Procedură : 2014/2170(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0064/2014

Texte depuse :

A8-0064/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0080

RAPORT     
PDF 183kWORD 134k
11.12.2014
PE 541.456v02-00 A8-0064/2014

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool, prezentată de Italia)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Daniele Viotti

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool, prezentată de Italia)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0672 – C8 – 0231/2014),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–       având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0064/2014),

A.     întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.     întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.     întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.     întrucât, la 18 iunie 2014, autoritățile italiene au înaintat cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool în urma disponibilizării a 608 de lucrători de la Whirlpool Europe S.r.l., o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul economic definit în diviziunea 27 a NACE Revizuirea 2 („Fabricarea echipamentelor electrice”), precum și de la cinci furnizori și producători din aval;

E.     întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.      ia act de faptul că autoritățile italiene au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia este necesară disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective; este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulament și că, prin urmare, Italia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.      constată că autoritățile italiene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 18 iunie 2014 și că evaluarea Comisiei a fost pusă la dispoziție la 28 octombrie 2014; salută respectarea de către Comisie a termenului scurt, de 12 săptămâni, prevăzut de Regulamentul privind FEG;

3.      observă că, potrivit autorităților italiene, criza economică și financiară mondială a avut un efect profund asupra alegerilor în materie de consum ale gospodăriilor din Italia, care și-au reconsiderat deciziile de cumpărare, în special cele legate de cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată, incluzând aparatele casnice;

4.      subliniază că din cauza crizei economice și financiare, care a condus la o scădere semnificativă a consumului gospodăriilor, piața italiană pentru aparate de uz casnic mari a scăzut de la 3 174 miliarde EUR în 2010 la 2 649 miliarde EUR în 2013, adică o scădere de 16,5 %;

5.      este de acord cu aprecierea potrivit căreia scăderea producției de echipamente electrice în perioada 2008-2012 are legătură cu criza economică și financiară mondială care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009 ale Parlamentului European și al Consiliului(4), Italia având, așadar, dreptul la o contribuție financiară din partea FEG;

6.      constată că, până în prezent, sectorul „Fabricarea echipamentelor electrice” a făcut obiectul altor două cereri de asistență din partea FEG(5), depuse tot în contextul crizei economice și financiare mondiale;

7.      observă că aceste disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului din provincia Trento, unde rata șomajului s-a dublat de la începutul crizei, crescând de la 2,9% în 2007 la 6,1% în 2013; subliniază că scăderea locurilor de muncă a afectat atât sectorul construcțiilor (-10,3%), cât și sectorul industrial (-2,4%), numărul șomerilor în Trentino situându-se la 18 700 în primul trimestru 2014, conform ISTAT, iar numărul șomerilor înregistrați la oficiile forțelor de muncă din întreaga provincie se ridica la 41 800;

8.      observă că, pe lângă cele 502 disponibilizări operate în perioada de referință în cadrul Whirlpool, considerată întreprinderea principală, în rândul beneficiarilor eligibili sunt incluși și 106 lucrători disponibilizați de la cinci furnizori și producători din aval, ceea ce reprezintă un total de 608 persoane, toate fiind considerate beneficiari vizați de măsurile FEG;

9.      constată că costul total estimat este de 3 150 000 EUR, din care 126 000 EUR sunt rezervate pentru punerea în aplicare, iar contribuția financiară din partea FEG se ridică la 1 890 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale;

10.    salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile italiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 4 februarie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus, și chiar înainte de depunerea cererii pentru o contribuție financiară din partea FEG;

11.    salută faptul că partenerii sociali au fost implicați în negocierea măsurilor care vor fi sprijinite; apreciază totodată că sindicatele sunt implicate în monitorizarea punerii în aplicare și în eventuala revizuire a măsurilor și vor participa la evaluarea rezultatelor; salută de asemenea faptul că măsurile planificate, conținutul acestora, aspectele relevante legate de punerea lor în aplicare (inclusiv calendarul) au fost prezentate și discutate cu foștii angajați ai uzinei Whirlpool din Spini di Gardolo în timpul reuniunilor (15 în total) care au avut loc în perioada februarie-martie 2014 și că, din totalul lucrătorilor care au participat la aceste reuniuni, 393 s-au înscris deja ca participanți la aceste măsuri;

12.    constată că serviciile personalizate prevăzute constau în sesiuni de informare, admitere și înregistrare, consiliere și orientare, evaluarea competențelor, formare generală și reconversie profesională, formare profesională, îndrumare, asistență după reintegrarea profesională și asistență în ceea ce privește spiritul antreprenorial, alocație pentru căutarea unui loc de muncă, indemnizație de participare și contribuție la cheltuielile de deplasare și subvenție pentru angajare.

13.    constată că 16,78% din beneficiarii avuți în vedere sunt cetățeni din afara UE; consideră că anumite elemente ale activității de formare ar putea fi deosebit de utile pentru a-i ajuta pe beneficiari să se reintegreze pe piața muncii;

14.    solicită evaluarea rezultatelor concrete ale formării, reconversiei și ale activităților vocaționale oferite participanților pentru a se câștiga o mai bună imagine asupra eficienței măsurilor propuse;

15.    salută măsurile de îndrumare după reintegrarea profesională și asistență în ceea ce privește spiritul antreprenorial;

16.    consideră că subvenția pentru angajare constituie un stimulent pentru noii angajatori de a reangaja participanții cu contracte permanente sau de cel puțin 12 luni; constată că se estimează că mai puțin de jumătate (250) din toți beneficiarii vor participa la această măsură;

17.    salută faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

18.    reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

19.    aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.    încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

             Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 d e modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).

(5)

             EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

(cerere EGF/2014/010 IT/Whirlpool)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat din cauza modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale care a făcut obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009(4)sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)      FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)      La data de 18 iunie 2014, Italia a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește concedierile care au avut loc la Whirlpool Europe S.r.l. și la cinci furnizori și producători din aval din Italia, cerere pe care a completat-o cu informații suplimentare în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește cerințele de stabilire a unei contribuții financiare din FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)      Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 1 890 000 EUR ca răspuns la cererea depusă de Italia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, Fondul european de ajustare la globalizare este mobilizat pentru alocarea sumei de 1 890 000 EUR sub formă de credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 167, 29.6.2009, p. 26.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013(2), Fondul nu poate depăși un cuantum maxim anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, conform punctului 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Whirlpool și propunerea Comisiei

La 28 octombrie 2014, Comisia a adoptat o propunere referitoare la o decizie de mobilizare a FEG în favoarea Italiei pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați în cadrul întreprinderii Whirlpool Europe S.r.l. ca urmare a crizei economice și financiare mondiale; întreprinderea își desfășura activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 27 a NACE Rev. 2 („Fabricarea echipamentelor electrice”).

Aceasta este cea de-a 18-a cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2014 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 890 000 EUR pentru Italia. Suma este destinată unui număr de 608 de beneficiari. Cererea a fost prezentată Comisiei la 18 iunie 2014 și a fost completată cu informații suplimentare până la 13 august 2014. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

Autoritățile italiene susțin că în 2009, din cauza crizei financiare și economice mondiale, s-a înregistrat o încetinire semnificativă a creșterii economice la nivelul UE-28, precum și la nivelul economiei italiene. Această situație de recesiune a avut un efect profund asupra opțiunilor de consum ale gospodăriilor din Italia, care și-au reconsiderat deciziile de cumpărare, în special cele legate de cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată; Consumul gospodăriilor italiene a scăzut în patru din cei cinci ani din perioada 2009-2013 în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent respectiv. Prin urmare, piața italiană a aparatelor de uz casnic mari a scăzut de la 3 174 de miliarde EUR în 2010 la 2 649 de miliarde EUR în 2013, ceea ce reprezintă o scădere de 16,5 %. Acest lucru explică scăderea producției de mărfuri încadrate în diviziunea 27 a NACE Revizuirea 2 în UE-28 timp de șase ani consecutivi (2008-2013).

În ultimii ani, Whirlpool a investit în uzina de producție din Spini di Gardolo. Cu toate acestea, investiția nu a dat roade din cauza scăderii cererii pentru aparate de uz casnic mari și a scăderii ulterioare a producției. Grupul Whirlpool Europe, care, în prima jumătate a anului 2013, a acumulat în Europa pierderi în valoare de 14 milioane USD a elaborat un plan de afaceri în vederea adaptării structurii sale de producție la cererea pieței. Acest plan prevedea închiderea uzinelor din Norrkoeping (Suedia) și Spini di Gardolo (Italia).

Serviciile personalizate prevăzute pentru lucrătorii disponibilizați constau în sesiuni de informare, admitere și înregistrare, consiliere și orientare, evaluarea competențelor, formare generală și reconversie profesională, formare profesională, îndrumare, asistență după reintegrarea profesională și asistență în ceea ce privește spiritul antreprenorial, alocație pentru căutarea unui loc de muncă, indemnizație de participare și contribuție la cheltuielile de deplasare și subvenție pentru angajare.

Potrivit Comisiei, acțiunile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă în cadrul acțiunilor eligibile definite la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

Autoritățile italiene au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–      principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la măsurile propuse și punerea în aplicare a acestora;

–      cerințele stipulate în legislația națională și în cea a UE privind concedierile colective au fost respectate;

–      în cazul în care întreprinderile care au efectuat concedieri și-au continuat activitatea după respectivele concedieri, acestea și-au respectat obligațiile legale care reglementează disponibilizările și au luat măsuri corespunzătoare pentru salariații lor;

–      măsurile propuse vor acorda sprijin individual lucrătorilor și nu vor fi utilizate pentru restructurarea societăților sau a sectoarelor de activitate;

–      măsurile propuse nu vor primi sprijin financiar de la alte fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va împiedica orice dublă finanțare;

–      măsurile propuse vor fi complementare cu măsurile finanțate din fondurile structurale;

–      contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Italia a informat Comisia cu privire la următoarele surse de prefinanțare sau de cofinanțare de la nivel național: Whirlpool Europe S.r.l. (întreprinderea principală), pentru o sumă de1 200 000 EUR în favoarea foștilor săi angajați, și finanțare publică din partea INPS(4), care va contribui o sumă de 60 000 EUR.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 890 000 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este cea de-a 18-a propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul anului 2014.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p.884.

(2)

JO L 347, 30.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

           Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/ch D(2014)53726

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool introdusă de Italia (COM(2014)0672)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2014/010 IT/Whirlpool și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs cererii respective. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A)  întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și vizează 608 lucrători disponibilizați de la Whirlpool Europe S.r.l. (denumită în continuare „întreprinderea principală”), care își desfășura activitatea în sectorul economic încadrat în diviziunea 27 NACE Rev. 2 („Fabricarea echipamentelor electrice”), și de la cinci furnizori și producători din aval; întrucât disponibilizările au fost efectuate de întreprinderea în cauză în regiunea Provincia Autonoma di Trento (ITH2) în perioada de referință 10 decembrie 2013-31 martie 2014;

B)  întrucât, pentru a stabili legătura dintre concedieri și criza financiară și economică mondială, Italia susține că în 2009, ca urmare a crizei, s-a înregistrat o încetinire semnificativă a creșterii economice la nivelul UE-28, precum și a economiei italiene;

C)  întrucât în perioada 2009-2013 consumul gospodăriilor din Italia a scăzut considerabil, iar consumul de la nivelul UE a scăzut și el; întrucât recesiunea a afectat profund opțiunile de consum ale gospodăriilor din Italia, care și-au reconsiderat deciziile de cumpărare, în special cele legate de cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată (echipamentele casnice se încadrează la această categorie de bunuri);

D)  întrucât datele disponibile confirmă încetinirea considerabilă a producției din sectorul NACE Rev. 2 diviziunea 27, care include producția de echipamente casnice atât pentru UE, cât și pentru Italia; întrucât din cauza crizei economice și financiare, care a condus la o scădere semnificativă a consumului gospodăriilor, piața italiană pentru aparate de uz casnic mari a scăzut de la 3 174 de miliarde EUR în 2010 la 2 649 de miliarde EUR în 2013, adică o scădere de 16,5 %;

E)  întrucât 69,41 % dintre lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați, iar 30,59 % sunt femei; întrucât majoritatea lucrătorilor (75,99 %) au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, 10,20 % au între 55 și 64 de ani, iar 13,81 % au între 15 și 29 de ani;

F)  întrucât disponibilizările de la Whirlpool Europe S.r.l. (unul dintre cei mai importanți angajatori din regiune înainte de închidere) și de la furnizorii și producătorii săi din aval vor avea un impact negativ semnificativ asupra economiei din regiune și vor agrava și mai mult situația din Provincia di Trento, unde rata șomajului s-a dublat de la începutul crizei, crescând de la 2,9 % în 2007 la 6,1 % în 2013.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Italiei:

1.  ia act de faptul că cererea se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013; este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulament și că, prin urmare, Italia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  constată că aceasta este a treia cerere de mobilizare a FEG pentru lucrătorii disponibilizați din sectorul producției de echipamente electrice, toate cererile întemeindu-se pe criteriile legate de criza economică și financiară mondială;

3.  observă că 16,78 % dintre beneficiarii vizați nu sunt cetățeni ai UE; consideră că anumite elemente ale activităților de consiliere ar putea fi utile în special pentru a-i ajuta pe acești lucrători să se reintegreze pe piața muncii;

4.  pledează pentru evaluarea rezultatelor concrete ale activităților de formare generală, reconversie profesională și formare profesională oferite participanților, pentru a avea o viziune mai bună asupra eficienței măsurilor prevăzute;

5.  salută măsurile de îndrumare după reintegrarea profesională și asistență în ceea ce privește spiritul antreprenorial;

6.  consideră că subvenția pentru angajare servește drept stimulent pentru noii angajatori pentru a-i reangaja pe participanți cu contracte permanente de cel puțin 12 luni; constată că se estimează că mai puțin de jumătate (250) dintre toți beneficiarii vor lua parte la această măsură;

7.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția de viitor a pieței muncii și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și sustenabilă;

8.  salută faptul că partenerii sociali au fost implicați în negocierea măsurilor care vor fi sprijinite; apreciază, în plus, faptul că sindicatele sunt implicate în monitorizarea punerii în aplicare și în posibila redefinire a măsurilor, precum și că sunt asociați la evaluarea rezultatelor.

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG,

Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

ASP 09 G 205

1047 Bruxelles

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:           Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite avize cu privire la trei propuneri ale Comisiei de mobilizare a Fondului de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru fiecare dintre aceste propuneri în Comisia pentru bugete în cadrul uneia dintre reuniunile sale viitoare.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006; și la punctul 13 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 2 decembrie 2013 privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

-          COM(2014)0630 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 426 800 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 634 de lucrători disponibilizați la STX Finland Oy din Rauma, în Finlanda.

-          COM(2014)0662 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 918 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 760 de lucrători disponibilizați la GAD société anonyme simplifiée, în Franța.

-          COM(2014)0672 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 890 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 608 lucrători disponibilizați la Whirlpool Europe S.r.l. și la cinci furnizori și producători din aval, în Italia.

-          COM(2014)0699 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 259 610 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 1 079 de lucrători disponibilizați la Fiat Auto Poland S.A. și la 21 dintre furnizorii lor, în Polonia.

-          COM(2014)0701 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 25 937 813 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 5 213 lucrători disponibilizați la Air France, în Franța.

-          COM(2014)0702 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 6 444 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 600 de lucrători disponibilizați la Odyssefs Fokas S.A., în Grecia.

Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că comisia noastră nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în aceste cazuri pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Aviz juridic - Politica de confidențialitate