Postopek : 2014/2170(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0064/2014

Predložena besedila :

A8-0064/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0080

POROČILO     
PDF 174kWORD 120k
11.12.2014
PE 541.456v02-00 A8-0064/2014

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/010 IT Whirlpool, ki jo je podala Italija)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Daniele Viotti

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/010 IT Whirlpool, ki jo je podala Italija)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0064/2014),

A.     ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.     ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.     ker so italijanski organi 18.  junija 2014 predložili vlogo EGF/2014/010 IT/Whirlpool po odpustitvi 608 delavcev v podjetju Whirlpool Europe S.r.l. , ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v NACE Revizija 2, oddelek 27 („proizvodnja električne opreme“) ter pri petih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi,

E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.      ugotavlja, da so italijanski organi vložili vlogo v skladu z merilom za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 odpuščenih delavcev ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici, vključno z odpuščenimi delavci ali samozaposlenimi osebami, ki so prenehale opravljati dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi; se strinja s Komisijo, da so pogoji iz uredbe o ESPG izpolnjeni, in da je zato Italija upravičena. do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.      je seznanjen, da so italijanski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG vložili 18. junija 2014 in da je Komisija svojo oceno predložila 28. oktobra 2014; je zadovoljen, da se je Komisija držala kratkega roka 12 tednov, ki ga določa uredba o ESPG;

3.      ugotavlja, da je po navedbah italijanskih organov svetovna finančna in gospodarska kriza močno vplivala na potrošniško izbiro italijanskih gospodinjstev, ki so ponovno pretehtala svoje nakupovalne odločitve, zlasti tiste, ki se nanašajo na nakup trajnega blaga, med drugim tudi gospodinjskih aparatov;

4.      poudarja, da se je zaradi gospodarske in finančne krize, ki je povzročila znaten upad porabe v gospodinjstvih, italijanski trg velikih gospodinjskih naprav zmanjšal s 3 174 milijard EUR v letu 2010 na 2 649 milijard EUR v letu 2013, kar pomeni zmanjšanje za 16,5 %;

5.      se strinja, da je ta znatni upad v proizvodnji električnih naprav v obdobju med letoma 2008 in 2012 povezan s svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki jo obravnava Uredba št. 546/2009(4), in da je Italija zato upravičena do prispevka iz ESPG;

6.      ugotavlja, da sta bili za sektor "Proizvodnja električnih naprav" vloženi še dve vlogi ESPG(5), prav tako zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

7.      ugotavlja, da bo odpuščanje še dodatno poslabšalo zaposlitvene razmere v pokrajini Trento, v kateri se je stopnja brezposelnosti od začetka krize podvojila, in sicer z 2,9 % leta 2007 na 6,1 % leta 2013; poudarja, da je upad stopnje zaposlenosti prizadel tako gradbeništvo (–10.3 %) kot industrijo (–2.4 %) in da je bilo po podatkih italijanskega nacionalnega statističnega urada ISTAT v prvem četrtletju v Trentinu približno 18 700 brezposelnih, medtem ko je število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje v tej pokrajini približno 41 800:

8.      ugotavlja tudi, da je bilo poleg 502 odpuščenih delavcev v podjetju Whirlpool, ki velja za glavno podjetje, v referenčnem obdobju v število upravičencev vključenih tudi 106 odpuščenih delavcev pri petih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, kar skupaj znaša 608 oseb, ki vsi štejejo kot ciljni upravičenci ukrepov iz ESPG;

9.      ugotavlja, da celotni ocenjeni stroški znašajo 3 150 000 EUR, pri čemer je 126 000 EUR namenjenih izvajanju, in da finančni prispevek iz ESPG znaša 1 890 000 EUR, kar predstavlja 60 % vseh stroškov;

10.    pozdravlja dejstvo, da so se italijanski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe za prizadete delavce izvajati 4. februarja  2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, in celo pred vlogo za finančni prispevek iz ESPG, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

11.    pozdravlja dejstvo, da so socialni partnerji sodelovali pri pogajanjih o ukrepih, ki bodo podprti; poleg tega pozdravlja, da sindikati sodelujejo pri spremljanju izvajanja in morebitni prenovi ukrepov in da so udeleženi v ocenjevanje rezultatov; pozdravlja tudi, da so bili načrtovani ukrepi, njihova vsebina in relevantni vidiki njihovega izvajanja (vključno s časovnim razporedom) predstavljeni in obravnavani z nekdanjimi delavci Whirlpoolovega obrata Spini di Gardolo na (skupaj 15) sestankih, ki so potekali med februarjem in marcem 2014, in da se je od vseh delavcev, ki so sodelovali na teh sestankih, 393 že prijavilo za sodelovanje v teh ukrepih;

12.    ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale, vključujejo naslednje ukrepe: informativne sestanke, sprejem in registracijo, svetovanje in vodenje, oceno spretnosti, splošno usposabljanje in prekvalificiranje, poklicno usposabljanje, usposabljanje, mentorstvo po ponovni vključitvi na trg dela in pomoč pri podjetništvu, nadomestilo za iskanje zaposlitve, nadomestilo za udeležbo in prispevek za potne stroške in spodbudo za zaposlovanje;

13.    ugotavlja, da je med upravičenci 16,78 % takih, ki niso državljani EU; meni, da bi bili nekateri elementi strokovne pomoči še posebej koristni za to, da tem delavcem pomagali pri ponovni vključitvi na trg dela;

14.    se zavzema za oceno konkretnih rezultatov usposabljanja, prekvalifikacije in poklicnih dejavnosti, ponujenih udeležencem, da bi imeli boljši pregled nad učinkovitostjo zagotovljenih ukrepov;

15.    pozdravlja ukrep mentorstva po ponovni vključitvi na trg dela in pomoč pri podjetništvu;

16.    meni, da spodbuda za zaposlovanje nove delodajalce opogumlja k ponovnemu zaposlovanju upravičencev za nedoločen čas ali vsaj na podlagi 12-mesečne pogodbe; je seznanjen, da po ocenah pri tem ukrepu sodeluje manj kot pol (250) vseh upravičencev;

17.    odobrava, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

18.    opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

19.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

             Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).

(5)

             EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010) 0008 in EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/010 IT Whirlpool, ki jo je podala Italija)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni, in samozaposlenim osebam, ki so prenehale opravljati svojo dejavnost zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ki je predmet Uredbe (ES) št. 546/2009(4), ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3)      Italija je 18. junija 2014 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanjem v podjetju Whirlpool Europe S.r.l. ter petih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi v Italiji in jo dopolnila z dodatnimi informacijami, kot je določeno v členu 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1 890 000 EUR za vlogo, ki jo je vložila Italija.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2014 bodo uporabljena sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in sicer znesek 1 890 000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

UL L 167, 29.6.2009, str. 26.


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013(2)sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezerva.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sredstev sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za podjetje Whirlpool in predlog Komisije

Komisija je 28. oktobra 2014 sprejela predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Italije, da bi podprla ponovno vključevanje na trg dela delavcev, ki so postali presežni v podjetju Whirlpool Europe S.r.l., razvrščenem v oddelek 27 NACE po reviziji 2 ("proizvodnja električne opreme"), ter pri petih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

To je osemnajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 1 890 000 EUR iz ESPG za Italijo. Nanaša se na 608 upravičencev. Vloga je bila Komisiji poslana 18. junija 2014, do vključno 13. avgusta 2014 pa dopolnjena z dodatnimi informacijami. Komisija je v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da so pogoji za finančni prispevek na podlagi uredbe o ESPG izpolnjeni.

Italijanski organi trdijo, da je v letu 2009 zaradi svetovne finančne in gospodarske krize prišlo do precejšnjega upada gospodarstva na ravni EU-28 in tudi v italijanskem gospodarstvu. Te recesijske razmere so močno vplivale na potrošniško izbiro italijanskih gospodinjstev, ki so ponovno pretehtala svoje nakupovalne odločitve, zlasti tiste, ki se nanašajo na nakup trajnega blaga: v obdobju med letoma 2009 in 2013 se je poraba v gospodinjstvih v Italiji zmanjšala v štirih od petih let v primerjavi z istim obdobjem ustreznega predhodnega leta. Posledično se je italijanski trg velikih gospodinjskih aparatov zmanjšal s 3 174 milijarde EUR v letu 2010 na 2 649 milijarde EUR v letu 2013, kar pomeni zmanjšanje za 16,5 %. Razpoložljivi podatki potrjujejo, da se je proizvodnja v oddelku 27 NACE Rev. 2 v EU-28 v šestih zaporednih letih (2008–2013) zniževala.

V zadnjih letih je Whirlpool vlagal v obrat Spini di Gardolo. Vendar se naložbe niso izplačale zaradi zmanjšanja povpraševanja po velikih gospodinjskih aparatih in posledičnega zmanjšanja proizvodnje. Skupina Whirlpool Europe, ki je v prvi polovici leta 2013 nabrala izgubo v vrednosti 14 milijonov USD v Evropi, je pripravila poslovni načrt, da bi svojo proizvodno strukturo prilagodila povpraševanju na trgu. V tem načrtu je bilo predvideno zaprtje obratov v Norrkoepingu (Švedska) in Spini di Gardolo (Italija).

Prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale odpuščenim delavcem, zajemajo informativne sestanke, sprejem in registracijo, oceno spretnosti, svetovanje im vodenje, splošno usposabljanje in prekvalificiranje, poklicno usposabljanje, usposabljanje, mentorstvo po ponovni vključitvi na trg dela in pomoč pri podjetništvu, nadomestilo za iskanje zaposlitve, nadomestilo za udeležbo in prispevek za potne stroške in spodbudo za zaposlovanje.

Ti ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomestijo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Italijanski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–      pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

–      upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

–      podjetja, ki so po odpustih nadaljevala dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in ustrezno poskrbela za svoje delavce;

–      predlagani ukrepi bodo namenjeni za pomoč posameznim delavcem in se ne bodo uporabljali za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

–      predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne podpore iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, preprečeno pa bo vsakršno dvojno financiranje;

–      predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

–      finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Italija je Komisijo obvestila, da so viri nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja naslednji: Whirlpool Europe S.r.l. (glavno podjetje) v znesku 1 200 000 EUR v pomoč svojim nekdanjim delavcem in javna sredstva iz INPS(4) v znesku 60 000 EUR.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 6.444.000 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

Gre za osemnajsti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, ki je bil proračunskemu organu predložen v letu 2014.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 30.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

           Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nacionalni inštitut za socialno varnost)


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/ch D(2014)53726

g. Jean ARTHUIS

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italija (COM(2014)0672)

Spoštovani g. predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2014/010 IT Whirlpool ter sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se uporabijo sredstva sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, vendar ne oporeka prerazporeditvi sredstev za plačila.

Mnenje odbora EMPL temelji na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 608 odpuščenih delavcev podjetja Whirlpool Europe S.r.l. (v nadaljevanju: glavno podjetje), ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v NACE Rev. 2, oddelek 27 („proizvodnja električne opreme“), ter petih dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi; ker je do odpuščanja prišlo v podjetjih, ki se nahajajo v avtonomni pokrajini Trento (ITH2) v referenčnem obdobju med 10. decembrom 2013 in 31. marcem 2014;

B)  ker italijanski organi, da bi dokazali povezavo med odpuščanjem delavcev ter svetovno finančno in gospodarsko krizo, trdijo, da so se leta 2009 zaradi krize zelo poslabšale razmere v gospodarstvu na ravni EU-28 in v Italiji;

C)  ker se je med letoma 2009 in 2013 potrošnja italijanskih gospodinjstev močno zmanjšala, upadla pa je tudi potrošnja na ravni EU; ker so recesijske razmere močno vplivale na potrošniško izbiro v italijanskih gospodinjstvih, v katerih so ponovno pretehtali svoje odločitve o nakupih, zlasti tistih, ki se nanašajo na nakup trajnega blaga (gospodinjski aparati sodijo v to skupino);

D)  ker razpoložljivi podatki potrjujejo močan upad proizvodnje v oddelku 27 NACE Rev. 2, kar zajema tudi proizvodnjo gospodinjskih aparatov v EU in Italiji; ker se je zaradi gospodarske in finančne krize, ki je povzročila znaten upad potrošnje gospodinjstev, italijanski trg velikih gospodinjskih aparatov skrčil s 3 174 milijard EUR v letu 2010 na 2 649 milijard EUR v letu 2013, kar pomeni 16,5-odstotno zmanjšanje;

E)  ker je 69,41 % delavcev, ki bodo sodelovali v ukrepih, moških, 30,59 % pa žensk; ker je večina (75,99 %) delavcev starih med 30 in 54 let, 10,20 % med 55 in 64 let, 13,81 % pa med 15 in 29 let;

F)  ker bo odpuščanje v podjetju Whirlpool Europe S.r.l. (ki je bilo do zaprtja med največjimi delodajalci na tem območju) ter njegovih dobaviteljih in podjetjih v poproizvodni fazi, zelo negativno vplivalo na gospodarstvo v tej regiji in še poslabšalo zaposlitvene razmere v pokrajini Trento, kjer se je stopnja brezposelnosti od začetka krize podvojila, in sicer iz 2,9 % v letu 2007 na 6,1 % v letu 2013.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Italije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013; se strinja s Komisijo, da so pogoji iz uredbe o ESPG izpolnjeni, in da je zato Italija upravičena. do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  ugotavlja, da je to tretja vloga za sredstva iz sklada ESPG, ki se nanaša na odpuščene delavce v sektorju proizvodnje električne opreme, in da so bile vse podane na podlagi merila, povezanega s svetovno finančno in gospodarsko krizo;

3.  ugotavlja, da je med upravičenci 16,78 % takih, ki niso državljani EU; meni, da bi bili nekateri elementi strokovne pomoči še posebej koristni za to, da tem delavcem pomagali pri ponovni vključitvi na trg dela;

4.  se zavzema za oceno konkretnih rezultatov usposabljanja, prekvalifikacije in poklicnih dejavnosti, ponujenih udeležencem, da bi imeli boljši pregled nad učinkovitostjo zagotovljenih ukrepov;

5.  pozdravlja ukrep mentorstva po ponovni vključitvi na trg dela in pomoč pri podjetništvu;

6.  meni, da spodbuda za zaposlovanje nove delodajalce opogumlja k ponovnemu zaposlovanju upravičencev za nedoločen čas ali vsaj na podlagi 12-mesečne pogodbe; je seznanjen, da po ocenah pri tem ukrepu sodeluje manj kot pol (250) vseh upravičencev;

7.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

8.  pozdravlja dejstvo, da so socialni partnerji sodelovali pri pogajanjih o ukrepih, ki bodo podprti; poleg tega pozdravlja, da sindikati sodelujejo pri spremljanju izvajanja in morebitni prenovi ukrepov in da so udeleženi v ocenjevanje rezultatov.

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG,

Namestnica predsednika in prva podpredsednica


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruselj

Spoštovani gospod Arthuis!

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje v zvezi s tremi ločenimi predlogi Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Kolikor vem, bo Odbor za proračun na eni od prihodnjih sej za vsakega od njih sprejel poročilo.

Pravila o finančnih prispevkih iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 ter v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

-          COM(2014)0630 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.426.800 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 634 presežnih delavcev iz podjetja STX Finland Oy v Raumi na Finskem.

-          COM(2014)0662 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 918.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 760 presežnih delavcev iz francoskega podjetja GAD société anonyme simplifiée.

-          COM(2014)0672 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.890.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 608 presežnih delavcev iz italijanskega podjetja Whirlpool Europe S.r.l. ter njegovih petih dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi.

-          COM(2014)0699 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.259.610 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 1079 presežnih delavcev iz poljskega podjetja Fiat Auto Poland in njegovih 21 dobaviteljev.

-          COM(2014)0701 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 25.937.813 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 5213 presežnih delavcev iz francoske družbe Air France.

-          COM(2014)0702 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 6.444.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 600 presežnih delavcev iz grške družbe Odyssefs Fokas S.A.

Koordinatorji odbora so predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da odbor ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v teh primerih ter prerazporeditvi omenjenih zneskov v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov