SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch)

11.12.2014 - (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Daniele Viotti

Procedura : 2014/2170(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0064/2014
Teksty złożone :
A8-0064/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch)

(COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006[1] (rozporządzenie w sprawie EFG),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[2], w szczególności jego art. 12,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–       uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–       uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–       uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0064/2014),

A.     mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.     mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C.     mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

D.     mając na uwadze, że w dniu 18 czerwca 2014 r. władze Włoch złożyły wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool w związku ze zwolnieniem 608 pracowników w przedsiębiorstwie Whirlpool Europe S.r.l., które prowadziło działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 27 NACE Rev. 2 („Produkcja urządzeń elektrycznych”), oraz u pięciu dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw,

E.     mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.      zwraca uwagę, że władze Włoch złożyły wniosek na podstawie kryterium interwencji przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników lub zaprzestanie prowadzenia działalności przez co najmniej tyle osób pracujących na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, przy czym liczba ta obejmuje pracowników zwolnionych u dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw lub osoby, które zaprzestały prowadzenia własnej działalności gospodarczej we współpracy z takimi dostawcami i producentami; zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w tym rozporządzeniu zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do pomocy finansowej na podstawie wspomnianego rozporządzenia;

2.      odnotowuje, że w dniu 18 czerwca 2014 r. władze Włoch złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 28 października 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja dotrzymała krótkiego terminu wynoszącego 12 tygodni, przewidzianego w rozporządzeniu w sprawie EFG;

3.      zwraca uwagę, że zdaniem władz Włoch światowy kryzys finansowy i gospodarczy wywarł poważny wpływ na konsumpcję włoskich gospodarstw, które zmieniły zdanie co do decyzji o kupnie, zwłaszcza w przypadku dóbr trwałych, w tym sprzętu gospodarstwa domowego;

4.      podkreśla, że na skutek kryzysu gospodarczego i finansowego konsumpcja gospodarstw domowych znacznie spadła, a wartość włoskiego rynku dużych urządzeń używanych w gospodarstwach domowych spadła z 3 174 mld EUR w 2010 r. do 2 649 mld EUR w 2013 r., a więc o 16,5%;

5.      zgadza się, że gwałtowny spadek produkcji urządzeń elektrycznych w latach 2008–2012 jest związany ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009[4], oraz że wobec tego Włochy mają prawo do pomocy finansowej z EFG;

6.      zauważa, że do chwili obecnej złożono jeszcze dwa inne wnioski o wsparcie z EFG, które dotyczyły sektora produkcji urządzeń elektrycznych[5] i również były uzasadniane światowym kryzysem gospodarczym i finansowym;

7.      zwraca uwagę, że zwolnienia te dodatkowo przyczynią się do wzrostu bezrobocia w prowincji Trydent, gdzie jego stopa podwoiła się od początku kryzysu, wzrastając z 2,9% w 2007 r. do 6,1% w 2013 r.; podkreśla, że spadek zatrudnienia objął zarówno sektor budowlany (–10,3%), jak i przemysł (–2,4%) oraz że w Trydencie wg danych włoskiego urzędu statystycznego ISTAT za pierwszy kwartał 2014 r. liczba bezrobotnych wynosi ok. 18 700, a liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy w całej prowincji – ok. 41 800;

8.      zwraca uwagę, że oprócz 502 pracowników zwolnionych w okresie referencyjnym w głównym przedsiębiorstwie, jakim jest Whirlpool, liczba pracowników kwalifikujących się jako osoby objęte pomocą z EFG obejmuje również 106 osób zwolnionych przez pięciu dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw, co daje w sumie 608 osób;

9.      odnotowuje, że całkowite szacunkowe koszty wynoszą 3 150 000 EUR, z czego 126 000 EUR przeznaczono na wdrożenie, a wkład finansowy z EFG wynosi 1 890 000 EUR, co stanowi 60% łącznych kosztów;

10.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Włoch postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 4 lutego 2014 r., przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia z EFG na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem wniosku o wkład finansowy z EFG;

11.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że partnerzy społeczni brali udział w negocjacjach w sprawie środków, na które zostanie przeznaczone wsparcie; docenia ponadto, że związki zawodowe są zaangażowane w monitorowanie procesu wdrażania i ewentualną modyfikację środków, a także w ocenę wyników; z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że planowane środki, ich treść oraz istotne aspekty związane z ich wdrożeniem (w tym harmonogram) przedstawiono byłym pracownikom zakładu Whirlpool w Spini di Gardolo i omówiono je podczas 15 spotkań, które odbyły się w lutym i marcu 2014 r., oraz że 393 spośród wszystkich pracowników biorących udział w tych spotkaniach zarejestrowało się z zamiarem skorzystania z tych środków;

12.    zwraca uwagę, że zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują: spotkania informacyjne, zapisy i rejestrację, poradnictwo i doradztwo, ocenę umiejętności, szkolenia ogólne i przekwalifikowanie, szkolenia zawodowe, coaching, wsparcie po reintegracji zawodowej i wsparcie przy podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, dodatki z tytułu poszukiwania pracy, dodatki z tytułu uczestnictwa, wsparcie z tytułu kosztów dojazdów oraz dopłatę z tytułu zatrudnienia;

13.    zwraca uwagę, że 16,78% beneficjentów objętych pomocą to obywatele państw spoza UE; uważa, że pewne elementy coachingu mogą być szczególnie przydatne dla tych beneficjentów i pomóc im w powrocie na rynek pracy;

14.    opowiada się za oceną konkretnych wyników działań w zakresie szkolenia, przekwalifikowania i szkolenia zawodowego oferowanego uczestnikom, aby mieć lepszy ogląd sytuacji w odniesieniu do skuteczności proponowanych środków;

15.    z zadowoleniem przyjmuje wsparcie po reintegracji zawodowej oraz wsparcie przy zakładaniu przedsiębiorstw;

16.    uważa, że dopłata z tytułu zatrudnienia pełni rolę zachęty dla nowych pracodawców do ponownego zatrudnienia uczestników w ramach umów na czas nieokreślony lub co najmniej na okres 12 miesięcy; zwraca uwagę, że szacuje się, iż mniej niż połowa (250) wszystkich beneficjentów skorzysta z tego środka;

17.    wyraża zadowolenie, że w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

18.    przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a także pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

19.    zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

 • [1]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
 • [2]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
 • [4]               Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26).
 • [5]               EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010) 008 oraz EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013) 90.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[1], w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[2], w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3], w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją lub w wyniku utrzymywania się światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009[4], lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Środki EFG nie przekraczają maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), jak określono w art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013.

(3)      Dnia 18 czerwca 2014 r. Włochy złożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Whirlpool Europe S.r.l. oraz u pięciu dostawców i producentów na niższym szczeblu w łańcuchu dostaw we Włoszech, a także uzupełniły go o dodatkowe informacje zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 1 890 000 EUR dla wniosku złożonego przez Włochy.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 890 000 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

 • [1]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
 • [2]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.

UZASADNIENIE

I. Ramy ogólne

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielania dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[1] oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013[2] środki funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (ceny z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] w celu uruchomienia funduszu – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek przedsiębiorstwa Whirlpool i wniosek Komisji

W dniu 28 października 2014 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Włoch w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych z powodu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego w przedsiębiorstwie Whirlpool Europe S.r.l prowadzącym działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 27 NACE Rev. 2 („Produkcja urządzeń elektrycznych”) oraz u pięciu dostawców i producentów na niższym szczeblu w łańcuchu dostaw.

Jest to osiemnasty wniosek analizowany w ramach budżetu na 2014 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 1 890 000 EUR z EFG na rzecz Włoch. Dotyczy on w sumie 608 beneficjentów. Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 18 czerwca 2014 r. i uzupełniono dodatkowymi informacjami do dnia 13 sierpnia 2014 r. Komisja uznała zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG.

Władze Włoch utrzymują, że w 2009 r. w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego doszło do znacznego spowolnienia gospodarczego w UE-28 oraz we Włoszech. Stan recesji poważnie wpłynął na wybory konsumentów we włoskich gospodarstwach domowych, którzy zaczęli odwlekać decyzje kupna, w szczególności decyzje związane z zakupem dóbr trwałych. W latach 2009–2013 konsumpcja gospodarstw domowych we Włoszech spadała z roku na rok przez cztery z pięciu lat w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego. Doprowadziło to do spadku wartości włoskiego rynku dużych urządzeń używanych w gospodarstwach domowych z 3 174 mld EUR w 2010 r. do 2 649 mld EUR w 2013 r., a więc o 16,5%. Stanowi to wyjaśnienie faktu, że w ciągu sześciu kolejnych lat (2008–2013) produkcja dóbr klasyfikowanych w dziale 27 NACE Rev. 2 w UE-28 stale się zmniejszała.

W ostatnich latach przedsiębiorstwo Whirlpool inwestowało w zakład w Spini di Gardolo. Inwestycje te jednak nie opłaciły się z powodu spadku popytu na duże urządzenia wykorzystywane w gospodarstwach domowych oraz wynikającej stąd mniejszej produkcji. Grupa Whirlpool Europe, która w pierwszej połowie 2013 r. odnotowała w Europie straty w wysokości 14 mln USD, opracowała biznesplan w celu dostosowania swojej struktury produkcji do popytu na rynku. W planie przewidziano zamknięcie zakładów w Norrkoeping (Szwecja) i Spini di Gardolo (Włochy).

Zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują: spotkania informacyjne, zapisy i rejestrację, poradnictwo i doradztwo, ocenę umiejętności, szkolenia ogólne i przekwalifikowanie, szkolenia zawodowe, coaching, wsparcie po reintegracji zawodowej i wsparcie przy podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, dodatek z tytułu poszukiwania pracy, dodatek z tytułu uczestnictwa, wsparcie z tytułu kosztów dojazdów oraz dopłatę z tytułu zatrudnienia.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze Włoch przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

–      w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–      spełniono określone w przepisach krajowych i unijnych wymogi dotyczące zwolnień grupowych;

–      w przypadku gdy zwalniające przedsiębiorstwa kontynuują działalność po dokonaniu zwolnień, przedsiębiorstwa te wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

–      proponowane działania będą stanowiły wsparcie indywidualnych pracowników i nie zostaną wykorzystane do restrukturyzacji przedsiębiorstw ani sektorów gospodarki;

–      proponowane działania nie otrzymają wsparcia finansowego z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–      proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–      wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

Włochy poinformowały Komisję, że źródła krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowych i współfinansowania są następujące: Whirlpool Europe S.r.l. (główne przedsiębiorstwo) – 1 200 000 EUR na wsparcie swoich byłych pracowników oraz środki publiczne z INPS[4] w wysokości 60 000 EUR.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 1 890 000 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to osiemnasty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej do tej pory w 2014 r.

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych przewidziana w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o pomoc z EFG.

 • [1]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
 • [2]  Dz.U. L 347 z 30.12.2013, s. 855.
 • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
 • [4]             Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/ch D(2014)53726

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze sprawą EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch (COM(2014)0672 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) – wraz ze swoją grupą roboczą ds. EFG – rozpatrzyła kwestię uruchomienia EFG w związku ze sprawą EGF/2014/010 IT/Whirlpool i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie kwestionując jednak przekazania płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że przedmiotowy wniosek opiera się na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i dotyczy 608 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Whirlpool Europe S.r.l. („główne przedsiębiorstwo”), które prowadziło działalność w dziale 27 NACE Rev. 2 („Produkcja urządzeń elektrycznych”), oraz przez pięciu dostawców i producentów na niższym szczeblu w łańcuchu dostaw; mając na uwadze, że do zwolnień przeprowadzonych przez te przedsiębiorstwa doszło w Autonomicznej Prowincji Trydent (ITH2) w okresie odniesienia między dniem 10 grudnia 2013 r. a 31 marca 2014 r.;

B) mając na uwadze, że w celu wykazania powiązania między zwolnieniami oraz światowym kryzysem gospodarczym i finansowym Włochy twierdzą, że w 2009 r. w wyniku kryzysu doszło do znacznego spowolnienia gospodarki UE-28 oraz gospodarki Włoch;

C) mając na uwadze, że w latach 2009–2013 konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych we Włoszech znacznie się zmniejszyła, a na poziomie UE również spadła; mając na uwadze, że recesja poważnie wpłynęła na wybory konsumentów we włoskich gospodarstwach domowych, którzy zaczęli odwlekać decyzje kupna, w szczególności decyzje związane z zakupem dóbr trwałych (urządzenia gospodarstwa domowego należą do tej grupy dóbr);

D) mając na uwadze, że dostępne dane potwierdzają, że nastąpił znaczny spadek produkcji w dziale 27 NACE Rev. 2, co obejmuje również produkcję sprzętu gospodarstwa domowego dla UE i Włoch; mając na uwadze, że na skutek kryzysu gospodarczego i finansowego konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych znacznie spadła, wartość włoskiego rynku dużych urządzeń gospodarstwa domowego zmniejszyła się z 3 174 mld w 2010 r. do 2 649 mld w 2013 r., co stanowi spadek o 16,5 %;

E) mając na uwadze, że 69,41% pracowników objętych pomocą to mężczyźni, a 30,59% to kobiety; mając na uwadze, że większość (75,99%) tych pracowników to osoby w wieku od 30 do 54 lat, 10,2% – od 55 do 64 lat, a 13,81% – od 15 do 29 lat;

F) mając na uwadze, że zwolnienia w Whirlpool Europe S.r.l., jednym z największych pracodawców w regionie do chwili jego zamknięcia, jak i u jego dostawców i producentów na niższym szczeblu w łańcuchu dostaw będą miały znaczny negatywny wpływ na gospodarkę w regionie i dodatkowo pogorszą sytuację na rynku pracy w prowincji Trydent, gdzie od początku kryzysu stopa bezrobocia wzrosła dwukrotnie, mianowicie z 2,9% w 2007 r. do 6,1% w 2013 r.;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji dotyczącej wniosku Włoch następujących wskazówek:

1.  zwraca uwagę, że przedmiotowy wniosek opiera się na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013; zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w tym rozporządzeniu zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do pomocy finansowej na podstawie wspomnianego rozporządzenia;

2.  zauważa, że jest to trzeci wniosek o pomoc z EFG dla pracowników zwolnionych w sektorze produkcji sprzętu elektrycznego i że wszystkie te wnioski były oparte na kryteriach związanych ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym;

3.   zwraca uwagę, że 16,78% beneficjentów objętych pomocą to obywatele państw spoza UE; uważa, że pewne elementy działań w zakresie coachingu mogłyby w szczególnym stopniu przyczynić się do ponownej integracji tych pracowników na rynku pracy;

4.   opowiada się za przeprowadzeniem oceny konkretnych wyników działań w zakresie szkolenia ogólnego, przekwalifikowania i szkolenia zawodowego zapewnionego uczestnikom, aby uzyskać pełniejszy obraz skuteczności udzielonej pomocy;

5.   z zadowoleniem przyjmuje wsparcie po reintegracji zawodowej oraz wsparcie przy zakładaniu przedsiębiorstw;

6.   uważa, że dopłata z tytułu zatrudnienia stanowi zachętę dla nowych pracodawców do ponownego zatrudnienia uczestników na stałe, a przynajmniej na okres 12 miesięcy; zwraca uwagę, że według szacunków w tej formie wsparcia uczestniczy mniej niż połowa (250) wszystkich beneficjentów;

7.   przypomina, że zgodnie z art. 7 wspomnianego rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien też być zgodny z przechodzeniem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

8.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że partnerzy społeczni brali udział w negocjacjach w sprawie środków, na które zostanie przeznaczone wsparcie; wyraża też zadowolenie z tego, że związki zawodowe są zaangażowane w monitorowanie wdrażania środków i ewentualnego zmieniania ich kształtu oraz że uczestniczą w ocenie wyników.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG,

Pełniąca obowiązki przewodniczącego, pierwsza wiceprzewodnicząca

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

ASP 09 G 205

1047 Bruksela

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania trzy odrębne wnioski Komisji Europejskiej dotyczące decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdań w każdej z tych spraw na jednym z najbliższych posiedzeń.

Zasady dotyczące wkładu z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006, a także w punkcie 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

-          Wniosek COM(2014)0630 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 426 800 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 634 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa STX Finland Oy w miejscowości Rauma w Finlandii.

-         Wniosek COM(2014)0662 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 918 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 760 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa GAD société anonyme simplifiée we Francji.

-          Wniosek COM(2014)0672 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 890 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 608 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Whirlpool Europe S.r.l. oraz u pięciu dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw we Włoszech.

-          Wniosek COM(2014)0699 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 259 610 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 1 079 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland i u 21 jego dostawców w Polsce.

-          Wniosek COM(2014)0701 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 25 937 813 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 5 213 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Air France we Francji.

-          Wniosek COM(2014)0702 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 6 444 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 600 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Odyssefs Fokas S.A. w Grecji.

Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume