka daži darbaudzināšanas elementi varētu būt īpaši noderīgi, lai palīdzētu šiem darbiniekiem no jauna iekļauties darba tirgū;

4.  ierosina izvērtēt dalībniekiem sniegtas apmācības, pārkvalifikācijas un arodapmācības konkrētos rezultātus, lai gūtu labāku izpratni par veikto pasākumu efektivitāti;

5.  atzinīgi vērtē konsultācijas pēc reintegrācijas darbā un atbalsta pasākumus virzībā uz uzņēmējdarbību;

6.  uzskata, ka darbā pieņemšanas pabalsts ir labs pamudinājums jauniem darba devējiem pieņemt darbā dalībniekus, noslēdzot ar viņiem pastāvīgu vai vismaz 12 mēnešus ilgu līgumu; norāda, ka, pēc veiktajiem aprēķiniem, šajā pasākumā piedalās mazāk nekā puse (250) no visiem atbalsta saņēmējiem;

7.  atgādina, ka saskaņā ar regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un vajadzīgās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

8.  atzinīgi vērtē to, ka sarunās par atbalstāmiem pasākumiem tika iesaistīti sociālie partneri; turklāt atzinīgi vērtē arodbiedrību iesaistīšanu pasākumu īstenošanas un iespējamas pārstrādāšanas uzraudzībā, kā arī rezultātu novērtēšanā.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG

priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean Arthuis

European Parliament

ASP 09 G 205

1047 Brussels

Godātais Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par trijiem dažādiem Komisijas priekšlikumiem lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Ir zināms, ka ziņojumus par šiem priekšlikumiem Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt kādā no savām nākamajām sanāksmēm.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006, un 13. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

-          COM(2014)0630 ir priekšlikums par EUR 1 426 800 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 634 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā STX Finland Oy Raumā, Somijā.

-          COM(2014)0662 ir priekšlikums par EUR 918 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 760 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā GAD société anonyme simplifiée Francijā.

-          COM(2014)0672 ir priekšlikums par EUR 1 890 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 608 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Whirlpool Europe S.r.l. un piecos tā piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos Itālijā.

-          COM(2014)0699 ir priekšlikums par EUR 1 259 610 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 1079 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Fiat Auto Poland un 21 tā piegādes uzņēmumā Polijā.

-          COM(2014)0701 ir priekšlikums par EUR 25 937 813 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 5213 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Air France Francijā.

-          COM(2014)0702 ir priekšlikums par EUR 6 444 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 600 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Odyssefs Fokas S.A. Grieķijā.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šos priekšlikumus un lūguši mani darīt Jums zināmu, ka Reģionālās attīstības komitejai nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minētās summas, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume