Förfarande : 2014/2170(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0064/2014

Ingivna texter :

A8-0064/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0080

BETÄNKANDE     
PDF 167kWORD 93k
11.12.2014
PE 541.456v02-00 A8-0064/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool från Italien)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Daniele Viotti

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool från Italien)

(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–       med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0064/2014), och av följande skäl:

A.     Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.     Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.     Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att ta med även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.     De italienska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool den 18 juni 2014 efter 608 uppsägningar i företaget Whirlpool Europe S.r.l., ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 27 (Tillverkning av elapparatur) samt fem underleverantörer och tillverkare i efterföljande led.

E.     Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt EGF-förordningen.

1.      Europaparlamentet konstaterar att de italienska myndigheterna lämnade in ansökan med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i EGF-förordningen, enligt vilket minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas. Parlamentet delar kommissionens uppfattning att villkoren i förordningen är uppfyllda och att Italien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.      Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 18 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 28 oktober 2014. Parlamentet gläder sig över att kommissionen hållit sig till den strama tidsfrist på 12 veckor som fastställs i förordningen om fonden.

3.      Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna hävdar att den globala finansiella och ekonomiska krisen har haft stor inverkan på konsumtionsvalen i de italienska hushållen som tvingats se över sin konsumtion, särskilt när det gäller inköp av kapitalvaror, inklusive hushållsapparater.

4.      Europaparlamentet understryker vidare att den finansiella och ekonomiska krisen medfört en betydande minskning av hushållens konsumtion, och att den italienska marknaden för stora hushållsapparater därför har krympt från 3 174 miljarder EUR 2010 till 2 649 miljarder EUR 2013, vilket motsvarar en minskning med 16,5 %.

5.      Europaparlamentet håller med om att den kraftiga nedgången i tillverkningen av elapparatur under 2008–2012 är kopplad till den globala finansiella och ekonomiska kris som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009(4) och att Italien därför är berättigat till stöd från fonden.

6.      Europaparlamentet konstaterar att sektorn ”Tillverkning av elapparatur” hittills varit föremål för ytterligare två EGF-ansökningar(5), även de kopplade till den globala finansiella och ekonomiska krisen.

7.      Europaparlamentet noterar att dessa uppsägningar ytterligare kommer att förvärra den svåra arbetslöshetssituationen i regionen Trento, där arbetslösheten har fördubblats sedan krisens början, från 2,9 % 2007 till 6,1 % 2013. Parlamentet understryker att sjunkande sysselsättning har drabbat både byggsektorn (-10,3 %) och tillverkningsindustrin (-2,4 %) och att antalet arbetslösa i Trentino enligt Istat var ca 18 700 under första kvartalet 2014, medan ca 41 800 är registrerade hos arbetsförmedlingarna i regionen.

8.      Europaparlamentet noterar att förutom de 502 uppsagda från Whirlpool, som anses som huvudföretaget, ingår 106 arbetstagare som sagts upp hos fem underleverantörer och producenter i efterföljande led under referensperioden också i den grupp som är berättigade till EGF-stöd, vilket totalt blir 608 personer, vilka samtliga är berättigade till stöd genom EGF-åtgärder.

9.      Europaparlamentet konstaterar att de beräknade totala kostnaden uppgår till 3 150 000 EUR, varav 126 000 EUR avser genomförandet, och att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 1 890 000 EUR, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna.

10.    Europaparlamentet ser positivt på att de italienska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 4 februari 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna innan det slutliga beslutet fattades att bevilja EGF-stöd för det föreslagna samordnade paketet och till och med innan ansökan om ett ekonomiskt stöd från fonden lämnades in.

11.    Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadsparterna involverades i förhandlingarna om de åtgärder som skulle beviljas stöd. Parlamentet uppskattar dessutom att fackföreningarna är involverade i övervakningen av genomförandet och eventuella ändringar av åtgärderna samt kommer att medverka vid utvärderingen av resultaten. Parlamentet välkomnar också att de planerade åtgärderna, deras innehåll och relevanta aspekter av deras genomförande (inklusive tidsplanen) presenterades för och diskuterades med de före detta anställda vid Whirpools anläggning i Spini di Gargarolo under flera möten (totalt 15) mellan februari och mars 2014, och att 393 av de anställda som deltog i dessa möten har registrerat sig för att delta i dessa åtgärder.

12.    Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas består av följande: Informationsmöten, anmälning och registrering, rådgivning och vägledning, kompetensbedömning, allmän utbildning och omskolning, yrkesutbildning, handledning, handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete och rådgivning med inriktning på företagande, jobbsökarbidrag, aktivitetsstöd och resebidrag samt anställningsbidrag.

13.    Europaparlamentet noterar att 16,78 % av stödmottagarna inte är EU-medborgare. Vissa delar av handledningsinsatserna kan vara särskilt värdefulla för att hjälpa dessa stödmottagare att återintegreras på arbetsmarknaden.

14.    Parlamentet förespråkar att man ska utvärdera de konkreta resultaten av utbildning, omskolning och yrkesanknutna aktiviteter som erbjuds deltagarna, så att man får en bättre överblick över hur effektiva de tillhandahållna åtgärderna är.

15.    Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som innebär handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete och rådgivning med inriktning på företagande.

16.    Europaparlamentet anser att anställningsbidrag fungerar som incitament för nya arbetsgivare att återanställa deltagarna permanent eller åtminstone på årskontrakt. Mindre än hälften (250) av samtliga stödmottagare förväntas delta i denna åtgärd.

17.    Europaparlamentet välkomnar att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att respekteras när det gäller vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och vid genomförandet av dem.

18.    Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen.

19.    Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)

EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)008 och EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)090


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool från Italien)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1)        Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/2009(4) eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

2)        Det högsta årliga beloppet för EGF får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner EUR (i 2011 års priser).

3)        Italien lämnade den 18 juni 2014 in en ansökan om att utnyttja EGF mot bakgrund av uppsägningar hos företaget Whirlpool Europe S.r.l. och fem underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled i Italien, och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från EGF enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

4)        EGF bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 890 000 EUR som Italien ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 890 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2014.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EG) nr 1309/2013(2), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Whirlpool och kommissionens förslag

Den 28 oktober 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Italien medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda vid Whirlpool Europe S.r.l, ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 27 (Tillverkning av elapparatur) samt fem underleverantörer och tillverkare i efterföljande led till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den artonde ansökan som behandlas under budgetåret 2014, och den innebär en användning av totalt 1 890 000 EUR ur fonden för Italiens del. Det totala antalet stödberättigande mottagare uppgår till 608. Ansökan lämnades till kommissionen den 18 juni 2014 och kompletterades med ytterligare information fram till den 13 augusti 2014. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i EGF-förordningen, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De italienska myndigheterna hävdar att det under 2009, som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen, skedde en kraftig ekonomisk tillbakagång på EU 28-nivå och även i den italienska ekonomin. Denna recession fick stor inverkan på konsumtionsvalen i de italienska hushållen som tvingades se över sin konsumtion, särskilt när det gäller inköp av kapitalvaror: under perioden 2009–2013 minskade de italienska hushållens konsumtion under fyra av de fem åren, jämfört med samma period för respektive föregående år. Som ett resultat minskade den italienska marknaden för stora hushållsapparater från 3 174 miljarder EUR 2010 till 2 649 miljarder EUR 2013, vilket motsvarar en minskning med 16,5 %. Detta är bakgrunden till att tillverkningen av varor inom Nace rev. 2 huvudgrupp 27 har minskat i EU-28 under sex år i rad (2008–2013).

Under de senaste åren har Whirlpool gjort investeringar i anläggningen i Spini di Gardolo. Investeringarna lönade sig dock inte på grund av den minskade efterfrågan på stora hushållsapparater och efterföljande minskning av produktionen. Koncernen Whirlpool Europe, som under första halvåret 2013 gjorde förluster till ett värde av 14 miljoner USD i Europa, utvecklade en affärsplan för att anpassa produktionen till marknadens efterfrågan. Enligt denna plan skulle anläggningarna i Norrköping (Sverige) och i Spini di Gardolo (Italien) stängas.

De individanpassade tjänster som ska erbjudas de arbetstagare som blivit arbetslösa består av informationsmöten, anmälning och registrering, rådgivning och vägledning, kompetensbedömning, allmän utbildning och omskolning, yrkesutbildning, handledning, handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete och rådgivning med inriktning på företagande, jobbsökarbidrag, aktivitetsstöd och resebidrag samt anställningsbidrag.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i EGF-förordningen. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De italienska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier för

–      att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och vid genomförandet av dem,

–      att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–      att de företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder gentemot sina anställda,

–      att de föreslagna åtgärderna kommer att stödja enskilda arbetstagare och inte användas till omstrukturering av företag eller sektorer,

–      att de föreslagna åtgärderna inte kommer att beviljas ekonomiskt stöd från unionens andra fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–      att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–      att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Italien har meddelat kommissionen att man tillämpar nationell förfinansiering eller samfinansiering enligt följande: Whirlpool Europe S.r.l. (huvudföretag) för ett belopp på 1 200 000 EUR till stöd för tidigare arbetstagare, och offentlig finansiering från INPS(4) för ett belopp på 60 000 EUR från offentlig finansiering.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 890 000 EUR från EGF-reserven (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det artonde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2014.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i EGF-förordningen.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2014)53726

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i ärendet EGF/2014/010 IT/Whirlpool från Italien (COM(2014)0672)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att utnyttja fonden för ärende EGF/2014/010 IT/Whirlpool och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan baserar sig på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter) och handlar om 608 arbetstagare som sagts upp från Whirlpool Europe S.r.l. (”huvudföretaget”), verksamt inom Nace rev. 2 huvudgrupp 27 (”Tillverkning av elapparatur”), och från fem underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled. Uppsägningarna vid de berörda företagen har gjorts i Provincia Autonoma di Trento (ITH2) under referensperioden 10 december 2013–31 mars 2014.

B)  För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och den globala finansiella och ekonomiska krisen hävdar Italien att EU-28, och även den italienska ekonomin, upplevde en kraftig ekonomisk nedgång 2009 som en följd av krisen.

C)  Under perioden 2009–2013 minskade de italienska hushållens konsumtion betydligt, och även på EU-nivå gick konsumtionen tillbaka. Recessionen har haft stor inverkan på de italienska hushållen, som tvingats se över sin konsumtion, särskilt när det gäller inköp av kapitalvaror (hit hör hushållsapparater).

D)  Tillgängliga uppgifter bekräftar att produktionen av varor inom huvudgrupp 27 i Nace rev. 2, som innefattar tillverkning av hushållsapparater, har minskat betydligt både i EU och i Italien. Den ekonomiska och finansiella krisen, som medfört en betydande minskning av hushållens konsumtion, har gjort att den italienska marknaden för stora hushållsapparater sjunkit från 3 174 miljarder euro 2010 till 2 649 miljarder euro 2013, vilket motsvarar en minskning med 16,5 %.

E)  Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 69,41 % män och 30,59 % kvinnor. Merparten av arbetstagarna – 75,99 % – är i åldersgruppen 30–54 år, 10,20 % i åldersgruppen 55–64 år och 13,81 % i åldersgruppen 15–29 år.

F)  Uppsägningarna hos Whirlpool Europe S.r.l. (en av de största arbetsgivarna i området fram till dess att koncernen stängde) och hos dess underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled kommer att innebära betydande negativa konsekvenser för den regionala ekonomin och ytterligare förvärra arbetslöshetssituationen i provinsen Trento, där arbetslösheten sedan början av krisen har fördubblats från 2,9 % 2007 till 6,1 % 2013.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Italiens ansökan:

1.  Europaparlamentet konstaterar att ansökan baserar sig på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013. Parlamentet är överens med kommissionen om att villkoren i förordningen är uppfyllda och att Italien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att detta är den tredje ansökan om stöd från fonden till uppsagda arbetstagare inom tillverkning av elapparatur och att samtliga ansökningar baserats på kriteriet om den globala finansiella och ekonomiska krisen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att 16,78 % av de berörda stödmottagarna är icke EU-medborgare. Parlamentet anser att vissa inslag i handledningsverksamheten skulle kunna vara till särskilt stor hjälp för att få ut dessa arbetatagare på arbetsmarknaden igen.

4.  Europaparlamentet förespråkar att de konkreta resultaten av de utbildnings-, omskolnings- och yrkesutbildningsaktiviteter som erbjuds deltagarna ska utvärderas så att man får en bättre bild av åtgärdernas effektivitet.

5.  Europaparlamentet välkomnar åtgärderna ”handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete och rådgivning med inriktning på företagande”.

6.  Europaparlamentet anser att anställningsbidraget fungerar som incitament till nya arbetsgivare att återanställa deltagare på tillsvidare- eller åtminstone tolvmånaderskontrakt. Parlamentet konstaterar att mindre än hälften (250) av alla stödmottagare beräknas delta i denna åtgärd.

7.  Europaparlamentet erinrar om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster i enlighet med artikel 7 i förordningen bör utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och att det bör vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

8.  Europaparlamentet gläds åt att arbetsmarknadens parter suttit med i förhandlingarna om de åtgärder som ska understödjas. Parlamentet uppskattar även att fackföreningarna deltar i övervakningen av genomförandet, i eventuella ändringar av åtgärderna och i utvärderingen av resultaten.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande

Cc: Thomas Händel


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

1047 Bryssel

Till ordföranden

Angående:       Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Tre separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet vid ett av dess kommande sammanträden.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006, samt i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

-          COM(2014)0630 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 426 800 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 634 arbetstagare som har sagts upp från STX Finland Oy in Raumo, in Finland.

-          COM(2014)0662 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 918 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 760 arbetstagare som har sagts upp från GAD société anonyme simplifiée, i Frankrike.

-          COM(2014)0672 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 890 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 608 arbetstagare som har sagts upp från Whirlpool Europe S.r.l. och fem leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, i Italien.

-          COM(2014)0699 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 259 610 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 079 arbetstagare som har sagts upp från Fiat Auto Poland och 21 av dess underleverantörer, i Polen.

-          COM(2014)0701 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 25 937 813 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 5 213 arbetstagare som har sagts upp från Air France, i Frankrike.

-          COM(2014)0702 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 6 444 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 600 arbetstagare som har sagts upp från Odyssefs Fokas S.A., i Grekland.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänliga hälsningar

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy