Процедура : 2014/2185(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0065/2014

Внесени текстове :

A8-0065/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0083

ДОКЛАД     
PDF 237kWORD 126k
11.12.2014
PE 541.647v02-00 A8-0065/2014

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция)

(COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Марко Дзани

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция)

(COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Европейският парламент,

–    като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–   като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0065/2014),

A. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Франция е подала заявление EGF/2013/014 FR/Air France за финансово участие от ЕФПГ вследствие на 5213 съкращения (като се очаква в мерките да участват 3886 лица) през референтния период от 1 юли 2013 г. до 31 октомври 2013 г. и след него, в резултат от спада на пазарния дял на Съюза във въздушния транспорт;

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени; следователно изразява съгласие с Комисията, че Франция има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че френските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 20 декември 2013 г. и са го допълвали с информация до 24 юли 2014 г. както и че Комисията е представила своята оценка на 11 ноември 2014 г.;

3.  приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, френските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 6 ноември 2012 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  счита, че съкращенията в Air France са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, като пазарният дял на Съюза във въздушния транспорт се е свил, по-конкретно предвид впечатляващия ръст на три големи авиокомпании в региона на Персийския залив – тенденция, която се влошава в резултат на световната икономическа и финансова криза;

5.  отбелязва, че се очаква съкращенията в Air France да имат отрицателно въздействие върху региона Ил дьо Франс, който освен това е изправен пред още колективни съкращения, тъй като заводът на Peugeot Citroën Automobile (PSA) в Олне ще бъде закрит изцяло през 2014 г.;

6.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 3886 съкратени работници на пазара на труда: услуги за консултиране и професионално ориентиране за работници, обучение, финансово участие за започването на стопанска дейност, редовни информационни и комуникационни дейности, помощ за преквалификация, надбавка за мобилност;

7.   приветства предназначената за помощта за преквалификация сума от 21 580 020 EUR, която ще се изплаща до края на отпуска за преквалификация („congé de reclassement“) и която се равнява на 70% от последната брутна заплата; отбелязва факта, че Регламент (ЕС) № 1309/2013 ограничава дела на тази помощ до 35% от общата сума от ЕФПГ, мобилизирана за дадено заявление, но подчертава, че Франция е подала заявлението в съответствие с Регламент (ЕО) № 546/2009(5), който се прилага за заявленията, подадени до края на 2013 г., и който позволява много по-щедро използване на средствата за конкретни помощи, като например помощта за преквалификация и финансовото участие за започване на стопанска дейност;

8.   противопоставя се на използването на ЕФПГ като начин за финансиране на съкращенията; застъпва становището, че този фонд следва да се използва за подпомагане на реинтеграцията на работниците на пазара на труда;

9.   припомня, че средствата следва да подпомагат реинтеграцията на бенефициентите на пазара на труда, а не да осигуряват заместител на заплатата им след като са били съкратени; отбелязва, че тази цел може да бъде много по-добре постигната чрез разпоредбите на действащия понастоящем Регламент (ЕС) № 1309/2013;

10. приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен чрез консултации с представители на бенефициентите от целевите групи и социалните партньори: обучение, услуги за консултиране за работници, финансово участие за започването на стопанска дейност, помощ за преквалификация, надбавка за мобилност;

11. припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

12. отбелязва със съжаление, че повечето от съкратените работници са на възраст между 55 и 64 години; приветства диференцирания стимул в рамките на мярката за финансово участие за започване на стопанска дейност за наемането на работници на възраст над 55 години;

13. подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилна заетост; подчертава освен това, че с помощта от ЕФПГ може да се съфинансират единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

14. отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани от ЕФПГ, не съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове, но се позовава на писмено споразумение с извършващото съкращенията предприятие, в което се казва, че при изпълнението на гореописаните мерки, то няма да получи финансово участие и от други финансови инструменти на Съюза за същите мерки; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

15. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

16. възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).

(5)

Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(2),

като взеха предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3), и по-специално член 12 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията („ЕФПГ“) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)      Както е посочено в член 12 от Регламент (ЕС, Eвратом) № 1311/2013, ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 млн. евро (по цени от 2011 г.).

(3)      На 20 декември 2013 г. Франция подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието Air France и го допълва с допълнителна информация до 24 юли 2014 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 25 937 813 EUR.

(4)      С оглед на гореизложеното следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Франция,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за предоставяне на сумата от 25 937 813 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006(2) фондът не може да надхвърля максималната годишна сума от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура.

ІІ. Заявлението на дружеството Air France и предложението на Комисията

На 11 ноември 2014 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в полза на Франция, за да се подпомогне повторната интеграция на пазара на труда на работници, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията.

Това е двадесетото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2014 г. и се отнася до мобилизирането на обща сума в размер на 25 937 813 EUR от ЕФПГ за Франция. То се отнася до 3886 съкращения през референтния период от 1 юли 2013 г. до 31 октомври 2013 г. и след това, но в рамките на същата процедура за колективни съкращения. Заявлението се основава на критериите за намеса по член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, според които се изискват най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава членка.

Заявлението е изпратено на Комисията на 20 декември 2013 г. Заключението на Комисията е, че заявлението отговаря на условията за отпускане на средства по линия на ЕФПГ, посочени в член 2, буква а) на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Според данните, представени от френските органи, международният въздушен транспорт е претърпял сериозен икономически срив, който се изразява по-специално в спад на пазарния дял на ЕС. В периода 2008 – 2012 г. световният трафик е нараствал с 4,6% годишно, следвайки тенденцията за дългосрочен растеж, наблюдавана от 1970 г. насам. Въздушното движение между Европа и останалата част на света обаче нараства с по-бавни темпове (2,4%), което доведе до намаляване на пазарния дял на ЕС-27 във въздушния транспорт, измерен в приходи на пътникoкилометри (RPK).

Наличните данни за 2013 г.(4) сочат, че тенденцията от периода 2008 – 2012 г. се запазва. Европа е отбелязала ръст от 3,8% през 2013 г. спрямо 2012 г., което е под средната световна стойност (5,2%), и на нея се падат 38% от световното въздушно движение (измерено в RPK), с един процентен пункт по-малко, отколкото през 2012 г. Близкият изток остава регионът, отбелязал най-голям растеж в света с ръст от 10,9% през 2013 г. и 9% дял от световното въздушно движение.

Отрицателното въздействие на тези промени в търговските модели е задълбочено от други фактори, като намаляването на търсенето в резултат на икономическата криза и повишаването на цените на петрола (понякога горивото представлява близо една трета от разходите за креслокилометри).

И накрая, френските органи посочват, че растежът на самолетния парк за полети на далечни разстояния на три големи авиокомпании в региона на Персийския залив е бил неочакван и впечатляващ.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 3886 съкратени работници на пазара на труда: услуги за консултиране и професионално ориентиране за работници, обучение, финансово участие за започването на стопанска дейност, редовни информационни и комуникационни дейности, помощ за преквалификация, надбавка за мобилност.

Според френските органи изпълнението на мерките е започнало на 6 ноември 2012 г., като те се съчетават, така че да образуват съгласуван пакет от персонализирани услуги, и представляват активни мерки на пазара на труда с цел повторна интеграция на работниците на пазара на труда.

По отношение на критериите, установени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление френските органи потвърдиха, че:

•   финансовото участие по линия на ЕФПГ не замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения;

•   мерките осигуряват подкрепа на отделни работници и не се използват за преструктуриране на дружества или сектори;

•   за мерките няма да бъде отпускана финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза

По отношение на системите за управление и контрол Франция уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано от Главна дирекция „Заетост и професионално обучение“ (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle – DGEFP) на Министерството на труда, заетостта и здравето. Плащанията ще се управляват от направление „Финансиране, бюджет и управленски диалог“ (Mission du Financement, du Budget et du Dialogue de Gestion — MFBDG) в отдел „Финансиране, диалог и контрол на управлението“ (Département Financement, Dialogue et Contrôle de Gestion) в същото министерство. Сертификация ще предоставя Центърът за сертификация (Pôle de Certification) към Главна дирекция „Публични финанси“ (Direction générale des finances publiques) в Нант.

III. Процедура

За да се мобилизира фондът, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 25 937 813 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 51).

Това е двадесетото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от фонда, представено досега на бюджетния орган през 2014 г.

Тристранната процедура по предложението на Комисията за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ би могла да бъде в опростена форма, както предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, освен в случай че не бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси ще бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.13, стр. 884.

(2)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

            http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/ch D(2014)56456

г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция (COM(2014)701)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ, разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2013/014 FR/Air France и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с въпросното искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

A)  като има предвид, че това заявление се основава на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията и се отнася до 5 213 работници, които са били съкратени в Air France във Франция в рамките на референтния период от 1 юли 2013 г. до 31 октомври 2013 г.;

Б)   като има предвид, че френските органи твърдят, че секторът на въздушният транспорт е претърпял сериозен икономически срив, който се изразява по-специално в спад на пазарния дял на ЕС;

B)  като има предвид, че френските органи твърдят, че въздействието на промените в търговските модели, които са довели до отслабване на позицията на Air France на пазара, е било задълбочено от други фактори, като например намаляването на търсенето в резултат на икономическата криза и повишаването на цените на петрола;

Г)   като има предвид, че 59,75% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 40,25% – жени; като се има предвид, че 68,94% от работниците са на възраст между 55 и 64 години, а 31,03% са на възраст между 25 и 54 години;

Д)  като има предвид, че повечето (72,13%) от съкратените работници са от професионалната категория на служителите с технически и надзорни функции, 15,62% са от професионалната категория на служителите на средно ръководно ниво, 10,47% са от професионалната категория на служителите и работниците, а 1,78% – от професионалната категория на висшия ръководен персонал;

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Франция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане по този регламент; посочва обаче, че исканата сума е много голяма; разбира, че правното основание не позволява на Комисията да намали исканата сума;

2.  отбелязва, че това заявление е най-голямото от гледна точка на исканото финансиране от създаването на ЕФПГ насам;

3.  счита, че няколко заявления с подобен мащаб могат да породят риск от изчерпване на фонда, вследствие на което няма да останат достатъчно средства за заявленията в по-разумни граници; отбелязва, че резервите никога не били напълно изчерпвани досега;

4.  отбелязва, че подаването на заявлението попада в обхвата на предишния Регламент за ЕФПГ, който позволява много по-щедро използване на средствата за специални надбавки, като например помощта за преквалификация и финансовото участие за започване на стопанска дейност;

5.  отбелязва, че заради специфичното положение на засегнатото дружество задължение на работодателя е да плати пълните разходи за съпътстващите мерки, за да осигури преквалификацията на съкратените служители; поради това отбелязва, че няма предвидена публична намеса в подкрепа на бившите работници на Air France;

6.  изразява съжаление относно решението за изразходване на само 6,28% от 51,8-те милиона евро помощ (от които 26 милиона евро финансиране от ЕС) за обучение и следователно за активни мерки на пазара на труда; счита, че това се отклонява от принципите, заради които е създаден Фондът за приспособяване към глобализацията; отбелязва, че големият брой надбавки, предвидени в рамките на персонализираните услуги (42%) в това заявление, не би съответствал на действащия регламент (максимален праг от 35%);

7.  припомня, че средствата следва да подпомагат реинтеграцията на бенефициентите на пазара на труда, а не да осигуряват заместител на заплатата им след като са били съкратени; отбелязва, че тази цел може да бъде много по-добре постигната чрез разпоредбите на действащия понастоящем регламент;

8.  отбелязва със съжаление, че повечето от съкратените работници са на възраст между 55 и 64 години; приветства диференцирания стимул в рамките на мярката за финансово участие за започване на стопанска дейност за наемането на работници на възраст над 55 години;

9.  отбелязва, че разходите по прилагането на ЕФПГ са пропорционално ниски в сравнение с исканата сума за персонализираните услуги; изразява съжаление, че не са предвидени разходи за дейности за информиране и популяризиране, които биха били особено необходими и предпочитани за разпространяването на информация за изпълнението и резултатите от това конкретно заявление.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняващ длъжността председател, първи заместник-председател


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

ASP 09 G 205

1047 Брюксел

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:  Мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие бяха поискани становища по три отделни предложения на Комисията за решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам плановете са да се приемат доклади по всяко от тях на следващите заседания на комисията по бюджети.

Правилата, приложими за финансовите участия от ЕФПГ са установени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006; както и в точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

-          С COM(2014)0630 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 426 800 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 634 работници, съкратени от STX Finland Oy в Раума, Финландия, на пазара на труда.

-          С COM(2014)0662 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 918 000 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 760 работници, съкратени от GAD société anonyme simplifiée, Франция, на пазара на труда.

-          С COM(2014)0672 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 890 000 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 608 работници, съкратени от Whirlpool Europe S.r.l. и пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата в Италия, на пазара на труда.

-          С COM(2014)0699 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 259 610 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 1 079 работници, съкратени от Fiat Auto Poland и седем негови доставчици на пазара на труда.

-          С COM(2014)0701 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 25 937 813 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 5 213 работници, съкратени от Air France, Франция, на пазара на труда.

-          С COM(2014)0702 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 6 444 000 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 600 работници, съкратени от Odyssefs Fokas S.A, Гърция, на пазара на труда.

Координаторите на комисията обсъдиха тези предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че комисията няма възражения срещу предложените мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочените суми съобразно предложенията на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Правна информация - Политика за поверителност